SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
druž­be BU Power Sis­te­mi, pro­da­ja in ser­vis motor­jev in rezerv­nih delov, d.o.o.

1. SPLOŠNO

Ti splo­šni pogo­ji (v nada­lje­va­nju “Pogo­ji”) velja­jo za vse dejav­no­sti druž­be BU Power Sis­te­mi, pro­da­ja in ser­vis motor­jev in rezerv­nih delov, d.o.o. (v nada­lje­va­nju “BU Power” ali “Pro­da­ja­lec”), kate­re vklju­ču­je­jo pro­da­jo, popra­vi­la, ser­vi­si­ra­nja in osta­le dejav­no­sti v zve­zi z motor­ji in nji­ho­vi­mi rezerv­ni­mi deli. Ti Pogo­ji velja­jo tudi, če se na njih pose­bej ali izrec­no ne sklicujemo.

Vsi splo­šni pogo­ji naših strank, s kate­ri­mi poslu­je­mo v sklo­pu naših dejav­no­sti (v nada­lje­va­nju “Stran­ke”), ki del­no ali v celo­ti naspro­tu­je­jo tem Pogo­jem, se izrec­no zavra­ča­jo in ne bodo vklju­če­ni v pogod­bo, četu­di sprej­me­mo naro­či­lo, ne da bi jim izrec­no nasprotovali.

Z izda­jo naro­čil­ni­ce in/ali s pod­pi­som dobav­ni­ce, se šte­je, da je Stran­ka sezna­nje­na s Pogo­ji, jih razu­me in ter z nji­mi soglaša.
Kate­ri­ko­li dogo­vor ali izja­va, ki bi se raz­li­ko­va­la od teh Pogo­jev, in kakr­šne­ko­li spre­mem­be in dopol­ni­tve teh Pogo­jev so zave­zu­jo­če samo v pri­me­ru naše izrec­ne in pisne potrditve.

Poseb­ne določ­be Pogo­jev, ki se nana­ša­jo na Stran­ko, ki je potro­šnik, v skla­du z defi­ni­ci­jo potro­šni­ka iz Zako­na o var­stvu potro­šni­kov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 20/1998 s spre­mem­ba­mi, v nada­lje­va­nju “ZVPot”) velja­jo za Stran­ko, ki je fizič­na ose­ba, ki pri­do­bi­va ali upo­ra­blja naše bla­go in sto­ri­tve za name­ne izven nje­ne poklic­ne in pri­do­bi­tne dejav­no­sti (v nadaljevanju
“Potro­šnik”).

2. POSTOPEK NAROČANJA

Naše ponud­be, pre­d­ra­ču­ni in ponu­je­ne cene niso zave­zu­jo­či. Stran­ka lah­ko izda naro­či­lo za izde­lek ali sto­ri­tev na pod­la­gi naše ponud­be, kate­ra je in osta­ne nezavezujoča.

Če naro­či­lo sprej­me­mo, ga sprej­me­mo izključ­no ob veljav­no­sti teh Pogojev.

Pogod­ba s Stran­ko je skle­nje­na, ko ta prej­me naše potr­di­lo o pre­je­mu naro­či­la. Pogod­ba je skle­nje­na tudi, če brez izrec­ne potr­di­tve naro­či­la naro­če­no izpol­ni­mo in Stran­ka izpol­ni­tev sprejme.

Potr­di­lo o naro­či­lu bomo izda­li v roku 14 (šti­ri­naj­stih) dni po pre­je­mu naročila.

3. CENE
Če se ne dogo­vo­ri­mo dru­ga­če, so naše cene “fran­ko tovar­na” (ex fac­tory), kar pome­ni, da tran­sport in paki­ra­nje v ceno nista vklju­če­na in se obra­ču­na­ta ločeno.

Davek na doda­no vre­dnost v naših splo­šnih cenah ni vklju­čen. Obra­ču­na se na dan izsta­vi­tve raču­na v zakon­sko dolo­če­ni viši­ni in se izka­že ločeno.

V pri­me­ru izvo­za bla­ga v tuji­no za vse davšči­ne in pri­stoj­bi­ne izključ­no odgo­var­ja Stran­ka. S Stran­ka­mi se lah­ko dogo­vo­ri­mo za popu­ste, ki pa se za vsak posa­me­zni pri­mer dogo­vo­ri­jo pose­bej in v pisni obliki.

