Hitt­ner – Eco­trac 60 V vyni­ka­jí­cí sil­ný partner

 

Spo­leč­nost Per­kins uvá­dí na trh novou gene­ra­ci moto­rů řady 2600

 

Ško­le­ní BU: Odbor­né zna­los­ti moto­rů na nej­vyš­ší úrovni

 

Akce Per­kins® Elect­ric Power Stage V

1 4
1 4

BU Power Sys­tems zprávy

BU Power Sys­tems News
26. břez­na 2024

Hitt­ner – Eco­trac 60 V vyni­ka­jí­cí sil­ný partner

Chor­vat­ská spo­leč­nost Hitt­ner d.o.o. byla zalo­že­na v roce 1987 a spe­ci­a­li­zu­je se na výro­bu les­ních trak­to­rů, malých země­děl­ských a komu­nál­ních trak­to­rů a pří­dav­ných zaří­ze­ní a všech dru­hů náhrad­ních dílů. Spo­leč­nost Hitt­ner je již řadu let na sezna­mu nej­lep­ších sou­kro­mých společností… 
BU Power Sys­tems News
21. pro­sin­ce 2023

Spo­leč­nost Per­kins uvá­dí na trh novou gene­ra­ci moto­rů řady 2600

Jeden motor. Neko­neč­né mož­nos­ti. Ino­va­tiv­ní moto­ry Per­kins řady 2600 s výko­nem až 515 kW/690 k a obje­mem 13 lit­rů posky­tu­jí vyš­ší výkon a sílu a záro­veň zabí­ra­jí méně mís­ta. Jejich maxi­ma­li­zo­va­ný obje­mo­vý výkon a osvěd­če­ná život­nost před­sta­vu­jí jedi­neč­né řeše­ní, které… 
BU Power Sys­tems News
12. pro­sin­ce 2023

Ško­le­ní BU: Odbor­né zna­los­ti moto­rů na nej­vyš­ší úrovni

V našem mezi­ná­rod­ním, cer­ti­fi­ko­va­ném ško­li­cím stře­dis­ku Per­kins v němec­kém Ibbenbüre­nu posky­tu­je­me jedi­neč­né know-how v oblas­ti moto­rů. Náš ško­li­cí tým je tu pro naše zákaz­ní­ky z řad výrob­ců stro­jů a zaří­ze­ní a jejich dea­ler­ských orga­ni­za­cí s odbor­ný­mi zna­lost­mi na nej­vyš­ší úrovni.… 
BU Power Sys­tems News
6. pro­sin­ce 2023

Akce Per­kins® Elect­ric Power Stage V

Ve dnech 29. až 30. lis­to­pa­du se v síd­le spo­leč­nos­ti Per­kins v Peter­bo­rou­gh usku­teč­ni­la akce věno­va­ná moto­rům Per­kins® Elect­ric Power Stage V. Spo­leč­ně s naši­mi zákaz­ní­ky jsme zís­ka­li tech­nic­ký náhled vyso­ké úrov­ně na řadu moto­rů Stage V Elect­ric Power. Kromě… 
BU Power Sys­tems News
10. lis­to­pa­du 2023

BU Ser­vi­ce — spo­leh­li­vý, rych­lý a kompetentní

Téměř jako James Bond. Ne ve služ­bách Její­ho Veli­čen­stva, ale pro naše­ho zákaz­ní­ka Ghel­ma AG Bau­be­t­rie­be byli nyní tech­ni­ci z BU Power Sys­tems v akci na hoře Schil­thorn v Bern­ských Alpách ve výš­ce 2 970 m n. m. Na tomto… 
Archiv

Dal­ší novin­ky v našem archi­vu zpráv …

Vědě­li jste, že …?

Vědě­li jste, že …?
26. břez­na 2024

…olej v moto­ru Per­kins se fil­tru­je kaž­dých 12–15 sekund?

To je při­bliž­ně stej­ně čas­to jako tlu­kot srd­ce mod­ré velry­by při potá­pě­ní. Tím je zajiš­tě­no, že jsou odfil­tro­vá­ny všech­ny čás­ti­ce, kte­ré by moh­ly motor poško­dit. Fil­try jsou sku­teč­ně prv­ní obran­nou linií vaše­ho moto­ru, pro­to­že chrá­ní díly tím, že zabra­ňu­jí přístupu… 
Vědě­li jste, že …?
28. lis­to­pa­du 2023

…do moto­rů Per­kins se mon­tu­je kabe­lo­vý sva­zek o prů­měr­né dél­ce více než 66 metrů?

To je stej­né jako rozpě­tí kří­del Boein­gu 747. Kabe­lo­vý sva­zek spo­ju­je všech­ny elek­tric­ké a elek­tro­nic­ké sou­čás­ti moto­ru a jako cit­li­vé ner­vo­vé vlák­no tvo­ří základ funkč­ní­ho moto­ru. Elek­tric­ké kom­po­nen­ty, jako je napří­klad sys­tém pře­dehře­vu, star­tér či alter­ná­tor, musí být doko­na­le přizpůsobeny… 
Vědě­li jste, že …?
31. srp­na 2023

…spo­leč­nost Per­kins vyro­bi­la od roku 1932 již 22 mili­o­nů motorů?

To je dva­krát více moto­rů, než kolik se měsíč­ně naro­dí dětí na celém svě­tě. Mož­ná je jeden z těch­to mno­ha moto­rů ve vašem stro­ji. Jako ofi­ci­ál­ní dis­tri­bu­tor Per­kins nabí­zí spo­leč­nost BU Power Sys­tems kro­mě pro­de­je nových moto­rů také ori­gi­nál­ní náhradní… 
Archiv

Více z blo­gu „Vědě­li jste, že…“ …