1. Infor­ma­cje o gro­ma­dze­niu danych osobowych

1.1 Niniej­szym infor­mu­je­my o gro­ma­dze­niu danych oso­bo­wych pod­czas korzy­sta­nia z naszej stro­ny inter­ne­to­wej. Dane oso­bo­we to wszyst­kie dane, któ­re doty­czą Cie­bie oso­bi­ście, np. imię i nazwi­sko, adres, adre­sy e‑mail, zacho­wa­nie użytkownika.

1.2 Pod­mio­tem odpo­wie­dzial­nym za prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych, zgod­nie z art. 4 ust. 7 Ogól­ne­go Roz­po­rzą­dze­nia o Ochro­nie Danych (RODO/ GDPR), jest admi­ni­stra­tor – BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG, Per­kins­stras­se 1, 49479 Ibben­büren (pozo­sta­łe dane dostęp­ne są pod adre­sem: https://bu-power.com/regulatory/).

Nasz Inspek­tor Ochro­ny Danych (IOD), Rainer Lukas, jest dostęp­ny pod adresem:

pro­spec­ter Unter­neh­mens­be­ra­tung, Hans-Sachs-Stra­ße 4, 45879 Gel­sen­kir­chen, Niem­cy, adres e‑mail: [email protected], numer tele­fo­nu: +49 209 8830 5031.

1.3 Jeże­li korzy­sta­my z usług zakon­trak­to­wa­nych usłu­go­daw­ców dla poszcze­gól­nych funk­cji usłu­gi nasze­go ser­wi­su lub chce­my wyko­rzy­sty­wać dane do celów rekla­mo­wych, poni­żej poin­for­mu­je­my Cię o poszcze­gól­nych ope­ra­cjach. W ten spo­sób okre­śla­my rów­nież poszcze­gól­ne kry­te­ria doty­czą­ce cza­su przechowywania.

 1. Two­je prawa

2.1 Przy­słu­gu­ją Ci nastę­pu­ją­ce pra­wa w odnie­sie­niu do Two­ich danych osobowych:

 • pra­wo żąda­nia dostę­pu do danych osobowych,
 • pra­wo do spro­sto­wa­nia lub usu­nię­cia danych osobowych,
 • pra­wo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych osobowych,
 • pra­wo do sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych osobowych,
 • pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych w dowol­nym momen­cie, w zakre­sie, w któ­rym dane są prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie udzie­lo­nej zgo­dy, jed­nak­że bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cofnięciem,
 • pra­wo do prze­no­sze­nia danych osobowych.

2.2 Masz rów­nież pra­wo do zło­że­nia na nas skar­gi do wła­ści­we­go orga­nu nad­zor­cze­go, jeże­li sądzisz, że prze­twa­rza­my dane oso­bo­we w spo­sób nie­zgod­ny z prawem.

 1. Gro­ma­dze­nie danych oso­bo­wych pod­czas odwie­dza­nia naszej stro­ny internetowej

3.1 W przy­pad­ku czy­sto infor­ma­cyj­ne­go korzy­sta­nia ze stro­ny inter­ne­to­wej, tzn. jeśli nie zare­je­stru­jesz się w ser­wi­sie lub nie udo­stęp­nisz nam żad­nych infor­ma­cji, będzie­my zbie­rać tyl­ko dane oso­bo­we prze­sy­ła­ne przez two­ją prze­glą­dar­kę na nasz ser­wer. Jeśli chcesz prze­glą­dać naszą stro­nę, infor­mu­je­my, że zbie­ra­my nastę­pu­ją­ce dane, któ­re są tech­nicz­nie nie­zbęd­ne do wyświe­tla­nia naszej stro­ny inter­ne­to­wej oraz zapew­nie­nia sta­bil­no­ści i bez­pie­czeń­stwa (na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • adres IP,
 • data i godzi­na żądania,
 • róż­ni­ca stre­fy cza­so­wej wzglę­dem cza­su GMT (cza­su uniwersalnego),
 • treść żąda­nia (kon­kret­na strona),
 • sta­tus dostę­pu / kod sta­tu­su HTTP,
 • każ­da prze­sła­na ilość danych,
 • stro­na inter­ne­to­wa, z któ­rej pocho­dzi żądanie,
 • prze­glą­dar­ka,
 • sys­tem ope­ra­cyj­ny i jego interfejs,
 • język i wer­sja opro­gra­mo­wa­nia przeglądarki.

