Opći uvje­ti poslovanja
druš­tva BU Power Sis­te­mi d.o.o. za trgo­vi­nu i usluge

1. OPĆE ODREDBE 
Ovi opći uvje­ti pos­lo­va­nja (u dalj­njem tek­s­tu: „Uvje­ti“) pri­mje­nju­ju se na sve dje­lat­nos­ti druš­tva BU Power Sis­te­mi d.o.o. za trgo­vi­nu i uslu­ge (u dalj­njem tek­s­tu: „BU Power“ ili „Pro­da­va­telj“) odnos­no pos­lov­ne i prav­ne odno­se u koje BU Power stu­pa. Ovi se Uvje­ti tako­đer pri­mje­nju­ju i ako se na njih ne pozi­va­mo zaseb­no ili izri­či­to. Svi opći uvje­ti pos­lo­va­nja naših kupa­ca, s koji­ma u okvi­ru svo­ga pos­lo­va­nja skla­pa­mo trgo­vač­ke ugo­vo­re (u dalj­njem tek­s­tu: „Kup­ci“), a koji su dje­lo­mič­no ili u cije­los­ti u suprot­nos­ti s ovim Uvje­ti­ma, izri­či­to se odba­cu­ju i ne pred­stav­lja­ju sas­tav­ni dio ugo­vo­ra, čak i ako pri­hva­ti­mo narudž­bu koja nije u suprot­nos­ti s isti­ma. Pro­da­va­telj će na služ­be­nom memo­ran­du­mu naz­na­či­ti da su Uvje­ti objav­lje­ni na nje­go­voj inter­net­skoj stra­ni­ci te su u sva­kom tre­nut­ku dos­tup­ni. Po ispos­tav­lja­nju narudž­be­ni­ce i/ili pot­pi­su dos­tav­ni­ce sma­trat će se da je Kupac upoz­nat s Uvje­ti­ma, da je iste zaprimio/preuzeo, da je iste u cije­los­ti pro­či­tao, da iste u pot­pu­nos­ti razu­mi­je i da je s nji­ma sugla­san te da ih pri­hva­ća u cije­los­ti. Nije dopu­šte­no samo dje­lo­mič­no pri­hva­ća­nje ovih Uvje­ta, a nisu dopu­šte­ni niti rezer­va­ci­je na poje­di­ne dije­lo­ve Uvje­ta. Bilo kakav spo­ra­zum ili izja­va koji odstu­pa­ju od ovih Uvje­ta, kao i bilo kak­va izmje­na i dopu­na ovih Uvje­ta, obve­zu­ju­ći su samo u slu­ča­ju naše izri­či­te i pisa­ne pot­vr­de. Poseb­ne odred­be i uvje­ti koji se odno­se na Kup­ca koji je potro­šač u skla­du s defi­ni­ci­jom potro­ša­ča pre­ma Zako­nu o zašti­ti potro­ša­ča (Narod­ne novi­ne br. 41/14 i 110/15), pri­mje­nju­ju se na Kup­ca koji je sva­ka fizič­ka oso­ba koja skla­pa prav­ni posao ili dje­lu­je na trži­štu izvan svo­je trgo­vač­ke, pos­lov­ne, obrt­nič­ke ili pro­fe­si­onal­ne dje­lat­nos­ti (u dalj­njem tek­s­tu: „Potro­šač“).
2. POSTUPAK NARUDŽBE
Naše ponu­de, pro­cje­ne tro­ško­va i ponu­đe­ne cije­ne nisu obve­zu­ju­će. Kupac može pre­da­ti narudž­bu za pro­izvod ili uslu­gu na teme­lju naše neo­bve­zu­ju­će ponu­de. U slu­ča­ju pri­hva­ta narudž­be, ista će biti pri­hva­će­na isklju­či­vo pod uvje­tom valja­nog pri­hva­ta i pri­mje­ne ovih Uvje­ta. Ugo­vor s Kup­cem zaklju­ču­je se nakon što Kupac zapri­mi našu pot­vr­du pri­mit­ka narudž­be. Ugo­vor se tako­đer sma­tra sklop­lje­nim uko­li­ko izvr­ši­mo narudž­bu bez izri­či­te pot­vr­de narudž­be, a Kupac pri­hva­ti tak­vo izvr­še­nje. Pot­vr­du narudž­be ispos­tav­lja­mo u roku od 14 (četr­na­est) dana nakon pri­mit­ka narudžbe.
3. CIJENE
Osim uko­li­ko bi bilo ugo­vo­re­no druk­či­je, naše se cije­ne pri­mje­nju­ju „fran­ko tvor­ni­ca“ (ex fac­tory), što zna­či da tran­s­port i amba­la­ža nisu uklju­če­ni u cije­nu nego se napla­ću­ju zaseb­no. Porez na doda­nu vri­jed­nost nije uklju­čen u naše opće cije­ne. On se obra­ču­na­va na dan ispos­tav­lja­nja raču­na u zako­nom pro­pi­sa­nom izno­su, te se iska­zu­je zaseb­no. U slu­ča­ju izvo­za robe u ino­zem­s­tvo, Kupac je isklju­či­vo odgo­vo­ran za sve izdat­ke i pris­toj­be. S Kup­cem je mogu­će dogo­vo­ri­ti popus­te, ali za sva­ki poje­di­ni slu­čaj zaseb­no, i to u pisa­nom obliku.
