Per­kins ori­gi­na­le reser­ve­de­le For en lang motorlevetid

Per­kins moto­rer er kon­stru­e­ret til at hol­de læn­ge. Ved at bru­ge ori­gi­na­le Per­kins reser­ve­de­le sik­rer du, at din motor opnår den­ne lan­ge leve­tid. Som eks­klu­siv Per­kins distri­butør til­by­der vi reser­ve­de­le som fil­tre, pak­nin­ger og motor­o­lie, der er præ­cist til­pas­set din motor — uan­set om du selv udfø­rer arbej­det på din motor, eller om du giver BU Power Systems tea­met opgaven.

Bru­gen af ikke ori­gi­na­le reser­ve­de­le inde­bæ­rer for­skel­li­ge risi­ci, som skal tages i betragtning:

  • Repli­ka­er kan ikke nød­ven­dig­vis sva­re 100 % til de ori­gi­na­le dele. Kra­ve­ne til vores reser­ve­de­le bestem­mes i tusind­vis af drift­sti­mer på vores pro­to­ty­pe moto­rer, inden de lan­ce­res på mar­ke­det, for at sik­re, at du er på den sik­re side senere.
  • For­hand­le­re, der sæl­ger ikke ori­gi­na­le reser­ve­de­le, har ikke adgang til de ori­gi­na­le kom­po­nent­da­ta for din spe­ci­fik­ke motor. Der er der­for en risi­ko for, at ordrer­ne ikke blot leve­res ufuld­stæn­di­ge, men også med de for­ker­te dele.
  • Repli­ka­er opfyl­der mulig­vis ikke kva­li­tets­stan­dar­der­ne og er min­dre robu­ste. eks. har Per­kins® Ecop­lus fil­tre vist sig at hol­de 45 % læn­ge­re end kon­ven­tio­nel­le filtre.
  • Mon­te­ring af ikke ori­gi­na­le Per­kins reser­ve­de­le kan påvir­ke moto­rens kor­rek­te funk­tion, hvil­ket kan med­fø­re dyre reparationer.

Vores ori­gi­na­le Per­kins reser­ve­de­le er per­fekt til­pas­set til din motors behov og sik­rer der­for din motors leve­tid. Vores lager og ordre­a­na­ly­ser sik­rer, at almin­de­li­ge reser­ve­de­le altid er til­gæn­ge­li­ge omfat­ten­de og med kort varsel.

BU Power Systems’ reser­ve­dels­ud­valg omfat­ter alle dele til din motor, lige fra ved­li­ge­hol­del­ses­de­le og motor­spe­ci­fik­ke ved­li­ge­hol­del­ses­sæt til motor­re­pa­ra­tions­sæt (f.eks. stemp­ler, rin­ge, bøs­nin­ger, lejer, pak­nin­ger), elek­tri­ske kom­po­nen­ter (f.eks. gene­ra­to­rer, glø­de­lam­per, kon­tak­ter) og motor­o­lie (Per­kins Die­sel Engi­ne Oil). På den måde kan vi hjæl­pe dig med at udvi­de dit ser­vi­ceud­bud og sam­ti­dig opti­me­re dit reser­ve­delsla­ger – og mini­me­re dine omkostninger.