BU Reser­ve­del ser­vi­ce Ægte pro­dukt­kva­li­tet – leve­res hurtigt

Uan­set om du selv udfø­rer repa­ra­tio­ner på din motor eller hvis du bestil­ler BU ser­vi­ce team, til­by­der vi dig et omfat­ten­de udvalg af nye ori­gi­na­le reser­ve­de­le. Sofi­sti­ke­ret opbe­va­ring på vores respek­ti­ve pla­ce­rin­ger giver os mulig­hed for at betje­ne vores kun­ders hen­ven­del­ser inden for 24 timer. Fra BU reser­ve­dels­ser­vi­ce mod­ta­ger du ori­gi­na­le Per­kins reser­ve­de­le med fabri­kant­ga­ran­ti, som er spe­ci­elt bereg­net til din motor og udvik­les kon­stant. Vi leve­rer både nye dele og renove­re­de komponenter.

Reser­ve­de­le

BU Power Systems giver dig den ori­gi­na­le kva­li­tet, du har brug for, for at opti­me­re moto­rens leve­tid. Kon­ti­nu­er­li­ge lager- og ordre­a­na­ly­ser sik­rer, at alle rele­van­te reser­ve­de­le altid er til­gæn­ge­li­ge med kort var­sel. Vores reser­ve­de­lepor­te­føl­je omfat­ter ved­li­ge­hol­del­ses­de­le (fx fil­tre, remme,tætninger og pak­nin­ger), repa­ra­tions­sæt (fx stemp­ler, rin­ge, buske, lejer, pak­nin­ger), elek­tri­ske kom­po­nen­ter (f.eks. gene­ra­to­rer, glø­de­rør, kon­tak­ter) og motor­o­lie (Per­kins dieselmotorolie).

Lær mere…

Per­kins ori­gi­na­le filtre

Kra­ve­ne til fil­ter syste­mer­ne på moder­ne for­bræn­dings­mo­to­rer sti­ger støt. Mere motor­kraft, høje­re tryk og tem­pe­ra­tu­rer. Som føl­ge her­af opnår vi min­dre slid, lave­re brænd­stof­for­brug og bed­re emis­sio­ner. Også her foku­se­rer Per­kins på kva­li­tet og fil­ter­præ­sta­tion, der er i stand til at til­by­de de rig­ti­ge fil­ter­sy­ste­mer til dig.

Mere infor­ma­tion…

Elek­tri­ske komponenter

En per­fekt start af din Per­kins motor afhæn­ger sidst men ikke mindst af kor­rekt instal­la­tion af alle rele­van­te elek­tri­ske kom­po­nen­ter. Kon­trol­ler altid føl­gen­de kom­po­nen­ter ved udskift­ning af elek­tri­ske genstande:

 • Start­mo­tor gear: Kon­trol­ler sli­ta­ge / tilstand
 • kile­rem: Kon­trol­ler den kor­rek­te spæn­ding / tilstand
 • Kabel­for­bin­del­ser: Kon­trol­ler korrosion
 • Møtrik­ker og bol­te: Kon­trol­ler for tæthed
Lær mere…

Per­kins ori­gi­na­le EP ser­vi­ce kits

Per­kins ori­gi­na­le EP ser­vi­ce kits omfat­ter alle ori­gi­na­le Per­kins reser­ve­de­le til 500 og 1000 timer ved­li­ge­hol­del­se af EP 400 og 1100 serie EP-motorer.

Dine fordele:
 • Spar ved lave pakkepriser
 • Prak­tisk bestil­ling, da der kun er et ordre­num­mer pr. Sæt
 • Kva­li­tet af ori­gi­na­le reser­ve­de­le fra Perkins

Udskift­nings­mo­to­rer og komponenter

For at sik­re din maski­ners omkost­nings­ef­fek­ti­vi­tet kan vi give dig den rig­ti­ge udskift­nings­mo­tor. Vi garan­te­rer en kon­stant til­gæn­ge­lig­hed på over 500 Perkins-udskiftningsmotorer.

Lær mere…

Per­kins brænd­stof systemer

Fra dår­lig tom­gang, til redu­ce­ret ydel­se og øget for­brug, foru­re­ning og røg, er teg­ne­ne på slid­te eller defek­te brænd­sto­finjekto­rer og pum­per, og er svæ­re at ignorere.

Mere infor­ma­tion…

Per­kins dieselmotorolie

Desig­net for at for­læn­ge din motors levetid.

Dine fordele:
 • Lave­re vedligeholdelsesomkostninger
 • Læn­ge­re olieskiftintervaller
 • Mak­si­mal motorlevetid
 • Lang­va­rig beskyttelse
 • Motor­o­lie 15 W 40 i 20 l behol­der eller i 208 l fad
 • Ene­stå­en­de blan­ding af 12 til­sæt­nings­stof­fer for redu­ce­ret sli­ta­ge og varig beskyttelse

Per­kins turboladere

Tur­bo­la­de­re er kom­plek­se dele, der er præ­cist kon­stru­e­ret med yderst små tole­ran­cer. De er inte­gre­re­de i man­ge Per­kins-moto­rer, og for­bed­rer ydel­sen og øger effekten.

Mere infor­ma­tion…

Per­kins klas­si­ske reservedele

Har du en ældre Per­kins motor og har brug for en reser­ve­del? Vi kan hjæl­pe dig. Som eks­klu­siv Per­kins distri­butør til­by­der BU Power Systems også reser­ve­de­le til ældre Perkins-motorer.

Mere infor­ma­tion…

BU Power Express

Tid er en vig­tig fak­tor i vores dag­li­ge arbej­de. Hur­tig og kom­pe­tent hjælp fra en påli­de­lig part­ner samt leve­ring af reser­ve­de­le med kort var­sel er afgø­ren­de. Der­for til­by­der BU Power Systems nu BU Power Express som en ny mulig­hed for hur­tig levering.

Mere infor­ma­tion…