4. UVJETI PLAĆANJA
Raču­ni ispos­tav­lje­ni Kup­ci­ma dos­pi­je­va­ju u roku od 14 (četr­na­est) dana nakon ispos­tav­lja­nja istih, odnos­no, u slu­ča­ju ugo­vo­ra o dje­lu, u roku od jed­nog dana nakon što Kupac pre­uz­me dje­lo. Na nepra­vo­vre­me­no pla­će­ne izno­se obra­ču­na­va se zakon­ska zatez­na kama­ta. Kupac je tako­đer obve­zan nadok­na­di­ti bilo kak­vu dodat­nu šte­tu koja even­tu­al­no nas­ta­ne usli­jed nje­go­va kaš­nje­nja s pla­ća­njem. Uko­li­ko su za izvr­še­nje naru­če­nih uslu­ga potreb­ni odre­đe­ni pri­prem­ni rado­vi, bit ćemo ovla­šte­ni zatra­ži­ti od Kup­ca odgo­va­ra­ju­ći pre­du­jam. Pri­je­boj od stra­ne Kup­ca moguć je isklju­či­vo s pro­tu­traž­bi­na­ma Kup­ca koje su isto­vr­s­ne, dos­pje­le i nesporne.
5. ISPORUKA I ROK ISPORUKE
Kod ugo­va­ra­nja roko­va za pro­ved­bu ugo­vo­ra pret­pos­tav­lja se da su nam u pre­dvi­đe­nim roko­vi­ma dos­tav­lje­ni svi potreb­ni poda­ci, odo­bre­nja, suglas­nos­ti i osta­la doku­men­ta­ci­ja koju je sas­ta­vio Kupac. Uko­li­ko to nije slu­čaj, naši će roko­vi ispo­ru­ke biti odgo­va­ra­ju­će odgo­đe­ni. Uko­li­ko je za ispu­nje­nje naših obve­za ugo­vo­ren odre­đe­ni rok, ali ispu­nje­nje nije ugo­vo­re­no za odre­đe­ni dan, svo­je ćemo obve­ze moći ispu­ni­ti u bilo kojem tre­nut­ku pri­je iste­ka tog roka ili dana, pod uvje­tom da Kup­ca u pri­mje­re­nom roku oba­vi­jes­ti­mo o namje­ra­va­nom ispu­nje­nju. Uko­li­ko bismo tije­kom izvr­še­nja narudž­be utvr­di­li da je konač­na cije­na viša od cije­ne nave­de­ne u pro­cje­ni tro­ško­va za više od 10%, obus­ta­vit ćemo rado­ve i o tome oba­vi­jes­ti­ti Kup­ca. Na teme­lju te oba­vi­jes­ti Kupac može stor­ni­ra­ti narudž­bu i raski­nu­ti ugo­vor, ali ćemo ipak biti ovla­šte­ni obra­ču­na­ti do tada izvr­še­ne uslu­ge pre­ma cije­ni u skla­du s pro­cje­nom tro­ško­va. Uko­li­ko nakon zaklju­če­nja ugo­vo­ra bez naše kriv­nje nas­tu­pe odre­đe­ne okol­nos­ti koje ote­ža­va­ju ili one­mo­gu­ću­ju ispu­nje­nje naših obve­za (kao što su npr. viša sila, štrajk u pos­lo­va­nju, smet­nje u radu, bolest osob­lja, kra­đa, požar, teh­nič­ke smet­nje, smet­nje u vezi s izvo­zom, nes­ta­nak stru­je, kvar na raču­nal­noj mre­ži, kaš­nje­nje ispo­ru­ke robe, i sl.), imat ćemo pra­vo na neis­pu­nje­nje svo­jih obve­za. Uko­li­ko tak­ve okol­nos­ti ne bi bile samo pri­vre­me­ne, nego potra­ju dulje od mje­sec dana, bit ćemo ovla­šte­ni raski­nu­ti ugo­vor. Obvez­ni smo što je pri­je mogu­će oba­vi­jes­ti­ti Kup­ca o nas­tu­pu tak­vih okol­nos­ti. U slu­ča­ju kaš­nje­nja s ispu­nje­njem, za koje nismo odgo­vor­ni (kao npr. uko­li­ko kaš­nje­nje pro­iza­đe iz okol­nos­ti nave­de­nih u pret­hod­nom stav­ku), Kupac neće biti ovla­šten odmah raski­nu­ti ugo­vor, nego nam je dužan omo­gu­ći­ti odgo­va­ra­ju­ći dodat­ni rok za ispu­nje­nje. U slu­ča­ju kaš­nje­nja s ispu­nje­njem, za koje jesmo odgo­vor­ni, Kupac će nas u roku od 5 dana pisa­nim putem oba­vi­jes­ti­ti želi li da ispo­ru­ka bude izvr­še­na u odgo­va­ra­ju­ćem dodat­nom roku ili želi raski­nu­ti ugo­vor. Uko­li­ko ne bude­mo oba­vi­je­šte­ni o tak­voj odlu­ci, ugo­vor može biti raski­nut isklju­či­vo ako ispo­ru­ka ne bude izvr­še­na ni u odgo­va­ra­ju­ćem dodat­nom roku. Kupac će u tom slu­ča­ju ima­ti pra­vo na nak­na­du šte­te na koju se pri­mje­nju­ju ogra­ni­če­nja odred­bi član­ka 10. ovih Uvje­ta. Kupac ne može raski­nu­ti ugo­vor zbog kaš­nje­nja s ispo­ru­kom nez­nat­nog dije­la proizvoda.
