Ochra­na osob­ních údajů

1. Infor­ma­ce o shro­maž­ďo­vá­ní osob­ních údajů

1.1 V násle­du­jí­cím tex­tu infor­mu­je­me o shro­maž­ďo­vá­ní osob­ních úda­jů při pou­ží­vá­ní našich webo­vých strá­nek. Osob­ní úda­je jsou všech­na data, kte­rá máte osob­ně k dis­po­zi­ci, např. jmé­no, adre­sa, e‑mailové adre­sy, cho­vá­ní uži­va­te­lů webu.

1.2 Odpo­věd­ný zástup­ce dle čl. 4 odst. 1 písm. 7 obec­né­ho naří­ze­ní EU o ochra­ně úda­jů (GDPR / DSGVO) je BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG, Per­kinsstras­se 1, 49479 Ibbenbüren (viz infor­ma­ce na adre­se https://bu-power.com/regulatory/).
Naše­ho zástup­ce pro ochra­nu osob­ních úda­jů, Rai­ne­ra Luka­se, lze kon­tak­to­vat na:
Pro­spec­ter Unter­ne­hmen­sbe­ra­tung, Hans-Sachs-Stra­ße 4, 45879 Gel­sen­ki­r­chen, Německo,
e‑mailová adre­sa: [email protected], tele­fon­ní čís­lo: +49 209 8830 5031.

1.3 Pokud vyu­ží­vá­me smluv­ní posky­to­va­te­le slu­žeb pro naše díl­čí služ­by nebo bychom měli zájem vaše úda­je pou­žít pro reklam­ní úče­ly, bude­me vás podrob­ně infor­mo­vat o pří­sluš­ných kro­cích. Při­tom také sta­no­ví­me kri­té­ria pro dobu ulo­že­ní osob­ních údajů.

2. Vaše práva

2.1 Pokud jde o osob­ní úda­je, kte­ré se vás týka­jí, máte násle­du­jí­cí práva:

 • prá­vo na informace,
 • prá­vo na opra­vu nebo výmaz vašich údajů,
 • prá­vo na ome­ze­ní zpra­co­vá­ní vašich údajů,
 • prá­vo vznést námit­ku pro­ti zpra­co­vá­ní vašich údajů,
 • prá­vo na pře­no­si­tel­nost osob­ních údajů.

2.2 Máte také prá­vo stě­žo­vat si na zpra­co­vá­ní vašich osob­ních úda­jů orgá­nu dozo­ru nad pou­ží­vá­ním osob­ních údajů.

3. Shro­maž­ďo­vá­ní osob­ních úda­jů při návštěvě našich webo­vých stránek

3.1 V pří­pa­dě čis­tě infor­ma­tiv­ní­ho pou­ží­vá­ní webu, tj. pokud se neza­re­gis­tru­je­te nebo jinak nepo­skyt­ne­te infor­ma­ce, bude­me shro­maž­ďo­vat pou­ze osob­ní úda­je, kte­ré váš pro­hlí­žeč pře­dá­vá na náš ser­ver. Pokud si chce­te pro­hléd­nout naše webo­vé strán­ky, shro­maž­ďu­je­me násle­du­jí­cí úda­je, kte­ré jsou pro nás tech­nic­ky nezbyt­né pro zob­ra­ze­ní našich webo­vých strá­nek a zajiš­tě­ní sta­bi­li­ty a bez­peč­nos­ti (práv­ním zákla­dem pro tuto čin­nost je čl. 6 odst. 1 věta DSGVO (GDPR)):

 • IP adre­sa
 • datum a čas žádosti
 • roz­díl v časo­vém pás­mu opro­ti Gre­e­nwi­chské­mu střed­ní­mu času (GMT)
 • obsah poža­dav­ku (kon­krét­ní stránka)
 • stav pří­stu­pu / sta­vo­vý kód HTTP
 • kaž­dé pře­ná­še­né množ­ství dat
 • webo­vé strán­ky, z nichž žádost pochází
 • pro­hlí­žeč
 • ope­rač­ní sys­tém a jeho rozhraní
 • jazyk a ver­ze soft­wa­ru prohlížeče

