BU Power Sys­tems Struč­nja­ci za moto­re u cije­loj Europi

Kao Per­kins dis­tri­bu­ter, BU Power Sys­tems je odgo­vo­ran za pro­da­ju i ser­vi­si­ra­nje Per­kins dizel i plin­skih moto­ra u Nje­mač­koj, Ita­li­ji, Švi­car­skoj, Polj­skoj, Dan­skoj, Češkoj i u zem­lja­ma Bal­ka­na i Alba­ni­ji. Tvrt­ka je pri­sut­na u nave­de­nim zem­lja­ma s prav­no neo­vis­nim tvrt­ka­ma, od kojih sva­ka dje­lu­je pod ime­nom “BU Power Sys­tems”. BU Power Sys­tems nudi pri­la­go­đe­na rje­še­nja moto­ra za indus­tri­ju, gra­đe­vi­nar­stvo, poljo­pri­vre­du, ruko­va­nje mate­ri­ja­li­ma, kao i za pro­izvod­nju elek­trič­ne ener­gi­je te brodove.

Više od 200 zapos­le­ni­ka širom Euro­pe osi­gu­ra­va pro­fe­si­onal­ne savje­te o pro­izvo­di­ma i cje­lo­vi­tu uslu­gu za sve potre­be moto­ra. Naši kup­ci sto­ga ima­ju pred­nost surad­nje s mul­ti­kul­tu­ral­nim pos­lov­nim part­ne­rom smje­šte­nim lokal­no ali i od europ­ske gru­pe viso­ko spe­ci­ja­li­zi­ra­nih kompanija.
BU Power Gro­up ima ser­vis­ne cen­tre, radi­oni­ce i skla­di­šta u Hrvat­skoj, Nje­mač­koj, Ita­li­ji, Švi­car­skoj, Polj­skoj, Dan­skoj, Slo­ve­ni­ji i Češkoj.
Skla­di­šta se pros­ti­ru na više od 7.000 m² skla­diš­nog pros­to­ra diljem Euro­pe, u koji­ma se pohra­nju­je širok ras­pon moto­ra, seto­va gene­ra­to­ra i ori­gi­nal­nih Per­kins dijelova.

Godi­ne 1989. tvrt­ka je pot­pi­sa­la svoj prvi Per­kins ugo­vor za podru­čje sje­ve­ro­za­pad­ne Nje­mač­ke. Od 2005. godi­ne BU Power Gro­up je Per­kins dis­tri­bu­ter s eks­klu­ziv­nim dis­tri­bu­cij­skim pra­vi­ma za nje­mač­ko, polj­sko (2008) i tali­jan­sko (2011) trži­šte. Od 2012. godi­ne tvrt­ka je služ­be­ni dis­tri­bu­ter bren­do­va Per­kins i Per­kins Mari­ne Power za Hrvat­sku, Slo­ve­ni­ju, Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu, Srbi­ju, Make­do­ni­ju, Crnu Goru, Koso­vo i Alba­ni­ju. U siječ­nju 2017. BU Power Sys­tems pos­ta­je Per­kins dis­tri­bu­ter za Dan­sku, Gre­nland i Far­ske oto­ke. Od 1. siječ­nja 2020. tvrt­ka će biti odgo­vor­na i za pro­da­ju i uslu­ge pro­da­je Per­kins dizel i plin­skih moto­ra, kao i brod­skih moto­ra Per­kins u Češkoj Repu­bli­ci. BU Power Sys­tems tako­đer je odgo­vo­ran za Švi­car­sku i Lih­ten­štajn od trav­nja 2023.

