Per­kins jest jed­nym z wio­dą­cych na świe­cie dostaw­ców sil­ni­ków gazo­wych i wyso­ko­pręż­nych o mocy od 4 do 2000 kW (5 i 2800 KM) o rocz­nej pro­duk­cji do 800 000 sztuk. Jako tra­dy­cyj­ny fir­ma bry­tyj­ska z ponad 90-let­nią wie­dzą, fir­ma Per­kins jest czę­ścią Gru­py Cater­pil­lar od 1998 roku. Dzię­ki swym zakła­dom zlo­ka­li­zo­wa­nym w Wiel­kiej Bry­ta­nii, Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Bra­zy­lii, Indiach i Chi­nach Per­kins pro­du­ku­je już ponad 20 milio­nów sil­ni­ków i ma ponad 4.500 pra­cow­ni­ków i ponad 3.500 pla­có­wek ser­wi­so­wych na całym świe­cie. Nazwa Per­kins ozna­cza dosko­na­łość w inży­nie­rii na naj­wyż­szym pozio­mie i ofe­ru­je sze­ro­ki wachlarz inno­wa­cyj­nych i nie­za­wod­nych roz­wią­zań silnikowych.