4. PLAČILNI POGOJI

Raču­ni, ki jih izsta­vi­mo Stran­kam, zapa­de­jo v pla­či­lo v roku 14 (šti­ri­naj­stih) dni od izsta­vi­tve ozi­ro­ma, v pri­me­ru pogod­be o delu, od dne­va, ko Stran­ka pre­vza­me pred­me­tno delo.

Od zne­skov, ki niso pra­vo­ča­sno pla­ča­ni, teče­jo zakon­ske zamu­dne obre­sti, Stran­ka pa je dol­žna porav­na­ti tudi doda­tno ško­do, ki bi nasta­la zara­di nje­ne zamu­de pri pla­či­lu. Če so za izved­bo naro­če­ne sto­ri­tve potreb­na dolo­če­na pred­ho­dna dela, sme­mo od Stran­ke zah­te­va­ti pri­mer­no akontacijo.

Stran­ka lah­ko v pobot uve­lja­vlja le svo­je isto­vr­stne naspro­tne ter­ja­tve, ki so že zapa­dle in niso spor­ne. Ena­ko velja v pri­me­ru more­bi­tnih reten­cij­skih pra­vic Strank.

5. DOBAVA IN DOBAVNI ROKI

Pri dogo­vo­ru o rokih za izpol­ni­tev pogod­be se pred­po­sta­vlja, da nam bodo vse potreb­ne infor­ma­ci­je, dovo­lje­nja, odo­bri­tve ter kakr­šna­ko­li doku­men­ta­ci­ja, ki jo mora pri­pra­vi­ti Stran­ka, izro­če­ni v pred­vi­de­nih rokih. V koli­kor temu ni tako, se naši dobav­ni roki ustre­zno podalj­ša­jo. Kadar je za izpol­ni­tev naše obve­zno­sti dogo­vor­je­no dolo­če­no obdo­bje in ni dogo­vor­je­no, da se
obve­znost sme izpol­ni­ti zgolj na dolo­čen dan, lah­ko svo­jo obve­znost izpol­ni­mo kadar­ko­li pred pote­kom dogo­vor­je­ne­ga obdo­bja ali dne­va, če Stran­ko o name­ra­va­ni izpol­ni­tvi v pri­mer­nem roku obvestimo.

Če med izva­ja­njem naro­či­la ugo­to­vi­mo, da bo konč­na cena za več kot 10% pre­se­gla ceno, ki smo jo nave­dli v pre­d­ra­ču­nu, bomo dela usta­vi­li in Stran­ko o tem obve­sti­li. Stran­ka lah­ko na pod­la­gi obve­sti­la naro­či­lo odpo­ve, ven­dar ima­mo pra­vi­co, da sto­ri­tve, ki smo jih opra­vi­li do tedaj, obra­ču­na­mo po ceni iz predračuna.

Če po skle­ni­tvi pogod­be brez naše kriv­de nasto­pi­jo oko­li­šči­ne, ki nam ote­žu­je­jo ali pre­pre­ču­je­jo izpol­ni­tev naše obve­zno­sti (kot na pri­mer: viš­ja sila, stav­ke v pod­je­tju, motnje v pro­i­zvo­dnji, bole­zen ose­bja, kra­ja, požar, teh­nič­ne motnje, izvo­zne motnje, ele­k­tri­čen izpad, izpad raču­nal­ni­ške­ga omrež­ja, zastoj dosta­ve bla­ga ipd) ima­mo pra­vi­co do neiz­pol­ni­tve svo­jih obve­zno­sti. V pri­me­ru, da te oko­li­šči­ne niso le zača­sne in tra­ja­jo več kot en mesec, smo od pogod­be upra­vi­če­ni odsto­pi­ti. O nasto­pu teh oko­li­ščin smo v naj­kraj­šem možnem roku dol­žni obve­sti­ti Stranko.