6. KAKVOĆA, PREUZIMANJE, ISPUNJENJE
Kod poda­ta­ka koji su pri­lo­že­ni ispo­ru­če­nom pro­izvo­du riječ je o poda­ci­ma o nje­go­voj kak­vo­ći, a ne o jam­s­tvu. Osim uko­li­ko bi bilo ugo­vo­re­no druk­či­je, naši pro­izvo­di odgo­va­ra­ju pro­pi­si­ma i teh­nič­kim spe­ci­fi­ka­ci­ja­ma koji se pri­mje­nju­ju u Hrvat­skoj. U slu­ča­ju ispo­ru­ke pro­izvo­da na teme­lju poseb­no ugo­vo­re­nih spe­ci­fi­ka­ci­ja, isti mora­ju odgo­va­ra­ti isklju­či­vo ugo­vo­re­nim spe­ci­fi­ka­ci­ja­ma. Osim uko­li­ko bi bilo ugo­vo­re­no druk­či­je, mjes­to ispu­nje­nja je naš pos­lov­ni pros­tor u Viško­vu, pri čemu Kupac može pre­uze­ti kup­lje­ne pro­izvo­de u našem pos­lov­nom pros­to­ru ili mu isti mogu biti dos­tav­lje­ni o nje­go­vom tro­šku. Rizik od slu­čaj­nog ošte­će­nja pri­li­kom tran­s­por­ta sno­si Kupac, pri čemu na zah­tjev i o tro­šku Kup­ca tako­đer može­mo osi­gu­ra­ti pro­izvo­de za vri­je­me tran­s­por­ta. Osim uko­li­ko bi bilo ugo­vo­re­no druk­či­je, mi ćemo s duž­nom paž­njom oda­bra­ti vrstu amba­la­že i sla­nja. Dje­lo­mič­no ispu­nje­nje je dopu­šte­no, pod uvje­tom da odgo­va­ra potre­ba­ma Kup­ca. Pod istim uvje­ti­ma dopu­šte­na su i manja odstu­pa­nja od ugo­vo­re­ne koli­či­ne pri­li­kom ispu­nje­nja. Kupac ne može odbi­ti pri­mi­tak ispo­ru­če­nog pro­izvo­da zbog zane­ma­ri­vih nedos­ta­ta­ka i odstu­pa­nja koja su uobi­ča­je­na u trgo­vi­ni. Svo­je ugo­vor­ne obve­ze može­mo pre­ni­je­ti na tre­će oso­be, pri čemu ćemo Kup­ca, koji je Potro­šač, oba­vi­jes­ti­ti o tome tko će pre­uze­ti i ispu­ni­ti naše obve­ze. U slu­ča­ju nepri­hva­ća­nja ispo­ru­ke od stra­ne Kup­ca, rizik od slu­čaj­nog ošte­će­nja pre­la­zi na nje­ga te je on dužan nadok­na­di­ti nam šte­tu koja even­tu­al­no nas­ta­ne usli­jed nje­go­vog nepri­hva­ća­nja ispo­ru­ke ili dru­gih povre­da nje­go­vih ugo­vor­nih obveza.
7. MATERIJALI I DOKUMENTACIJA
Naše ponu­de, spe­ci­fi­ka­ci­je, te osta­la doku­men­ta­ci­ja i mate­ri­ja­li koje ispos­tav­lja­mo, mogu se upo­treb­lja­va­ti isklju­či­vo u skla­du s ugo­vo­re­nom namje­nom. Zadr­ža­va­mo vlas­niš­tvo i sva autor­ska pra­va i dru­ga srod­na pra­va te pra­va indus­trij­skog vlas­niš­tva. Umno­ža­va­nje, jav­no objav­lji­va­nje i osta­la upo­tre­ba dopu­šte­ni su isklju­či­vo uz našu pret­hod­nu pisa­nu suglas­nost. Uko­li­ko ne dođe do skla­pa­nja ugo­vo­ra ili dos­tav­lje­na doku­men­ta­ci­ja / mate­ri­ja­li nisu potreb­ni za dalj­nje ispu­nje­nje ugo­vo­ra, Kupac će bez nepo­treb­nog odla­ga­nja vra­ti­ti zaprim­lje­nu doku­men­ta­ci­ju / materijale.
