Per­kins je jed­ním z před­ních svě­to­vých doda­va­te­lů ply­no­vých a die­se­lo­vých moto­rů s výko­nem v roz­sa­hu 4 až 2000 kW (5 až 2800 koní) s roč­ním obje­mem výro­by až 800 000 kusů. Jako brit­ská tra­dič­ní fir­ma, kte­rá má více než 90 let zku­še­nos­tí, je Per­kins od roku 2002 sou­čás­tí sku­pi­ny Cater­pillar. Se svý­mi pro­vo­zov­na­mi ve Vel­ké Bri­tá­nii, USA, Bra­zí­lii, Indii a Číně již Per­kins vyro­bil více než 20 mili­o­nů moto­rů a má více než 4 500 zaměst­nan­ců a více než 3 500 ser­vis­ních míst po celém svě­tě. Název Per­kins je znám­kou tech­nic­ké doko­na­los­ti na nej­vyš­ší úrov­ni a nabí­zí kom­plex­ní řadu ino­va­tiv­ních a spo­leh­li­vých řeše­ní motorů.