Nová domé­na od 1. červ­na 2022 | www.bu-perkins.cz se stá­vá www.bu-power.cz

 

10 let spo­leč­nos­ti BU Power Sys­tems ve Slovinsku

 

10 let spo­leč­nos­ti BU Power Sys­tems v Chorvatsku

 

Ser­vis­ní postře­hy ‒ Opra­va moto­ru Per­kins 1104C-44TA

1 4
1 4

BU Power Sys­tems zprávy

BU Power Sys­tems News
19. dub­na 2022

Nová domé­na od 1. červ­na 2022 | www.bu-perkins.cz se stá­vá www.bu-power.cz

Spo­leč­nost BU Power Sys­tems mění 1. červ­na 2022 svou domé­nu. Před­cho­zí domé­na www.bu-perkins.cz skon­čí a bude nahra­ze­na domé­nou www.bu-power.cz. Změ­na se týká také webo­vých strá­nek všech zemí a e‑mailových adres zaměst­nan­ců, napří­klad naše obec­ná e‑mailová adre­sa bude v budouc­nu [email protected]
BU Power Sys­tems News
19. dub­na 2022

10 let spo­leč­nos­ti BU Power Sys­tems ve Slovinsku

V letoš­ním roce sla­ví­me 10. výro­čí zalo­že­ní spo­leč­nos­ti BU Power Sys­tems Slo­ve­nia jako jme­no­va­né­ho dis­tri­bu­to­ra spo­leč­nos­ti Per­kins. Spo­leč­nost BU Power Sys­tems Slo­ve­nia se síd­lem v Kra­n­ji je zod­po­věd­ná za pro­dej a popro­dej­ní ser­vis vzně­to­vých, ply­no­vých a lod­ních moto­rů Per­kins ve… 
BU Power Sys­tems News
19. dub­na 2022

10 let spo­leč­nos­ti BU Power Sys­tems v Chorvatsku

Letos sla­ví­me 10. výro­čí půso­be­ní v Chor­vat­sku. V roce 2012 se spo­leč­nost BU Power Sys­tems Cro­a­tia sta­la výhrad­ním dis­tri­bu­to­rem Per­kins pro Chor­vat­sko, Koso­vo, Sever­ní Make­do­nii, Albá­nii a Čer­nou Horu. Ze své­ho síd­la ve Viš­ko­vu spo­leč­nost posky­tu­je kom­plet­ní port­fo­lio slu­žeb Perkins… 
BU Power Sys­tems News
13. led­na 2022

Ser­vis­ní postře­hy ‒ Opra­va moto­ru Per­kins 1104C-44TA

Jako exklu­ziv­ní dis­tri­bu­tor spo­leč­nos­ti Per­kins je BU Power Sys­tems zod­po­věd­ná nejen za pro­dej, ale také za popro­dej­ní ser­vis vzně­to­vých a ply­no­vých moto­rů Per­kins. Náš kom­plex­ní popro­dej­ní ser­vis zahr­nu­je pro­fe­si­o­nál­ní péči o moto­ry v oblas­ti prů­mys­lu, země­děl­ství a les­nic­tví, sta­veb­nic­tví, nouzových… 
BU Power Sys­tems News
13. pro­sin­ce 2021

Motor dne ‒ Per­kins® řady 904

Moto­ry Per­kins® řady 904 o obje­mu 2,8 lit­ru a 3,6 lit­ru jsou kon­stru­o­vá­ny pro úspěch vaše­ho pod­ni­ká­ní. Byly navr­že­ny tak, aby byla mož­ná jejich insta­la­ce do více než 80 mode­lů růz­ných stro­jů. Tak nabí­zí­me nej­kom­pakt­něj­ší sesta­vu moto­rů, kte­rá výrob­cům OEM… 
Archiv

Více z blo­gu „Vědě­li jste, že…“ …

Vědě­li jste, že …?

Vědě­li jste, že …?
14. břez­na 2022

… udr­ži­tel­nost je základ­ní hod­no­tou spo­leč­nos­ti Perkins?

Udr­ži­tel­ná výro­ba je efek­tiv­ní výro­ba — a účin­nost je dob­rá pro zis­ko­vost. Per­kins pod­po­ru­je udr­ži­tel­né změ­ny pro­střed­nic­tvím pokro­či­lých pro­ce­sů a ino­va­cí pro­duk­tů a zava­zu­je se k udr­ži­tel­ným výrob­ním pro­ce­sům, kte­ré mini­ma­li­zu­jí spo­tře­bu ener­gie i pro­duk­ci odpa­du. Nej­no­věj­ší moto­ry Per­kins EU… 
Vědě­li jste, že …?
8. úno­ra 2022

… všech­ny star­té­ry Per­kins jsou navr­že­ny a tes­to­vá­ny na dlou­hou životnost?

Je zaru­če­no, že nastar­tu­jí při­bliž­ně 36 000x, což odpo­ví­dá při­bliž­ně dese­ti star­tům den­ně po dobu téměř 10 let. Ori­gi­nál­ní kom­po­nen­ty Per­kins jsou syno­ny­mem masiv­ní­ho výko­nu, vyni­ka­jí­cí kva­li­ty a vyso­ké spo­leh­li­vos­ti. Jako náš­zá­kaz­ník může­te pro­fi­to­vat z téměř 90 let zku­še­nos­tí s… 
Vědě­li jste, že …?
6. pro­sin­ce 2021

… jsme schop­ni opra­vit moto­ry star­ší 30 let pod­le kva­li­ta­tiv­ní­ho stan­dar­du nové­ho výrobku?

Tyto moto­ry jsou tedy na svě­tě déle, než veřej­ný inter­net. BU Power Sys­tems vám doká­že poskyt­nout pod­po­ru i pro typy moto­rů, kte­ré se již nevy­rá­bě­jí. Pro­vě­ři­li jsme veš­ke­ré postu­py, abychom zajis­ti­li, že kaž­dý náhrad­ní motor – ať nový nebo repasovaný… 
Archiv

Více z blo­gu „Vědě­li jste, že…“ …