BU-pro­da­ja Pra­vi motor za vsa­ko napravo

BU Power Systems ponu­ja pri­la­go­je­ne reši­tve motor­jev med 4 in 2000 kW, za indu­stri­jo, grad­be­ni­štvo, kme­tij­stvo, kot tudi za pro­i­zvo­dnjo ele­k­trič­ne ener­gi­je in pogon ladij. Več kot 200 zapo­sle­nih po Evro­pi zago­ta­vlja stro­kov­no sve­to­va­nje pri izbi­ri izdel­kov in celo­vit ser­vis za vse potre­be motor­jev. Tako naše stran­ke uži­va­jo kori­sti med­kul­tur­ne­ga poslov­ne­ga par­tner­ja na lokal­ni rav­ni in pred­no­sti viso­ko­spe­ci­a­li­zi­ra­ne sku­pi­ne pod­je­tij, raz­šir­je­ne po vsej Evropi.

Indu­strij­ski motor­ji Perkins

Motor­ji Per­kins zvi­šu­je­jo učin­ko­vi­tost in pro­duk­tiv­nost vaših naprav. Eki­pa BU-pro­da­je vam bo poma­ga­la naj­ti pra­vi motor, kot tudi pri­mer­ne doda­tne sestav­ne dele, za vaš pro­jekt in vas bo pod­pi­ra­la s celo­vi­to name­sti­tvi­jo in nasve­ti za aplikacijo.

Več …

Per­kin­so­vi motor­ji za pogon generatojev

Več kot 85 let, Per­kins pro­i­zva­ja motor­je za agre­ga­te in gene­ra­tor­je; je ena izmed vodil­nih družb na sve­tu na podro­čju ele­k­trič­ne ener­gi­je (EP). Ne gle­de na to, ali gre za pomo­žne ali zasil­ne gene­ra­tor­je, kon­den­za­tor­je konič­nih obre­me­ni­tev, gene­ri­ra­nje pri­mar­ne ener­gi­je ali per­ku­sij­ske motor­je – pod­je­tje Per­kins nudi učin­ko­vi­te in zane­slji­ve reši­tve za vašo aplikacijo.

Več …

Motor­ji in gene­ra­tor­ji za plo­vi­la (gene­ra­tor­ski seti na krovu)

Per­kin­so­vi motor­ji za plo­vi­la so sve­tov­no zna­ni po svo­ji zane­slji­vo­sti in robu­stno­sti ter se upo­ra­blja­jo že dese­tle­tja kot pogon­ski motor­ji na rekre­a­cij­skih plo­vi­lih, kot tudi na lad­jah. Per­kin­so­vi marin­ski motor­ji za gene­ra­tor­je ener­gi­je ima­jo vse ustre­zne med­na­ro­dne cer­ti­fi­ka­te in klasifikacije.

Več …

Plin­ski motorji

Plin­ski motor­ji pod­je­tja Per­kins so vzdr­žlji­vi in zane­slji­vi – to doka­zu­je nji­ho­va vsa­ko­dnev­na apli­ka­ci­ja po celem sve­tu, v več raz­lič­nih oko­ljih in pogo­jih delo­va­nja. Zara­di niz­kih stro­škov v celo­tni življenj­ski dobi so ti izdel­ki še pose­bej varč­ni. Motor­ji seri­je 4000 in z nji­mi pove­za­ne reši­tve so na voljo v širo­kem nabo­ru delo­va­nja. Naši stro­kov­nja­ki so vam na voljo za pomoč pri dizaj­nu in specifikacijah.

Več …

BU-nasve­ti za name­sti­tev in apli­ka­ci­jo Stro­kov­na vgra­dnja naše­ga motor­ja v vašo napravo

Pro­daj­ni in apli­ka­tiv­ni inže­nir­ji iz pod­je­tja BU Power Systems vas bodo pod­pi­ra­li in vam nudi­li celo­stno sve­to­va­nje pri izved­bi opti­mal­nih reši­tev, pove­za­nih z motorji.
Pre­gled naših storitev:
 • Sve­to­va­nje: Pro­jek­tna ana­li­za, kot tudi izde­la­va zah­tev stran­ke in razvoj kon­cep­tov za pri­pra­vo reši­tev, pove­za­nih z motorji
 • Delav­ni­ca teh­nič­ne inte­gra­ci­je, pod­pr­ta s CAD-podporo
 • Razvoj pro­to­ti­pa: Inte­gra­ci­ja motor­jev po meri s testi­ra­ni­mi doda­tni­mi sestav­ni­mi deli (vode­nje aplikacije)
 • Iska­nje doba­vi­te­ljev: Komer­ci­al­no posre­do­va­nje in razvoj zane­slji­ve napo­ve­di in dostav­ne­ga postopka
 • Uspo­sa­blja­nje: Izo­bra­že­va­nje za ser­vi­sno orga­ni­za­ci­jo OEM (pro­i­zva­jal­ca ori­gi­nal­ne opreme)
 • Garan­ci­ja: Podalj­ša­nje garan­cij­ske dobe na zahtevo