3.2 Oprócz powyż­szych danych, pod­czas korzy­sta­nia z naszej witry­ny na kom­pu­te­rze użyt­kow­ni­ka zapi­sy­wa­ne są pli­ki cookie. Pli­ki cookie to małe pli­ki tek­sto­we, któ­re są prze­cho­wy­wa­ne na dys­ku twar­dym, przy­pi­sa­ne do uży­wa­nej prze­glą­dar­ki i dzię­ki któ­rym treść okre­śla­ją­ca plik cookie (tutaj przez nas) uzy­sku­je okre­ślo­ne infor­ma­cje. Pli­ki cookie nie są w sta­nie uru­cha­miać pro­gra­mów ani prze­sy­łać wiru­sów do two­je­go kom­pu­te­ra. Dzię­ki nim ofer­ta inter­ne­to­wa jest bar­dziej przy­ja­zna dla użyt­kow­ni­ka i sku­tecz­niej­sza. Poda­nie danych w opi­sa­nym zakre­sie jest nie­zbęd­ne dla reali­za­cji praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów admi­ni­stra­to­ra danych we wska­za­nej wyżej postaci.

3.3 Wyko­rzy­sty­wa­nie pli­ków cookie:

 1. a) Ta stro­na korzy­sta z nastę­pu­ją­cych rodza­jów pli­ków cookie, któ­rych zakres i dzia­ła­nie zosta­ły wyja­śnio­ne poniżej:

- tym­cza­so­we pli­ki cookie (patrz lit. b),

- sta­łe pli­ki cookie (patrz lit. c).

 1. b) Tym­cza­so­we pli­ki cookie są auto­ma­tycz­nie usu­wa­ne po zamknię­ciu prze­glą­dar­ki. Obej­mu­ją one w szcze­gól­no­ści sesyj­ne pli­ki cookie. Prze­cho­wu­ją one tak zwa­ny iden­ty­fi­ka­tor sesji, wraz z któ­rym róż­ne żąda­nia z prze­glą­dar­ki mogą być przy­pi­sa­ne do wspól­nej sesji. Umoż­li­wi to roz­po­zna­nie kom­pu­te­ra po powro­cie na naszą stro­nę. Sesyj­ne pli­ki cookie są usu­wa­ne po wylo­go­wa­niu lub zamknię­ciu przeglądarki.
 2. c) Sta­łe pli­ki cookie są auto­ma­tycz­nie usu­wa­ne po okre­ślo­nym cza­sie, któ­ry może róż­nić się w zależ­no­ści od pli­ku cookie. Możesz usu­nąć pli­ki cookie w usta­wie­niach bez­pie­czeń­stwa swo­jej prze­glą­dar­ki w dowol­nym momencie.
 3. d) Możesz skon­fi­gu­ro­wać usta­wie­nia prze­glą­dar­ki zgod­nie ze swo­imi życze­nia­mi albo odmó­wić akcep­ta­cji pli­ków cookie stron trze­cich lub wszyst­kich pli­ków cookie. Pamię­taj, że może to unie­moż­li­wić dostęp do nie­któ­rych funk­cji tej stro­ny internetowej.
 1. For­mu­larz kontaktowy

Kie­dy kon­tak­tu­jesz się z nami za pośred­nic­twem pocz­ty e‑mail lub for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go, poda­ne przez Cie­bie infor­ma­cje (Twój adres e‑mail, Two­je imię i nazwi­sko oraz numer tele­fo­nu, jeśli doty­czy) będą prze­cho­wy­wa­ne przez nas w celu udzie­le­nia odpo­wie­dzi na Two­je pyta­nia. Usu­wa­my dane, któ­re powsta­ją w tym kon­tek­ście po upły­wie cza­su, gdy ich prze­cho­wy­wa­nie nie jest już wyma­ga­ne, lub ogra­ni­cza­my ich prze­twa­rza­nie, jeśli ist­nie­ją usta­wo­we wyma­ga­nia doty­czą­ce przechowywania.

Pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia danych prze­sy­ła­nych w trak­cie wysy­ła­nia wia­do­mo­ści e‑mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeże­li kon­takt poprzez e‑mail ma na celu zawar­cie umo­wy, dodat­ko­wą pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Poda­nie nam wska­za­nych wyżej danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne dla reali­za­cji celów prze­twa­rza­nia i moż­li­wo­ści skon­tak­to­wa­nia się z Pań­stwem w zgło­szo­nej spra­wie, a w przy­pad­ku kon­tak­tu mają­ce­go na celu zawar­cie umo­wy – dane te są nie­zbęd­ne dla pro­wa­dze­nia roz­mów zmie­rza­ją­cych do zawar­cia umo­wy. Brak prze­ka­za­nia tych danych unie­moż­li­wi reali­za­cję tych celów i może skut­ko­wać nie­moż­li­wo­ścią reali­za­cji inte­re­sów, z któ­ry­mi się Pań­stwo zgłaszają.

 1. BU Tech­Sha­re

5.1 Ofe­ru­je­my wybra­nym klien­tom moż­li­wość zare­je­stro­wa­nia się do korzy­sta­nia z nasze­go por­ta­lu klien­ta BU Tech­Sha­re poprzez poda­nie danych oso­bo­wych. Reje­stra­cja odby­wa się za pośred­nic­twem przy­pi­sa­ne­go opie­ku­na klienta.

Za pośred­nic­twem por­ta­lu klien­ta zare­je­stro­wa­ni klien­ci BU Tech­Sha­re mogą doko­nać, w zależ­no­ści od wybo­ru wła­ści­wej tary­fy (tary­fa eco­no­my, tary­fa stan­dard lub tary­fa comfort):

 • utwo­rze­nia indy­wi­du­al­ne­go pro­fi­lu użytkownika,
 • zapo­zna­nia się ze wszyst­ki­mi arku­sza­mi danych tech­nicz­nych, spe­cy­fi­ka­cja­mi, instruk­cja­mi obsłu­gi i lista­mi czę­ści zamien­nych dla zaku­pio­nych u nas silników,
 • spraw­dze­nia  waż­nych ogło­szeń i nowo­ści doty­czą­cych zaku­pio­nych u nas sil­ni­ków, zapo­zna­nia się z funk­cją kalen­da­rza i pla­no­wa­nia spotkań,
 • zgła­sza­nia rekla­ma­cji i śle­dze­nia jej postępu,
 • prze­sy­ła­nia danych z naszy­mi inżynierami,
 • syn­chro­ni­za­cji BU Tech­Sha­re z urzą­dze­nia­mi mobil­ny­mi, aby np. dane, któ­re są dostęp­ne w try­bie offli­ne były auto­ma­tycz­nie aktu­ali­zo­wa­ne w  try­bie online,
 • kon­fi­gu­ra­cji sub­kon­ta dla swo­ich klientów.

5.2 Pod­czas reje­stra­cji za pośred­nic­twem przed­sta­wi­cie­la biu­ra obsłu­gi klien­ta nastę­pu­ją­ce dane będą gro­ma­dzo­ne i prze­cho­wy­wa­ne w ramach pro­ce­su reje­stra­cji dla każ­de­go kon­ta klien­ta, któ­re ma zostać skonfigurowane:

 • nazwa fir­my,
 • imię,
 • nazwi­sko,
 • adres e‑mail.

W ramach pro­ce­su reje­stra­cji uzy­ski­wa­na jest zgo­da użyt­kow­ni­ka na prze­twa­rza­nie tych danych w celu obsłu­gi kon­ta użyt­kow­ni­ka w por­ta­lu klien­ta. Jako użyt­kow­nik masz moż­li­wość anu­lo­wa­nia reje­stra­cji w dowol­nym momen­cie. Dane nie są ujaw­nia­ne stro­nom trzecim.

5.3 Jeśli korzy­stasz z nasze­go por­ta­lu, będzie­my prze­cho­wy­wać dane wyma­ga­ne do reali­za­cji umo­wy, dopó­ki osta­tecz­nie nie usu­niesz swo­je­go kon­ta. Ponad­to będzie­my prze­cho­wy­wać dane dobro­wol­nie dostar­czo­ne przez Cie­bie na czas korzy­sta­nia z por­ta­lu, jeże­li uprzed­nio ich nie usu­niesz. Wszyst­kie infor­ma­cje mogą być admi­ni­stro­wa­ne i zmie­nia­ne w chro­nio­nym obsza­rze klienta.

