O nas Ker skr­bi­mo za vaš motor

Kot dis­tri­bu­ter pod­je­tja Per­kins je pod­je­tje BU Power Systems odgo­vor­no za pro­da­jo in nasve­te po pro­da­ji Per­kin­so­vih dizel­skih in plin­skih motor­jev. BU Power Systems ponu­ja pri­la­go­je­ne reši­tve motor­jev za indu­stri­jo, grad­be­ni­štvo, kme­tij­stvo, kot tudi za pro­i­zvo­dnjo ele­k­trič­ne ener­gi­je in pogon ladij.V 18 evrop­skih drža­vah zago­ta­vlja­mo stro­kov­no sve­to­va­nje pri izbi­ri izdel­kov in celo­vit ser­vis za vse potre­be motorjev.

O našem delu Naše sto­ri­tve za vas

Por­t­felj sto­ri­tev pod­je­tja BU Power Systems sesta­vlja­jo pro­da­ja motor­jev, pro­da­ja rezerv­nih delov in sto­ri­tev, kot tudi sto­ri­tve po meri. Pro­daj­ne sto­ri­tve vklju­ču­je­jo stro­kov­no posve­to­va­nje o izdel­kih z izde­la­vo kon­cep­tnih skic, razvoj pro­to­ti­pov in pri­la­go­di­tev izdel­ka po meri z vode­njem name­sti­tve, iska­njem doba­vi­te­ljev in uspo­sa­blja­njem. Celo­vit ser­vis po pro­da­ji zago­ta­vlja stro­kov­no pod­po­ro motor­jem. BU ser­vis ustre­za naj­viš­je­mu Per­kin­so­ve­mu sto­ri­tve­ne­mu stan­dar­du, saj ima kra­tek odziv­ni čas, stro­kov­no vod­stvo in viso­ko raz­po­lo­žlji­vost rezerv­nih delov.

Kaj lah­ko sto­ri­mo za vas?

BU Power Systems v Evro­pi Podru­žni­ce

Pod­je­tje BU Power Systems oskr­bu­je stran­ke v 18 evrop­skih drža­vah ter ima ser­vi­sne cen­tre, delav­ni­ce in skla­di­šča v Slo­ve­ni­ji, Nem­či­ji, Ita­li­ji, na Polj­skem, Dan­skem, Hrva­škem, v Švi­ci in na Češkem. Povr­ši­na skla­dišč zna­ša več kot 7000 m² in omo­go­ča širok nabor motor­jev, agre­ga­tov in pri­stnih Per­kin­so­vih delov po Evropi.

Kon­takt
BU Power Systems SL Placeholder
BU Power Systems SL

Na tem mestu boste vsa­ko četr­tle­tje našli izje­mne podrob­no­sti in doda­tne infor­ma­ci­je o našem tre­nu­tnem por­t­fe­lju izdel­kov in storitev.

Pro­si­mo, izve­di­te več o naših tre­nut­kih dogod­kih, kot tudi o novi­cah o naših izdel­kih in našem podjetju.