A je to tu zase: setká­me se na veletr­hu Bau­ma 2022

 

90 let Perkins

 

Colla­bo­rati­on Power: BU Power Sys­tems a Egholm – Park Ran­ger 2150

 

Nová domé­na od 1. červ­na 2022 | www.bu-perkins.cz se stá­vá www.bu-power.cz

1 4
1 4

BU Power Sys­tems zprávy

BU Power Sys­tems News
10. srp­na 2022

A je to tu zase: setká­me se na veletr­hu Bau­ma 2022

Po dlou­hé pau­ze veletr­hu z důvo­dů spo­je­ných s COVI­Dem se těší­me, že se letos na 33. roč­ní­ku veletr­hu Bau­ma v němec­kém Mni­cho­vě opět setká­me s mno­ha návštěv­ní­ky. Spo­leč­ně s více než 3500 dal­ší­mi vysta­vo­va­te­li na výstav­ní plo­še vět­ší než 600… 
BU Power Sys­tems News
2. srp­na 2022

90 let Perkins

Spo­leč­nost Per­kins letos sla­ví 90 let od své­ho zalo­že­ní. Díky své dlou­ho­le­té his­to­rii je Per­kins jed­ním z před­ních svě­to­vých doda­va­te­lů vzně­to­vých  moto­rů. Ino­va­tiv­ní a spo­leh­li­vá  řeše­ní se spe­ci­a­li­zu­jí na širo­kou šká­lu mož­ných pou­ži­tí  moto­rů a jejich uplat­ně­ní najde­me  ve všech… 
BU Power Sys­tems News
28. červ­na 2022

Colla­bo­rati­on Power: BU Power Sys­tems a Egholm – Park Ran­ger 2150

Spo­leč­nost BU Power Sys­tems nabí­zí řeše­ní na míru pro celý motor. Se vzně­to­vý­mi a ply­no­vý­mi moto­ry Per­kins a výko­no­vým roz­sa­hem od 4 do 2000 kW jsme part­ne­rem pro širo­kou šká­lu prů­mys­lo­vých odvět­ví. Moto­ry Per­kins se pou­ží­va­jí také v oblas­ti údržby… 
BU Power Sys­tems News
27. červ­na 2022

Nová domé­na od 1. červ­na 2022 | www.bu-perkins.cz se stá­vá www.bu-power.cz

Spo­leč­nost BU Power Sys­tems mění 1. červ­na 2022 svou domé­nu. Před­cho­zí domé­na www.bu-perkins.cz skon­čí a bude nahra­ze­na domé­nou www.bu-power.cz. Změ­na se týká také webo­vých strá­nek všech zemí a e‑mailových adres zaměst­nan­ců, napří­klad naše obec­ná e‑mailová adre­sa bude v budouc­nu [email protected]
BU Power Sys­tems News
25. květ­na 2022

Roz­ší­ře­ní sor­ti­men­tu IOPU od spo­leč­nos­ti Perkins

Spo­leč­nost Per­kins letos sla­ví 90. výro­čí své­ho zalo­že­ní. Díky dlou­ho­le­tým zku­še­nos­tem je spo­leč­nost Per­kins jed­ním z před­ních svě­to­vých doda­va­te­lů vzně­to­vých a ply­no­vých moto­rů. Cílem spo­leč­nos­ti Per­kins je nabí­zet nej­kom­plex­něj­ší řadu ino­va­tiv­ních a spo­leh­li­vých ener­ge­tic­kých řeše­ní, kte­rá jsou přes­ně při­způ­so­be­na požadavkům… 
Archiv

Více z blo­gu „Vědě­li jste, že…“ …

Vědě­li jste, že …?

Vědě­li jste, že …?
14. břez­na 2022

… udr­ži­tel­nost je základ­ní hod­no­tou spo­leč­nos­ti Perkins?

Udr­ži­tel­ná výro­ba je efek­tiv­ní výro­ba — a účin­nost je dob­rá pro zis­ko­vost. Per­kins pod­po­ru­je udr­ži­tel­né změ­ny pro­střed­nic­tvím pokro­či­lých pro­ce­sů a ino­va­cí pro­duk­tů a zava­zu­je se k udr­ži­tel­ným výrob­ním pro­ce­sům, kte­ré mini­ma­li­zu­jí spo­tře­bu ener­gie i pro­duk­ci odpa­du. Nej­no­věj­ší moto­ry Per­kins EU… 
Vědě­li jste, že …?
8. úno­ra 2022

… všech­ny star­té­ry Per­kins jsou navr­že­ny a tes­to­vá­ny na dlou­hou životnost?

Je zaru­če­no, že nastar­tu­jí při­bliž­ně 36 000x, což odpo­ví­dá při­bliž­ně dese­ti star­tům den­ně po dobu téměř 10 let. Ori­gi­nál­ní kom­po­nen­ty Per­kins jsou syno­ny­mem masiv­ní­ho výko­nu, vyni­ka­jí­cí kva­li­ty a vyso­ké spo­leh­li­vos­ti. Jako náš­zá­kaz­ník může­te pro­fi­to­vat z téměř 90 let zku­še­nos­tí s… 
Vědě­li jste, že …?
6. pro­sin­ce 2021

… jsme schop­ni opra­vit moto­ry star­ší 30 let pod­le kva­li­ta­tiv­ní­ho stan­dar­du nové­ho výrobku?

Tyto moto­ry jsou tedy na svě­tě déle, než veřej­ný inter­net. BU Power Sys­tems vám doká­že poskyt­nout pod­po­ru i pro typy moto­rů, kte­ré se již nevy­rá­bě­jí. Pro­vě­ři­li jsme veš­ke­ré postu­py, abychom zajis­ti­li, že kaž­dý náhrad­ní motor – ať nový nebo repasovaný… 
Archiv

Více z blo­gu „Vědě­li jste, že…“ …