BU Ser­vis Struč­nost – U sva­ko doba

BU Power Sys­tems nudi pri­la­go­đe­nu i struč­nu uslu­gu za moto­re u podru­čju indus­tri­je, poljo­pri­vre­de i šumar­stva, gra­đe­vi­nar­stva, elek­trič­ne ener­gi­je kao i za moto­re u kom­bi­ni­ra­nim toplin­sko-elek­trič­nim pos­tro­je­nji­ma. Brzom reak­ci­jom, dola­skom na teren, pro­fe­si­onal­nom obra­dom i dos­tup­nim naj­k­va­li­tet­ni­jim rezerv­nim dije­lo­vi­ma, BU ser­vis­na uslu­ga zado­vo­lja­va naj­vi­še stan­dar­de Per­kins ser­vis­ne uslu­ge i kao Per­kins ser­vis­ni part­ner sa sta­tu­som razi­ne 3, BU Power Sys­tems osi­gu­ra­va dos­ljed­no viso­ku kva­li­te­tu te uslu­ge. Naša pot­pu­no oprem­lje­na ser­vis­na vozi­la pru­ža­ju brzu pomoć na licu mjes­ta. Ako se kvar poka­že još slo­že­ni­jim, rado ćemo vam ponu­di­ti zamjen­ski motor.
Naš će vam ser­vis­ni tim pomo­ći sa svim potre­ba­ma vašeg moto­ra. Počev­ši od ana­li­ze uzro­ka pro­ble­ma izrav­no na vašoj loka­ci­ji ili pomo­ću naj­mo­der­ni­je teh­no­lo­gi­je putem daljin­ske dijag­nos­ti­ke. Ovis­no o vašim potre­ba­ma, poma­že­mo vam u našem cje­lo­kup­nom ser­vis­nom por­t­fe­lju usluga.

Odr­ža­va­nje

Kako bi osi­gu­ra­li da vaš motor radi što je bolje mogu­će i kako bi se vaši pos­lov­ni pro­ce­si mogli glat­ko odvi­ja­ti, BU Power Sys­tems nudi pro­fe­si­onal­na rje­še­nja za odr­ža­va­nje. Koris­ti­te našu uslu­gu odr­ža­va­nja kako bis­te zadr­ža­li svo­je tro­ško­ve na dugo­roč­no naj­ni­žoj razi­ni te kako bis­te spri­je­či­li kva­ro­ve stro­ja i izbje­gli veli­ke popravke.

Poprav­ci

BU Power Sys­tems ser­vis poma­že vam u sva­kom tre­nut­ku brzo i kom­pe­tent­no. I naši ser­vi­se­ri i osob­lje radi­oni­ce kon­ti­nu­ira­no se obu­ča­va­ju u našem među­na­rod­nom cer­ti­fi­ci­ra­nom Per­kins cen­tru. Time se osi­gu­ra­va brzo i kom­pe­tent­no pro­vo­đe­nje ana­li­ze kva­ra i poprav­ka moto­ra na vašoj loka­ci­ji ili u našoj radionici.

Pre­uzi­ma­nje obrasca

Remont

Pro­fi­ta­bil­nost je naš pri­ori­tet. Za sta­ri­je stro­je­ve u vašem stroj­nom par­ku, razum­no poprav­lja­nje može biti dobra alter­na­ti­va zamjen­skom moto­ru. Naš por­t­felj uslu­ga pokri­va sve faze odr­ža­va­nja od poprav­ka poje­di­nih kom­po­nen­ti do kom­plet­nog remon­ta vašeg moto­ra. Narav­no, uvje­ra­va­mo vas u punu kva­li­te­tu uslu­ge. Sret­ni smo što vam može­mo ponu­di­ti pri­la­go­đe­nu uslu­gu nakon dijag­no­ze motora.

Zamjen­ski motori

Pone­kad nije eko­nom­ski oprav­da­no poprav­lja­ti motor ili fak­tor vre­me­na koji danas ima sve veći zna­čaj ne dopu­šta remont. Kako bismo u tak­vim slu­ča­je­vi­ma našim kli­jen­ti­ma pru­ži­li brzo rje­še­nje, jam­či­mo stal­nu dos­tup­nost više od 200 Per­kins zamjen­skih motora.

Saz­naj­te više…

Jam­s­tvo

Uko­li­ko se na vašem moto­ru poja­vi nedos­ta­tak tije­kom jam­s­tve­nog raz­dob­lja, struč­no ćemo vam i brzo poma­ga­ti u pro­ce­su obra­de jamstva

Jam­s­tve­ni zahtjev

Pro­du­lje­no jamstvo

Unu­tar jam­s­tve­nog raz­dob­lja vašeg Per­kins moto­ra našim kli­jen­ti­ma pru­ža­mo moguć­nost bolje zašti­te moto­ra s “Per­kins Pla­ti­num Pro­tec­ti­on”. Ovdje vam nudi­mo raz­li­či­te opci­je u smis­lu dulji­ne jam­s­tva i bro­ja rad­nih sati motora.

Saz­naj­te više …

BU Obu­ka Struč­nost na naj­vi­šoj razini

U našem među­na­rod­nom edu­ka­cij­skom cen­tru pru­ža­mo jedins­tven know-how. Uvje­re­ni smo da kom­bi­na­ci­ja kva­li­fi­ci­ra­nih zapos­le­ni­ka i teh­nič­ki viso­kok­va­li­tet­nih pro­izvo­da čine osno­vu za zado­volj­ne kup­ce. Pro­vo­di­mo redo­vi­te teča­je­ve za zapos­le­ni­ke OEM ser­vis­nih orga­ni­za­ci­ja kao i za naše zaposlenike.