Pod­sta­wą praw­ną do korzy­sta­nia z danych oso­bo­wych w opi­sa­nym zakre­sie jest zgo­da użyt­kow­ni­ka art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do korzy­sta­nia z nasze­go por­ta­lu. Ich nie prze­ka­za­nie będzie skut­ko­wa­ło bra­kiem zapew­nie­nia Pań­stwu moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z por­ta­lu i zapew­nie­nia jego obsługi.

 1. BU WebWa­re­ho­use

6.1 Wybra­nym klien­tom ofe­ru­je­my moż­li­wość zare­je­stro­wa­nia się do korzy­sta­nia z nasze­go por­ta­lu klien­ta BU WebWa­re­ho­use poprzez poda­nie danych oso­bo­wych. Reje­stra­cja odby­wa się za pośred­nic­twem przy­pi­sa­ne­go opie­ku­na klienta.

Za pośred­nic­twem por­ta­lu klien­ta BU WebWa­re­ho­use zare­je­stro­wa­ni klien­ci mogą skła­dać zamó­wie­nia na czę­ści zamien­ne i prze­glą­dać histo­rię swo­ich zamówień.

6.2 Pod­czas reje­stra­cji za pośred­nic­twem przed­sta­wi­cie­la dzia­łu obsłu­gi klien­ta nastę­pu­ją­ce dane będą gro­ma­dzo­ne i prze­cho­wy­wa­ne w ramach pro­ce­su reje­stra­cji dla każ­de­go kon­ta klien­ta, któ­re ma zostać skonfigurowane:

 • nazwa fir­my,
 • imię,
 • nazwi­sko,
 • adres e‑mail.

W ramach pro­ce­su reje­stra­cji uzy­ski­wa­na jest zgo­da użyt­kow­ni­ka na prze­twa­rza­nie tych danych. Jako użyt­kow­nik masz moż­li­wość anu­lo­wa­nia reje­stra­cji w dowol­nym momen­cie. Dane nie są ujaw­nia­ne stro­nom trzecim.

6.3 Jeśli korzy­stasz z nasze­go por­ta­lu, będzie­my prze­cho­wy­wać dane wyma­ga­ne do reali­za­cji umo­wy, dopó­ki osta­tecz­nie nie usu­niesz swo­je­go kon­ta. Ponad­to będzie­my prze­cho­wy­wać dane dobro­wol­nie dostar­czo­ne przez Cie­bie na czas korzy­sta­nia z por­ta­lu, jeże­li uprzed­nio ich nie usu­niesz. Wszyst­kie infor­ma­cje mogą być admi­ni­stro­wa­ne i zmie­nia­ne w chro­nio­nym obsza­rze klienta.

Jeże­li skła­dasz zamó­wie­nia za pośred­nic­twem por­ta­lu klien­ta, jeste­śmy zobo­wią­za­ni prze­pi­sa­mi han­dlo­wy­mi i podat­ko­wy­mi do prze­cho­wy­wa­nia Two­je­go adre­su, danych doty­czą­cych płat­no­ści i zamó­wień przez okres dzie­się­ciu lat. Jed­nak­że, po dwóch latach ogra­ni­cza­my ich prze­twa­rza­nie, tzn. Two­je dane będą wyko­rzy­sty­wa­ne wyłącz­nie w celu speł­nie­nia zobo­wią­zań prawnych.

