Kari­je­ra u BU Power Sys­tems Poduz­mi­te nešto — zajed­no s nama

Jes­te li moti­vi­ra­ni? Tim­ski igrač? Otvo­re­ni pre­ma dru­gim kul­tu­ra­ma? I voli­te li radi­ti na među­na­rod­noj razi­ni? Jes­te li zain­te­re­si­ra­ni za teh­nič­ki slo­že­ne pro­izvo­de i pita­nja? Tada se radu­je­mo što ćemo se usko­ro upoznati.

Teh­nič­ki poslovi

Radi­te li u teh­nič­kom sek­to­ru, odje­lu pro­da­je, bavi­te se uprav­lja­njem pro­ce­si­ma pri­mje­ne ili jam­s­tvi­ma — kod BU Power Systems‑a ima­te širok ras­pon moguć­nos­ti kao teh­ni­čar stru­čan u poz­na­va­nju dizel ili plin­skih moto­ra. Saz­naj­te više o našim slo­bod­nim rad­nim mjestima … 

Komer­ci­jal­ni poslovi

BU Power Sys­tems redo­vi­to zapoš­lja­va u komer­ci­jal­nim podru­čji­ma. Zna­te li dobro engle­ski jezik i uži­va­te u komu­ni­ka­ci­ji s dru­gim kul­tu­ra­ma? Potra­ži­te svoj novi posao … 

Obra­zo­va­nje

Redo­vi­to zapoš­lja­va­mo pri­prav­ni­ke u naba­vi (m/ž). . Klik­ni­te ovdje za slo­bod­na rad­na mjesta … 

Sve ponu­de pos­lo­va na prvi pogled

Ser­vi­ser moto­ra s unu­tar­njim izga­ra­njem (m/ž/d)
Podru­čje dje­lo­va­nja: cije­la Hrvatska
Ser­vi­ser moto­ra s unu­tar­njim izga­ra­njem, bez iskus­tva (m/ž/d)
Podru­čje dje­lo­va­nja: cije­la Hrvatska