8. POPRAVCI, ODRŽAVANJE I OSTALE USLUGE
Poprav­ci: Poprav­ci se vrše pre­ma zaseb­nom spo­ra­zu­mu s Kup­cem, i to u ugo­vo­re­nom opse­gu. Pri­je zaklju­če­nja spo­ra­zu­ma, Kupac je obve­zan oba­vi­jes­ti­ti nas o svim okol­nos­ti­ma koje bi mogle utje­ca­ti na izvr­še­nje. Uko­li­ko se ispos­ta­vi da izvr­še­nje nije mogu­će u ugo­vo­re­nom opse­gu, o tome ćemo bez odla­ga­nja oba­vi­jes­ti­ti Kup­ca koji može stor­ni­ra­ti narudž­bu ili od nas zatra­ži­ti da nas­ta­vi­mo s izvr­še­njem rado­va u izmi­je­nje­nom opse­gu. U sva­kom slu­ča­ju bit ćemo ovla­šte­ni obra­ču­na­ti dota­da izvr­še­ne rado­ve. S Kup­cem može­mo ugo­vo­ri­ti ura­ču­na­va­nje nekog pred­me­ta u vlas­niš­tvu Kup­ca, što zna­či da bi nam Kupac pro­dao taj pred­met za dogo­vo­re­nu cije­nu. U tom slu­ča­ju Kupac je, pre­ma važe­ćim pro­pi­si­ma, odgo­vo­ran za nedos­tat­ke na tom pred­me­tu. Cije­na ura­ču­na­tog pred­me­ta ovi­si o moguć­nos­ti­ma nje­go­va poprav­ka. Uko­li­ko se odre­đe­ni dije­lo­vi ne mogu popra­vi­ti, mi ćemo ih zami­je­ni­ti i uze­ti to u obzir pri­li­kom odre­đi­va­nja cije­ne, a zami­je­nje­ni dije­lo­vi bit će vra­će­ni Kup­cu na nje­gov zah­tjev. Uko­li­ko Kupac zatra­ži poseb­nu tuning obra­du ili pre­ra­du Old­ti­mer-pred­me­ta, obvez­ni smo ured­no i struč­no izvr­ši­ti ugo­vo­re­ne rado­ve, ali nismo obvez­ni pri­tom ostva­ri­ti odre­đe­ni uspjeh, osim uko­li­ko bi bilo ugo­vo­re­no druk­či­je. Odr­ža­va­nje: Uslu­ge odr­ža­va­nja pru­ža­mo na teme­lju zaseb­nog spo­ra­zu­ma s Kup­cem, i to u ugo­vo­re­nom opse­gu. Uko­li­ko Kupac želi da izvr­ši­mo uslu­ge koje izla­ze iz okvi­ra odr­ža­va­nja (npr. uslu­ge za pro­du­lje­nje roka tra­ja­nja), to će tako­đer biti pred­me­tom zaseb­nog spo­ra­zu­ma. S Kup­cem tako­đer može­mo ugo­vo­ri­ti da u odre­đe­nom raz­dob­lju pre­uz­me­mo otkla­nja­nje nedos­ta­ta­ka i/ili pogre­ša­ka na nekom pred­me­tu, pri čemu će nam Kupac omo­gu­ći­ti pris­tup pred­me­tu na kojem je potreb­no izvr­ši­ti poprav­ke, te nam sta­vi­ti na ras­po­la­ga­nje sve što je potreb­no za nesme­ta­no i/ili pra­vo­vre­me­no izvr­še­nje rado­va. Uko­li­ko Kupac ne ispu­ni svo­je obve­ze, bit ćemo ovla­šte­ni zatra­ži­ti nak­na­du zbog nas­ta­lih pro­ble­ma i/ili zbog kaš­nje­nja. Savje­to­va­nje: Savje­to­va­nje o prik­lad­nos­ti i upo­tre­bi naših pro­izvo­da vrši se u skla­du sa spo­ra­zu­mom, na teme­lju poda­ta­ka i doku­me­na­ta koje nam Kupac sta­vi na ras­po­la­ga­nje, pri čemu tak­vo savje­to­va­nje ne obu­hva­ća kon­tro­lu u vezi s pos­tav­lja­njem, ugra­đi­va­njem i/ili mon­ta­žom pred­met­nog pro­izvo­da. Mon­ta­ža: Mon­ta­ža se vrši na teme­lju zaseb­nog spo­ra­zu­ma. Kupac je dužan o vlas­ti­tom tro­šku pra­vo­vre­me­no omo­gu­ći­ti pris­tup mjes­tu mon­ta­že, sta­vi­ti na ras­po­la­ga­nje rad­ni pros­tor bez nak­na­de, upo­zo­ri­ti nas na even­tu­al­ne rizi­ke i spe­ci­fič­nos­ti kod mon­ta­že, te nam omo­gu­ći­ti sve što je potreb­no za izvr­še­nje mon­ta­že bez nepo­treb­nih pro­ble­ma i odgo­da. Uko­li­ko Kupac ne ispu­ni svo­je obve­ze, bit ćemo ovla­šte­ni zatra­ži­ti nak­na­du zbog nas­ta­lih pro­ble­ma i zbog kašnjenja.
9. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE I PRAVNE NEDOSTATKE
Mate­ri­jal­ni nedos­ta­ci: Kupac je obve­zan po pre­uzi­ma­nju, a naj­kas­ni­je u roku od 5 (pet) dana paž­lji­vo pre­gle­da­ti pro­izvod i bez odla­ga­nja nas oba­vi­jes­ti­ti o even­tu­al­nim mate­ri­jal­nim nedos­ta­ci­ma. Oba­vi­jest mora sadr­ža­va­ti pre­ci­zan opis nedos­ta­ta­ka te Kup­čev poziv da pre­gle­da­mo pro­izvod. Ovo tako­đer važi u slu­ča­ju ispo­ru­ke pro­izvo­da tre­ćoj oso­bi pre­ma nalo­gu Kup­ca. Kad je Kupac pre­gled izvr­šio u našoj nazoč­nos­ti, dužan nam je odmah pri­op­ći­ti svo­je pri­mjed­be zbog vid­lji­vih nedos­ta­ta­ka pro­izvo­da, ina­če gubi pra­vo koje mu po toj osno­vi pri­pa­da­ju. Uko­li­ko je nedos­ta­tak nemo­gu­će zapa­zi­ti paž­lji­vim pre­gle­dom pri­li­kom pre­uzi­ma­nja pro­izvo­da (tzv. skri­ve­ni nedos­ta­tak), Kupac nas je dužan o isto­me oba­vi­jes­ti