3.2 Kro­mě výše uve­de­ných úda­jů jsou při pou­ží­vá­ní našich webo­vých strá­nek do vaše­ho počí­ta­če uklá­dá­ny i coo­kies. Coo­kies jsou malé tex­to­vé sou­bo­ry, kte­ré jsou ulo­že­ny na pev­ném dis­ku a při­řa­ze­né pro­hlí­že­či, kte­rý pou­ží­vá­te, a kte­rým ten, kdo coo­kies nasta­vu­je (zde naším pro­střed­nic­tvím), obdr­ží urči­té infor­ma­ce. Coo­kies nemo­hou spouš­tět pro­gra­my nebo pře­ná­šet viry do vaše­ho počí­ta­če. Slou­ží k tomu, aby nabíd­ka inter­ne­tu byla uži­va­tel­sky pří­jem­něj­ší a cel­ko­vě efektivnější.

3.3 Pou­ži­tí cookies:

a) Ten­to web pou­ží­vá násle­du­jí­cí typy coo­kies, jejich roz­sah a funk­ce jsou vysvět­le­ny níže:

 • pře­chod­né coo­kies (viz b)
 • trva­lé coo­kies (viz c).

b) Pře­chod­né sou­bo­ry coo­kies se auto­ma­tic­ky odstra­ní, když zavře­te pro­hlí­žeč. Pat­ří sem zejmé­na sou­bo­ry coo­kies rela­ce. V nich je ulo­že­no tzv. ID rela­ce, pomo­cí kte­ré­ho lze ke spo­leč­né rela­ci při­řa­dit růz­né poža­dav­ky z vaše­ho pro­hlí­že­če. To umož­ní roz­po­zná­ní počí­ta­če po návra­tu na naši webo­vou strán­ku. Sou­bo­ry coo­kie rela­ce jsou odstra­ně­ny při odhlá­še­ní nebo zavře­ní prohlížeče.

c) Trva­lé sou­bo­ry coo­kie jsou auto­ma­tic­ky odstra­ně­ny po sta­no­ve­ném obdo­bí, kte­ré se může lišit v závis­los­ti na sou­bo­ru coo­kie. Sou­bo­ry coo­kie může­te kdy­ko­li sma­zat v nasta­ve­ní zabez­pe­če­ní prohlížeče.

d) Nasta­ve­ní pro­hlí­že­če může­te nakon­fi­gu­ro­vat pod­le svých před­stav, odmít­nout při­jí­má­ní coo­kies tře­tích stran nebo všech coo­kies. Měj­te na pamě­ti, že mož­ná pak nebu­de­te moci vyu­ží­vat všech­ny funk­ce této webo­vé stránky.

4. Con­tact form

Pokud nás kon­tak­tu­je­te e‑mailem nebo pro­střed­nic­tvím kon­takt­ní­ho for­mu­lá­ře, infor­ma­ce, kte­ré poskyt­ne­te (vaše e‑mailová adre­sa, vaše jmé­no a tele­fon­ní čís­lo, pokud to při­chá­zí v úva­hu) budou ulo­že­ny pro zod­po­vě­ze­ní vašich otá­zek. Vyma­že­me data, kte­rá v této sou­vis­los­ti vznik­nou poté, co jejich ulo­že­ní již není potře­ba, nebo ome­zí­me jejich zpra­co­vá­ní, pokud exis­tu­jí zákon­né poža­dav­ky na uchovávání.

Práv­ním zákla­dem pro zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů pře­ná­še­ných během zasí­lá­ní e‑mailu je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO (GDPR). Pokud je cílem e‑mailového kon­tak­tu uzavřít smlou­vu, je dal­ším práv­ním zákla­dem pro zpra­co­vá­ní čl. 6 odst. 1 lit. b DSGVO (GDPR).

