Colla­bo­rati­on Power: BU Power Sys­tems a Geo­tec Bohr­tech­nik GmbH

 

Colla­bo­rati­on Power: BU Power Sys­tems a Börger

 

Řady Per­kins® 5000

 

Colla­bo­rati­on Power: BU Power Sys­tems a ATMOS Chrást

1 4
1 4

BU Power Sys­tems zprávy

BU Power Sys­tems News
17. srp­na 2023

Colla­bo­rati­on Power: BU Power Sys­tems a Geo­tec Bohr­tech­nik GmbH

Spo­leč­nost Geo­tec Bohr­tech­nik GmbH vyví­jí a vyrá­bí vyso­ce kva­lit­ní ver­ti­kál­ní vrt­né soupra­vy již více než 25 let. Ty se pou­ží­va­jí pře­de­vším pro těž­bu geo­ter­mál­ní ener­gie v blíz­kos­ti povrchu, geo­tech­nic­ké inže­nýr­ství, sta­rou těž­bu a výstav­bu vrtů, ale jsou také ide­ál­ně vhodné… 
BU Power Sys­tems News
29. červ­na 2023

Colla­bo­rati­on Power: BU Power Sys­tems a Börger

Při zvlá­dá­ní havá­rií je zásad­ní rych­lý, nekom­pli­ko­va­ný a účin­ný zásah. To vyža­du­je tech­no­lo­gii, na kte­rou se lze spo­leh­nout. Mno­ho míst­ních sku­pin Spol­ko­vé agen­tu­ry pro tech­nic­kou pomoc (THW), hasič­ských sbo­rů a závod­ních hasič­ských jed­no­tek spo­lé­há na mobil­ní vyso­ce výkon­ná čer­pa­dla od… 
BU Power Sys­tems News
16. červ­na 2023

Řady Per­kins® 5000

Ten­to měsíc se v Per­kins Sta­f­ford kona­la akce k uve­de­ní nové řady Per­kins® 5000. Spo­leč­ně se zákaz­ní­ky z Němec­ka, Itá­lie a Pol­ska jsme se na mís­tě sezná­mi­li s novou řadou moto­rů, kte­rá nabí­zí spo­leh­li­vý elek­tric­ký výkon při­pra­ve­ný k oka­mži­té­mu použití.… 
BU Power Sys­tems News
3. květ­na 2023

Colla­bo­rati­on Power: BU Power Sys­tems a ATMOS Chrást

Koře­ny tra­dič­ní­ho čes­ké­ho výrob­ce ATMOS Chrást saha­jí až do roku 1899. Jako jed­na z před­ních svě­to­vých spo­leč­nos­tí v obo­ru stla­če­né­ho vzdu­chu má ATMOS při­bliž­ně 50 let zku­še­nos­tí s kon­struk­cí mobil­ních kom­pre­so­rů. Mobil­ní kom­pre­so­ry ATMOS jsou mimo­řád­ně robust­ní a spo­leh­li­vé. Lze… 
BU Power Sys­tems News
27. břez­na 2023

BU Power Sys­tems se stá­vá auto­ri­zo­va­ným pro­dej­cem Per­kins pro Švý­car­sko a Lichtenštejnsko

Od roku 1991 je spo­leč­nost MINELLI AG gene­rál­ním dovoz­cem spo­leč­nos­ti Per­kins ve Švý­car­sku a Lich­ten­štejn­ském kní­žec­tví. Od 1. 4. 2023 pře­vza­la spo­leč­nost BU Power Sys­tems AG jako sto­pro­cent­ní dce­ři­ná spo­leč­nost BU Power Group GmbH obchod­ní akti­vi­ty Per­kins od spo­leč­nos­ti MINELLI… 
Archiv

Dal­ší novin­ky v našem archi­vu zpráv …

Vědě­li jste, že …?

Vědě­li jste, že …?
31. srp­na 2023

…spo­leč­nost Per­kins vyro­bi­la od roku 1932 již 22 mili­o­nů motorů?

To je dva­krát více moto­rů, než kolik se měsíč­ně naro­dí dětí na celém svě­tě. Mož­ná je jeden z těch­to mno­ha moto­rů ve vašem stro­ji. Jako ofi­ci­ál­ní dis­tri­bu­tor Per­kins nabí­zí spo­leč­nost BU Power Sys­tems kro­mě pro­de­je nových moto­rů také ori­gi­nál­ní náhradní… 
Vědě­li jste, že …?
5. čer­ven­ce 2023

…vod­ní čer­pa­dla Per­kins mohou za 24 hodin pro­vo­zu pře­čer­pat při­bliž­ně 360 000 lit­rů chla­di­cí kapaliny?

To odpo­ví­dá 2 378 plným vanám. V okru­hu při­vá­dí vod­ní čer­pa­dlo do moto­ru stu­de­nou vodu, aby ho ochla­di­lo. Voda se ohří­vá vli­vem vyso­ké tep­lo­ty moto­ru a poté je dopra­vo­vá­na z moto­ru do chla­di­če. Pomo­cí chla­di­cí­ho sys­té­mu se před­chá­zí pře­hřá­tí a… 
Vědě­li jste, že …?
2. břez­na 2023

…fil­tr Per­kins® Eco­­plus-Fil­­ter odstra­ňu­je čás­ti­ce men­ší než čty­ři mikrony?

To je při­bliž­ně veli­kost jed­né čer­ve­né krvin­ky, kte­rá má veli­kost pět mik­ro­nů a není vidět pou­hým okem. Vyso­ce kva­lit­ní pali­vo­vé fil­try chrá­ní váš motor při kaž­dém pro­voz­ním nasa­ze­ní a zabra­ňu­jí jeho poško­ze­ní, pro­to­že i ty nejmen­ší čás­ti­ce mohou vést ke… 
Archiv

Více z blo­gu „Vědě­li jste, že…“ …