Por­t­felj tvrt­ke obu­hva­ća pro­da­ju i ser­vis rezerv­nih dije­lo­va, ali i indi­vi­du­al­no pri­la­go­đe­ne uslu­ge. Pro­da­ja uklju­ču­je kva­li­fi­ci­ra­no savje­to­va­nje o pro­izvo­di­ma, s nacr­ti­ma, razvoj pro­to­ti­pa, pri­la­god­bu pro­izvo­da u pro­ce­su pri­mje­ne i edu­ka­ci­ju. Cje­lo­vi­ta uslu­ga jam­či i pro­fe­si­onal­nu podr­šku nakon pro­da­je moto­ra. Brzom reak­ci­jom, pro­fe­si­onal­nim pos­lo­va­njem i viso­kom dos­tup­noš­ću rezerv­nih dije­lo­va, BU Ser­vi­ce zado­vo­lja­va naj­vi­še Per­kins stan­dar­de pru­ža­nja usluga.
Kao cer­ti­fi­ci­ra­ni Per­kins dis­tri­bu­ter razi­ne 3, BU Power Sys­tems svo­jim potro­ša­či­ma pru­ža dos­ljed­no viso­ku kva­li­te­tu uslu­ge. Pot­pu­no oprem­lje­na ser­vis­na vozi­la jam­če brzu pomoć. Naša hit­na služ­ba dos­tup­na je 24 sata dnev­no, 7 dana u tjed­nu. Teh­nič­ka podr­ška, ins­pek­ci­ja, odr­ža­va­nje, poprav­ci, ser­vis za rezerv­ne dije­lo­ve, remont, obra­da jam­s­tva ili pro­ši­re­nje jam­s­tva – BU Ser­vi­ce nudi cije­li niz uslu­ga za motore.

Naša Vizi­ja

Želje­li bismo biti pre­poz­na­ti od stra­ne tvrt­ki koje koris­te indus­trij­ske moto­re i slič­ne pro­izvo­de kao naj­s­po­sob­ni­ja orga­ni­za­ci­ja u indus­tri­ji. BU Power Sys­tems može dodat­no pro­ši­ri­ti Per­kins brend i nudi jedins­tve­na tre­nut­na i budu­ća rje­še­nja. Na taj način, BU Power Sys­tems nas­to­ji pos­ta­ti pri­mar­ni izbor za part­ne­re i kup­ce. BU Power Sys­tems poma­že svo­jim kli­jen­ti­ma da ras­tu u svo­jim tržiš­nim sektorima.

Naša Misi­ja

BU Power Sys­tems svo­jim pos­to­je­ćim i poten­ci­jal­nim kup­ci­ma nudi jedins­tve­ni skup kva­li­tet­nih uslu­ga i pro­izvo­da. BU Power Sys­tems tim je stras­tven, posve­ćen i kom­pe­ten­tan, s nagla­skom na pos­lov­ni uspjeh, rast i pro­fi­ta­bil­nost kupaca.

Naše temelj­ne Vrijednosti

Inte­gri­tet

Inte­gri­tet – je temelj za sve što kaže­mo i čini­mo. Uvi­jek smo iskre­ni, oda­ni i odno­si­mo se s pošto­va­njem pre­ma kole­ga­ma, kup­ci­ma ili dru­gim lju­di­ma uklju­če­ni­ma u naše pos­lo­va­nje; poštu­je­mo nji­ho­ve ide­je, ulo­ge i raz­no­li­kost kao što su spol, rasa, reli­gi­ja itd.
  • Zala­že­mo se za ispu­nje­nje naših obećanja.

  • Dje­lu­je­mo pre­ma etič­kom kodu tvrt­ke. Na taj način gra­di­mo povje­re­nje, koje je temelj našeg ugle­da i kao poje­di­na­ca i kao tvrtke.

Tim­ski rad

Tim­ski rad — je od veli­ke važ­nos­ti i jača kolek­tiv­nu moć rada i dje­lo­va­nja. Mi poma­že­mo jed­ni dru­gi­ma u pos­ti­za­nju uspje­ha i cije­ni­mo tuđa miš­lje­nja. Za nas je ključ­no biti uspje­šan kao tim.
  • Zna­mo da izvr­stan tim može pos­ti­ći dale­ko bolje rezul­ta­te od svo­jih indi­vi­du­la­nih članova.

Usmje­re­nost na klijente

Usmje­re­nost na kli­jen­te — pot­pu­no smo pre­dan tim s veli­kim nagla­skom na zado­volj­stvo kupa­ca i dugo­roč­nu suradnju.
  • Pre­da­ni smo čini­ti naše apso­lut­no naj­bo­lje; u konač­ni­ci želi­mo osi­gu­ra­ti da naši kli­jen­ti uži­va­ju u naj­bo­ljem mogu­ćem koris­nič­kom iskustvu.

