BU Power Sys­tems s.r.o.

Bera­no­vých 65
199 02 Pra­ha 9
Čes­ká republika
T +420 274 773 493
F +420 274 812 023

[email protected]
www.bu-power.cz

Jak naklá­dá­me s vaši­mi údaji

Zava­zu­je­me se naklá­dat s vaši­mi osob­ní­mi úda­ji s nej­vět­ší opa­tr­nos­tí. Strikt­ně dodr­žu­je­me usta­no­ve­ní pří­sluš­ných práv­ních norem. Vaše osob­ní prá­va nijak neporušujeme.

Sou­hlas

Zadá­ním vašich osob­ních úda­jů nám dává­te svo­le­ní k jejich ucho­vá­vá­ní a pou­ží­vá­ní ve smys­lu čes­ké­ho záko­na o ochra­ně osob­ních úda­jů. Tyto infor­ma­ce jsou osob­ní­mi úda­ji a budou samo­zřej­mě pou­ži­ty výhrad­ně důvěr­ně. Vaše námit­ky pro­ti tomu mohou být vzne­se­ny kdy­ko­li, v důsled­ku toho bude pro­ve­den výmaz vašich osob­ních úda­jů v našich databázích.

Výjim­ky

Infor­ma­ce zís­ka­né a ulo­že­né v prů­bě­hu stan­dard­ní­ho pou­ží­vá­ní našich webo­vých strá­nek se pou­ží­va­jí výhrad­ně v rám­ci BU Power Sys­tems s r.o. Tyto infor­ma­ce nejsou urče­ny k iden­ti­fi­ka­ci osob. Výjim­kou z toho­to pra­vi­dla jsou návštěvy našich strá­nek nebo čin­nos­ti, kte­ré lze hod­no­tit jako útok, mají prv­ky trest­né­ho činu nebo kte­ré poško­zu­jí či naru­šu­jí funkč­ní schop­nost našich webo­vých stránek.

Exter­ní odkazy

Naše webo­vé strán­ky mohou obsa­ho­vat exter­ní odka­zy na jiné webo­vé strán­ky. Nejsme odpo­věd­ní za dodr­žo­vá­ní před­pi­sů o ochra­ně úda­jů nebo obsa­hu jiných webo­vých strá­nek. Dopo­ru­ču­je­me, abys­te si peč­li­vě pře­čet­li před­pi­sy o ochra­ně úda­jů na navští­ve­ných webech.

Autor­ská práva

Infor­ma­ce uve­de­né na webo­vých strán­kách BU Power Sys­tems s r.o. je chrá­ně­no autor­ským prá­vem. BU Power Sys­tems s r.o. Umož­ňu­je pro­hlí­žet a sta­ho­vat celý obsah jeho webo­vých strá­nek výhrad­ně pro sou­kro­mé, neko­merč­ní pou­ži­tí. Dal­ší prá­va na uží­vá­ní nebo vyu­ží­vá­ní mohou být při­dě­le­na pro­střed­nic­tvím pří­sluš­né licenč­ní smlou­vy s BU Power Sys­tems s r.o. Odka­zy jsou povo­le­ny pou­ze se sou­hla­sem BU Power Sys­tems s r.o.

Sta­ho­vá­ní

Pro­gra­my a sou­bo­ry se sta­hu­jí na vlast­ní nebez­pe­čí. BU Power Sys­tems s r.o. neod­po­ví­dá za žád­né ško­dy vznik­lé insta­la­cí nebo pou­ží­vá­ním soft­wa­ru a sou­bo­rů v oblas­ti sta­ho­vá­ní infor­ma­cí, pokud to umož­ňu­jí zákon nebo licenč­ní prá­va. I přes aktu­ál­ní nástro­je pro kon­t­ro­lu počí­ta­čo­vých virů je jaká­ko­li odpo­věd­nost za naru­še­ní a poško­ze­ní počí­ta­čo­vý­mi viry vylou­če­na v rám­ci práv­ních předpisů.

Záru­ka

Obsah infor­ma­cí dostup­ných na webo­vých strán­kách BU Power Sys­tems s.r.o. byl zkom­pi­lo­ván s nej­vět­ší péčí. BU Power Sys­tems s r.o. nicmé­ně nepře­bí­rá žád­nou odpo­věd­nost za úpl­nost, aktu­ál­nost, vyso­kou kva­li­tu nebo vhod­nost tako­vých infor­ma­cí pro jaký­ko­li daný účel. Pou­ží­vá­ní webo­vé strán­ky a obsa­hu zpří­stup­ně­né­ho na webo­vé strán­ce je výhrad­ní odpo­věd­nos­tí uživatele.

Prá­va k ochran­né známce

Je zaká­zá­no pou­ží­vat a pou­ží­vat jaké­ko­li ochran­né znám­ky a loga uve­de­ná na této webo­vé strán­ce tře­tí­mi stranami.