BU Power Systems Euro­pæ­isk motorkompetence

BU Power Systems, som udpe­get Per­kins distri­butør, er ansvar­lig for salg og efter­salgs­ser­vi­ce af Per­kins die­sel- og gas­mo­to­rer i Dan­mark, Tys­kland, Ita­li­en, Polen, Schweiz, Den Tjek­ki­ske Repu­blik og på Bal­kan. Virk­som­he­den er til ste­de på de respek­ti­ve mar­ke­der med juri­disk uaf­hæn­gi­ge virk­som­he­der, der hver især ope­re­rer under mær­ket “BU Power Systems”.

BU Power Systems til­by­der til­pas­se­de motor­løs­nin­ger til indu­stri, kon­struk­tion, land­brug og mate­ri­a­le­hånd­te­ring samt mari­ne moto­rer. Mere end 200 ansat­te i hele Euro­pa sik­rer pro­fes­sio­nel pro­dukt­rå­d­giv­ning og omfat­ten­de ser­vi­ce til alle motor­be­hov. Vores kun­der dra­ger såle­des for­del af en inter­kul­tu­rel for­ret­nings­part­ner med lokal til­ste­de­væ­rel­se og fra for­de­le­ne ved en euro­pæ­isk højt spe­ci­a­li­se­ret kon­cern af virksomheder.

Virk­som­he­den udvik­le­de sig fra fir­ma­et “Moto­ren Bück­er & Essing”, der blev grund­lagt i 1963 i Tys­kland, og har i øje­blik­ket ser­vi­ce­cen­tre, wor­ks­hops og lag­re i Dan­mark, Tys­kland, Ita­li­en, Polen, Schweiz, Kro­a­tien, Slo­ve­ni­en og Den Tjek­ki­ske Repu­blik. Lag­re­ne inde­hol­der mere end 7.000 m² lager­plads i hele Euro­pa, og lag­rer en bred vif­te af moto­rer, gene­ra­tor­sæt og ori­gi­na­le dele til Perkins.

I 1989 under­skrev sel­ska­bet sin før­ste Per­kins-kon­trakt for Nord­ve­st­tys­kland. Siden 2005 er BU Power Group ble­vet udnævnt til Per­kins distri­butør med eks­klu­si­ve distri­bu­tions­ret­tig­he­der til det tyske, pol­ske (2008) og ita­li­en­ske (2011) mar­ked. Siden 2012 har virk­som­he­den været den offi­ci­el­le Per­kins og Per­kins Mari­ne Power distri­butør for sta­ter­ne i det tid­li­ge­re Jugoslavi­en (Slo­ve­ni­en, Kro­a­tien, Bos­ni­en-Her­ce­g­ovi­na, Ser­bi­en, Makedo­ni­en, Mon­te­ne­gro, Koso­vo) og Alba­ni­en. I janu­ar 2017 blev BU Power Systems Per­kins distri­butør for Dan­mark, Grøn­land og Færø­er­ne. Fra 1. janu­ar 2020 er virk­som­he­den også ansvar­lig for efter­salgs­ser­vi­ce af Per­kins-die­sel­mo­to­rer og gas­mo­to­rer samt Per­kins-mari­ne moto­rer til Tjek­ki­et. BU Power Systems har også været ansvar­lig for Schweiz og Lie­ch­tenste­in siden april 2023.

Sel­ska­bets ser­vi­cepor­te­føl­je omfat­ter salg og reser­ve­de­le af reser­ve­de­le, men også til­pas­se­de tje­ne­ster. Salg­stje­ne­sten omfat­ter kva­li­fi­ce­ret pro­dukt­rå­d­giv­ning med kon­cep­tu­el­le teg­nin­ger, pro­to­ty­pe­ud­vik­ling, pro­dukt­til­pas­ning via appli­ka­tions­sty­ring, ind­køb og træ­ning. En omfat­ten­de efter­salgs­ser­vi­ce sik­rer pro­fes­sio­nel motor­støt­te. Gen­nem kor­te svar­ti­der, pro­fes­sio­nel ledel­se og høj til­gæn­ge­lig­hed af reser­ve­de­le opfyl­der BU Ser­vi­ce den høje­ste Per­kins servicestandard.

Som en Level 3‑certificeret Per­kins-distri­butør giver BU Power Systems kun­der­ne en kon­se­kvent høj ser­vi­ce­kva­li­tet. Fuldt udsty­re­de ser­vi­ce­kø­re­tø­jer garan­te­rer hur­tig hjælp. Vores nødtje­ne­ste er til­gæn­ge­lig 24 timer i døg­net, 7 dage om ugen, hvis det dre­jer sig om inspek­tion, ved­li­ge­hol­del­se, repa­ra­tion, reser­ve­dels­ser­vi­ce, revi­sion, garan­ti eller garan­ti­ud­vi­del­se – BU Ser­vi­ce til­by­der det kom­plet­te udvalg af tje­ne­ster, der er rele­van­te for motoren.