V pri­me­ru zamu­de z izpol­ni­tvi­jo, za kate­ro nismo odgo­vor­ni (kot na pri­mer, kadar zamu­da nasta­ne zara­di oko­li­ščin iz prej­šnje­ga odstav­ka), Stran­ka ni upravičena

V pri­me­ru zamu­de z izpol­ni­tvi­jo, za kate­ro smo odgo­vor­ni, nam mora Stran­ka v dogo­vor­je­nem roku pisno spo­ro­či­ti, ali vztra­ja pri doba­vi v pri­mer­nem doda­tnem roku ali od pogod­be odstopa.

Če nam svo­je odlo­či­tve ne spo­ro­či, sme od pogod­be odsto­pi­ti le, če doba­va ni opra­vlje­na niti v pri­mer­nem doda­tnem roku. V takem pri­me­ru ima Stran­ka pra­vi­co do odško­dni­ne, ki je ome­je­na v skla­du z dolo­či­li 10. čle­na Pogojev.

6. KVALITETA, PREVZEM, IZPOLNITEV

Podat­ki, ki so pri­lo­že­ni doba­vlje­ne­mu izdel­ku, so podat­ki o nje­go­vi kva­li­te­ti in ne garan­ci­je. Če se ne dogo­vo­ri­mo dru­ga­če, naši izdel­ki ustre­za­jo pred­pi­som in teh­nič­nim spe­ci­fi­ka­ci­jam, ki velja­jo v Slo­ve­ni­ji. Kadar pa izdel­ke doba­vi­mo na pod­la­gi dogo­vor­je­nih poseb­nih spe­ci­fi­ka­cij, mora­jo le-ti izključ­no ustre­za­ti dogo­vor­je­nim specifikacijam.

Če ni dogo­vor­je­no dru­ga­če, je kraj izpol­ni­tve v naših poslov­nih pro­sto­rih v Kra­nju, pri čemer lah­ko Stran­ka kuplje­ne izdel­ke pre­vza­me v naših poslov­nih pro­sto­rih ali pa jih ji na nje­ne stro­ške dosta­vi­mo. Nevar­nost naključ­ne­ga uni­če­nja med pre­vo­zom trpi Stran­ka, za čas tran­spor­ta lah­ko na željo in stro­ške Stran­ke izdel­ke zava­ru­je­mo. Brez poseb­ne­ga dogo­vo­ra bomo vrsto emba­la­že in način poši­lja­nja s potreb­no skrb­no­stjo izbra­li sami.

Del­na izpol­ni­tev je dovo­lje­na, če in v koli­kor ustre­za potre­bam Stran­ke. Pod istim pogo­jem so pri izpol­ni­tvi dovo­lje­na tudi obi­čaj­no dopu­stna manj­ša koli­čin­ska odsto­pa­nja. Zara­di nebi­stve­nih pomanj­klji­vo­sti in obi­čaj­nih trgo­vskih odsto­panj Stran­ka doba­vlje­ne­ga izdel­ka ne more zavr­ni­ti. Svo­je pogod­be­ne obve­zno­sti lah­ko pre­ne­se­mo na tre­tje ose­be, pri čemer bomo Stran­ko, ki je Potro­šnik, obve­sti­li o izva­jal­cu in pre­vze­mni­ku obveznosti.

Če Stran­ka zamu­ja s pre­vze­mom naro­če­ne­ga, nevar­nost naključ­ne­ga uni­če­nja pre­i­de nanjo in nam je dol­žna povr­ni­ti ško­do, ki nasta­ne zara­di nje­ne zamu­de ali zara­di dru­gih krši­tev nje­nih pogod­be­nih obveznosti.

7. MATERIALI IN DOKUMENTACIJA

Naše ponud­be, spe­ci­fi­ka­ci­je, dru­ga doku­men­ta­ci­ja ter mate­ri­a­li, ki jih zago­to­vi­mo, se lah­ko upo­ra­blja­jo le v skla­du z dogo­vor­je­nim name­nom. Pri tem si pri­dr­žu­je­mo lastnin­sko in vse avtor­ske in soro­dne pra­vi­ce. Raz­mno­že­va­nje, jav­na obja­va in dru­ga upo­ra­ba so dovo­lje­ni le z našim pred­ho­dnim pisnim soglas­jem. Če do skle­ni­tve pogod­be ne pri­de ali posredovana
doku­men­ta­ci­ja / mate­ri­a­li za nadalj­nje izpol­nje­va­nje pogod­be niso potreb­ni, nam mora Stran­ka pre­je­te mate­ri­a­le / doku­men­ta­ci­jo brez nepo­treb­ne­ga odla­ša­nja vrniti.

