Zah­tjev za jamstvom

Za što bržu obra­du vašeg zah­tje­va ispu­ni­te obra­zac u nas­tav­ku. To će nam pru­ži­ti sve potreb­ne podat­ke i poma­že nam da odmah pro­vje­ri­mo pos­to­ji li oprav­da­nje za jam­s­tvo I, ako je potreb­no, može­mo izrav­no pla­ni­ra­ti rad ser­vis­nog teh­ni­ča­ra. Samo pri­dr­ža­va­ju­ći se ovog pos­tup­ka, može­mo jam­či­ti brz i jed­nos­ta­van pro­ces jam­s­tva. Ako ima­te bilo kak­ve šifre kva­ra, une­si­te ih u za to pre­dvi­đe­no polje u obrascu.