Vort mål

Vi stræ­ber efter at bli­ve opfat­tet som det mest kom­pe­ten­te og kom­pe­ten­te sel­skab i bran­chen. Vores mål er at udvi­de vores sam­ar­bej­de med Per­kins-mær­ket yder­li­ge­re for at til­by­de unik­ke og vær­di­ska­ben­de løs­nin­ger, både nu og i frem­ti­den. BU Power Systems søger at være det før­ste valg for part­ne­re og kun­der, der hjæl­per kun­der­ne med at vok­se i deres eget markedssegment.

Vor mis­sion

BU Power Systems til­by­der sine kun­der en unik ser­vi­ce og pro­dukt­por­te­føl­je på høje­ste niveau. BU-med­ar­bej­der­ne er et påli­de­ligt, enga­ge­ret og kom­pe­tent team, der foku­se­rer på virk­som­he­der­nes suc­ces, vækst og rentabilitet.

Vores ker­ne­vær­di­er

Inte­gri­tet

Inte­gri­te­ter grund­la­get for alt, hvad vi siger og gør. Vi er altid ærli­ge, loy­a­le og respekt­ful­de med andre som vores kol­le­ger, kun­der eller andre invol­ve­re­de i vores for­ret­ning; vi respek­te­rer deres ide­er, rol­ler og mang­fol­dig­hed som køn, race, reli­gion osv.
  • Vi er for­plig­tet til at leve­re på vores løfter.
  • Vi hand­ler i over­ens­stem­mel­se med virk­som­he­dens eti­ske kodeks. Ved at gøre det byg­ger vi til­lid, som er grund­la­get for vores omdøm­me som enkelt­per­so­ner og som virksomhed.

Teamwork

Teamwork står for vig­tig­he­den og kol­lek­ti­ve magt til at arbej­de og fun­ge­re som et hold. Vi hjæl­per hin­an­den med at nå suc­ces, og vi respek­te­rer og værds­æt­ter hin­an­dens menin­ger. For os er det afgø­ren­de at være suc­ces­fuld som et hold.
  • Vi ved, at et godt team kan opnå langt bed­re resul­ta­ter end enkelt­per­so­ner kan individuelt.
  • Vi nyder at arbej­de som et hold, have det sjovt med at gøre hvad vi laver og sæt­ter pris på teamwork.

Kun­de­fo­kus

Kun­de­fo­kus – vi er et fuldt enga­ge­ret team med stærkt fokus på kundetilfredshed.
  • Vi er for­plig­tet til at gøre vores abso­lut­te bed­ste; i sid­ste ende ønsker vi at sik­re, at vores kun­der får den bedst muli­ge kundeoplevelse.
  • Vi aner­ken­der, at vores teams enga­ge­ment og yde­ev­ne er værds­at af vores kun­der, og at det gør os ander­le­des end vores konkurrenter.

Gør tin­ge­ne

Gør tin­ge­ne – Vi er dre­vet for at få tin­ge­ne til at ske. Vi ved, at det er vig­tigt at ana­ly­se­re, gen­nem­gå, dis­ku­te­re og sik­re, at vi har ind­sam­let til­stræk­ke­lig infor­ma­tion til at træf­fe soli­de beslutninger.
  • Når en beslut­ning er truf­fet, udfø­rer vi hand­ling: Vi for­plig­ter os altid til at leve­re på vores løf­ter inter­nt og ekster­nt og for at få tin­ge­ne til at ske.
  • Vi efter­la­der aldrig (begrun­de­de) kun­de­fo­re­spørgs­ler ube­sva­re­de. Vi for­sø­ger igen og igen at sik­re ulti­ma­tiv succes.

Unik­hed

Unik­hed – Vores kun­der væl­ger for­slag, pro­duk­ter eller tje­ne­ster fra BU Power Systems, for­di de opfat­tes som “unik­ke og bed­re end andre” – og på den bag­grund er vi værds­at for vores høj­kva­li­tets kundeforhold.
  • Vi stræ­ber altid efter at bli­ve set, værds­at og udvalgt af kun­der­ne som at til­by­de unik­ke skræd­der­sy­e­de for­slag. Vi stræ­ber efter at imø­de­kom­me vores kun­ders for­ret­nings­be­hov, til­fø­re reel vær­di til deres virk­som­he­der og over­gå deres for­vent­nin­ger – på kort og på lang sigt.
  • BU Power Systems-tea­met har til for­mål at til­by­de sine kun­der frem­ra­gen­de til­bud, som kon­kur­ren­cen ikke kan matche.