8. POPRAVILA, SERVISIRANJE IN OSTALE STORITVE

Popra­vi­la: Popra­vi­la opra­vlja­mo po poseb­nem dogo­vo­ru s Stran­ko, v obse­gu, ki ga dogo­vo­ri­mo. Stran­ka nas mora pred skle­ni­tvi­jo dogo­vo­ra obve­sti­ti o vseh oko­li­šči­nah, ki lah­ko vpli­va­jo na izpol­ni­tev. Če se izka­že, da je izpol­ni­tev v dogo­vor­je­nem obse­gu nemo­go­ča, bomo o tem nemu­do­ma obve­sti­li Stran­ko, ki lah­ko popra­vi­lo odpo­ve ali nam naro­či, da z deli v
spre­me­nje­nem obse­gu nada­lju­je­mo. V vsa­kem pri­me­ru smo upra­vi­če­ni zara­ču­na­ti dela, ki smo jih do tedaj že opravili.

S Stran­ko se lah­ko dogo­vo­ri­mo, da dolo­če­no stvar Stran­ke vza­me­mo v račun, kar pome­ni, da nam Stran­ka pred­me­tno stvar pro­da. V tem pri­me­ru je Stran­ka odgo­vor­na za napa­ke na stva­ri v skla­du z veljav­ni­mi pred­pi­si. Cena v račun vze­te stva­ri je odvi­sna od možno­sti nje­ne­ga popra­vi­la. Če neka­te­rih delov ni mogo­če popra­vi­ti, jih bomo nado­me­sti­li in le-to upo­šte­va­li pri
dolo­či­tvi cene, zame­nja­ne dele pa Stran­ki na nje­no željo vrnili.

Če Stran­ka naro­či poseb­no tuning pre­de­la­vo ali obde­la­vo “old-timer” pred­me­tov, smo obve­za­ni, da dogo­vor­je­na dela izvr­ši­mo s potreb­no skrb­no­stjo in stro­kov­no­stjo, nismo pa zave­za­ni, da pri tem dose­že­mo dolo­čen uspeh, razen če se za to ne pose­bej dogovorimo.

Ser­vi­si­ra­nje: Ser­vi­si­ra­nje opra­vlja­mo po poseb­nem dogo­vo­ru s Stran­ko, v obse­gu, ki se dogo­vo­ri. Če Stran­ka želi, da izve­de­mo sto­ri­tve, ki pre­se­ga­jo obseg ser­vi­si­ra­nja (na pri­mer sto­ri­tve za podalj­ša­nje življenj­ske dobe), je tudi to pred­met poseb­ne­ga dogo­vo­ra. S Stran­ko se prav tako lah­ko dogo­vo­ri­mo, da v dolo­če­nem časov­nem obdo­bju odpra­vlja­mo okva­re in/ali
napa­ke na stva­ri, pri čemer nam Stran­ka mora omo­go­či­ti dostop do stva­ri, na kate­rih je potreb­no opra­vi­ti dela, in nam dati na raz­po­la­go vse potreb­no, da se dela opra­vi­jo brez težav in/ali zamud. Če Stran­ka svo­jih obve­zno­sti ne izpol­ni, lah­ko zara­di nasta­lih težav in/ali zamud zah­te­va­mo povračilo.

Sve­to­va­nje: O pri­mer­no­sti in upo­rab­no­sti naših pro­duk­tov sve­tu­je­mo po dogo­vo­ru, na pod­la­gi infor­ma­cij in doku­men­tov, ki nam jih posre­du­je Stran­ka, ven­dar to sve­to­va­nje ne vklju­ču­je nad­zo­ra nad samo name­sti­tvi­jo, vgra­dnjo in/ali mon­ta­žo pred­me­tne­ga pro­duk­ta. Mon­ta­ža: Mon­ta­žo opra­vlja­mo na pod­la­gi poseb­ne­ga dogo­vo­ra. Stran­ka nam mora na svoje
stro­ške pra­vo­ča­sno omo­go­či­ti dostop do mesta mon­ta­že, zago­to­vi­ti delov­ni pro­stor, nas opo­zo­ri­ti na more­bi­tne nevar­no­sti in poseb­no­sti pri mon­ta­ži, ter nam dati na raz­po­la­go vse potreb­no, da se mon­ta­ža lah­ko opra­vi brez nepo­treb­nih težav in zamud. Če Stran­ka svo­jih obve­zno­sti ne izpol­ni, lah­ko zara­di nasta­lih težav in zamud zah­te­va­mo povračilo.