bez odga­đa­nja čim mu skri­ve­ni nedos­ta­tak pos­ta­ne uoč­ljiv. Uko­li­ko nas Kupac ne oba­vi­jes­ti bez odga­đa­nja o vid­lji­vom ili skri­ve­nom nedos­tat­ku na pret­hod­no opi­sa­ni način, pre­uze­ti pro­izvod sma­trat će se pri­hva­će­nim, a Kupac gubi pra­va koja bi mu even­tu­al­no pri­pa­da­la po osno­vi pro­izvo­da s nedos­tat­kom. Nakon otkri­va­nja nedos­tat­ka, Kupac neće podu­zi­ma­ti nikak­ve rad­nje koje bi mogle ote­ža­ti ili one­mo­gu­ći­ti pre­gled pred­me­ta, utvr­đi­va­nje nedos­ta­ta­ka, nji­ho­vo otkla­nja­nje ili zamje­nu pred­me­ta ugo­vo­ra, te će nam bez nepo­treb­nog odla­ga­nja omo­gu­ći­ti pre­gled nedos­tat­ka tije­kom uobi­ča­je­nog rad­nog vre­me­na. Uko­li­ko Kupac ulo­ži pri­go­vor za koji zna ili bi morao zna­ti da nije osno­van, Kupac nam je dužan nadok­na­di­ti sve pri­tom nas­ta­le tro­ško­ve. Mi neće­mo odgo­va­ra­ti za nedos­tat­ke koji nas­ta­nu na ispo­ru­če­nom pred­me­tu zbog neo­d­go­va­ra­ju­ćeg ruko­va­nja od stra­ne Kup­ca ili tre­će oso­be (uklju­ču­ju­ći i nedos­tat­ke nas­ta­le usli­jed pogreš­ne ugrad­nje ili mon­ta­že), kao ni za pos­lov­no uvje­to­va­no haba­nje pred­me­ta koje ispo­ru­či­mo, te za mate­ri­jal­ne nedos­tat­ke u slu­ča­ju pro­da­je rab­lje­nih pro­izvo­da. U slu­ča­ju mate­ri­jal­nog nedos­tat­ka, Kup­cu ćemo zami­je­ni­ti robu ili otklo­ni­ti mate­ri­jal­ni nedos­ta­tak (nak­nad­no ispu­nje­nje). Pri­tom nas­ta­le tro­ško­ve obvez­ni smo sno­si­ti sami. Kad Kup­cu bude dos­tav­ljen dru­gi pred­met bez nedos­ta­ta­ka, Kupac je u obve­zi vra­ti­ti nam pred­met s nedos­tat­kom. Uko­li­ko ne uspi­je­mo otklo­ni­ti nedos­ta­tak u odgo­va­ra­ju­ćem roku, odnos­no uko­li­ko nam pro­pad­nu dva poku­ša­ja otkla­nja­nja nedos­tat­ka, ili uko­li­ko odbi­je­mo dodat­no ispu­nje­nje, Kupac će ima­ti pra­vo zatra­ži­ti, pre­ma vlas­ti­tom izbo­ru, sma­nje­nje cije­ne ili raskid ugo­vo­ra. Uko­li­ko je riječ o manjem i nez­nat­nom nedos­tat­ku, Kupac nema pra­vo na raskid ugo­vo­ra. Od Kup­ca može­mo zatra­ži­ti da nas u odgo­va­ra­ju­ćem roku oba­vi­jes­ti o svo­joj odlu­ci; u pro­tiv­nom, može raski­nu­ti ugo­vor tek po pro­te­ku dodat­nog odgo­va­ra­ju­ćeg roka za ispu­nje­nje. Za skri­ve­ne nedos­tat­ke odgo­vor­ni smo isklju­či­vo ako su uoče­ni u roku od 6 mje­se­ci od pre­da­je pred­me­ta. Svi zah­tje­vi i pra­va Kup­ca u vezi s mate­ri­jal­nim nedos­ta­ci­ma pres­ta­ju važi­ti u roku od dvi­je godi­ne nakon što Pro­da­va­te­lju bude dos­tav­lje­na oba­vi­jest o nedos­ta­ci­ma. Potro­šač: Bez obzi­ra na gore nave­de­no, Kupac, koji je Potro­šač, može nas u roku od dva mje­se­ca od svo­ga otkri­ća oba­vi­jes­ti­ti o nedos­tat­ku uoče­nom u roku od dvi­je godi­ne od pre­uzi­ma­nja pred­me­ta. U slu­ča­ju vid­lji­vih nedos­ta­ta­ka, Kupac, koji je Potro­šač, nije obve­zan pre­gle­da­ti stvar niti je dati na pre­gled, te nje­go­va oba­vi­jest o mate­ri­jal­nom nedos­tat­ku ne tre­ba sadr­ža­va­ti deta­ljan opis nedos­tat­ka i poziv Pro­da­va­te­lju da pre­gle­da pro­izvod. Kupac, koji je Potro­šač, tako­đer uvi­jek može zbog mate­ri­jal­nog nedos­tat­ka na robi zatra­ži­ti: da mate­ri­jal­ni nedos­ta­tak bude otklo­njen ili da se sni­zi cije­na, ili da pro­izvod bude zami­je­njen novim pro­izvo­dom bez nedos­ta­ta­ka, odnos­no da mu bude vra­ćen cje­lo­kup­ni pla­će­ni iznos. Kupac u sva­kom slu­ča­ju smi­je zatra­ži­ti da mu se nadok­na­di cje­lo­kup­na šte­ta nas­ta­la usli­jed mate­ri­jal­nog nedos­tat­ka, uklju­ču­ju­ći šte­tu zbog ostva­re­nja ovog pra­va (npr. tro­ško­ve sla­nja pred­me­ta s nedos­tat­kom natrag na mjes­to otpre­ma­nja). Odgo­vor­ni smo isklju­či­vo za nedos­tat­ke uoče­ne u roku od 2 godi­ne od pre­da­je pred­me­ta. Svi zah­tje­vi i pra­va Kup­ca, koji je Potro­šač, pres­ta­ju važi­ti u roku od dvi­je godi­ne nakon što Pro­da­va­te­lju bude dos­tav­lje­na oba­vi­jest o nedos­ta­ci­ma u skla­du s pret­hod­nim stav­kom. Prav­ni nedos­ta­ci: S nas­lo­va odgo­vor­nos­ti za prav­ne nedos­tat­ke, Kupac ima zakon­sko pra­vo na pod­no­še­nje zahtjeva.
