BU Power Sis­te­mi d.o.o.
Šuce­va 25
4000 Kranj

T +386 (0) 590 76 500
F +386 (0) 590 76 504

[email protected]
www.bu-power.si

Kako rav­na­mo z vaši­mi podatki 
Zave­zu­je­mo se, da bomo z vaši­mi podat­ki rav­na­li skrb­no. Stro­go upo­šte­va­mo določ­be ustre­znih prav­nih norm. Nika­kor ne bomo ško­do­va­li vašim oseb­nim pravicam.

Soglas­je
Če podat­ke vne­se­te sami, nam daje­te dovo­lje­nje za hram­bo in upo­ra­bo teh podat­kov v smi­slu nem­ške­ga zako­na o var­stvu oseb­nih podat­kov. Ti podat­ki pred­sta­vlja­jo oseb­ne podat­ke, ki bodo obrav­na­va­ni zau­pno. Pro­šnjo za izbris svo­jih oseb­nih podat­kov lah­ko kadar­ko­li naslo­vi­te na nas.

Izje­me
Podat­ki, ki se pri­do­bi­jo in hra­ni­jo v sklo­pu obi­čaj­ne upo­ra­be naše sple­tne stra­ni, bodo upo­ra­blje­ni izključ­no zno­traj pod­je­tja BU Power Systems GmbH & Co. KG. Ni name­na iden­ti­fi­ka­ci­je oseb na pod­la­gi teh podat­kov. Izje­ma od tega pra­vi­la so obi­ski oz. aktiv­no­sti, ki se šte­je­jo za napad oz. ima­jo ele­men­te kazni­ve­ga deja­nja oz. ovi­ra­jo ali ško­du­je­jo funk­ci­o­nal­no­sti naše sple­tne strani.

Zuna­nje povezave
Naša sple­tna stran lah­ko vse­bu­je pove­za­ve na dru­ge sple­tne stra­ni. Ne odgo­var­ja­mo za upo­šte­va­nje zako­no­da­je o var­stvu podat­kov oz. za vse­bi­no na dru­gih sple­tnih stra­neh. Pri­po­ro­ča­mo vam, da si pozor­no pre­be­re­te ured­be o var­stvu oseb­nih podat­kov sple­tnih stra­ni, ki jih obiščete.

Avtor­ske pravice
Podat­ki, ki so dosto­pni na sple­tni stra­ni pod­je­tja BU Power Systems GmbH & Co. KG, so zašči­te­ni na pod­la­gi avtor­ske­ga pra­va. Pod­je­tje BU Power Systems GmbH & Co. KG dovo­lju­je, da je celo­tna vse­bi­na na sple­tni stra­ni dosto­pna za ogled in pre­nos samo za zaseb­ne oz. neko­mer­ci­al­ne name­ne. Nadalj­nje pra­vi­ce gle­de upo­ra­be oz. izko­ri­šča­nja se lah­ko pode­li­jo na pod­la­gi licenč­ne­ga dogo­vo­ra s pod­je­tjem BU Power Systems GmbH & Co. KG. Pove­za­ve so dovo­lje­ne samo na pod­la­gi soglas­ja pod­je­tja BU Power Systems GmbH & Co. KG.

Pre­nos
Pro­gra­me in dato­te­ke s sple­tne stra­ni pre­na­ša­te na lastno odgo­vor­nost. Pod­je­tje BU Power Systems GmbH & Co. KG ne odgo­var­ja za ško­do, ki bi nasta­la zara­di name­sti­tve ali upo­ra­be pro­gram­ske opre­me in dato­tek iz poglav­ja za pre­na­ša­nje dato­tek, če je to dovo­lje­no na pod­la­gi zako­no­da­je ali licenč­nih pra­vic. Kljub rednim pre­ver­ja­njem viru­sov je iz prav­nih določb izvze­ta odgo­vor­nost za ško­do, ki bi nasta­la zara­di raču­nal­ni­ške­ga virusa.

Garan­ci­ja
Podat­ki, ki so na voljo na sple­tni stra­ni pod­je­tja BU Power Systems GmbH & Co. KG, so bili sesta­vlje­ni z naj­ve­čjo skrb­no­stjo. Ne gle­de na to pa pod­je­tje BU Power Systems GmbH & Co. KG nika­kor ne odgo­var­ja za popol­nost, ažur­nost, pri­mer­nost podat­kov oz. za viso­ko kako­vost podat­kov ne gle­de na namen. Upo­ra­ba sple­tne stra­ni in vse­bi­ne, ki je na voljo na sple­tni stra­ni, je na lastno odgo­vor­nost uporabnika.

Pra­vi­ce iz naslo­va bla­gov­nih znamk
Tre­tje ose­be ne sme­jo upo­ra­blja­ti bla­gov­nih znamk in logotipov.

Ana­li­za sple­tne strani
Ta sple­tna stran upo­ra­blja sto­ri­tev sple­tne ana­li­ze Goo­gle Ana­lytics pod­je­tja Goo­gle Inc. (»Goo­gle«). Sto­ri­tev Goo­gle Ana­lytics upo­ra­blja »piškot­ke«, to so bese­dil­ne dato­te­ke na vašem raču­nal­ni­ku, na pod­la­gi kate­rih sple­tna stran lah­ko ana­li­zi­ra upo­rab­ni­ko­vo upo­ra­bo sple­tne stra­ni. Podat­ki, ki jih takšni piškot­ki zbi­ra­jo o vaši upo­ra­bi sple­tne stra­ni (vključ­no z vašim IP-naslo­vom), bodo posre­do­va­ni na stre­žni­ke Goo­gla v Zdru­že­nih drža­vah Ame­ri­ke, kjer bodo tudi hra­nje­ni. Goo­gle bo te podat­ke upo­ra­bil za oce­nje­va­nje vaše upo­ra­be sple­tne stra­ni, za ustvar­ja­nje poro­čil gle­de aktiv­no­sti sple­tne stra­ni za ope­ra­ter­je sple­tne stra­ni in za ponu­ja­nje dru­gih sto­ri­tev v pove­za­vi z upo­ra­bo sple­ta. Goo­gle lah­ko te podat­ke pošlje tre­tjim ose­bam, če to mora sto­ri­ti na pod­la­gi zako­no­da­je oz. če tre­tje ose­be obde­lu­je­jo podat­ke v ime­nu Goo­gla. Goo­gle vaše­ga IP-naslo­va ne bo pove­zo­val z dru­gi­mi podat­ki, ki jih hra­ni. Upo­ra­bo piškot­kov lah­ko odklo­ni­te z nasta­vi­tvi­jo ustre­znih nasta­vi­tev v svo­jem brskal­ni­ku, ven­dar v tem pri­me­ru mor­da ne boste mogli upo­ra­blja­ti vseh funk­cij, ki jih ponu­ja ta sple­tna stran, do nji­ho­ve­ga pol­ne­ga obse­ga. Z upo­ra­bo te sple­tne stra­ni daje­te soglas­je, da lah­ko Goo­gle obde­lu­je vaše oseb­ne podat­ke na način in za namen, kot je opi­sa­no zgoraj.