O nas Dba­my o Twój silnik

Jako auto­ry­zo­wa­ny dys­try­bu­tor sil­ni­ków Per­kins, fir­ma BU Power Sys­tems jest odpo­wie­dzial­na za sprze­daż i ser­wis sil­ni­ków die­sla oraz sil­ni­ków gazo­wych. BU Power Sys­tems ofe­ru­je sper­so­na­li­zo­wa­ne roz­wią­za­nia dla prze­my­słu, budow­nic­twa, rol­nic­twa, trans­por­tu jak rów­nież dla wytwa­rza­nia ener­gii oraz dla sil­ni­ków mor­skich. W 18 euro­pej­skich kra­jach zapew­nia­my pro­fe­sjo­nal­ne wspar­cie i kom­plet­ny ser­wis wyma­ga­ny przez silnik.

O naszej dzia­łal­no­ści O naszej działalności

Zakres usług BU Power Sys­tems obej­mu­je sprze­daż sil­ni­ków, cze­sci zamien­nych, usług ser­wi­so­wych a tak­że usłu­gi dosto­so­wa­ne do potrzeb klien­ta. Usłu­ga sprze­da­ży obej­mu­je kwa­li­fi­ko­wa­ne doradz­two pro­duk­to­we obej­mu­ją­ce kon­cep­cje, opra­co­wy­wa­nie pro­to­ty­pów, dosto­so­wa­nie pro­duk­tu przy wspar­ciu apli­ka­cyj­nym, pozy­ski­wa­nie i szko­le­nie. Kom­plek­so­wa obsłu­ga posprze­da­żo­wa zapew­nia pro­fe­sjo­nal­ną obsłu­gę sil­ni­ka. Dzię­ki krót­kim cza­som reak­cji, pro­fe­sjo­nal­ne­mu zarza­dza­niu i wyso­kiej dostęp­no­ści czę­ści zamien­nych, BU Power Sys­tems speł­nia naj­wyż­sze stan­dar­dy obsłu­gi mar­ki Perkins.

Co może­my dla Cie­bie zrobić?

BU Power Sys­tems w Euro­pie Oddzia­ły

BU Power Sys­tems obsłu­gu­je klien­tów w 18 kra­jach euro­pej­skich i pro­wa­dzi cen­tra ser­wi­so­we, warsz­ta­ty i maga­zy­ny w Pol­sce, Niem­czech, Wło­szech, Szwaj­ca­rii, Danii, Chor­wa­cji, Sło­we­nii i Cze­chach. Prze­strzeń maga­zy­no­wa zaj­mu­je powierzch­nię ponad 7 000 m² umoż­li­wia­jąc prze­cho­wy­wa­nie sze­ro­kiej gamy sil­ni­ków, agre­ga­tów i ory­gi­nal­nych czę­ści Per­kins w całej Europie.

Kon­takt
BU Power Systems PL Placeholder
BU Power Sys­tems PL

W tej sek­cji znaj­dziesz kwar­tal­nie szcze­gó­ły i dal­sze infor­ma­cje o naszym obec­nym port­fo­lio pro­duk­tów i usługach.

Zapo­znaj się z naszy­mi aktu­al­ny­mi wyda­rze­nia­mi, a tak­że o nowo­ściach o naszych pro­duk­tach i naszej firmie.