BU Power Sis­te­mi d.o.o.

Viško­vo 138
51216 Viškovo
OIB: 14815062393
Druš­tvo je upi­sa­no u Regis­tar Trgo­vač­kog suda u Rije­ci pod matič­nim bro­jem 040280883. Temelj­ni kapi­tal druš­tva izno­si 370.000,00 kuna i upla­ćen je u cijelosti.
Upra­va: Đani Jerkov
Račun kod pos­lov­ne ban­ke Raif­fe­isen­bank Aus­tria d.d., Maga­zin­ska ces­ta 69, 10000 Zagreb
IBAN: HR3924840081106042923
T +385 (0) 51 545701
F +385 (0) 51 256652
[email protected]
www.bu-power.hr

Kako pos­tu­pa­mo s vašim podacima
Obve­zu­je­mo se s veli­kom paž­njom pos­tu­pa­ti s vašim osob­nim poda­ci­ma. Stro­go se pri­dr­ža­va­mo odred­bi rele­vant­nih prav­nih nor­mi. Ni na koji način neće­mo uma­nji­ti vaša osob­na prava.
Pris­ta­nak
Uno­še­njem poda­ta­ka o sebi daje­te nam dozvo­lu za pohra­nu i upo­tre­bu istih u smis­lu Ured­be (EU) 2016/679 Europ­skog par­la­men­ta i Vije­ća od 27. trav­nja 2016. o zašti­ti poje­di­na­ca u vezi s obra­dom osob­nih poda­ta­ka i o slo­bod­nom kre­ta­nju tak­vih poda­ta­ka te o stav­lja­nju izvan sna­ge Direk­ti­ve 95/46/EZ (Opća ured­ba o zašti­ti poda­ta­ka) (SL L 119, 4. 5. 2016.) (u dalj­njem tek­s­tu: Opća ured­ba o zašti­ti poda­ta­ka) te Zako­nom o pro­ved­bi Opće ured­be o zašti­ti poda­ta­ka (NN 42/18) Repu­bli­ke Hrvat­ske. Ove infor­ma­ci­je pred­stav­lja­ju osob­ne podat­ke i bit će tre­ti­ra­ne kao povjer­lji­ve. U sva­kom tre­nut­ku može­te sta­vi­ti pri­mjed­be, što dovo­di do bri­sa­nja vaših osob­nih podataka.
Iznim­ke
Poda­ci dobi­ve­ni i pohra­nje­ni tije­kom stan­dard­ne upo­ra­be naših web stra­ni­ca koris­te se isklju­či­vo u tvrt­ki BU Power Sis­te­mi d.o.o., bez ikak­ve namje­re koris­ti­ti ove podat­ke za iden­ti­fi­ka­ci­ju oso­ba. Iznim­ke od ovog pra­vi­la su posje­ti ili aktiv­nos­ti koje se mogu oci­je­ni­ti kao napad, koji sadr­že ele­men­te kaz­ne­nog dje­la ili koji ome­ta­ju ili ote­ža­va­ju funk­ci­onal­nu spo­sob­nost naše web stranice.
Vanj­ske poveznice
Naša web stra­ni­ca može sadr­ža­va­ti povez­ni­ce na dru­ge web stra­ni­ce. Nismo odgo­vor­ni za pri­dr­ža­va­nje pro­pi­sa o zašti­ti poda­ta­ka ili za sadr­ža­je dru­gih web stra­ni­ca. Pre­po­ru­ču­je­mo da paž­lji­vo pro­či­ta­te pro­pi­se o zašti­ti poda­ta­ka web stra­ni­ca koje posjećujete.
Autor­sko pravo
Infor­ma­ci­je koje se nala­ze na web stra­ni­ci tvrt­ke BU Power Sis­te­mi d.o.o. zašti­će­ne su autor­skim pra­vi­ma. BU Power Sis­te­mi d.o.o. dopu­šta pre­gle­da­va­nje i pre­uzi­ma­nje cije­log sadr­ža­ja svo­je web stra­ni­ce isklju­či­vo za osob­nu, neko­mer­ci­jal­nu upo­tre­bu. Dodat­na pra­va upo­ra­be ili kori­šte­nja mogu se pri­ba­vi­ti putem odgo­va­ra­ju­ćeg licen­c­nog ugo­vo­ra s tvrt­kom BU Power Sis­te­mi d.o.o. Povez­ni­ce su dopu­šte­ne samo uz suglas­nost tvrt­ke BU Power Sis­te­mi d.o.o.