9. ODGOVORNOST ZA STVARNE IN PRAVNE NAPAKE

Stvar­ne napa­ke: Stran­ka je dol­žna izde­lek takoj po pre­vze­mu natanč­no pre­gle­da­ti in nas o more­bi­tnih stvar­nih napa­kah nemu­do­ma obve­sti­ti. To velja tudi, če se izde­lek po naro­či­lu Stran­ke doba­vi tre­tjim ose­bam. Če napa­ke pri skrb­nem pre­gle­du ni mogo­če opa­zi­ti, teče pred­me­tni rok od tre­nut­ka, ko se je skri­ta napa­ka poka­za­la. Če nas Stran­ka o napa­ki, ki bi jo bilo
ob skrb­nem pre­gle­du mogo­če odkri­ti, nemu­do­ma ne obve­sti, velja pre­vze­ti izde­lek za spre­jet. Po odkri­tju napa­ke mora Stran­ka opu­sti­ti rav­na­nja, ki bi ote­ži­la ali one­mo­go­či­la pre­gled pred­me­ta, ugo­to­vi­tev napa­ke, nje­no odpra­vo ali zame­nja­vo pred­me­ta pogod­be, ter nam brez nepo­treb­ne­ga odla­ša­nja omo­go­či­ti, da med obi­čaj­nim časom poslo­va­nja napa­ko pre­i­šče­mo. Če
Stran­ka poda pri­tož­bo, za kate­ro ve ali bi mogla vede­ti, da ni ute­me­lje­na, nam je dol­žna povr­ni­ti nasta­le stroške.

Za napa­ke, ki na doba­vlje­nem pred­me­tu nasta­ne­jo zara­di nestro­kov­ne­ga rav­na­nja Stran­ke ali tre­tje ose­be (vključ­no z napa­ka­mi, ki nasta­ne­jo zara­di napač­ne vgra­di­tve ali mon­ta­že), za obra­bo, ki je posle­di­ca obi­čaj­ne upo­ra­be doba­vlje­ne­ga pred­me­ta, ter za stvar­ne napa­ke pri pro­da­ji rablje­nih pred­me­tov ne odgovarjamo.

V pri­me­ru stvar­ne napa­ke bomo Stran­ki bla­go po lastni izbi­ri bodi­si zame­nja­li ali pa napa­ko odpra­vi­li (nakna­dna izpol­ni­tev pogod­be). Stro­ške, ki v tej zve­zi nasta­ne­jo, smo dol­žni nosi­ti sami. Če Stran­ki doba­vi­mo drug brez­hi­ben izde­lek, nam mora izde­lek z napa­ko vrni­ti nazaj.

Če nam napa­ke ne uspe odpra­vi­ti v pri­mer­nem roku ali če nam to ne uspe kljub dve­ma poiz­ku­so­ma ali če nakna­dno izpol­ni­tev zavr­ne­mo, ima Stran­ka pra­vi­co, da po svo­ji izbi­ri zah­te­va zni­ža­nje kupni­ne ali da od pogod­be odsto­pi. Če gre za manj­še in nebi­stve­ne napa­ke, je Stran­ka upra­vi­če­na zgolj do zmanj­ša­nja kupni­ne. Od Stran­ke lah­ko zah­te­va­mo, da nas v določenem
roku obve­sti o svo­ji izbi­ri; če tega ne sto­ri, lah­ko od pogod­be odsto­pi šele po pre­te­ku doda­tne­ga pri­mer­ne­ga roka za izpolnitev.