5. BU TechShare

5.1 Vybra­ným zákaz­ní­kům nabí­zí­me mož­nost regis­tra­ce pro pou­ži­tí naše­ho zákaz­nic­ké­ho por­tá­lu BU TechSha­re. Regis­tra­ce pro­bí­há poskyt­nu­tím osob­ních úda­jů pro­střed­nic­tvím při­řa­ze­né­ho správ­ce účtu.Prostřednictvím zákaz­nic­ké­ho por­tá­lu si regis­tro­va­ní zákaz­ní­ci BU TechSha­re mohou vybrat pod­le vybra­né­ho tari­fu (eko­no­mic­ký, stan­dard­ní nebo kom­fort­ní tarif):

 • vytvo­ře­ní indi­vi­du­ál­ní­ho uži­va­tel­ské­ho profilu
 • náhled na všech­ny tech­nic­ké lis­ty, tech­nic­ké úda­je, návod k obslu­ze a sezna­my náhrad­ních dílů pro své u nás zakou­pe­né motory
 • náhled na důle­ži­tá ozná­me­ní a zprá­vy týka­jí­cí se moto­růza­kou­pe­ných od nás, funk­ci kalen­dá­ře a plá­no­vá­ní schůzek
 • podá­ní stíž­nos­ti a sle­do­vat postup její­ho zpracování
 • nahrá­ní dat pro výmě­nu s naši­mi inženýry
 • syn­chro­ni­za­ci BU TechSha­re s mobil­ní­mi zaří­ze­ní­mi tak, aby uve­de­ná data byla k dis­po­zi­ci offli­ne a auto­ma­tic­ky se aktu­a­li­zo­va­la, jakmi­le je zaří­ze­ní zno­vu online
 • zalo­že­ní pod­účtů pod­účtů pro své zákazníky

5.2 Při regis­tra­ci pro­střed­nic­tvím zástup­ce zákaz­nic­ké­ho ser­vi­su budou shro­máž­dě­ny a ulo­že­ny násle­du­jí­cí úda­je jako sou­část pro­ce­su regis­tra­ce kaž­dé­ho zří­ze­né­ho zákaz­nic­ké­ho účtu:

 • Jmé­no společnosti
 • Křest­ní jméno
 • Pří­jme­ní
 • Emai­lo­vá adresa

V rám­ci pro­ce­su regis­tra­ce je dán sou­hlas uži­va­te­le se zpra­co­vá­ním těch­to úda­jů. Jako uži­va­tel máte mož­nost kdy­ko­li zru­šit regis­tra­ci. K poskyt­nu­tí infor­ma­cí tře­tím stra­nám nedochází.

5.3 Pou­ží­vá­te-li náš por­tál, ulo­ží­me data nezbyt­ná pro spl­ně­ní smlou­vy, dokud svůj pří­stup defi­ni­tiv­ně nezru­ší­te. Kro­mě toho ucho­vá­me dob­ro­vol­né úda­je, kte­ré jste nám poskyt­li, po dobu vaše­ho pou­ží­vá­ní por­tá­lu, pokud je dří­ve neod­stra­ní­te. Všech­ny infor­ma­ce lze spra­vo­vat a měnit výhrad­ně v chrá­ně­né zákaz­nic­ké oblasti.

Práv­ní základ pro pou­ži­tí vašich úda­jů je v pří­pa­dě vaše­ho sou­hla­su Čl. 6 odst. 1 lit. DSGVO (GDPR).

6. BU WebWarehouse

6.1 Vybra­ným zákaz­ní­kům nabí­zí­me mož­nost zare­gis­tro­vat se pro pou­ži­tí naše­ho zákaz­nic­ké­ho por­tá­lu BU Web­Ware­hou­se poskyt­nu­tím osob­ních úda­jů. Regis­tra­ce pro­bí­há pro­střed­nic­tvím správ­ce účtu, kte­rý je za vás zodpovědný.

Přes zákaz­nic­ký por­tál BU Web­Ware­hou­se mohou regis­tro­va­ní zákaz­ní­ci zadá­vat objed­náv­ky náhrad­ních dílů a načí­tat his­to­rii svých již zada­ných objednávek.

6.2 Při regis­tra­ci u zástup­ce zákaz­nic­ké­ho ser­vi­su budou shro­máž­dě­ny a ulo­že­ny násle­du­jí­cí úda­je jako sou­část pro­ce­su regis­tra­ce kaž­dé­ho zří­ze­né­ho zákaz­nic­ké­ho účtu:

 • Jmé­no společnosti
 • Křest­ní jméno
 • Pří­jme­ní
 • Emai­lo­vá adresa

V rám­ci pro­ce­su regis­tra­ce dává uži­va­tel sou­hlas se zpra­co­vá­ním těch­to úda­jů. Jako uži­va­tel máte mož­nost kdy­ko­li zru­šit tuto regis­tra­ci. K poskyt­nu­tí infor­ma­cí tře­tím stra­nám nedochází.

