BU Czę­ści zamien­ne Ory­gi­nal­na jakość pro­duk­tu — dostar­czo­na natychmiast

Nie­za­leż­nie od tego, czy prze­pro­wa­dzasz napra­wy w swo­im sil­ni­ku we wła­snym zakre­sie, czy też zle­cisz napra­wę nasze­mu ser­wi­so­wi, ofe­ru­je­my Pań­stwu sze­ro­ki asor­ty­ment nowych i rege­ne­ro­wa­nych ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych. Zapew­nia­my dosta­wę czę­ści mar­ki Per­kins w cią­gu 24 godzin od zło­że­nia zamó­wie­nia na tere­nie całej Pol­ski . Ofe­ru­je­my tyl­ko ory­gi­nal­ne czę­ści sygno­wa­ne logiem Per­kin­sa i udzie­la­my peł­nej gwa­ran­cji na te części.

Czę­ści zamienne

BU Power Sys­tems ofe­ru­je ory­gi­nal­ne cze­ści, żeby zapew­nic dłu­gą żywot­nosc silników.W naszej ofer­cie znaj­du­ją się wszel­kie nie­zbęd­ne czę­ści ser­wi­so­we takie jak: fil­try, paski, uszczel­ki pokry­wy zawo­rów), Zesta­wy napraw­cze (tłoki,pierścienie,tueje panew­ki) kom­po­nen­ty elek­trycz­ne (alter­na­to­ry, swie­ce, czujniki).

Dowiedz się więcej…

Ory­gi­nal­ne fil­try Perkins

Sil­ni­ki z nowo­cze­snym sys­te­mem spa­la­nia wyma­ga­ją sto­so­wa­nia wyso­kiej jako­ści sys­te­mów fil­tru­ją­cych. Dzię­ki temu osią­ga­my mniej­sze zuży­cie sil­ni­ka, mniej­sze zuży­cie pali­wa i mniej­szą emi­sje spa­lin. Odpo­wid­nia, wyso­ka jakośc fil­trów zapew­nia opty­mal­ne dzia­ła­nie sys­te­mu filtracyjnego.

Wię­cej informacji…

Kom­po­nen­ty elektryczne

Per­fek­cyj­ny roz­ruch sil­ni­ka Per­kins zale­ży od popraw­nej insta­la­cji elek­trycz­nek I jej komonentów.
Pro­si­my zawsze spraw­dzać nastę­pu­ją­ce ele­men­ty pod­czas wymia­ny elek­trycz­nych komponentów:

 • stan wień­ca koła zamachowego
 • napię­cie pasków
 • stan kabli elektrycznych
 • dokrę­ce­nie śrub i nakrętek
Dowiedz się więcej…

Ory­gi­nal­ne zesta­wy ser­wi­so­we Perkins

Ory­gi­nal­ne zesta­wy ser­wi­so­we per­kins do siln­ków EP zawie­ra­ją cze­sci do prze­glą­dów przy 500 I 1000 moto­go­dzin dla sil­ni­ków EP 400 I serii 1100 EP.

Korzysci:
 • oszczęd­nosc przy zaku­pie pakietu
 • wygod­ny spo­sób zama­wia­nia (1 pozycja/numer dla kil­ku czesci)
 • jakosc ory­gi­nal­nych cze­sci zamiennych

Sil­ni­ki na wymia­nę i komponenty

Zda­rza się, że napra­wa sil­ni­ka jest nie­uza­sad­nio­na eko­no­micz­nie lub czas kapi­tal­ne­go remon­tu jest zbyt dłu­gi. Roz­wią­za­niem w tym przy­pad­ku są sil­ni­ki na wymia­nę. Aby zapew­nić naszym klien­tom szyb­kie roz­wią­za­nie w takich przy­pad­kach, gwa­ran­tu­je­my sta­łą dostęp­ność ponad 200 sil­ni­ków zamien­nych mar­ki Perkins.

Dowiedz się więcej…

Sys­te­my wtry­sko­we w sil­ni­kach Perkins

Nie­pra­wi­dło­wa pra­ca sil­ni­ka na bie­gu jało­wym po obni­żo­ną wydaj­ność i nie­pra­wi­dło­wą emi­sję. Te ozna­ki trud­no jest igno­ro­wać. Zazwy­czaj świad­czą o zuży­ciu wtry­ski­wa­czy pali­wa oraz pomp.

Wię­cej informacji…

Olej do sil­ni­ków wyso­ko­pręż­nych Perkins

Zapro­jek­to­wa­ny by zwięk­szyc żywot­nosc silnik.

Korzysci:
 • niż­sze koszty
 • mak­sy­mal­ny okres użyt­ko­wa­nia silnika
 • dlu­go­tr­wa­ła ochrona
 • olej 15W40 w pojem­ni­kach 20L i becz­kach 208L
 • uni­kal­na mie­szan­ka 12 składników

Tur­bo­sprę­żar­ki Perkins

Tur­bo­sprę­żar­ki są zło­żo­ny­mi czę­ścia­mi, pre­cy­zyj­nie zapro­jek­to­wa­ny­mi z myślą o wyjąt­ko­wo małych tole­ran­cjach. Są inte­gral­ną czę­ścią wie­lu sil­ni­ków Per­kin­sa, popra­wia­jąc osią­gi i zwięk­sza­jąc moc.

Dowiedz się więcej…

Kla­sycz­ne czę­ści zamien­ne do sil­ni­ków fir­my Perkins

Jeśli uży­wasz star­szy model sil­ni­ka Per­kins i potrze­bu­jesz czę­ści zamien­nych — może­my Ci pomóc. Jako wyłącz­ny Dys­try­bu­tor fir­my Per­kins, BU Power Sys­tems ofe­ru­je rów­nież czę­ści zamien­ne do star­szych mode­li sil­ni­ków Perkinsa.

Wię­cej informacji…

BU Power Express – Nowa Opcja Szyb­kiej Dosta­wy Części

Czas jest waż­nym czyn­ni­kiem w naszej codzien­nej pra­cy. Dla­te­go BU Power Sys­tems ofe­ru­je teraz BU Power Express jako nową opcję szyb­kiej dostawy.

Wię­cej informacji…