Delo pri BU Power Systems Zač­ni­te poslo­va­ti – sku­paj z nami

Ste moti­vi­ra­ni? Ste tim­ski dela­vec? Ste odpr­ti za raz­lič­ne kul­tu­re? In želi­te dela­ti med­na­ro­dno? Se zani­ma­te za kom­ple­ksne teh­nič­ne pro­i­zvo­de in teme? Potem se vese­li­mo sko­raj­šnje­ga sre­ča­nja z vami.

Teh­nič­ni poklici

Ne gle­de na to, ali dela­te na teh­nič­nem podro­čju, v pro­da­ji, sto­ri­tvah ali na garan­cij­skem oddel­ku, z BU Power Systems ima­te širo­ko pale­to kari­er­nih možno­sti kot teh­nik s teh­nič­nim zna­njem o dizel­skih in plin­skih motor­jih. Izve­di­te več o naših pro­stih delov­nih mestih …

Komer­ci­al­ni poklici

Pri BU Power Systems obi­čaj­no zapo­slu­je­mo sode­lav­ce s komer­ci­al­ne­ga podro­čja. Obvla­da­te angle­ški jezik in uži­va­te v izme­nja­vi z dru­gi­mi kul­tu­ra­mi? Potem si oglej­te naša pro­sta delov­na mesta …

Izo­bra­že­va­nje

Pri BU Power Systems obi­čaj­no zapo­slu­je­mo sode­lav­ce s komer­ci­al­ne­ga podro­čja. Obvla­da­te angle­ški jezik in uži­va­te v izme­nja­vi z dru­gi­mi kul­tu­ra­mi? Potem si oglej­te naša pro­sta delov­na mesta …

Vsi pokli­ci na enem mestu

Tre­nu­tno ni pro­stih delov­nih mest.