BU Power Systems i Euro­pa BU Power Systems i Danmark

BU Power Systems Den­mark ApS’s rød­der kan spo­res til­ba­ge til år 1896. Oprin­de­lig grund­lagt som fir­ma for cykel­byg­ge­ri har grund­læg­ge­ren Fred Ras­mus­sen ført sit fir­ma gen­nem suc­ces inden for bilin­du­stri­en. I 1946 modt­og Fred Ras­mus­sen en eks­klu­siv salgs­li­cens af Per­kins for salg til Dan­mark, og har siden da været mere og mere spe­ci­a­li­se­ret i moto­rer og har fået stor erfa­ring og eks­per­ti­se inden for die­sel­mo­to­rer, og er niveau 3‑certificerede Per­kins ser­vi­ce­part­ne­re, der sik­rer en kon­se­kvent høj ser­vi­ce­kva­li­tet. Fra 1. janu­ar 2017 over­tog BU Power Systems Den­mark ApS Fred Ras­mus­sen og er ansvar­lig for salg og efter­salgs­ser­vi­ce af Per­kins die­sel­mo­to­rer og gas­mo­to­rer samt Per­kins mari­ne moto­rer til Dan­mark, Grøn­land og Færø­er­ne. Vore med­ar­bej­de­re på Rin­ge loka­tio­nen vil ger­ne give dig råd om alle dine motor‑, reser­ve­de­le- og ser­vi­ce­op­ga­ver. Ser­vi­ce­kø­re­tø­jer sik­rer hur­tig on-site assistance.

BU Power Systems Den­mark ApS
Byg­mester­vej 7 B
5750 Ringe
Danmark
T +45 65 560 560

 

Ich bin ein Textblo­ck. Kli­ck­en Sie auf den Bear­bei­ten But­ton um die­sen Text zu ändern. Lorem ipsum dol­or sit amet, con­secte­tur adi­pi­scing elit. Ut elit tel­lus, luctus nec ullamcor­per mat­tis, pul­vi­nar dapi­bus leo.

BU Denmark background Placeholder
BU Den­mark background
BU Denmark Placeholder
BU Den­mark
BU Germany background Placeholder
BU Ger­ma­ny background
BU Germany Placeholder
BU Ger­ma­ny

Vore pla­ce­rin­ger i Tyskland

Hoved­kvar­te­ret for BU Power Systems er belig­gen­de i Ibben­büren, Nor­dr­he­in-West­fa­len. Med ser­vi­ce­cen­tre i Ibben­büren, Mag­de­burg, Kle­i­nost­heim, Mös­sin­gen og Peißen­berg. I til­læg til mobil­ser­vi­ce­vog­ne kan vi rea­ge­re hur­tigt og nå vores kun­der på alle ste­der i Tys­kland. Både vore ser­vi­ce­cen­tre og ser­vi­ce­vog­ne har et udvalgt lager af reser­ve­de­le. Det­te lag­rings­sy­stem gør det muligt – i til­fæl­de af repa­ra­tion – at de ønske­de ori­gi­na­le dele er til rådig­hed straks.

BU Power Systems GmbH & Co. KG
Per­kin­s­straße 1
49479 Ibbenbüren
T +49 5451 50400
[email protected]
www.bu-power.de

BU Power Systems i Italien

Siden marts 2011 har BU Power Systems Ita­li­en været den eks­klu­si­ve Per­kins distri­butør i Ita­li­en. Tre ste­der, her­un­der Giro­ni­co (nær Como), Mona­sti­er di Tre­viso-fili­a­len (nær Vene­dig) og Imo­la-fili­a­len, til­by­der Per­kins kom­plet­te por­te­føl­je til din motor — fra salg til ser­vi­ce. Alle tre pla­ce­rin­ger er niveau 3‑certificerede Per­kins ser­vi­ce­part­ne­re, der sik­rer en kon­se­kvent høj ser­vi­ce­kva­li­tet. Intel­li­gen­te lager­sy­ste­mer sik­rer hur­tig leve­ring af ori­gi­na­le Per­kins reservedele.

BU Power Systems Ita­lia S.r.l.
Via Leo­nar­do da Vin­ci, 1
loca­lità Gironico
22041 Col­ver­de (CO)
T +39 031 463 3411
F +39 031 463 3473
[email protected]
www.bu-power.it

IVA 03266470131

BU Italia background Placeholder
BU Ita­lia background
BU Italia Placeholder
BU Ita­lia
BU Polen background Placeholder
BU Polen background
BU Polen Placeholder
BU Polen

BU Power Systems i Polen

BU Power Systems Polen repræ­sen­te­rer kom­plet Per­kins ser­vi­cepor­te­føl­je, fra salg til reser­ve­de­le til indi­vi­du­el ser­vi­ce, og er et niveau 3‑certificeret Per­kins ser­vi­ce­part­ner. En udvalgt reser­ve­dels­bu­tik sik­rer hur­tig leve­ring af ori­gi­na­le Per­kins reservedele.