  • Svjes­ni smo da je pre­da­nost i izved­ba našeg tima cije­nje­na od stra­ne naših kupa­ca i da nas raz­li­ku­je od naših konkurenata.

Dje­lo­va­nje

Dje­lo­va­nje – Moti­vi­ra nas pre­moš­ća­va­nje pre­pre­ka. Zna­mo da je važ­no ana­li­zi­ra­ti, pre­gle­da­ti, ras­prav­lja­ti i pobri­nu­ti se da smo pri­ku­pi­li dovolj­no infor­ma­ci­ja kako bismo dono­si­li dobre odluke.
  • Nakon dono­še­nja odlu­ke, podu­zi­ma­mo mje­re: Uvi­jek se obve­zu­je­mo na ispu­nje­nje naših obe­ća­nja, unu­tar tima i izvan.

  • Nika­da ne ostav­lja­mo (oprav­da­ne) zah­tje­ve kupa­ca bez odgo­vo­ra. Poku­ša­va­mo ponov­no i ponov­no osi­gu­ra­ti kona­čan uspjeh.

Jedins­tve­nost

Jedins­tve­nost — Kup­ci oda­bi­ru naše pri­jed­lo­ge, pro­izvo­de ili uslu­ge jer ih sma­tra­ju “jedins­tve­ni­ma i bolji­ma od dru­gih” – ali povrh toga — pono­si­mo se našim odlič­nim odno­si­ma s klijentima.
  • Uvi­jek nas­to­ji­mo da nas kli­jen­ti pri­mje­te, cije­ne i oda­be­ru jer nudi­mo jedins­tve­na i pila­go­đe­na rje­še­nja. Nas­to­ji­mo zado­vo­lji­ti pos­lov­ne potre­be naših kupa­ca, stvo­ri­ti dodat­nu vri­jed­nost i pre­ma­ši­ti nji­ho­va oče­ki­va­nja — krat­ko­roč­no i dugoročno.

  • BU Power Sys­tem tim ima za cilj ponu­di­ti svo­jim koris­ni­ci­ma izvan­red­na rje­še­nja koji­ma se ne može konkurirati.

BU Power Sys­tems u Euro­pi BU Power sis­te­mi u Hrvatskoj

Od 1. ožuj­ka 2012, BU Power sis­te­mi je služ­be­ni Per­kins i Per­kins Mari­ne Power dis­tri­bu­ter za Hrvat­sku. Naši ure­di u Slo­ve­ni­ji i Hrvat­skoj pos­lu­ju u Slo­ve­ni­ji, Hrvat­skoj, Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni, Srbi­ji, Make­do­ni­ji, Crnoj Gori, Koso­vu i Alba­ni­ji. Naš tim u Rije­ci podr­ža­va oda­bra­ne ser­vis­ne part­ne­re. NDD sis­tem ispo­ru­ke (next deli­very day) jam­či brzu ispo­ru­ku Per­kins ori­gi­nal­nih rezerv­nih dijelova.

BU Power Sis­te­mi d.o.o.
Viško­vo 138
51216 Viškovo
Hrvatska
T +385 (0) 51 545701
F +385 (0) 51 256652

BU Croatia background Placeholder
BU Cro­atia background
BU Croatia Placeholder
BU Cro­atia
BU Germany background Placeholder
BU Ger­many background
BU Germany Placeholder
BU Ger­many

Naše loka­ci­je u Njemačkoj

Sje­di­šte BU Power Systems‑a nala­zi se u Ibben­büre­nu, u Sje­ver­noj Raj­ni-Ves­t­fa­li­ji. Sa ser­vis­nim cen­tri­ma u Ibben­büre­nu, Kle­inos­t­he­imu, Mössin­ge­nu i Peißen­ber­gu, kao i mobil­nim uslu­ga­ma, brzo reagi­ra­mo i dola­zi­mo do naših kupa­ca na svim loka­ci­ja­ma u Nje­mač­koj. I naši ser­vis­ni cen­tri i naša ser­vis­na vozi­la sadr­ža­va­ju oda­bran ras­pon rezerv­nih dije­lo­va. U slu­ča­ju poprav­ka, ovaj sus­tav skla­di­šta omo­gu­ću­je da želje­ni ori­gi­nal­ni dije­lo­vi odmah budu dostupni.

BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG
Per­kin­ss­traße 1
49479 Ibbenbüren
Germany
T +49 (0) 5451 5040 0
F +49 (0) 5451 5040 100
[email protected]
www.bu-power.de

BU Power sis­te­mi u Sloveniji

Od 1. ožuj­ka 2012. godi­ne, BU Power sis­te­mi je služ­be­ni Per­kins i Per­kins Mari­ne Power dis­tri­bu­ter za Slo­ve­ni­ju, Hrvat­sku, Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu, Srbi­ju, Make­do­ni­ju, Crnu Goru, Koso­vo i Alba­ni­ju. Iskus­ni zapos­le­ni­ci jam­če struč­ne savje­te o pro­izvo­di­ma i kom­plet­nu uslu­gu oko motora.
Oda­bra­ni ser­vis­ni part­ne­ri podr­ža­va­ju naš tim u Kranju.

BU Power Sis­te­mi d.o.o.
Šuce­va uli­ca 25
4000 Kranj
T +386 (0) 590 76 50 0
F +386 (0) 590 76 50 4
[email protected]
www.bu-power.si

BU Slovenia background Placeholder
BU Slo­ve­nia background
BU Slovenia Placeholder
BU Slo­ve­nia
BU Italia background Placeholder
BU Ita­lia background
BU Italia Placeholder
BU Ita­lia

BU Power Sys­tems u Italiji

Od ožuj­ka 2011, BU Power Sys­tems Italy je eks­klu­ziv­ni Per­kins dis­tri­bu­ter u Ita­li­ji. Tri loka­ci­je, uklju­ču­ju­ći Giro­ni­co (u bli­zi­ni jeze­ra Como), podruž­ni­cu Meolo (u bli­zi­ni Vene­ci­je) i podruž­ni­cu Cas­tel San Pietro Ter­me (u bli­zi­ni Imo­le), nude cje­lo­kup­ni ras­pon Per­kins uslu­ga za vaš motor — od pro­da­je do ser­vi­sa. Sve su tri loka­ci­je Per­kins ser­vis­ni part­ne­ri cer­ti­fi­ci­ra­ni za razi­nu 3, osi­gu­ra­va­ju­ći dos­ljed­no viso­ku kva­li­te­tu uslu­ge. NDD sis­tem ispo­ru­ke (next deli­very day) jam­či brzu ispo­ru­ku Per­kins ori­gi­nal­nih rezerv­nih dijelova.

BU Power Sys­tems Ita­lia s.r.l.
Via Leonar­do da Vin­ci, 1
22020 Giro­ni­co (CO)
Tel: +39 031 463 3411
Fax: +39 031 463 3473
[email protected]
www.bu-power.it

IVA 03266470131

BU Power Sys­tems u Poljskoj

BU Power Sys­tems Poland nudi kom­ple­tan ras­pon Per­kins uslu­ga, od pro­da­je i pro­da­je rezerv­nih dije­lo­va do indi­vi­du­al­nih ser­vi­sa, te je Per­kins ser­vis­ni part­ner cer­ti­fi­ci­ran za razi­nu 3. Oda­bra­na trgo­vi­na rezerv­nih dije­lo­va osi­gu­ra­va brzu ispo­ru­ku Per­kins ori­gi­nal­nih rezerv­nih dijelova.