10. ODGOVORNOST ZA NAKNADU ŠTETE
Odgo­vor­nost za gru­bu nepaž­nju i namje­ru: Kup­cu odgo­va­ra­mo za šte­tu koja nas­ta­ne usli­jed neis­pu­nje­nja ili neo­d­go­va­ra­ju­ćeg ispu­nje­nja naših obve­za zbog namje­re ili gru­be nepaž­nje. Isto važi i za pro­uz­ro­če­nu nema­te­ri­jal­nu šte­tu u slu­ča­ju smr­ti, tje­les­ne ozlje­de ili naru­še­nog zdrav­lja. Ogra­ni­če­nje odgo­vor­nos­ti: Neće­mo odgo­va­ra­ti za šte­tu koja je Kup­cu pro­uz­ro­če­na usli­jed neis­pu­nje­nja naših obve­za zbog obič­ne nepaž­nje. Ovo tako­đer važi uko­li­ko naši rad­ni­ci ili pomoć­ni­ci poči­ne povre­du ugo­vor­nih obve­za i pri­tom pro­uz­ro­če šte­tu zbog obič­ne nepaž­nje. Uko­li­ko Kupac želi ostva­ri­ti neko svo­je pra­vo pre­ma nama zbog toga što nije mogao upo­tri­je­bi­ti pred­met, on će nas o tome oba­vi­jes­ti­ti i pru­ži­ti nam pri­li­ku da mu u pred­met­nom roku sta­vi­mo na ras­po­la­ga­nje zamje­nu za pred­met koji nije u moguć­nos­ti koris­ti­ti. Uko­li­ko Kupac to pro­pus­ti uči­ni­ti, iako bismo u danim okol­nos­ti­ma bili u moguć­nos­ti sta­vi­ti mu na ras­po­la­ga­nje zamjen­ski pred­met, nak­na­da šte­te za koju odgo­va­ra­mo Kup­cu bit će ogra­ni­če­na na tro­ško­ve zamjen­skog pred­me­ta koji nam nas­ta­nu. Ne odgo­va­ra­mo za slu­čaj­no nas­ta­lu šte­tu na pred­me­ti­ma koji pri­pa­da­ju Kup­cu ili su nam ustup­lje­ni, pose­bi­ce u okvi­ru prob­nog rada ili prob­ne vož­nje. Jam­s­tvo za pro­izvod: Za šte­tu koja nas­ta­ne kad gre­ška na pro­izvo­du pro­uz­ro­či smrt, tje­les­nu ozlje­du ili naru­ša­va­nje zdrav­lja, odnos­no kad zbog gre­ške na pro­izvo­du nas­ta­ne šte­ta na nekoj dru­goj stva­ri, odgo­va­ra­mo u skla­du s općim odred­ba­ma o nak­na­di šte­te i odred­ba­ma o odgo­vor­nos­ti za neis­pra­van pro­izvod suk­lad­no odred­ba­ma Zako­na o obvez­nim odno­si­ma (Narod­ne novi­ne broj, 35/2005, zajed­no s izmje­na­ma i dopu­na­ma). Za uni­šte­nje ili ošte­će­nje stva­ri nas­ta­le zbog našeg neis­prav­nog pro­izvo­da Kupac ima pra­vo na nak­na­du samo za dio šte­te koji pre­la­zi kun­sku pro­tu­vri­jed­nost izno­sa od 500 eura, obra­ču­na­to pre­ma sred­njem teča­ju HNB‑a. Naša je odgo­vor­nost isklju­če­na uko­li­ko doka­že­mo da je šte­ta nas­ta­la: (i) na način da mi nismo sta­vi­li pro­izvod u pro­met; (ii) da je na teme­lju okol­nos­ti slu­ča­ja vje­ro­jat­no da neis­prav­nost, a ni nje­zin uzrok, nisu pos­to­ja­li u vri­je­me kad smo sta­vi­li pro­izvod u pro­met; (iii) da pro­izvod nije pro­izve­den ni stav­ljen u pro­met u okvi­ru našeg pos­lo­va­nja; (iv) da je neis­prav­nost pos­lje­di­ca pri­dr­ža­va­nja pri­sil­nih pro­pi­sa koji su bili na sna­zi u tre­nut­ku kad smo sta­vi­li pro­izvod u pro­met; (v) da sta­nje zna­nos­ti ili teh­nič­kog zna­nja u vri­je­me stav­lja­nja pro­izvo­da u pro­met nije omo­gu­ća­va­lo otkri­va­nje neis­prav­nos­ti; (vi) da je šte­ta pro­uz­ro­če­na isklju­či­vo rad­njom Kup­ca ili oso­be za koju on odgo­va­ra, odnos­no rad­njom tre­će oso­be koju mi nismo mogli pre­dvi­dje­ti i čije pos­lje­di­ce nismo mogli izbje­ći ili otklo­ni­ti. Dje­lo­mič­no se oslo­ba­đa­mo odgo­vor­nos­ti ako je nas­tan­ku šte­te dje­lo­mič­no pri­do­nio Kupac ili oso­ba za koju on odgo­va­ra. Naša je odgo­vor­nost isklju­če­na uko­li­ko je šte­ta nas­ta­la kriv­njom Kup­ca ili tre­će oso­be koji nisu upo­treb­lja­va­li pro­izvod na uobi­ča­je­ni