BU Power Systems Polska Sp.zo.o.
ul. Puławska 506/508, Byg­ning D
02–844 Warszawa
T +48 (22) 57704–30
F +48 (22) 57704–40
[email protected]
www.bu-power.pl

BU Power Systems i Kroatien

Fra 1. marts 2012 er BU Power Systems den offi­ci­el­le Per­kins og Per­kins Mari­ne Power Distri­bu­tor for Kro­a­tien. Vores kon­to­rer i Slo­ve­ni­en og Kro­a­tien tje­ner alle Bal­kan­lan­de: Slo­ve­ni­en, Kro­a­tien, Bos­ni­en-Her­ce­g­ovi­na, Ser­bi­en, Makedo­ni­en, Mon­te­ne­gro, Koso­vo og Alba­ni­en. Udvalg­te ser­vi­ce­part­ne­re støt­ter vores team i Rijeka.

BU Power Siste­mi d.o.o.
Viško­vo 138
51216 Viškovo
T +385 (0) 51 545701
F +385 (0) 51 256652
[email protected]
www.bu-power.hr

BU Croatia background Placeholder
BU Cro­a­tia background
BU Croatia Placeholder
BU Cro­a­tia
BU Slovenia background Placeholder
BU Slo­ve­nia background
BU Slovenia Placeholder
BU Slo­ve­nia

BU Power Systems i Slovenien

Siden 1. marts 2012 har BU Power Systems været den offi­ci­el­le Per­kins og Per­kins Mari­ne Power Distri­bu­tor for alle sta­ter på Bal­kan: Slo­ve­ni­en, Kro­a­tien Bos­ni­en & Her­ce­g­ovi­na, Ser­bi­en, Makedo­ni­en, Mon­te­ne­gro, Koso­vo og Alba­ni­en. Erfar­ne med­ar­bej­de­re garan­te­rer pro­fes­sio­nel pro­dukt­rå­d­giv­ning og kom­plet ser­vi­ce omkring motoren.

Udvalg­te ser­vi­ce­part­ne­re under­støt­ter vores team i Kranj.

BU Power Siste­mi d.o.o.
Suce­va uli­ca 25
4000 Kranj
T +386 (0) 590 76 50 0
F +386 (0) 590 76 50 4
[email protected]
www.bu-power.si

BU Power Systems i Tjekkiet

Fra 1. janu­ar 2020 over­tog BU Power Systems s.r.o. virk­som­he­den som BEL, spol. s.r.o. og er Per­kins udpe­get som distri­butør for Tjek­ki­et. BU Power Systems s.r.o. til­by­der den kom­plet­te Per­kins ser­vi­cepor­te­føl­je fra salg gen­nem reser­ve­dels­salg til indi­vi­du­el ser­vi­ce og er en niveau 3‑certificeret Per­kins ser­vi­ce­part­ner. En udvalgt reser­ve­dels­le­ve­ran­dør, der sik­rer hur­tig leve­ring af Per­kins ori­gi­na­le reservedele.

BU Power Systems s.r.o.
Bera­nových 65
199 00 Praha 9
T +420 274 773 493
F +420 274 812 023
[email protected]
www.bu-power.cz

BU CZ Background Placeholder
BU CZ Background
BU CZ Placeholder
BU CZ
BU Switzerland background Placeholder
BU Switzer­land background
BU Switzerland Placeholder
BU Switzer­land

BU Power Systems i Schweiz

MINELLI AG har siden 1991 været hove­d­im­por­tør af Per­kins i Schweiz og Fyr­sten­døm­met Lie­ch­tenste­in. Fra den 01.04.2023 har BU Power Systems AG som et 100 % ejet dat­ter­sel­skab af BU Power Group GmbH over­ta­get MINELLI AG’s Per­kins-for­ret­ning og er ansvar­lig for salg og efter­salgs­ser­vi­ce af Per­kins-die­sel- og gas­mo­to­rer samt Per­kins-skibs­mo­to­rer i Schweiz og Lie­ch­tenste­in. Vores per­so­na­le på fabrik­ken i Pfäf­fi­kon råd­gi­ver dig ger­ne om alle spørgs­mål ved­rø­ren­de din motor, reser­ve­de­le og service.

BU Power Systems AG
Mat­ten­stras­se 3
8330 Pfäffikon/ZH
Schweiz
T +41 44 952 35 35
[email protected]
www.bu-power.ch