BU Power Sys­tems Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Puław­ska 506/508, budy­nek ‘’D”
02–844 Warszawa

T  +48 (22) 57704–30
F  +48 (22) 57704–40

[email protected]
www.bu-power.pl

POLITYKA COOKIES

Infor­ma­cje prawne
Jak postę­pu­je­my z Pań­stwa danymi?
Naszym zobo­wią­za­niem jest bar­dzo sta­ran­ne trak­to­wa­nie Pań­stwa danych. Ści­śle prze­strze­ga­my prze­pi­sów zawar­tych w odpo­wied­nich prze­pi­sach pra­wa, w szcze­gól­no­ści prze­pi­sach Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE („RODO“). W żad­nej for­mie nie naru­sza­my Pań­stwa praw osobistych.

Admi­ni­stra­tor danych

Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych gro­ma­dzo­nych wsku­tek korzy­sta­nia przez Pań­stwa z naszych stron inter­ne­to­wych jest BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG, Per­kins­stras­se 1, 49479 Ibben­büren. W tema­tach zwią­za­nych z ochro­ną danych oso­bo­wych mogą się Pań­stwo kon­tak­to­wać z powo­ła­nym przez Admi­ni­stra­to­ra Inspek­to­rem Ochro­ny Danych Raine­rem Luka­sem: pro­spec­ter Unter­neh­mens­be­ra­tung, Hans-Sachs-Stra­ße 4, 45879 Gel­sen­kir­chen, Niem­cy, adres e‑mail:
[email protected], numer tele­fo­nu: +49 209 8830 5031.

Zgo­da
Jeże­li Pań­stwo sami poda­ją nam dane oso­bo­we, zga­dza­ją się Pań­stwo na ich gro­ma­dze­nie i wyko­rzy­sta­nie zgod­nie z danych obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa doty­czą­cy­mi ochro­ny danych oso­bo­wych, w szcze­gól­no­ści RODO (na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane oso­bo­we będą natu­ral­nie trak­to­wa­ne pouf­nie. W każ­dej chwi­li ist­nie­je moż­li­wość cof­nię­cia takiej zgo­dy, co spo­wo­du­je zaprze­sta­nie wyko­rzy­sty­wa­nia danych prze­twa­rza­nych na pod­sta­wie udzie­lo­nej zgo­dy. Jed­nak­że cof­nię­cie zgo­dy nie ma wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cof­nię­ciem. Inne pod­sta­wy prze­twa­rza­nia Pań­stwa danych oso­bo­wych zosta­ły zawar­te w Infor­ma­cji o ochro­nie danych, któ­ra jest dostęp­na pod adresem:

Wyjąt­ki
Wyko­rzy­stu­je­my infor­ma­cje otrzy­ma­ne w wyni­ku nor­mal­ne­go korzy­sta­nia z naszych stron inter­ne­to­wych i gro­ma­dzi­my je wyłącz­nie w BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG. Nie prze­wi­du­je się wyko­rzy­sta­nia danych do iden­ty­fi­ka­cji osób. Wyjąt­kiem od tej regu­ły jest korzy­sta­nie z naszych stron inter­ne­to­wych lub dzia­ła­nia, któ­re mogą zostać uzna­ne za atak speł­nia­ją­cy zna­mio­na prze­stęp­stwa lub mogą­cy unie­moż­li­wić lub zakłó­cić funk­cjo­no­wa­nie naszej stro­ny internetowej.

Eks­ter­ni­stycz­ne odsyłacze
Nasze stro­ny inter­ne­to­we mogą zawie­rać eks­ter­ni­stycz­ne odsy­ła­cze do innych stron inter­ne­to­wych. Nie pono­si­my odpo­wie­dzial­no­ści za prze­strze­ga­nie prze­pi­sów doty­czą­cych ochro­ny danych lub za zawar­tość innych stron inter­ne­to­wych. Zale­ca­my sta­ran­ne zapo­zna­nie się z prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi ochro­ny danych znaj­du­ją­cy­mi się na odwie­dza­nych przez Pań­stwa stro­nach internetowych.

Pra­wa autorskie
Zawar­tość stron inter­ne­to­wych BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG jest chro­nio­na pra­wem autorskim.
BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG pozwa­la na czy­ta­nie i pobie­ra­nie wszel­kich zawar­to­ści wła­snych stron inter­ne­to­wych wyłącz­nie na potrze­by indy­wi­du­al­ne, ale nie do celów komer­cyj­nych. Dalej idą­ce pra­wa użyt­ko­wa­nia mogą zostać udzie­lo­ne po zawar­ciu odpo­wied­niej umo­wy licen­cyj­nej z BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG. Połą­cze­nie z inny­mi stro­na­mi inter­ne­to­wy­mi jest dozwo­lo­ne wyłącz­nie za zgo­dą BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG.