6.3 Pou­ží­vá­te-li náš por­tál, uklá­dá­me vaše data potřeb­ná pro spl­ně­ní smlou­vy, dokud svůj pří­stup defi­ni­tiv­ně neod­stra­ní­te. Kro­mě toho ucho­vá­me dob­ro­vol­né úda­je, kte­ré jste nám poskyt­li, po dobu po níž pou­ží­vá­te náš por­tál, pokud je dří­ve neod­stra­ní­te. Všech­ny infor­ma­ce lze spra­vo­vat a měnit v chrá­ně­né zákaz­nic­ké oblasti.

Pokud zadá­vá­te objed­náv­ky pro­střed­nic­tvím zákaz­nic­ké­ho por­tá­lu, musí­me pod­le obchod­ních a daňo­vých před­pi­sů uklá­dat vaši adre­su, úda­je o plat­bě a objed­náv­ce po dobu dese­ti let. Po dvou letech však ome­zu­je­me zpra­co­vá­ní, tj. vaše data budou pou­ži­ta pou­ze k dodr­že­ní zákon­ných povinností.

Práv­ní základ pro pou­ži­tí vašich úda­jů je v pří­pa­dě vaše­ho sou­hla­su čl. 6 odst. 1 lit. DSGVO (GDPR) a v pří­pa­dě smluv uza­vře­ných pro­střed­nic­tvím zákaz­nic­ké­ho por­tá­lu čl. 6 odst. 1 lit. b DSGVO (GDPR).

7. News­let­ter

7.1 Pokud jsme obdr­že­li vaši e‑mailovou adre­su v sou­vis­los­ti s náku­pem služ­by nebo náku­pem zbo­ží a nemá­te námit­ky pro­ti pou­ži­tí vaší e‑mailové adre­sy, bude­me vás v budouc­nu infor­mo­vat o zbo­ží či služ­bách podob­ných těm, kte­ré jste zakoupili.
Práv­ním zákla­dem je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. F) DSGVO (GDPR) a oddíl 7 odst. 3 UWG.

Ode­sí­lá­ní news­let­te­ru může­te kdy­ko­li zaká­zat a odhlá­sit se z odbě­ru novi­nek. Námit­ku může­te ozná­mit klik­nu­tím na odkaz uve­de­ný v kaž­dém e‑mailu s novin­ka­mi, e‑mailem na [email protected] nebo zaslá­ním zprá­vy na kon­takt­ní úda­je uve­de­né v hlavičce.

7.2 Ve všech ostat­ních pří­pa­dech vám zasí­lá­me náš news­let­ter, pou­ze pokud jste si jej objed­na­li a s vaším sou­hla­sem. Náš news­let­ter vás infor­mu­je o našich aktu­ál­ních zají­ma­vých nabíd­kách. Inze­ro­va­né zbo­ží a služ­by jsou uve­de­ny v pro­hlá­še­ní o souladu.

Pro regis­tra­ci do naše­ho news­let­te­ru pou­ží­vá­me tzv. postup dvo­ji­té­ho při­hlá­še­ní. To zna­me­ná, že po regis­tra­ci vám pošle­me e‑mail na uve­de­nou e‑mailovou adre­su, na kte­ré vás žádá­me o potvr­ze­ní, že si pře­je­te dostá­vat novi­ny. Kro­mě toho uklá­dá­me vaše IP adre­sy a časy regis­tra­ce a potvr­ze­ní. Úče­lem toho­to postu­pu je pro­ká­zat vaši regis­tra­ci a v pří­pa­dě potře­by vás infor­mo­vat o mož­ném zne­u­ži­tí vašich osob­ních údajů.

