Per­kins elek­trič­ne kom­po­nen­te Pri­pre­mi­te motor za zimu

Per­kins ori­gi­nal­ni rezerv­ni dije­lo­vi sino­nim su za snaž­ne per­for­man­se, viso­ku kva­li­te­tu i pouz­da­nost. Isko­ris­ti­te više od 90 godi­na iskus­tva u razvo­ju robus­nih moto­ra i pogon­skih rje­še­nja. S ori­gi­nal­nim Per­kins dije­lo­vi­ma može­te biti sigur­ni da je vaš motor uvi­jek spre­man za akci­ju ‒ čak i za hlad­nog vremena.

Per­kins elek­trič­ne kom­po­nen­te ‒ pre­ciz­no pri­la­go­đe­ne vašem motoru

Niske tem­pe­ra­tu­re šte­te per­for­man­sa­ma elek­trič­nih kom­po­nen­ti vašeg moto­ra, kao što su star­ter motor, alter­na­tor i žar­ni­ce. Per­kins ori­gi­nal­ni rezerv­ni dije­lo­vi opti­mi­zi­ra­ni su za vaš motor i sigur­no će ga pro­ves­ti kroz sezo­nu hlad­nog vremena.

Vaše pred­nos­ti

  • Per­kins ori­gi­nal­ni rezerv­ni dije­lo­vi za zim­sku sezo­nu po vrlo atrak­tiv­nim cijenama
  • Sigu­ran i pouz­dan motor koji se pokre­će čak i na niskim temperaturama
  • Opti­mal­na osno­va za dugi vijek tra­ja­nja vašeg motora
  • Krat­ko­roč­na dos­tup­nost rezerv­nih dijelova

Molim vas, zapamtite

Kada se alter­na­tor zami­je­ni, kli­nas­ti remen tako­đer tre­ba zami­je­ni­ti. Savr­še­no uskla­đe­ne kom­po­nen­te osi­gu­ra­va­ju pouz­dan rad vašeg motora.

Usput: Per­kins star­te­ri i alter­na­to­ri dizaj­ni­ra­ni su za dugi vijek tra­ja­nja. Sva­ki poje­di­nač­ni star­ter motor može se pokre­nu­ti naj­ma­nje 36.000 puta ‒ to je oko deset puta dnev­no goto­vo deset godina.

Kao vaš eks­klu­ziv­ni Per­kins dis­tri­bu­ter, BU Power Sys­tems nudi istin­sku kva­li­te­tu po razum­nim cije­na­ma. Rado ćemo vam dati ponu­du. Moli­mo, ne ustru­ča­vaj­te se kon­tak­ti­ra­ti nas tele­fo­nom na +385 (0) 51 545701 ili e‑poštom na [email protected] i pri­pre­mi­te motor za zimu.