Pobie­ra­nie zawartości
Pobie­ra­nie pro­gra­mów i pli­ków odby­wa się na wła­sne ryzy­ko. BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG nie odpo­wia­da za szko­dy powsta­łe w wyni­ku insta­la­cji lub użyt­ko­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia i pli­ków z zakre­su „Down­lo­ad”. Pomi­mo aktu­al­nej kon­tro­li anty­wi­ru­so­wej wyklu­cza się w ramach prze­pi­sów praw­nych odpo­wie­dzial­ność za szko­dy i zakłó­ce­nia spo­wo­do­wa­ne wiru­sa­mi komputerowymi.

Gwa­ran­cja
Infor­ma­cje zawar­te na stro­nach inter­ne­to­wych BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG są opra­co­wy­wa­ne z naj­więk­szą sta­ran­no­ścią. BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG nie udzie­la żad­nej gwa­ran­cji na zupeł­ność, aktu­al­ność, jakość i moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia do okre­ślo­nych celów.
Korzy­sta­nie ze stron inter­ne­to­wych i z ich zawar­to­ści odby­wa się na wła­sne ryzy­ko użyt­kow­ni­ka. 

Pra­wo do zna­ku towarowego
Oso­bom trze­cim zabra­nia się uży­wa­nia i sto­so­wa­nia wszel­kich zna­ków towa­ro­wych i logo zamiesz­cza­nych na naszych stro­nach internetowych.

Ana­li­za witryny

Ta stro­na inter­ne­to­wa korzy­sta z Google Ana­ly­tics, usłu­gi ana­li­zy oglą­dal­no­ści stron inter­ne­to­wych udo­stęp­nia­nej przez Google, Inc. (“Google”). Google Ana­ly­tics wyko­rzy­stu­je pli­ki “cookies”, któ­re są pli­ka­mi tek­sto­wy­mi umiesz­cza­ny­mi na Two­im kom­pu­te­rze, aby pomóc stro­nie ana­li­zo­wać spo­sób, w jaki użyt­kow­ni­cy korzy­sta­ją z witry­ny. Infor­ma­cje gene­ro­wa­ne przez cookie na temat korzy­sta­nia z witry­ny (w tym adres IP) będą prze­ka­zy­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne przez Google na ser­we­rach w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Google będzie wyko­rzy­sty­wać te infor­ma­cje w celu oce­ny korzy­sta­nia z witry­ny przez użyt­kow­ni­ka, two­rze­nia rapor­tów na temat aktyw­no­ści na stro­nach dla ope­ra­to­rów witryn oraz świad­cze­nia innych usług zwią­za­nych z aktyw­no­ścią na stro­nie inter­ne­to­wej i korzy­sta­niem z Inter­ne­tu. Google może rów­nież prze­ka­zać te infor­ma­cje stro­nom trze­cim, jeśli jest to wyma­ga­ne przez pra­wo lub gdy takie stro­ny trze­cie prze­twa­rza­ją te infor­ma­cje w imie­niu Google. Google nie powią­że Two­je­go adre­su IP z żad­ny­mi inny­mi dany­mi prze­cho­wy­wa­ny­mi przez Google. Mogą Pań­stwo zre­zy­gno­wać z pli­ków cookie, wybie­ra­jąc odpo­wied­nie usta­wie­nia w swo­jej prze­glą­dar­ce, jed­nak pamię­taj, że jeśli to zro­bisz, możesz nie móc korzy­stać z peł­nej funk­cjo­nal­no­ści tej witry­ny. Mogą Pań­stwo rów­nież zapo­biec gro­ma­dze­niu przez Google danych gene­ro­wa­nych przez pli­ki cookie i zwią­za­nych z korzy­sta­niem z witry­ny (w tym adre­su IP), a tak­że prze­twa­rza­niu tych danych przez Google za pomo­cą poniż­sze­go lin­ku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Pobierz i zain­sta­luj dostęp­ną wtycz­kę przeglądarki.

Pozo­sta­łe infor­ma­cje o ochro­nie danych oso­bo­wych oraz pra­wach osób, któ­rych dane są przetwarzane

Pozo­sta­łe infor­ma­cje doty­czą­ce prze­twa­rza­nia Pań­stwa danych oso­bo­wych oraz ich ochro­ny, a tak­że doty­czą­ce praw, któ­re przy­słu­gu­ją Pań­stwu w związ­ku z prze­twa­rza­niem Pań­stwa danych oso­bo­wych, moż­na zna­leźć w Infor­ma­cji o ochro­nie danych, któ­ra jest dostęp­na pod adre­sem: Poli­ty­ka prywatności