Sprze­daż BU Wła­ści­wy sil­nik dla każ­dej maszyny

BU Power Sys­tems ofe­ru­je indy­wi­du­al­ne roz­wią­za­nia dla sil­ni­ków o mocy od 4 do 2000 kW do maszyn prze­my­słu budow­la­ne­go, rol­ni­cze­go, trans­por­to­we­go czy jed­no­stek pły­wa­ją­cych. Ponad 200 pra­cow­ni­ków w całej Euro­pie zapew­nia pro­fe­sjo­nal­ne doradz­two w zakre­sie dobo­ru pro­duk­tów i kom­plek­so­wej obsłu­gi naszych klien­tów. Jeste­śmy mię­dzy­kul­tu­ro­wym part­ne­rem biz­ne­so­wym będą­cym w pobli­żu naszych klien­tów w całej Europie.

Sil­ni­ki Prze­my­sło­we Perkins

Sil­ni­ki Per­kins zwięk­sza­ją osią­gi i wydaj­ność maszyn. Zespół sprze­da­ży BU pomo­że Ci zna­leźć odpo­wied­ni sil­nik, a tak­że odpo­wied­nie dodat­ko­we kom­po­nen­ty dla Two­je­go pro­jek­tu i pomo­że Ci w uzy­ska­niu wszech­stron­nych porad doty­czą­cych insta­la­cji i aplikacji.

Dowiedz się więcej…

Sil­ni­ki Per­kins dla agre­ga­tów prądotwórczych

Od ponad 80 lat Per­kins pro­du­ku­je sil­ni­ki dla agre­ga­tów budow­la­nych i agre­ga­tów prą­do­twór­czych oraz jest jed­nym z lide­rów na ryn­ku świa­to­wym w seg­men­cie Elec­tric Power (EP). Nie­za­leż­nie od tego, czy są to gene­ra­to­ry awa­ryj­ne, kon­den­sa­to­ry szczy­to­we, czy zasi­la­nie głów­ne — Per­kins zapew­nia wydaj­ne i nie­za­wod­ne roz­wią­za­nia dla Two­jej aplikacji.

Dowiedz się więcej…

Sil­ni­ki mor­skie oraz okrę­to­we agre­ga­ty prądotwórcze

Sil­ni­ki mor­skie Per­kins są zna­ne na całym świe­cie ze wzglę­du na ich nie­za­wod­ność i wytrzy­ma­łość, a od dzie­się­cio­le­cii były sto­so­wa­ne jako sil­ni­ki napę­do­we w łodziach rekre­acyj­nych oraz w pro­fe­sjo­nal­nych stat­kach. Sil­ni­ki mor­skie Per­kins dla gene­ra­to­rów posia­da­ją wszyst­kie wyma­ga­ne mię­dzy­na­ro­do­we cer­ty­fi­ka­ty i klasyfikacje.

Dowiedz się więcej…

Sil­ni­ki gazowe

Sil­ni­ki gazo­we Per­kins są dłu­go­trwa­łe i nie­za­wod­ne — spraw­dza­ją się w codzien­nych zasto­so­wa­niach na całym świe­cie w sze­ro­kim zakre­sie śro­do­wisk i warun­ków pra­cy. Niskie kosz­ty w całym cyklu życia pro­duk­tu spra­wia­ją, że są one szcze­gól­nie eko­no­micz­ne. Sil­ni­ki serii 4000 są dostęp­ne w sze­ro­kim zakre­sie osią­gów. Nasi eks­per­ci są do Pań­stwa dys­po­zy­cji, aby pomóc Ci w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia i specyfikacji.

Dowiedz się więcej…

BU Doradz­two insta­la­cyj­ne i apli­ka­cyj­ne Pro­fe­sjo­nal­na inte­gra­cja nasze­go sil­ni­ka w Two­jej maszynie

Inży­nie­ro­wie ds. sprze­da­ży i apli­ka­cji z fir­my BU Power Sys­tems wspie­ra­ją i dora­dza­ją kom­plek­so­wo we wdra­ża­niu opty­mal­ne­go sil­ni­ka dla Two­je­go rozwiązania.
Nasze usłu­gi w skrócie:
 • kon­sul­ting: ana­li­za pro­jek­tów, a tak­że opra­co­wa­nie wyma­gań klien­ta i opra­co­wa­nie kon­cep­cji roz­wią­za­nia dla silnika
 • wspar­cie tech­nicz­ne w pro­jek­to­wa­niu CAD
 • roz­wój pro­to­ty­pu: inte­gra­cja sil­ni­ków dosto­so­wa­nych do wyma­gań z dodat­ko­wy­mi skład­ni­ka­mi (zarzą­dza­nie aplikacjami)
 • sour­cing: komer­cyj­ne prze­twa­rza­nie i roz­wój nie­za­wod­ne­go pro­ce­su pro­gno­zo­wa­nia i dostarczania
 • szko­le­nie: szko­le­nia dla pro­du­cen­tów OEM (Ori­gi­nal Equ­ip­ment Manufacturer)
 • gwa­ran­cja: prze­dłu­żo­ne okre­sy gwa­ran­cyj­ne na żądanie

