Jeste li znali da …
14. March 2022

… je odr­ži­vost temelj­na vri­jed­nost tvrt­ke Perkins?

Održiva proizvodnja učinkovita je proizvodnja - a učinkovitost je dobra za isplativost. Perkins pokreće održive promjene kroz napredne procese i inovacije proizvoda, a posvećen je održivim proizvodnim procesima koji minimiziraju i potrošnju energije i proizvodnju otpada. Najnoviji Perkins EU Stage…
Read More
Jeste li znali da …
8. February 2022

… su svi Per­kins star­te­ri dizaj­ni­ra­ni i tes­ti­ra­ni da budu dugovječni?

Zajamčeno je da će se pokrenuti oko 36.000 puta, što je otprilike deset puta dnevno gotovo 10 godina. Originalne Perkins komponente sinonim su za snažnu izvedbu, izvanrednu kvalitetu i visoku pouzdanost. Kao naš kupac, imate koristi od gotovo 90 godina…
Read More
Jeste li znali da …
6. December 2021

… smo u moguć­nos­ti popra­vi­ti moto­re sta­ri­je od 30 godi­na pre­ma stan­dar­di­ma kva­li­te­te novog proizvoda?

Tako da ti motori postoje duže od interneta. BU Power Systems može vam ponuditi i motore koji više nisu u proizvodnji. Pratimo provjerene procese kojima se osigurava da svaki zamjenski motor – bilo novi ili obnovljeni – ispunjava odgovarajuće zahtijevane…
Read More
Jeste li znali da …
9. November 2020

… Per­kins tes­ti­ra funk­ci­ju svih rezerv­nih dije­lo­va na simu­li­ra­noj nad­mor­skoj visi­ni od 4.500 metara?

To je gotovo jednako visoko kao Mont Blanc, na 4.810 metara najviše planine u Alpama i EU. Perkins rezervni dijelovi također su testirani na toleranciju na temperaturne fluktuacije. To je zato što mnogi Perkins motori rade u nekim od najzahtjevnijih…
Read More
Jeste li znali da …
7. September 2020

… je tlak kom­pre­si­je cilin­dra u Per­kins moto­ru oko 30–35 bara?

To približno odgovara tlaku na 300 m dubine. Dakle, već se nalazimo u području mora gdje nema svjetla - takozvanom dubokom moru. Svi Perkins motori su visokokvalitetnog dizajna i zahvaljujući opsežnim testiranjima također se izvrsno ponašaju u posebnim uvjetima. Ovaj…
Read More
Jeste li znali da …
10. July 2019

… BU Power Sys­tems tre­nut­no ima oko 195.000 rezerv­nih dije­lo­va na zalihama?

Zajedno, ovi rezervni dijelovi imaju ukupnu težinu od nešto manje od 160.000 kg - što je otprilike jednako težini  (more…)
Read More
Jeste li znali da …
17. December 2018

… je Per­kins ras­hlad­na teku­ći­na pro­du­lje­nog dje­lo­va­nja (ELC) nami­je­nje­na poseb­no vašem Per­kins moto­ru i tra­je naj­ma­nje dvos­tru­ko duže od konven­ci­onal­nih ras­hlad­nih sredstava?

U mogućnosti ste smanjiti troškove rashladnog sredstva do 50%. (more…)
Read More
Jeste li znali da …
9. October 2018

… Unu­tar moto­ra od 4,4 litre, u sva­kih 24 sata rada kroz pum­pu vode pro­đe 360.000 lita­ra vode?

To je jednako zapremnini pet kamiona s 40' prekomorskim kontejnerima. (more…)
Read More