ili pri­mje­re­ni način i/ili nisu ruko­va­li pro­izvo­dom u skla­du s upu­ta­ma, dek­la­ra­ci­ja­ma ili spe­ci­fi­ka­ci­ja­ma u vezi s pro­izvo­dom i/ili su upo­treb­lja­va­li pro­izvod u svr­hu koja nije u skla­du s pro­pi­si­ma. Uko­li­ko je to potreb­no suk­lad­no pri­mje­nji­vim zakon­skim odred­ba­ma, Pro­da­va­telj će izda­ti jam­s­tvo za isprav­nost pro­da­ne stva­ri (garan­ci­ju) za odre­đe­ni pro­izvod. Isklju­če­nje odgo­vor­nos­ti: Bilo kak­va odgo­vor­nost Pro­da­va­te­lja koja nadi­la­zi odgo­vor­nost za nak­na­du šte­te u skla­du s odred­ba­ma ovog član­ka Uvje­ta izri­či­to je isklju­če­na. Ogra­ni­če­nja i isklju­če­nja odgo­vor­nos­ti u skla­du s odred­ba­ma ovog član­ka 10. Uvje­ta tako­đer važe i u odno­su na naše surad­ni­ke i pomoć­ni­ke, te u korist istih. U odno­su na Kup­ca, koji je Potro­šač, a suk­lad­no Zako­nu o zašti­ti potro­ša­ča, ne pos­to­ji isklju­če­nje ili ogra­ni­če­nje odgo­vor­nos­ti Pro­da­va­te­lja za šte­tu uzro­ko­va­nu smr­ću ili tje­les­nom ozlje­dom Kup­ca koji je Potro­šač, ako je šte­ta pos­lje­di­ca štet­ne rad­nje Prodavatelja.
11. OSIGURANJE TRAŽBINA
Kupo­pro­da­ja s pri­dr­ža­jem pra­va vlas­niš­tva: Ispo­ru­če­na roba pred­stav­lja naše vlas­niš­tvo sve do pod­mi­re­nja svih traž­bi­na iz ugo­vor­nog odno­sa s Kup­cem, koji je pove­zan s ispo­ru­če­nim pred­me­tom (kupo­pro­da­ja s pri­dr­ža­jem pra­va vlas­niš­tva). Uko­li­ko Kupac ne ispu­ni pra­vo­vre­me­no svo­je obve­ze, ovla­šte­ni smo raski­nu­ti ugo­vor i zatra­ži­ti povrat ispo­ru­če­ne robe. Kupac je obve­zan čuva­ti za nas robu s paž­njom dobrog gos­po­dar­stve­ni­ka, te pre­ma potre­bi izvr­ši­ti rado­ve odr­ža­va­nja, te nas u slu­ča­ju da tre­će oso­be pola­žu pra­vo na ispo­ru­če­nu robu, bilo putem zap­lje­ne ili na dru­gi način, bez odla­ga­nja o tome pisa­nim putem oba­vi­jes­ti­ti. Na zah­tjev Pro­da­va­te­lja, ugo­vo­ri o kupo­pro­da­ji s pri­dr­ža­jem pra­va vlas­niš­tva, skla­pat će se u obli­ku jav­no ovje­rov­lje­ne ispra­ve. Od tre­nut­ka od kad Kupac pre­uz­me robu, sno­si rizik slu­čaj­ne pro­pas­ti ili ošte­će­nja stva­ri. U slu­ča­ju pre­ra­de, sje­di­nje­nja ili mije­ša­nja robe u smis­lu Zako­na o vlas­niš­tvu i dru­gim stvar­nim pra­vi­ma (Narod­ne novi­ne br. 91/1996, zajed­no s izmje­na­ma i dopu­na­ma), Kupac je obve­zan omo­gu­ći­ti nam ovis­no o nas­ta­loj situ­aci­ji: (i) povrat robe u pri­jaš­nje sta­nje, uko­li­ko je to mogu­će; (ii) bri­nu­ti se o suv­las­nič­kom dije­lu na novo­nas­ta­lim pred­me­ti­ma u visi­ni vri­jed­nos­ti naše traž­bi­ne, uko­li­ko vra­ća­nje u pri­jaš­nje sta­je nije mogu­će niti dopu­šte­no, odnos­no ovis­no o našim inte­re­si­ma raz­vrg­nu­ti suv­las­nič­ku zajed­ni­cu ili ustu­pi­ti pred­met osta­lim suv­las­ni­ci­ma uz nak­na­du; i (iii) ustu­pi­ti nam pra­vo na nak­na­du šte­te u slu­ča­ju da nije nas­tao novi pred­met, ali povrat u pri­jaš­nje sta­nje nije moguć zbog neraz­mjer­no veli­kih tro­ško­va . U okvi­ru redov­nog pos­lo­va­nja Kupac može nor­mal­no ras­po­la­ga­ti ispo­ru­če­nom robom, ali istu ne smi­je zalo­ži­ti ili je upo­tri­je­bi­ti kao osi­gu­ra­nje. Kupac je tako­đer ovla­šten pro­da­ti robu, ali isklju­či­vo pod uvje­tom da nam ustu­pi cje­lo­kup­ne traž­bi­ne nas­ta­le u okvi­ru pro­da­je u visi­ni konač­nog izno­sa naše traž­bi­ne. Kupac je u nače­lu ovla­šten sam napla­ti­ti pred­met­ne