Odgo­var­ja­mo izključ­no za napa­ke, ki se poka­že­jo v roku šestih mese­cev, odkar je bila stvar izro­če­na. Vsi zah­tev­ki in pra­vi­ce Strank v zve­zi s stvar­ni­mi napa­ka­mi pa uga­sne­jo po enem letu od dne­va, ko je Pro­da­jal­cu bilo posla­no obve­sti­lo o napaki.

Potro­šni­ki: Ne gle­de na zgo­raj nave­de­no, nas lah­ko Stran­ka, ki je Potro­šnik, o napa­ki, ki se poka­že v roku dveh let od pre­vze­ma izdel­ka, obve­sti v roku dveh mese­cev od dne­va, ko je bila napa­ka odkri­ta. Prav tako sme Stran­ka, ki je Potro­šnik, zara­di stvar­ne napa­ke na bla­gu vse­lej zah­te­va­ti: da napa­ko na bla­gu odpra­vi­mo ali ji vrne­mo del pla­ča­ne­ga zne­ska v soraz­mer­ju z napa­ko ali izde­lek zame­nja­mo z novim brez­hib­nim izdel­kom ali ji vrne­mo celo­tni pla­ča­ni zne­sek. V vsa­kem pri­me­ru sme zah­te­va­ti, da ji povr­ne­mo celo­tno ško­do, ki ji je nasta­la zara­di napa­ke stva­ri, tudi ško­do zara­di uve­lja­vlja­nja tega zah­tev­ka (na pri­mer stro­ške poši­lja­nja stva­ri z napa­ko nazaj na kraj odpošiljanja).

Odgo­var­ja­mo izključ­no za napa­ke, ki se poka­že­jo v roku dveh let, odkar je bila stvar izro­če­na. Vsi zah­tev­ki in pra­vi­ce Stran­ke, ki je Potro­šnik, uga­sne­jo s pote­kom dveh let od dne­va, ko je o stvar­ni napa­ki obve­stil Pro­da­jal­ca v skla­du z zgor­njim odstavkom.

Prav­ne napa­ke: Iz naslo­va odgo­vor­no­sti za prav­ne napa­ke ima Stran­ka pra­vi­co do zakon­skih zah­tev­kov. Zgor­nja dolo­či­la gle­de odgo­vor­no­sti za stvar­ne napa­ke se smi­sel­no upo­ra­blja­jo tudi za zah­tev­ke zara­di prav­nih napak.

10. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

Odgo­vor­nost za hudo malo­mar­nost in naklep: Stran­ki odgo­var­ja­mo za ško­do, ki ji je bila pov­zro­če­na zara­di neiz­pol­ni­tve ali nepra­vil­ne izpol­ni­tve naših obve­zno­sti namer­no ali iz hude malo­mar­no­sti. Ena­ko velja za pov­zro­če­no nema­te­ri­al­no ško­do v pri­me­ru smr­ti, tele­sne poškod­be ali pri­za­de­te­ga zdravja.

Ome­ji­tev odgo­vor­no­sti: Za ško­do, ki je bila pov­zro­če­na Stran­ki zara­di neiz­pol­ni­tve naših obve­zno­sti iz laž­je malo­mar­no­sti, ne odgo­var­ja­mo. Ena­ko velja v pri­me­ru, da naši delav­ci ali izpol­ni­tve­ni pomoč­ni­ki krši­jo pogod­be­ne obve­zno­sti in pri tem pov­zro­či­jo ško­do zara­di laž­je malomarnosti.

Če želi Stran­ka pro­ti nam uve­lja­vlja­ti zah­tev­ke, ker pred­me­ta ni mogla upo­ra­blja­ti, nas je dol­žna o tem obve­sti­ti in nam dati pri­lo­žnost, da ji v pred­me­tnem časov­nem obdo­bju zago­to­vi­mo nado­me­stek za neu­po­ra­bljen pred­met. V koli­kor Stran­ka to opu­sti, čeprav bi nam zago­to­vi­tev nado­mest­ka bila v danih oko­li­šči­nah možna, je odško­dni­na, za kate­ro Stran­ki odgovarjamo,
ome­je­na na stro­ške nado­me­stne­ga pred­me­ta, ki bi nasta­li nam.

Za naključ­no nasta­lo ško­do na pred­me­tih, ki pri­pa­da­jo Stran­ki ali so bili nam pre­pu­šče­ni, pred­vsem v okvi­ru posku­sne­ga obra­to­va­nja in/ali posku­sne vožnje, ne odgovarjamo.

