Ory­gi­nal­ne czę­ści zamien­ne fir­my Per­kins Dla dłu­giej żywot­no­ści silnika.

Sil­ni­ki Per­kin­sa są zapro­jek­to­wa­ne tak, aby słu­ży­ły przez dłu­gi czas. Uży­wa­nie ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych fir­my Per­kins zapew­ni, że Twój sil­nik osią­gnie tę dłu­gą żywot­ność. Nie­za­leż­nie od tego, czy wyko­nu­jesz pra­ce przy swo­im sil­ni­ku samo­dziel­nie, czy zle­casz je zespo­ło­wi BU Power Sys­tems , jako wyłącz­ny dys­try­bu­tor fir­my Per­kins ofe­ru­je­my  mię­dzy inny­mi czę­ści zamien­ne takie jak : fil­try, uszczel­ki oraz  olej sil­ni­ko­wy, któ­re są pre­cy­zyj­nie dosto­so­wa­ne do Two­je­go silnika .

Sto­so­wa­nie nie­ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych wią­że się z róż­ny­mi zagro­że­nia­mi, któ­re nale­ży wziąć pod uwagę:

  • Zamien­ni­ki mogą nie odpo­wia­dać w 100 % czę­ściom ory­gi­nal­nym. Wyma­ga­nia doty­czą­ce naszych czę­ści zamien­nych są okre­śla­ne w tysią­cach godzin pra­cy w naszych sil­ni­kach pro­to­ty­po­wych przed wpro­wa­dze­niem ich na rynek, aby póź­niej zapew­nić Pań­stwu bez­pie­czeń­stwo pra­cy silnika
  • Deale­rzy, któ­rzy sprze­da­ją nie­ory­gi­nal­ne czę­ści, nie mają dostę­pu do danych o ory­gi­nal­nych kom­po­nen­tach dla kon­kret­ne­go sil­ni­ka. Ist­nie­je zatem ryzy­ko, że zamó­wie­nia zosta­ną dostar­czo­ne nie tyl­ko nie­kom­plet­ne, ale tak­że będą to  nie­wła­ści­we  części.
  • Zamien­ni­ki mogą nie speł­niać stan­dar­dów jako­ści i są mniej wytrzy­ma­łe. Na przy­kład udo­wod­nio­no, że fil­try Per­kins® Eco­plus mają o 45% dłuż­szą żywot­ność niż fil­try konwencjonalne.
  • Mon­taż nie­ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych Per­kin­sa może wpły­nąć na pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie sil­ni­ka, co może spo­wo­do­wać prze­sto­je i kosz­tow­ne naprawy.

Nasze ory­gi­nal­ne czę­ści zamien­ne Per­kins są ide­al­nie dosto­so­wa­ne do potrzeb Two­je­go sil­ni­ka, dzię­ki cze­mu zapew­nia­ją jego dłu­go­wiecz­ność. Nasze sta­ny maga­zy­no­we i odpo­wied­nie ana­li­zy sta­nów maga­zy­no­wych zapew­nia­ją, że popu­lar­ne czę­ści zamien­ne są zawsze dostęp­ne kom­plek­so­wo i w krót­kim czasie.

Port­fo­lio czę­ści zamien­nych BU Power Sys­tems obej­mu­je wszyst­kie czę­ści do Two­je­go sil­ni­ka: od czę­ści i  zesta­wów do stan­dar­do­wych ser­wi­sów sil­ni­ków, po zesta­wy i czę­ści  do remon­tów sil­ni­ków (np. tło­ki, pier­ście­nie, tule­je, łoży­ska, uszczel­ki), kom­po­nen­ty elek­trycz­ne (np. alter­na­to­ry, świe­ce żaro­we, prze­łącz­ni­ki) oraz olej sil­ni­ko­wy (Per­kins Die­sel Engi­ne Oil). Dzię­ki temu może­my pomóc Pań­stwu roz­sze­rzyć zakres usług i jed­no­cze­śnie zop­ty­ma­li­zo­wać maga­zyn czę­ści zamien­nych a tak­że zmi­ni­ma­li­zo­wać koszty.