traž­bi­ne, ali smo mi ovla­šte­ni opo­zva­ti tu puno­moć za napla­tu i sami napla­ti­ti traž­bi­ne uko­li­ko Kupac ne ispu­ni svo­je obve­ze pre­ma nama, odnos­no uko­li­ko kas­ni ili je nad njim pokre­nut ste­čaj­ni ili pred­ste­čaj­ni pos­tu­pak ili pak pos­tu­pak izvan­red­ne upra­ve. Kupac će nam na zah­tjev sta­vi­ti na ras­po­la­ga­nje sve podat­ke i doku­men­ta­ci­ju potreb­nu za ostva­re­nje naših pra­va. Uko­li­ko naše osi­gu­ra­nje pre­ma­šu­je vri­jed­nost svih naših traž­bi­na za više od 10 (deset) pos­to, obvez­ni smo na zah­tjev Kup­ca otpus­ti­ti višak osi­gu­ra­nja iznad 10 (deset) pos­to, pri čemu smo slo­bod­ni sami odlu­či­ti koji ćemo dio osi­gu­ra­nja otpus­ti­ti. Pra­vo zadr­ža­va­nja i založ­no pra­vo: Na pred­me­ti­ma koje nam Kup­ci pre­da­ju radi poprav­ka ili odr­ža­va­nja ima­mo pra­vo zadr­ža­va­nja i založ­no pra­vo radi osi­gu­ra­nja traž­bi­na iz pos­lov­nog odno­sa s Kup­cem. Po dos­pi­je­ću traž­bi­na ti pred­me­ti mogu biti pro­da­ni izvan­sud­skim putem.
12. OBRADA PODATAKA I POVJERLJIVOST
Kupac nas s pot­pi­som ugo­vo­ra ovlaš­ću­je za obra­du i kori­šte­nje poda­ta­ka dobi­ve­nih od Kup­ca za potre­be pos­lov­nog odno­sa, u skla­du s Ured­bom (EU) 2016/679 Europ­skog par­la­men­ta i Vije­ća od 27. trav­nja 2016. o zašti­ti poje­di­na­ca u vezi s obra­dom osob­nih poda­ta­ka i o slo­bod­nom kre­ta­nju tak­vih poda­ta­ka te o stav­lja­nju izvan sna­ge Direk­ti­ve 95/46/EZ (Opća ured­ba o zašti­ti poda­ta­ka) (SL L 119, 4. 5. 2016.) (u dalj­njem tek­s­tu: Opća ured­ba o zašti­ti poda­ta­ka) te Zako­nom o pro­ved­bi Opće ured­be o zašti­ti poda­ta­ka (NN 42/18) Repu­bli­ke Hrvat­ske. Cje­lo­kup­na kores­pon­den­ci­ja, uklju­ču­ju­ći elek­tro­nič­ke poru­ke, koja je raz­mi­je­nje­na s Kup­cem sma­tra se povjer­lji­vom i s njo­me se mora pos­tu­pa­ti jed­na­ko kao s povjer­lji­vim podacima.
13. MJERODAVNO PRAVO I SUDSKA NADLEŽNOST
Na sve ugo­vor­ne odno­se, uklju­ču­ju­ći pre­du­go­vor­ne odno­se i pra­va koja iz njih pro­iz­la­ze, pri­mje­nju­je se hrvat­sko pra­vo, uz isklju­če­nje koli­zij­skih nor­mi. Pri­mje­na Konven­ci­je UN‑a o ugo­vo­ri­ma o među­na­rod­noj pro­da­ji robe (CISG) izri­či­to je isklju­če­na. Za rje­ša­va­nje svih even­tu­al­nih spo­ro­va nad­le­žan je mjes­no nad­lež­ni sud u Rije­ci, ali traž­bi­ne pre­ma Kup­cu mogu biti ostva­re­ne i putem nekog dru­gog suda koji je mjes­no nad­le­žan za tu stvar.
14. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovi se Uvje­ti pri­mje­nju­ju od 01.06.2018. i dos­tup­ni su od tog dana u pos­lov­nom pros­to­ru kao i na inter­net­skoj stra­ni­ci Pro­da­va­te­lja http://www.bu-perkins.hr. Uko­li­ko bi poje­di­ne odred­be ovih Uvje­ta bile ništa­ve, nepro­ve­di­ve ili neva­že­će, pre­os­ta­le odred­be ovih Uvje­ta ostat će nepro­mi­je­nje­ne i nas­ta­vit će se pri­mje­nji­va­ti. Ništa­ve, nepro­ve­di­ve ili neva­že­će odred­be bit će zami­je­nje­ne novim i važe­ćim odred­ba­ma, pri čemu će se pola­zi­ti od gos­po­dar­ske svr­he koja se želje­la pos­ti­ći ništa­vom, nepro­ve­di­vom ili neva­že­ćom odred­bom. Pro­da­va­telj ima pra­vo u bilo kojem tre­nut­ku izmi­je­ni­ti i ažu­ri­ra­ti ove Uvje­te, pri čemu će se izmi­je­nje­ni i ažu­ri­ra­ni Uvje­ti pri­mje­nji­va­ti od dana obja­ve istih od stra­ne Pro­da­va­te­lja na nje­go­voj inter­net­skoj stra­ni­ci http://www.bu-perkins.hr.