Odgo­vor­nost za izde­lek: Za ško­do, ki nasta­ne, kadar napa­ka na izdel­ku pov­zro­či smrt, tele­sno poškod­bo ali okva­ro zdrav­ja člo­ve­ka ali kadar zara­di napa­ke na izdel­ku nasta­ne ško­da na dru­gi stva­ri, odgo­var­ja­mo v skla­du s splo­šni­mi pra­vi­li o odgo­vor­no­sti za ško­do, s pra­vi­li o odgo­vor­no­sti pro­i­zva­jal­ca stva­ri z napa­ko in določ­ba­mi ZVPot, ven­dar to velja le, če le-ta pre­se­ga 400 evrov. Naša odgo­vor­nost je izklju­če­na, če je ško­da nasta­la zara­di kriv­de Stran­ke ali tre­tje ose­be, katera
izdel­ka ni upo­ra­blja­la na obi­ča­jen ali pri­me­ren način in/ali se ni rav­na­la po navo­di­lih, dekla­ra­ci­jah ali spe­ci­fi­ka­ci­jah v zve­zi z izdel­kom in/ali je izde­lek name­ni­la za drug namen, kot je tisti, za kate­re­ga je bil izdelan.

Izklju­či­tev odgo­vor­no­sti: Vsa­kr­šna odgo­vor­nost Pro­da­jal­ca, ki pre­se­ga odško­dnin­sko odgo­vor­nost v skla­du z določ­ba­mi tega 10. čle­na, je izrec­no izklju­če­na. Ome­ji­tve in izklju­či­tve odgo­vor­no­sti v skla­du z določ­ba­mi tega 10. čle­na, velja­jo tudi v raz­mer­ju in v korist naših delav­cev in izpol­ni­tve­nih pomočnikov.

11. ZAVAROVANJE TERJATEV

Lastnin­ski pri­dr­žek: Doba­vlje­no bla­go je do pla­či­la vseh ter­ja­tev iz poslov­ne­ga raz­mer­ja s Stran­ko, ki so pove­za­ne s pred­me­tom dosta­ve, naša last (lastnin­ski pri­dr­žek). Če Stran­ka svo­jih obve­zno­sti ne porav­na pra­vo­ča­sno, sme­mo od pogod­be odsto­pi­ti in doba­vlje­no bla­go vze­ti nazaj. Stran­ka je bla­go dol­žna hra­ni­ti za nas kot dober gospo­dar, po potre­bi izve­sti vzdrževalna
dela in nas v pri­me­ru, da bi tre­tje ose­be pose­gle na doba­vlje­no bla­go, bodi­si z rube­žem, bodi­si kako dru­ga­če, o tem nemu­do­ma pisno obvestiti.

V pri­me­ru pre­de­la­ve, pove­za­ve, pri­rast­ka, spo­ji­tve, ali pome­ša­nja bla­ga v smi­slu Stvar­no­prav­ne­ga Zako­ni­ka (SPZ, Ur. l. RS, št. 87/2002 s spre­mem­ba­mi), nam je Stran­ka dol­žna na novo nasta­lih pred­me­tih zago­to­vi­ti sola­stnin­ski delež v viši­ni vre­dno­sti naše ter­ja­tve in jih hra­ni­ti za nas.

Stran­ka sme z doba­vlje­nim bla­gom v okvi­ru redne­ga poslo­va­nja nor­mal­no raz­po­la­ga­ti, ne sme pa ga zasta­vi­ti ali upo­ra­bi­ti kot sred­stvo zava­ro­va­nja. Nada­lje sme bla­go pro­da­ti, ven­dar le pod pogo­jem, da nam odsto­pi vse ter­ja­tve, ki nasta­ne­jo s pro­da­jo, do viši­ne konč­ne­ga zne­ska naše ter­ja­tve. Pra­vi­lo­ma sme Stran­ka pred­me­tne ter­ja­tve izter­ja­ti sama, ven­dar lah­ko poo­bla­sti­lo za
izter­ja­vo pre­kli­če­mo in ter­ja­tve izter­ja­mo sami, če Stran­ka ni izpol­ni­la svo­jih dol­žno­sti do nas, je v zamu­di ali je nad njo začet posto­pek zara­di insol­ven­tno­sti. Na zah­te­vo nam je Stran­ka dol­žna posre­do­va­ti vse infor­ma­ci­je in doku­men­ta­ci­jo, potreb­no za uve­lja­vlja­nje naših pravic.