Stran­kam pri­ja­zne reši­tve za inte­gra­ci­jo motor­jev Dodat­ki in doda­tni sestav­ni deli (kom­po­nen­te z doda­tno vrednostjo)

Pod­je­tje BU Power Systems nudi reši­tve, ki so pri­la­go­je­ne vašim spe­ci­fič­nim zah­te­vam v zve­zi z ele­k­trič­no in meha­nič­no inte­gra­ci­jo vaših motor­jev Per­kins, npr. s SAE J1939 CAN kon­tro­lo busa, inte­gra­ci­jo indi­vi­du­a­li­zi­ra­ne­ga kabel­ske­ga sple­ta ali pri­la­go­je­ni­mi sis­te­mi hla­je­nja. Sis­tem­ske reši­tve, ki jih pri­po­ro­ča­jo naši apli­ka­tiv­ni inže­nir­ji, nudi­jo šte­vil­ne prednosti:
 • Opti­mi­za­ci­ja vgradnje
 • Pre­iz­ku­še­ne kom­po­nen­te v skla­du s spe­ci­fi­ka­ci­ja­mi proizvajalca
 • poe­no­sta­vi­tev sestave/namestitve
 • zmanj­ša­nje razno­li­ko­sti delov/prostor
 • zmanj­ša­nje možnih stro­škov orodja
 • poe­no­sta­vi­tev dokumentacije
 • izbor v skla­du s Per­kin­so­vi­mi specifikacijami
 • upo­rab­nost
 • opti­mi­za­ci­ja stroškov
Ponu­di­mo lah­ko nasle­dnje dodat­ke in doda­tne sestav­ne dele:– Name­sti­tev: konek­tor­ji SAE QuickFits, opre­ma, bla­žil­ci vibra­cij, leža­ji motorja
 • Sis­tem zra­če­nja: dušil­ci zvo­ka, raz­te­zni spo­ji, zrač­ni filtri/pipe, cevi, kom­pre­sor­ji, kon­trol­ni ventili
 • Sis­tem za gori­vo: fil­tri, pri­ključ­ki, odstra­nje­val­ci vode, rezer­vo­ar­ji, pipe
 • Sis­tem za ohla­ja­nje: radi­a­tor­ji, pred­grel­ni­ki, ven­ti­la­tor­ji, paso­vi, distančniki
 • Izho­dni sis­tem: hidra­vlič­ne pum­pe, menjal­ni­ki, sklop­ke, generatorji
 • Elektronika/nadzor: instru­men­ti, zaslo­ni, sen­zor­ji, pospe­še­val­ni­ki, napeljava

Name­sti­tev motorja

Nosil­ci motorja

SAE QuickFits,
Tekočine

Sis­tem zraka

Izpu­šni lonec, cevi

Čistil­ci zraka /
Cevi

Kom­pre­sor zraka,
Var­no­stni ventil

Sis­tem goriva

Čistil­ci goriva,cevi,
Sepe­ra­tor vode

Poso­de za gorivo,
Cevi goriva

Sis­tem Hlajenja

Hla­dil­ni­ki vode,
Grelci

Ven­ti­la­tor,
Pogon ventilatorja

PTO Kom­po­nen­te

Hidra­vlič­ne črpalke

Menjal­ni­ki

Gene­ra­tor­ji

Ele­k­tron­ske komponente

Nad­zor­ne plošče,
Štev­ci, Senzorji

Ele­k­trič­na napeljava

Per­kins Pla­ti­num Pro­tec­ti­on Podalj­ša­na garancija

Z vese­ljem vam bomo zago­to­vi­li zašči­tno pismo za motor Per­kins v garan­cij­skem roku Per­kins. Tu vam ponu­ja­mo raz­lič­ne možno­sti v zve­zi z garan­cij­skim obdo­b­jem gle­de na čas ali obra­to­val­ne ure.