Wspar­cie klien­ta w roz­wią­za­niach apli­ka­cyj­nych sil­ni­ków Akce­so­ria i kom­po­nen­ty dodat­ko­we (skład­ni­ki war­to­ści dodanej)

BU Power Sys­tems ofe­ru­je roz­wią­za­nia dosto­so­wa­ne do indy­wi­du­al­nych wyma­gań w zakre­sie inte­gra­cji elek­tro­nicz­nych i mecha­nicz­nych sil­ni­ków Per­kins, na przy­kład z kon­tro­lą magi­stra­li CAN SAE J1939 poprzez inte­gra­cję prze­wo­dów elek­trycz­nych sil­ni­ka lub zaadap­to­wa­nych sys­te­mów chło­dze­nia. Roz­wią­za­nia sys­te­mo­we zale­ca­ne przez naszych inży­nie­rów apli­ka­cyj­nych ofe­ru­ją mnó­stwo zalet:
 • opty­ma­li­za­cja insta­la­cji silnika
 • prze­te­sto­wa­ne kom­po­nen­ty insta­la­cji zgod­ne z wyma­ga­nia­mi producenta
 • uprosz­cze­nie mon­ta­żu / instalacji
 • zmniej­sze­nie róż­no­rod­no­ści czę­ści / magazynowania
 • reduk­cja moż­li­wych kosz­tów narzędzi
 • uprosz­cze­nie dokumentacji
 • wybór według spe­cy­fi­ka­cji fir­my Perkins
 • ser­wi­so­wal­ność
 • opty­ma­li­za­cja kosztów
Ofe­ru­je­my nastę­pu­ją­ce akce­so­ria i dodat­ko­we elementy:
 • insta­la­cja: szyb­ko­złącz­ki SAE Quick­Fits, wibro­izo­la­to­ry, sprzęgła
 • układ dolo­to­wy: tłu­mi­ki, złą­cza dyla­ta­cyj­ne, fil­try / prze­wo­dy powie­trza, węże, sprę­żar­ki, zawo­ry regulacyjne
 • układ pali­wo­wy: fil­try, zbior­ni­ki, rury, złącza
 • sys­tem chło­dze­nia: chłod­ni­ce, pod­grze­wa­cze wstęp­ne, wen­ty­la­to­ry, paski
 • wyj­ścia: pom­py hydrau­licz­ne, skrzy­nie bie­gów, sprzę­gła, generatory
 • elek­tro­ni­ka / ste­ro­wa­nie: przy­rzą­dy, wyświe­tla­cze, czuj­ni­ki, poten­cjo­me­try, panele

Insta­la­cja silnika

Wibro­izo­la­to­ry

Szyb­ko­złącz­ki SAE QuickFits,
Pły­ny eksploatacyjne

Układ powie­trza i spalin

Tłu­mi­ki spa­lin, miesz­ki, obejmy

Fil­try powie­trza, prze­wo­dy, węże

Sprę­żar­ki powie­trza, zawo­ry sterujące

Układ pali­wo­wy

Fil­try, złącz­ki, sepa­ra­to­ry wody

Zbior­ni­ki, przewody

Układ chło­dze­nia

Chłod­ni­ce, nagrzewnice

Wen­ty­la­to­ry, napę­dy wentylatorów

Akce­so­ria PTO

Pom­py hydrauliczne

Prze­kład­nie zębate

Prąd­ni­ce, alternatory

Elektronika/Sterowanie

Pane­le ste­ro­wa­nia, wyświe­tla­cze, wskaźniki,
czujniki

Wiąz­ki elektryczne

Per­kins Pla­ti­num Pro­tec­tion Prze­dłu­żo­na gwarancja

Z przy­jem­no­ścią udzie­li­my Ci prze­dłu­żo­nej gwa­ran­cji na sil­ni­ki Per­kins. W tym miej­scu ofe­ru­je­my róż­ne opcje doty­czą­ce okre­su gwa­ran­cyj­ne­go pod wzglę­dem cza­su lub godzin pracy.