BU Power Sys­tems Pol­ska Sp.zo.o.
Puław­ska 506/508, zgra­da “D”
02–844 Warszawa
Tel: +48 (22) 57704–30
Fax: +48 (22) 57704–40
[email protected]
www.bu-power.pl

BU Polen background Placeholder
BU Polen background
BU Polen Placeholder
BU Polen
BU Denmark background Placeholder
BU Den­mark background
BU Denmark Placeholder
BU Den­mark

BU Power Sys­tems u Danskoj

Povi­jest BU Power Sys­tems Den­mark ApS može se pra­ti­ti od 1896. godi­ne. Izvor­no osno­va­nu za izra­du bici­ka­la, osni­vač Fred Rasmu­ssen vodio je svo­ju tvrt­ku kroz uspjeh u auto­mo­bil­skoj indus­tri­ji. Godi­ne 1946. Fred Rasmu­ssen dobio je Per­kins eks­klu­ziv­nu dozvo­lu za pro­da­ju na podru­čju Dan­ske, a od tada se sve više spe­ci­ja­li­zi­rao za moto­re i ste­kao veli­ko iskus­tvo i struč­nost u radu s dizel moto­ri­ma. Od 1. siječ­nja 2017. BU Power Sys­tems Den­mark ApS pre­uzeo je pos­lo­va­nje Fre­da Rasmu­sse­na i odgo­vo­ran je za pro­daj­nu i post-pro­daj­nu uslu­gu Per­kins dizel moto­ra, plin­skih moto­ra kao i Per­kins brod­skih moto­ra za Dan­sku, Gre­nland i Far­ske oto­ke. Naši zapos­le­ni­ci na stra­ni­ca­ma Oden­se rado će vas savje­to­va­ti o svim moto­ri­ma, rezerv­nim dije­lo­vi­ma i ser­vis­nim pita­nji­ma. Ser­vis­na vozi­la osi­gu­ra­va­ju brzu pomoć na licu mjesta.

BU BU Power Sys­tems Den­mark ApS 
Byg­mes­ter­vej 7B
5750 Ringe
T +45 65 560 560
[email protected]
www.bu-power.dk

BU Power Sys­tems u Češkoj

Od 1. siječ­nja 2020. BU Power Sys­tems s.r.o. pre­uzeo je posao tvrt­ke BEL, spol. s.r.o. i Per­kins je ime­no­van dis­tri­bu­te­rom za Češku Repu­bli­ku. BU Power Sys­tems s.r.o. nudi cje­lo­kup­ni ras­pon uslu­ga Per­kins, od pro­da­ja, pre­ko pro­da­je rezerv­nih dije­lo­va do ser­vi­sa, i cer­ti­fi­ci­ra­ni je Per­kins ser­vis­ni part­ner razi­ne 3. Oda­bra­na trgo­vi­na rezerv­nih dije­lo­va osi­gu­ra­va brzu ispo­ru­ku ori­gi­nal­nih Per­kins rezerv­nih dijelova.

BU Power Sys­tems s.r.o.
Bera­nových 65
199 02 Pra­ha 9
T +420 274 773 493
F +420 274 812 023
[email protected]
www.bu-power.cz

BU CZ Background Placeholder
BU CZ Background
BU CZ Placeholder
BU CZ
BU Switzerland background Placeholder
BU Swit­zer­land background
BU Switzerland Placeholder
BU Swit­zer­land

BU Power Sys­tems u Švicarskoj

Od 1991. MINELLI AG je gene­ral­ni uvoz­nik Per­kin­sa u Švi­car­skoj i Kne­že­vi­ni Lih­ten­štajn. Od 01.04.2023., BU Power Sys­tems AG, kao podruž­ni­ca u sto­pos­tot­nom vlas­niš­tvu BU Power Gro­up GmbH, pre­uze­la je pos­lo­va­nje Per­kin­sa od MINELLI AG i odgo­vor­na je za pro­da­ju i pos­t­pro­daj­ne uslu­ge Per­kins dizel i plin­skih moto­ra kao i Per­kins brod­skih moto­ra u Švi­car­skoj i Lih­ten­štaj­nu. Naše osob­lje na loka­ci­ji Pfäf­fi­kon rado će vas savje­to­va­ti o svim pita­nji­ma u vezi s vašim moto­rom, rezerv­nim dije­lo­vi­ma i servisom.

BU Power Sys­tems AG
Mat­tens­tra­sse 3
8330 Pfäffikon/ZH
Švicarska
T +41 44 952 35 35
[email protected]
www.bu-power.ch