Per­kins elek­tri­ske kom­po­nen­ter Gør din motor klar til vinteren

Per­kins ori­gi­na­le reser­ve­de­le står for stærk yde­ev­ne, høj kva­li­tet og påli­de­lig­hed. Drag for­del af mere end 90 års erfa­ring med udvik­ling af robu­ste moto­rer og driv­løs­nin­ger. Med ori­gi­na­le Per­kins reser­ve­de­le kan du være sik­ker på, at din motor altid er klar til brug – selv i koldt vejr.

Per­kins elek­tri­ske kom­po­nen­ter – præ­cist skræd­der­sy­et til din motor

Lave tem­pe­ra­tu­rer for­rin­ger yde­ev­nen af din motors elek­tri­ske kom­po­nen­ter, såsom start­mo­to­ren, gene­ra­to­ren og glø­de­rø­re­ne. Per­kins’ ori­gi­na­le reser­ve­de­le er opti­me­ret til din motor og vil få den sik­kert gen­nem den kol­de årstid.

Dine for­de­le

  • Ori­gi­na­le Per­kins reser­ve­de­le til vin­ter­sæ­so­nen til meget attrak­ti­ve priser
  • Sik­ker og påli­de­lig motor­start selv ved lave temperaturer
  • Opti­malt grund­lag for en lang leve­tid for din motor
  • Hur­tig til­gæn­ge­lig­hed af reservedele

Husk ven­ligst

Når gene­ra­to­ren udskif­tes, skal kile­rem­men også udskif­tes. Per­fekt mat­chen­de kom­po­nen­ter sik­rer, at din motor kører pålideligt.

I øvrigt: Per­kins star­te­re og gene­ra­to­rer er desig­net til en lang leve­tid. Hver enkelt start­mo­tor kan star­tes mindst 36.000 gan­ge – det er cir­ka ti gan­ge om dagen i næsten ti år.

Som din eks­klu­si­ve Per­kins distri­butør til­by­der BU Power Systems ægte kva­li­tet til rime­li­ge pri­ser. Vi vil med glæ­de give dig et til­bud. Tøv ikke med at kon­tak­te os på tele­fon 65 560 560 eller via e‑mail på [email protected] og gør din motor klar til vin­te­r­en nu.