Pod­sta­wą praw­ną do korzy­sta­nia z danych oso­bo­wych w opi­sa­nym zakre­sie jest zgo­da użyt­kow­ni­ka art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w przy­pad­ku umów zawie­ra­nych za pośred­nic­twem por­ta­lu klien­ta art. 6 ust. 1 lit. b RODO, z kolei w zakre­sie reali­za­cji cią­żą­cych na nas obo­wiąz­ków praw­nych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Poda­nie wyżej wymie­nio­nych danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do korzy­sta­nia z nasze­go por­ta­lu, z kolei w przy­pad­ku zawie­ra­nia umów oraz w zakre­sie reali­za­cji obo­wiąz­ków praw­nych – jest ono nie­zbęd­ne dla zawar­cia takich umów bądź sta­no­wi wymóg usta­wo­wy. Ich nie­prze­ka­za­nie będzie skut­ko­wa­ło bra­kiem zapew­nie­nia Pań­stwu moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z por­ta­lu i zapew­nie­nia jego obsłu­gi, a tak­że unie­moż­li­wi zawar­cie umów bądź wypeł­nie­nie obo­wiąz­ku praw­ne­go, stąd w tym zakre­sie użyt­kow­nik jest zobo­wią­za­ny do ich podania.

 1. New­slet­ter

7.1 Jeże­li otrzy­ma­li­śmy Twój adres e‑mail w związ­ku z zaku­pem usłu­gi lub zaku­pem towa­rów i nie sprze­ci­wi­łeś się uży­wa­niu Two­je­go adre­su e‑mail, będzie­my infor­mo­wać Cię w przy­szło­ści o podob­nych towa­rach lub usługach.

Pod­sta­wę praw­ną do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w poda­nym zakre­sie i celu sta­no­wi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do zapew­nie­nia Pań­stwu wysył­ki new­slet­te­ra. Ich nie­prze­ka­za­nie skut­ko­wać będzie nie­moż­li­wo­ścią wysy­ła­nia Pań­stwu nasze­go newslettera.

Możesz w każ­dej chwi­li wyco­fać zgo­dę na wysy­ła­nie new­slet­te­ra i wypi­sać się z usłu­gi. Możesz wyco­fać zgo­dę, kli­ka­jąc na link poda­ny w każ­dym new­slet­te­rze, wysy­ła­jąc e‑mail na adres [email protected] lub wia­do­mość pod adres poda­ny w zakład­ce kontakt.

7.2 We wszyst­kich innych przy­pad­kach będzie­my wysy­łać do Cie­bie nasz new­slet­ter tyl­ko wte­dy, jeże­li wyra­zi­łeś zgo­dę na jego otrzy­my­wa­nie. Nasz new­slet­ter infor­mu­je o naszych aktu­al­nych inte­re­su­ją­cych ofer­tach. Pro­mo­wa­ne towa­ry i usłu­gi zosta­ły wymie­nio­ne w tre­ści oświadczenia.

Aby zare­je­stro­wać się do nasze­go new­slet­te­ra, korzy­sta­my z tzw. pro­ce­du­ry podwój­nej zgo­dy. Ozna­cza to, że po zare­je­stro­wa­niu wyśle­my Ci wia­do­mość e‑mail na poda­ny adres, w któ­rej pro­si­my o potwier­dze­nie, że chcesz otrzy­my­wać new­slet­ter. Ponad­to prze­cho­wu­je­my Two­je adre­sy IP oraz czas reje­stra­cji i potwier­dze­nia. Celem tej pro­ce­du­ry jest potwier­dze­nie Two­jej reje­stra­cji i, jeśli to koniecz­ne, poin­for­mo­wa­nie Cię o ewen­tu­al­nym nie­wła­ści­wym uży­ciu Two­ich danych osobowych.

Do wysył­ki new­slet­te­ra wyma­ga­ny jest jedy­nie Twój adres e‑mail. Poda­nie dodat­ko­wych, osob­no ozna­czo­nych danych jest dobro­wol­ne i będą one wyko­rzy­sty­wa­ne do oso­bi­ste­go kon­tak­tu z Tobą. Po potwier­dze­niu, zapi­sze­my Twój adres e‑mail w celu wysy­ła­nia newslettera.

Pod­sta­wą praw­ną do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w poda­nym zakre­sie i celu jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do zapew­nie­nia Pań­stwu wysył­ki new­slet­te­ra. Ich nie­prze­ka­za­nie skut­ko­wać będzie nie­moż­li­wo­ścią wysy­ła­nia Pań­stwu nasze­go newslettera.

