Jeste li znali da …
26. March 2024

…se ulje u vašem Per­kins moto­ru fil­tri­ra sva­kih 12–15 sekundi?

To je otprilike jednako često kao i otkucaji srca plavog kita prilikom ronjenja. Osigurava filtriranje svih čestica koje bi mogle oštetiti motor. Filteri su zaista prva linija obrane vašeg motora, štite njegove dijelove braneći ih od neželjenih čestica. Bilo koji…
Read More
Jeste li znali da …
28. November 2023

…oži­če­nje pro­sječ­ne dulji­ne ins­ta­li­ra­no na Per­kins moto­ri­ma izno­si više od 66 meta­ra kabela?

To je isto kao raspon krila Boeinga 747. Ožičenje povezuje sve električne i elektroničke komponente vašeg motora i kao osjetljiva živčana nit čini osnovu za funkcionalan motor. Električne komponente kao što su sustav predgrijavanja, starter motor, alternator itd. moraju biti…
Read More
Jeste li znali da …
31. August 2023

…je Per­kins već pro­izveo 22 mili­ju­na moto­ra od 1932?

To je dvaput više motora nego što se u svijetu svakog mjeseca rodi djece. Možda je jedan od ovih mnogih motora u vašem stroju. Kao službeni Perkins distributer, BU Power Systems nudi originalne Perkins rezervne dijelove i usluge za vaš…
Read More
Jeste li znali da …
5. July 2023

…Per­kins pum­pe za vodu mogu ispum­pa­ti oko 360.000 lita­ra ras­hlad­ne teku­ći­ne u 24 sata rada?

To je jednako 2378 punih kada. Vodena pumpa dovodi hladnu vodu u motor da ga ohladi. Voda se zagrijava visokom temperaturom motora, a zatim izlazi iz motora u hladnjak. Uz pomoć rashladnog sustava izbjegava se pregrijavanje i posljedični kvarovi. Optimalne…
Read More
Jeste li znali da …
2. March 2023

…Per­kins® Eco­plus-Fil­ter ukla­nja čes­ti­ce manje od četi­ri mikrona?

To je otprilike veličine jednog crvenog krvnog zrnca, koje je veličine pet mikrona i ne može se vidjeti golim okom. Visokokvalitetni filteri goriva štite vaš motor u svakoj vrsti primjene i sprječavaju oštećenja motora, jer čak i najmanje čestice mogu…
Read More
YouTube

Učitavanjem videa prihvaćate pravila o privatnosti usluge YouTube.
Saznajte više

Učitaj video

Jeste li znali da …
3. November 2022

…Per­kins odr­ža­va više od 4.5 mili­ju­na serij­skih bro­je­va motora?

To je otprilike onoliko serijskih brojeva motora koliko se opseg Sunca mjeri u kilometrima. Serijski brojevi mogu se naći u cijelom svijetu i pružiti informacije o godini i zemlji proizvodnje motora, kao i o njegovoj točnoj konfiguraciji. Svaki motor je…
Read More
YouTube

Učitavanjem videa prihvaćate pravila o privatnosti usluge YouTube.
Saznajte više

Učitaj video

Jeste li znali da …
14. March 2022

… je odr­ži­vost temelj­na vri­jed­nost tvrt­ke Perkins?

Održiva proizvodnja učinkovita je proizvodnja - a učinkovitost je dobra za isplativost. Perkins pokreće održive promjene kroz napredne procese i inovacije proizvoda, a posvećen je održivim proizvodnim procesima koji minimiziraju i potrošnju energije i proizvodnju otpada. Najnoviji Perkins EU Stage…
Read More
YouTube

Učitavanjem videa prihvaćate pravila o privatnosti usluge YouTube.
Saznajte više

Učitaj video

Jeste li znali da …
8. February 2022

… su svi Per­kins star­te­ri dizaj­ni­ra­ni i tes­ti­ra­ni da budu dugovječni?

Zajamčeno je da će se pokrenuti oko 36.000 puta, što je otprilike deset puta dnevno gotovo 10 godina. Originalne Perkins komponente sinonim su za snažnu izvedbu, izvanrednu kvalitetu i visoku pouzdanost. Kao naš kupac, imate koristi od gotovo 90 godina…
Read More
YouTube

Učitavanjem videa prihvaćate pravila o privatnosti usluge YouTube.
Saznajte više

Učitaj video

Jeste li znali da …
6. December 2021

… smo u moguć­nos­ti popra­vi­ti moto­re sta­ri­je od 30 godi­na pre­ma stan­dar­di­ma kva­li­te­te novog proizvoda?

Tako da ti motori postoje duže od interneta. BU Power Systems može vam ponuditi i motore koji više nisu u proizvodnji. Pratimo provjerene procese kojima se osigurava da svaki zamjenski motor – bilo novi ili obnovljeni – ispunjava odgovarajuće zahtijevane…
Read More
YouTube

Učitavanjem videa prihvaćate pravila o privatnosti usluge YouTube.
Saznajte više

Učitaj video

Jeste li znali da …
9. November 2020

… Per­kins tes­ti­ra funk­ci­ju svih rezerv­nih dije­lo­va na simu­li­ra­noj nad­mor­skoj visi­ni od 4.500 metara?

To je gotovo jednako visoko kao Mont Blanc, na 4.810 metara najviše planine u Alpama i EU. Perkins rezervni dijelovi također su testirani na toleranciju na temperaturne fluktuacije. To je zato što mnogi Perkins motori rade u nekim od najzahtjevnijih…
Read More