Věděli jste, že ...?

…do moto­rů Per­kins se mon­tu­je kabe­lo­vý sva­zek o prů­měr­né dél­ce více než 66 metrů?

By 28. listopadu 2023 No Comments

To je stej­né jako rozpě­tí kří­del Boein­gu 747. Kabe­lo­vý sva­zek spo­ju­je všech­ny elek­tric­ké a elek­tro­nic­ké sou­čás­ti moto­ru a jako cit­li­vé ner­vo­vé vlák­no tvo­ří základ funkč­ní­ho motoru.

Elek­tric­ké kom­po­nen­ty, jako je napří­klad sys­tém pře­dehře­vu, star­tér či alter­ná­tor, musí být doko­na­le při­způ­so­be­ny vaše­mu moto­ru, aby byl zaru­čen spo­leh­li­vý start moto­ru i při níz­kých teplotách.

Zjis­tě­te více infor­ma­cí o elek­tric­kých sou­čás­tech Per­kins zde.