Colla­bo­rati­on Power: BU Power Sys­tems a ATMOS Chrást

 

BU Power Sys­tems se stá­vá auto­ri­zo­va­ným pro­dej­cem Per­kins pro Švý­car­sko a Lichtenštejnsko

 

Colla­bo­rati­on Power: BU Power Sys­tems a Bac­kers Maschinenbau

 

Colla­bo­rati­on Power: BU Power Sys­tems a WINTER Mar­kier­tech­nik GmbH

1 4
1 4

BU Power Sys­tems zprávy

BU Power Sys­tems News
3. květ­na 2023

Colla­bo­rati­on Power: BU Power Sys­tems a ATMOS Chrást

Koře­ny tra­dič­ní­ho čes­ké­ho výrob­ce ATMOS Chrást saha­jí až do roku 1899. Jako jed­na z před­ních svě­to­vých spo­leč­nos­tí v obo­ru stla­če­né­ho vzdu­chu má ATMOS při­bliž­ně 50 let zku­še­nos­tí s kon­struk­cí mobil­ních kom­pre­so­rů. Mobil­ní kom­pre­so­ry ATMOS jsou mimo­řád­ně robust­ní a spo­leh­li­vé. Lze… 
BU Power Sys­tems News
27. břez­na 2023

BU Power Sys­tems se stá­vá auto­ri­zo­va­ným pro­dej­cem Per­kins pro Švý­car­sko a Lichtenštejnsko

Od roku 1991 je spo­leč­nost MINELLI AG gene­rál­ním dovoz­cem spo­leč­nos­ti Per­kins ve Švý­car­sku a Lich­ten­štejn­ském kní­žec­tví. Od 1. 4. 2023 pře­vza­la spo­leč­nost BU Power Sys­tems AG jako sto­pro­cent­ní dce­ři­ná spo­leč­nost BU Power Group GmbH obchod­ní akti­vi­ty Per­kins od spo­leč­nos­ti MINELLI… 
BU Power Sys­tems News
3. břez­na 2023

Colla­bo­rati­on Power: BU Power Sys­tems a Bac­kers Maschinenbau

Od roku 1989 spo­leč­nost Bac­kers neu­stá­le sta­no­vu­je mil­ní­ky v tech­no­lo­gii hvěz­di­co­vých sít. Cílem spo­leč­nos­ti je posky­to­vat zákaz­ní­kům efek­tiv­ní a eko­no­mic­ké řeše­ní pro pro­sé­vá­ní mine­rál­ních a orga­nic­kých mate­ri­á­lů i smě­sí mate­ri­á­lů. Vždyť bez sepa­ra­ce nelze mno­ho mate­ri­á­lů, kte­ré se vysky­tu­jí jako… 
BU Power Sys­tems News
26. led­na 2023

Colla­bo­rati­on Power: BU Power Sys­tems a WINTER Mar­kier­tech­nik GmbH

Spo­leč­nost WINTER Mar­kier­tech­nik GmbH se díky své­mu know-how v oblas­ti sil­nič­ní­ho sta­vi­tel­ství již mno­ho let spe­ci­a­li­zu­je na vývoj a výro­bu ino­va­tiv­ních a efek­tiv­ních znač­ko­va­cích a odzna­čo­va­cích stro­jů pro sil­ni­ce a letiš­tě. Pro­duk­to­vé port­fo­lio spo­leč­nos­ti WINTER Mar­kier­tech­nik GmbH nabí­zí správ­nou strojní… 
BU Power Sys­tems News
28. lis­to­pa­du 2022

Skvě­lé roz­ho­vo­ry na EIMA Inter­nati­o­nal 2022

Letoš­ní 45. roč­ník veletr­hu EIMA Inter­nati­o­nal opět při­lá­kal mno­ho vysta­vo­va­te­lů a návštěv­ní­ků z oblas­ti země­děl­ské a zahrad­nic­ké tech­ni­ky. S počtem 327 100 návštěv­ní­ků byla výraz­ně pře­ko­ná­na návštěv­nost veletr­hu EIMA 2021. Výraz­ně se zvý­šil také počet vysta­vo­va­te­lů: letos se na místě… 
Archiv

Dal­ší novin­ky v našem archi­vu zpráv …

Vědě­li jste, že …?

Vědě­li jste, že …?
2. břez­na 2023

…fil­tr Per­kins® Eco­­plus-Fil­­ter odstra­ňu­je čás­ti­ce men­ší než čty­ři mikrony?

To je při­bliž­ně veli­kost jed­né čer­ve­né krvin­ky, kte­rá má veli­kost pět mik­ro­nů a není vidět pou­hým okem. Vyso­ce kva­lit­ní pali­vo­vé fil­try chrá­ní váš motor při kaž­dém pro­voz­ním nasa­ze­ní a zabra­ňu­jí jeho poško­ze­ní, pro­to­že i ty nejmen­ší čás­ti­ce mohou vést ke… 
Vědě­li jste, že …?
3. lis­to­pa­du 2022

…Per­kins spra­vu­je více než 4,5 mili­o­nu séri­o­vých čísel motorů?

To je při­bliž­ně tolik séri­o­vých čísel moto­rů, kolik měří obvod Slun­ce v kilo­me­t­rech. Séri­o­vá čís­la lze nalézt po celém svě­tě a posky­tu­jí infor­ma­ce o roce a zemi výro­by moto­ru, stej­ně jako o jeho přes­né kon­fi­gu­ra­ci. Kaž­dý motor je spe­ci­ál­ně navržen… 
Vědě­li jste, že …?
14. břez­na 2022

… udr­ži­tel­nost je základ­ní hod­no­tou spo­leč­nos­ti Perkins?

Udr­ži­tel­ná výro­ba je efek­tiv­ní výro­ba — a účin­nost je dob­rá pro zis­ko­vost. Per­kins pod­po­ru­je udr­ži­tel­né změ­ny pro­střed­nic­tvím pokro­či­lých pro­ce­sů a ino­va­cí pro­duk­tů a zava­zu­je se k udr­ži­tel­ným výrob­ním pro­ce­sům, kte­ré mini­ma­li­zu­jí spo­tře­bu ener­gie i pro­duk­ci odpa­du. Nej­no­věj­ší moto­ry Per­kins EU… 
Archiv

Více z blo­gu „Vědě­li jste, že…“ …