Skvě­lé roz­ho­vo­ry na EIMA Inter­nati­o­nal 2022

 

Napros­tý úspěch: bau­ma 2022

 

Vel­ká osla­va v Itálii

 

Colla­bo­rati­on Power: BU Power Sys­tems a Egholm – City Ran­ger 3070

1 4
1 4

BU Power Sys­tems zprávy

BU Power Sys­tems News
28. lis­to­pa­du 2022

Skvě­lé roz­ho­vo­ry na EIMA Inter­nati­o­nal 2022

Letoš­ní 45. roč­ník veletr­hu EIMA Inter­nati­o­nal opět při­lá­kal mno­ho vysta­vo­va­te­lů a návštěv­ní­ků z oblas­ti země­děl­ské a zahrad­nic­ké tech­ni­ky. S počtem 327 100 návštěv­ní­ků byla výraz­ně pře­ko­ná­na návštěv­nost veletr­hu EIMA 2021. Výraz­ně se zvý­šil také počet vysta­vo­va­te­lů: letos se na místě… 
BU Power Sys­tems News
8. lis­to­pa­du 2022

Napros­tý úspěch: bau­ma 2022

Bau­ma 2022 jako před­ní svě­to­vý veletrh sta­veb­ních stro­jů, stro­jů na výro­bu sta­veb­ních mate­ri­á­lů, důl­ních stro­jů, sta­veb­ních vozi­del a sta­veb­ní tech­ni­ky opět oslo­vi­la mno­ho lidí. S více než 495 000 návštěv­ní­ky z více než 200 zemí a 3 200 vysta­vo­va­te­li z… 
BU Power Sys­tems News
30. září 2022

Vel­ká osla­va v Itálii

Jaká udá­lost! Spo­leč­nost BU Power Sys­tems Ita­lia pozva­la zákaz­ní­ky, zástup­ce spo­leč­nos­ti Per­kins a zaměst­nan­ce, aby spo­leč­ně osla­vi­li 10. výro­čí zalo­že­ní spo­leč­nos­ti. U krás­né­ho jeze­ra Como si hos­té a hos­ti­te­lé uži­li prvotříd­ní akci v úchvat­né atmo­sfé­ře s typic­kým ital­ským vku­sem. Ve… 
BU Power Sys­tems News
28. září 2022

Colla­bo­rati­on Power: BU Power Sys­tems a Egholm – City Ran­ger 3070

Náš zákaz­ník, spo­leč­nost Egholm, spo­lé­há kro­mě mode­lu Park Ran­ger 2150 také na moto­ry Per­kins pro svůj model City Ran­ger 3070. Mul­ti­funkč­ní stroj je při­pra­ven k akci i v těch nej­ná­roč­něj­ších pod­mín­kách díky výkon­né­mu die­se­lo­vé­mu moto­ru Per­kins o výko­nu 74 k… 
BU Power Sys­tems News
25. srp­na 2022

Síla spo­lu­prá­ce: BU Power Sys­tems a EUROBAGGING

Náš zákaz­ník EUROBAGGING sází na moto­ry Per­kins pro jím vyrá­bě­né země­děl­ské stro­je. Rodin­ná fir­ma se síd­lem v Čes­ké repub­li­ce pro­dá­vá stro­je slou­ží­cí pro skla­do­vá­ní krmiv a také siláž­ní vaky. Vako­vač na siláž EB 310 GM je pohá­něn vzně­to­vým moto­rem Perkins… 
Archiv

Více z blo­gu „Vědě­li jste, že…“ …

Vědě­li jste, že …?

Vědě­li jste, že …?
3. lis­to­pa­du 2022

…Per­kins spra­vu­je více než 4,5 mili­o­nu séri­o­vých čísel motorů?

To je při­bliž­ně tolik séri­o­vých čísel moto­rů, kolik měří obvod Slun­ce v kilo­me­t­rech. Séri­o­vá čís­la lze nalézt po celém svě­tě a posky­tu­jí infor­ma­ce o roce a zemi výro­by moto­ru, stej­ně jako o jeho přes­né kon­fi­gu­ra­ci. Kaž­dý motor je spe­ci­ál­ně navržen… 
Vědě­li jste, že …?
14. břez­na 2022

… udr­ži­tel­nost je základ­ní hod­no­tou spo­leč­nos­ti Perkins?

Udr­ži­tel­ná výro­ba je efek­tiv­ní výro­ba — a účin­nost je dob­rá pro zis­ko­vost. Per­kins pod­po­ru­je udr­ži­tel­né změ­ny pro­střed­nic­tvím pokro­či­lých pro­ce­sů a ino­va­cí pro­duk­tů a zava­zu­je se k udr­ži­tel­ným výrob­ním pro­ce­sům, kte­ré mini­ma­li­zu­jí spo­tře­bu ener­gie i pro­duk­ci odpa­du. Nej­no­věj­ší moto­ry Per­kins EU… 
Vědě­li jste, že …?
8. úno­ra 2022

… všech­ny star­té­ry Per­kins jsou navr­že­ny a tes­to­vá­ny na dlou­hou životnost?

Je zaru­če­no, že nastar­tu­jí při­bliž­ně 36 000x, což odpo­ví­dá při­bliž­ně dese­ti star­tům den­ně po dobu téměř 10 let. Ori­gi­nál­ní kom­po­nen­ty Per­kins jsou syno­ny­mem masiv­ní­ho výko­nu, vyni­ka­jí­cí kva­li­ty a vyso­ké spo­leh­li­vos­ti. Jako náš­zá­kaz­ník může­te pro­fi­to­vat z téměř 90 let zku­še­nos­tí s… 
Archiv

Více z blo­gu „Vědě­li jste, že…“ …