Jedi­ným poža­dav­kem pro zasí­lá­ní novi­nek je vaše e‑mailová adre­sa. Spe­ci­fi­ka­ce dal­ších, samo­stat­ně ozna­če­ných úda­jů je dob­ro­vol­ná a bude pou­ži­ta k osob­ní­mu oslo­ve­ní. Po potvr­ze­ní vám ulo­ží­me vaši e‑mailovou adre­su pro úče­ly zasí­lá­ní novinek.
Práv­ním zákla­dem je Čl. 6 odst. 1 věta 1 lit. DSGVO (GDPR).

Svůj sou­hlas s zasí­lá­ním news­let­te­ru může­te kdy­ko­li odvo­lat a odhlá­sit se z jeho odbě­ru. Zru­še­ní může­te pro­vést klik­nu­tím na odkaz uve­de­ný v kaž­dém e‑mailu s novin­ka­mi nebo e‑mailem na [email protected] nebo zaslá­ním zprá­vy na kon­takt­ní úda­je uve­de­né v hlavičce.

7.3 Doru­če­ní naše­ho news­let­te­ru se pro­vá­dí přes Mail­Chimp. Dal­ší infor­ma­ce o ochra­ně úda­jů nalez­ne­te na adre­se https://mailchimp.com/legal/.

Mail­Chimp pou­ži­je vaše infor­ma­ce pou­ze k ode­slá­ní naše­ho news­let­te­ru, jak je popsá­no výše. Nedo­chá­zí k jejich pře­dá­vá­ní tře­tím oso­bám či pou­ži­tí pro jiné účely.

Práv­ní základ pro pře­po­sí­lá­ní na Mail­Chimp je čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO (DGPR) a smlou­va o naklá­dá­ní se smlou­vou pod­le čl. 28 odst. 3 věta 1 DSGVO (GDPR).

8. Goo­gle Analytics

Tyto webo­vé strán­ky vyu­ží­va­jí funk­ce služ­by webo­vé ana­lý­zy Goo­gle Ana­ly­tics. Posky­to­va­te­lem je spo­leč­nost Goo­gle Ire­land Limi­ted (“Goo­gle”), Gor­don Hou­se, Barrow Street, Dub­lin 4, Irsko.

Služ­ba Goo­gle Ana­ly­tics umož­ňu­je pro­vo­zo­va­te­li webo­vých strá­nek ana­ly­zo­vat cho­vá­ní návštěv­ní­ků webo­vých strá­nek. Pro­vo­zo­va­tel webo­vých strá­nek při­tom zís­ká­vá růz­né úda­je o pou­ží­vá­ní, jako jsou zob­ra­ze­ní strá­nek, dél­ka poby­tu, pou­ží­va­né ope­rač­ní sys­témy a původ uži­va­te­le. Tyto úda­je jsou shr­nu­ty do ID uži­va­te­le a při­řa­ze­ny k pří­sluš­né­mu kon­co­vé­mu zaří­ze­ní návštěv­ní­ka webo­vých stránek.

Kro­mě toho nám služ­ba Goo­gle Ana­ly­tics umož­ňu­je mimo jiné zazna­me­ná­vat pohy­by myší a rolo­vá­ní a klik­nu­tí. Služ­ba Goo­gle Ana­ly­tics dále vyu­ží­vá růz­né pří­stu­py mode­lo­vá­ní k dopl­ně­ní shro­máž­dě­ných dato­vých zázna­mů a při ana­lý­ze dat vyu­ží­vá tech­no­lo­gie stro­jo­vé­ho učení.

Služ­ba Goo­gle Ana­ly­tics pou­ží­vá tech­no­lo­gie, kte­ré umož­ňu­jí roz­po­zná­ní uži­va­te­le za úče­lem ana­lý­zy jeho cho­vá­ní (např. sou­bo­ry coo­kie nebo otisk zaří­ze­ní). Infor­ma­ce shro­máž­dě­né spo­leč­nos­tí Goo­gle o pou­ží­vá­ní těch­to webo­vých strá­nek jsou obvykle pře­ná­še­ny na ser­ver spo­leč­nos­ti Goo­gle v USA a tam ukládány.

Pou­ží­vá­ní této služ­by je zalo­že­no na vašem sou­hla­su pod­le čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG. Sou­hlas lze kdy­ko­li odvolat.

