Ali ste vedeli, da …

…je v motor­je Per­kins vgra­jen kabel­ski snop s pov­preč­no dol­ži­no več kot 66 metrov kabla?

By 28. novembra 2023 No Comments

To je ena­ko raz­po­nu kril leta­la Boe­ing 747. Kabel­ski snop pove­zu­je vse ele­k­trič­ne in ele­k­tron­ske kom­po­nen­te vaše­ga motor­ja in je kot obču­tlji­va živč­na nit­ka osno­va za delu­joč motor.

Ele­k­trič­ne kom­po­nen­te, kot so sis­tem za pred­gre­va­nje, zaga­njal­nik, alter­na­tor itd. mora­jo biti popol­no­ma pri­la­go­je­ne vaše­mu motor­ju, da se zago­to­vi zane­sljiv zagon motor­ja tudi pri niz­kih temperaturah.

Pre­be­ri­te več o ele­k­trič­nih kom­po­nen­tah Per­kins tukaj.