Pre­uzi­ma­nje
Pro­gra­mi i dato­te­ke pre­uzi­ma­ju se na vlas­ti­ti rizik. BU Power Sis­te­mi d.o.o. nije odgo­vo­ran za bilo kak­vu šte­tu koja pro­iz­la­zi iz ins­ta­la­ci­je ili upo­ra­be sof­tve­ra i dato­te­ka s podru­čja pre­uzi­ma­nja, u mje­ri u kojoj je dopu­šte­no zako­nom ili licen­c­nim pra­vi­ma. Una­toč ažur­noj pro­vje­ri viru­sa, odgo­vor­nost za even­tu­al­nu šte­tu ili pogor­ša­nje uzro­ko­va­nih kom­pju­ter­skim viru­si­ma usli­jed pre­gle­da naše web stra­ni­ce isklju­če­na je u okvi­ru zakon­skih odredbi.
Jam­s­tvo
Infor­ma­ci­je dos­tup­ne na web stra­ni­ci tvrt­ke BU Power Sis­te­mi d.o.o. sas­tav­lje­ne su s naj­ve­ćom paž­njom. BU Power Sis­te­mi d.o.o. ipak ne pre­uzi­ma nikak­vu odgo­vor­nost za pot­pu­nost, ažu­ri­ra­nost, viso­ku kva­li­te­tu ili prik­lad­nos­ti za bilo koju svr­hu tih infor­ma­ci­ja. Kori­šte­nje web stra­ni­ce i sadr­ža­ja koji su dos­tup­ni na web stra­ni­ci isklju­či­va je odgo­vor­nost korisnika.
Pra­va na žigove
Tre­ćim stra­na­ma zabra­nje­no je kori­šte­nje i pri­mje­na bilo kojeg od zaštit­nih zna­ko­va i logotipa.
Ana­li­za web stranica
Ova web stra­ni­ca koris­ti Google Analytics, uslu­gu web ana­li­ze koju pru­ža Google, Inc. (“Google”). Google Analytics upo­treb­lja­va “kola­či­će” koji su tek­s­tu­al­ne dato­te­ke pos­tav­lje­ne na vaše raču­na­lo kako bi web-loka­ci­ja ana­li­zi­ra­la kako koris­ni­ci upo­treb­lja­va­ju stra­ni­cu. Infor­ma­ci­je koje gene­ri­ra kola­čić o vašoj upo­tre­bi web stra­ni­ce (uklju­ču­ju­ći vašu IP adre­su) bit će pre­ne­se­ne na Google i pohra­nje­ne na pos­lu­ži­te­lji­ma u Sje­di­nje­nim Ame­rič­kim Drža­va­ma. Google će koris­ti­ti ove infor­ma­ci­je u svr­hu vred­no­va­nja vaše upo­tre­be web stra­ni­ce, sas­tav­lja­nja izvješ­ća o aktiv­nos­ti­ma stra­ni­ce za ope­ra­to­re stra­ni­ce i pru­ža­nja dru­gih uslu­ga veza­nih uz aktiv­nost web stra­ni­ca i kori­šte­nje inter­ne­ta. Google tako­đer može pre­ni­je­ti te podat­ke tre­ćim stra­na­ma, ako to zah­ti­je­va zakon, ili ako tak­ve tre­će stra­ne obra­đu­ju podat­ke u ime tvrt­ke Google. Google neće pove­za­ti vašu IP adre­su s dru­gim poda­ci­ma koje Google posje­du­je. Može­te odbi­ti upo­tre­bu kola­či­ća oda­bi­rom odgo­va­ra­ju­ćih pos­tav­ki u pre­gled­ni­ku, no napo­mi­nje­mo da, ako to uči­ni­te, možda neće­te moći koris­ti­ti punu funk­ci­onal­nost ove web stra­ni­ce. Kori­šte­njem ove web stra­ni­ce, pris­ta­je­te na obra­du poda­ta­ka o vama od stra­ne Googlea na gore nave­de­ne nači­ne i namjene.