Pře­dá­vá­ní úda­jů do USA pro­bí­há na zákla­dě stan­dard­ních smluv­ních dolo­žek Komi­se EU. Podrob­nos­ti nalez­ne­te zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Zásuv­ný modul prohlížeče

Shro­maž­ďo­vá­ní a zpra­co­vá­ní vašich úda­jů spo­leč­nos­tí Goo­gle může­te zabrá­nit sta­že­ním a insta­la­cí plu­gi­nu pro­hlí­že­če, kte­rý je k dis­po­zi­ci na tom­to odka­zu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Dal­ší infor­ma­ce o tom, jak Goo­gle Ana­ly­tics zpra­co­vá­vá úda­je uži­va­te­lů, nalez­ne­te v zása­dách ochra­ny osob­ních úda­jů spo­leč­nos­ti Goo­gle: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpra­co­vá­ní objednávek

Se spo­leč­nos­tí Goo­gle jsme uza­vře­li smlou­vu o zpra­co­vá­ní objed­ná­vek a při pou­ží­vá­ní služ­by Goo­gle Ana­ly­tics plně uplat­ňu­je­me přís­né poža­dav­ky němec­kých úřa­dů na ochra­nu osob­ních údajů.

9. Cloud­fla­re

Ten­to web pou­ží­vá šif­ro­vá­ní SSL z bez­peč­nost­ních důvo­dů a k ochra­ně pře­no­su důvěr­né­ho obsa­hu, jako jsou poža­dav­ky, kte­ré nám zasí­lá­te jako pro­vo­zo­va­te­li webu. Šif­ro­va­né při­po­je­ní může­te roz­po­znat pod­le sku­teč­nos­ti, že se řádek adre­sy v pro­hlí­že­či mění z „http: //“ na „htt­ps: //“ a pod­le sym­bo­lu zám­ku v řád­ku pro­hlí­že­če. Je-li šif­ro­vá­ní SSL akti­vo­vá­no, data, kte­rá nám pře­dá­te, nemo­hou číst tře­tí stra­ny. Abychom vám moh­li nabíd­nout zabez­pe­če­ný pře­nos dat na našem webu pomo­cí šif­ro­vá­ní SSL, pou­ží­vá­me pro objed­náv­ku služ­bu Cloud­fla­re, Inc. 101 Town­send St San Fran­cis­co, CA 94107. Se spo­leč­nos­tí Cloud­fla­re jsme na zákla­dě DSGVO uza­vře­li odpo­ví­da­jí­cí smlou­vu. Cloud­fla­re je cer­ti­fi­ko­va­ným účast­ní­kem ochra­ny osob­ních úda­jů EU-USA. Cloud­fla­re se zava­zu­je naklá­dat se vše­mi osob­ní­mi úda­ji v drže­ní člen­ských stá­tů Evrop­ské unie (EU) v sou­la­du s rám­cem ochra­ny sou­kro­mí a jeho pří­sluš­ný­mi zása­da­mi. Dal­ší infor­ma­ce o rám­ci Pri­va­cy Shield Fra­mework lze nalézt v sezna­mu Pri­va­cy Shield Minis­ter­stva obcho­du USA na adre­se [https://www.privacyshield.gov]. Cloud­fla­re shro­maž­ďu­je sta­tis­tic­ké infor­ma­ce o návště­vách toho­to webu. Pří­stu­po­vá data zahr­nu­jí: název pří­stu­po­vé­ho webu, sou­bor, datum a čas pří­stu­pu, množ­ství pře­ne­se­ných dat, ozná­me­ní o úspěš­ném pří­stu­pu, typ a ver­zi pro­hlí­že­če, ope­rač­ní sys­tém uži­va­te­le, adre­su URL odka­zu­jí­cí­ho uži­va­te­le (dří­ve navští­ve­nou strán­ku), IP adre­su a žáda­jí­cí posky­to­va­tel. Cloud­fla­re pou­ží­vá data pro­to­ko­lu pro sta­tis­tic­ká vyhod­no­ce­ní za úče­lem pro­vo­zu, zabez­pe­če­ní a opti­ma­li­za­ce nabíd­ky. Pře­čtě­te si také také před­pi­sy o ochra­ně dat v Cloud­fla­re, kte­ré jsou k dis­po­zi­ci zde https://www.cloudflare.com/privacypolicy/