Możesz w każ­dej chwi­li wyco­fać zgo­dę na wysy­ła­nie new­slet­te­ra i wypi­sać się z usłu­gi. Możesz wyco­fać zgo­dę, kli­ka­jąc na link poda­ny w każ­dym new­slet­te­rze, wysy­ła­jąc  e‑mail na adres [email protected] lub wia­do­mość pod adres poda­ny w zakład­ce kontakt.

7.3 Nasz new­slet­ter jest wysy­ła­ny za pośred­nic­twem Mail­Chimp. Wię­cej infor­ma­cji na temat ochro­ny danych w zakre­sie wysy­ła­nia new­slet­te­ra moż­na zna­leźć na stro­nie https://mailchimp.com/legal/.

Mail­Chimp uży­je Two­ich danych wyłącz­nie do wysył­ki nasze­go new­slet­te­ra, jak opi­sa­no powy­żej. Dane nie są prze­ka­zy­wa­ne stro­nom trze­cim w jakich­kol­wiek innych celach.

 1. Google Analytics

Ta stro­na inter­ne­to­wa korzy­sta z Google Ana­ly­tics, usłu­gi ana­li­zy oglą­dal­no­ści stron inter­ne­to­wych, udo­stęp­nia­nej przez Google Inc. (“Google”). Google Ana­ly­tics wyko­rzy­stu­je tak zwa­ne “pli­ki cookie”, pli­ki tek­sto­we prze­cho­wy­wa­ne na Two­im kom­pu­te­rze, któ­re umoż­li­wia­ją ana­li­zę korzy­sta­nia przez Cie­bie z witry­ny. Infor­ma­cje gene­ro­wa­ne przez cookie na temat korzy­sta­nia z tej stro­ny inter­ne­to­wej są zwy­kle prze­sy­ła­ne na ser­wer Google w USA i tam prze­cho­wy­wa­ne. Jeśli jed­nak na tej stro­nie akty­wo­wa­na jest ano­ni­mi­za­cja IP, Twój adres IP zosta­nie wcze­śniej skró­co­ny przez Google w obrę­bie państw człon­kow­skich Unii Euro­pej­skiej lub innych stron Poro­zu­mie­nia o Euro­pej­skim Obsza­rze Gospo­dar­czym. Tyl­ko w wyjąt­ko­wych przy­pad­kach peł­ny adres IP zosta­nie prze­sła­ny na ser­wer Google w USA i tam skró­co­ny. W imie­niu ope­ra­to­ra tej witry­ny Google wyko­rzy­sta te infor­ma­cje do oce­ny korzy­sta­nia z witry­ny przez Cie­bie, spo­rzą­dza­nia rapor­tów doty­czą­cych aktyw­no­ści na stro­nie oraz świad­cze­nia innych usług zwią­za­nych z aktyw­no­ścią na stro­nie inter­ne­to­wej i użyt­ko­wa­niem Inter­ne­tu dla ope­ra­to­ra stro­ny. Adres IP poda­ny przez Google Ana­ly­tics jako część Google Ana­ly­tics nie zosta­nie sca­lo­ny z inny­mi dany­mi Google. Możesz zapo­biec prze­cho­wy­wa­niu pli­ków cookie poprzez odpo­wied­nie usta­wie­nie opro­gra­mo­wa­nia prze­glą­dar­ki; nale­ży jed­nak pamię­tać, że może to unie­moż­li­wić korzy­sta­nie z pew­nych funk­cji dostęp­nych w witry­nie inter­ne­to­wej. Możesz rów­nież zapo­biec gro­ma­dze­niu przez Google danych gene­ro­wa­nych przez pli­ki cookie i zwią­za­nych z korzy­sta­niem z witry­ny (w tym adre­su IP), a tak­że prze­twa­rza­niu tych danych przez Google za pomo­cą poniż­sze­go lin­ku: http: // tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Pobierz i zain­sta­luj dostęp­ną wtycz­kę przeglądarki.

Wię­cej infor­ma­cji moż­na zna­leźć na stro­nie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl lub http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogól­ne infor­ma­cje o Google Ana­ly­tics i pry­wat­no­ści). Zwra­ca­my uwa­gę, że na tej stro­nie Google Ana­ly­tics został roz­sze­rzo­ny o kod, aby zapew­nić ano­ni­mo­we zbie­ra­nie adre­sów IP (tzw. masko­wa­nie IP).