Če naše zava­ro­va­nje za več kot 10 (deset) odstot­kov pre­se­ga vre­dnost naših ter­ja­tev, smo na zah­te­vo Stran­ke dol­žni pre­se­žek zava­ro­va­nja nad 10 (deset) odstot­kov spro­sti­ti, pri čemer po lastni izbi­ri odlo­ča­mo o tem, kate­ri del zava­ro­va­nja bomo sprostili.

Reten­cij­ska in zastav­na pra­vi­ca: Na pred­me­tih, ki nam jih Stran­ke izro­či­jo v popra­vi­lo ali ser­vi­si­ra­nje, ima­mo za zava­ro­va­nje ter­ja­tev iz poslov­ne­ga odno­sa s Stran­ko reten­cij­sko in zastav­no pra­vi­co. Ob zapa­dlo­sti ter­ja­tev se lah­ko pred­me­ti pro­da­jo izvensodno.

12. OBDELAVA PODATKOV IN ZAUPNOST

S skle­ni­tvi­jo pogod­be nas Stran­ka poo­bla­šča, da za namen poslov­ne­ga raz­mer­ja obde­lu­je­mo in upo­ra­blja­mo od Stran­ke pri­do­blje­ne podat­ke v skla­du z Zako­nom o var­stvu oseb­nih podat­kov (ZVOP‑1, Ur. l. RS, št. 86/2004, s spremembami).

Vsa pošta, vključ­no z ele­k­tron­sko pošto, ki jo izme­nja­mo s Stran­ko, velja za zau­pno in se mora z njo rav­na­ti kot z zau­pni­mi podatki.

13. VELJAVNO PRAVO IN SODNA PRISTOJNOST

Za vsa pogod­be­na raz­mer­ja, vključ­no s pred­po­god­be­ni­mi raz­mer­ji, in zah­tev­ke, ki izvi­ra­jo iz njih, se upo­ra­blja slo­ven­sko pra­vo. Upo­ra­ba Kon­ven­ci­je Zdru­že­nih naro­dov o pogod­bah o med­na­ro­dni pro­da­ji bla­ga (CISG) je izrec­no izključena.

Za reše­va­nje vseh spo­rov, ki izvi­ra­jo iz le-teh, je kra­jev­no pri­stoj­no sodi­šče v Kra­nju, ven­dar lah­ko ter­ja­tve zoper Kup­ca uve­lja­vlja­mo tudi pred dru­gim sodi­ščem, ki je v zade­vi splo­šno kra­jev­no pristojno.

14. KONČNE DOLOČBE

Ti Pogo­ji se zač­ne­jo upo­ra­blja­ti in so dosto­pni od dne 1.7.2012 dalje v poslov­nih pro­sto­rih in na sple­tni stra­ni Pro­da­jal­ca www.bu-perkins.si.

Če posta­ne­jo neka­te­re določ­be teh Pogo­jev nič­ne, neiz­vr­šlji­ve ali neve­ljav­ne, osta­le določ­be teh Pogo­jev osta­ne­jo nespre­me­nje­ne in se še naprej upo­ra­blja­jo. Nič­ne, neiz­vr­šlji­ve ali neve­ljav­ne določ­be se nado­me­sti­jo z novi­mi in veljav­ni­mi določ­ba­mi, pri čemer se izha­ja iz eko­nom­ske­ga name­na, ki se je z nič­no, neiz­vr­šlji­vo in neve­ljav­no določ­bo želel doseči.

Pro­da­ja­lec ima kadar­ko­li pra­vi­co do spre­mem­be in poso­do­bi­tve teh Pogo­jev, pri čemer spre­me­nje­ni in poso­do­blje­ni pogo­ji velja­jo od dne­va, ko jih je Pro­da­ja­lec obja­vil na svo­ji sple­tni stra­ni www.bu-perkins.si.