O nama Vodi­mo bri­gu o vašem motoru

Kao ovla­šte­ni Per­kins dis­tri­bu­ter, BU Power Sys­tems je odgo­vo­ran za pro­da­ju i ser­vi­si­ra­nje Per­kins dizel i plin­skih moto­ra. BU Power Sys­tems nudi pri­la­go­đe­na rje­še­nja moto­ra za indus­tri­ju, gra­đe­vi­nar­stvo, poljo­pri­vre­du, ruko­va­nje mate­ri­ja­li­ma, kao i za pro­izvod­nju elek­trič­ne ener­gi­je te bro­do­ve. U 18 europ­skih zema­lja osi­gu­ra­va­mo pro­fe­si­onal­ne savje­te o pro­izvo­di­ma i kom­plet­nu uslu­gu ser­vi­sa za sve potre­be motora.

O našem radu Naše uslu­ge

Ras­pon uslu­ga BU Power Sys­tems obu­hva­ća pro­da­ju moto­ra, pro­da­ju rezerv­nih dije­lo­va i uslu­ga, ali i indi­vi­du­al­no pri­la­go­đe­nih uslu­ga. Pro­da­ja uklju­ču­je kva­li­fi­ci­ra­no savje­to­va­nje o pro­izvo­di­ma, s nacr­ti­ma, razvoj pro­to­ti­pa, pri­la­god­bu pro­izvo­da u pro­ce­su pri­mje­ne i edu­ka­ci­ju. Cje­lo­vi­ta uslu­ga jam­či i pro­fe­si­onal­nu podr­šku nakon pro­da­je moto­ra. Brzom reak­ci­jom, pro­fe­si­onal­nim pos­lo­va­njem i viso­kom dos­tup­noš­ću rezerv­nih dije­lo­va, BU Ser­vi­ce zado­vo­lja­va naj­vi­še Per­kins stan­dar­de pru­ža­nja usluga.

Što može­mo uči­ni­ti za vas?

BU Power Sys­tems u Euro­pi Podruž­ni­ce

BU Power Sys­tems ops­lu­žu­je kup­ce u 18 europ­skih zema­lja, a ima ser­vis­ne cen­tre, radi­oni­ce i skla­di­šta u Hrvat­skoj, Nje­mač­koj, Ita­li­ji, Švi­car­skoj, Polj­skoj, Dan­skoj, Slo­ve­ni­ji i Češkoj. Skla­diš­ni pros­tor koji čini više od 7.000 m² omo­gu­ću­je pohra­nji­va­nje veli­kog bro­ja raz­li­či­tih tipo­va moto­ra, gene­ra­to­ra i ori­gi­nal­nih Per­kins u sli­je­de­ćim zemljama.

Kon­takt
BU Power Systems HR Placeholder
BU Power Sys­tems HR

Ovdje može­te na kvar­tal­noj bazi pro­na­ći izu­zet­ne poje­di­nos­ti i detalj­ne infor­ma­ci­je o našoj tre­nut­noj ponu­di pro­izvo­da i usluga.

Pro­či­taj­te sve o novim doga­đa­ji­ma, novim pro­izvo­di­ma i našoj kompaniji