Vše­o­bec­né obchod­ní podmínky
pro dodáv­ky zbo­ží a posky­to­vá­ní slu­žeb BU Power Sys­tems s.r.o.

Plat­né od: 1.1.2020

1 Roz­sah pou­ži­tí těch­to Vše­o­bec­ných obchod­ních podmínek

1.1 Naše dodáv­ky zbo­ží, posky­to­vá­ní slu­žeb a před­klá­dá­ní nabí­dek se usku­teč­ňu­jí v sou­la­du s těmi­to Vše­o­bec­ný­mi obchod­ní­mi pod­mín­ka­mi (dále jen „Pod­mín­ky“) a jsou na nich výhrad­ně založeny.

Jaké­ko­li obchod­ní pod­mín­ky zákaz­ní­ků, kupu­jí­cích, jiných smluv­ních stran atd. (dále jen „Smluv­ní part­ner“), kte­ré jsou v roz­po­ru s těmi­to Pod­mín­ka­mi nebo se od nich liší, se pou­ži­jí pou­ze teh­dy, pokud jsou výslov­ně odsou­hla­se­ny sta­tu­tár­ním orgá­nem naší spo­leč­nos­ti nebo námi k tomu zmoc­ně­ným zástupcem.

Vše­o­bec­né obchod­ní pod­mín­ky Smluv­ní­ho part­ne­ra nejsou závaz­né, i když jejich pou­ži­tí není výslov­ně v roz­po­ru. Jaké­ko­li tiché uzná­ní vše­o­bec­ných obchod­ních pod­mí­nek Smluv­ní­ho part­ne­ra z důvo­du jed­ná­ní, z něhož lze tako­vý záměr vyvo­dit, je vyloučeno.

1.2 Pod­mín­ky se vzta­hu­jí také na všech­ny budou­cí smluv­ní vzta­hy. Pou­ži­jí se bez ohle­du na sku­teč­nost, zda jsou v jed­not­li­vých pří­pa­dech uve­de­ny samostatně.

1.3 Jaká­ko­li usta­no­ve­ní odchy­lu­jí­cí se od těch­to Pod­mí­nek a/nebo dodat­ků k nim vyža­du­jí písem­nou formu.

2 Před­klá­dá­ní nabí­dek a uza­ví­rá­ní smluv/práv k našim dokumentům/odhadům nákla­dů a výdajů

2.1 Smlou­va bude uza­vře­na pou­ze za před­po­kla­du, že při­jme­me nabíd­ku (objed­náv­ku) před­lo­že­nou Smluv­ním part­ne­rem. Doru­če­ní nezá­vaz­né­ho odha­du nákla­dů zasla­né­ho námi za žád­ných okol­nos­tí neza­klá­dá návrh na uza­vře­ní smlou­vy se Smluv­ním partnerem.

Smlou­va mezi námi a Smluv­ním part­ne­rem bude rov­něž uza­vře­na (tj. bez jaké­ko­li naší kon­fir­ma­ce), pokud dodá­me objed­na­né zbo­ží a/nebo pro­ve­de­me objed­na­né služ­by a Smluv­ní part­ner tako­vé zbo­ží a/nebo služ­by přijme.

V pří­pa­dě, že objed­na­né zbo­ží a/nebo služ­by nejsou dodá­ny a/nebo nejsou zce­la pro­ve­de­ny, z důvo­du, že dodá­ní a plně­ní není čás­teč­ně mož­né nebo pro­to­že celá dodáv­ka tako­vé­ho zbo­ží a slu­žeb je eko­no­mic­ky nepři­mě­ře­ná a Smluv­ní part­ner pro­to odmí­tá při­je­tí kom­plet­ní­ho zbo­ží a slu­žeb v sou­la­du s ust. odstav­ce 2.5 nebo 3.1 těch­to Pod­mí­nek, máme prá­vo vyúčto­vat zbo­ží a služ­by, kte­ré jsme již doda­li a /nebo provedli.

2.2 Sou­hlas s nabíd­kou (objed­náv­kou) Smluv­ní­ho part­ne­ra může­me pro­je­vit do dvou (2) týd­nů od její­ho přijetí.

2.3 Není-li dohod­nu­to jinak, vyhra­zu­je­me si vlast­nic­ké prá­vo, autor­ská prá­va a jaká­ko­li jiná prá­va dušev­ní­ho vlast­nic­tví s ohle­dem ke všem našim nabíd­kám, odha­dům nákla­dů a výda­jů, výkre­sům, obráz­kům, popi­sům, jakož i dal­ším doku­men­tům a zázna­mům, kte­ré jsme my nebo tře­tí stra­na poskyt­la Smluv­ní­mu partnerovi.

Bez naše­ho výslov­né­ho sou­hla­su nesmí Smluv­ní part­ner s výše uve­de­ný­mi věc­mi a doku­men­ty ani s jejich obsa­hem sezná­mit tře­tí stra­nu. Uži­tí výše uve­de­ných věcí a doku­men­tů, jakož i poři­zo­vá­ní jejich kopií a opi­sů je mož­né pou­ze v míře, kte­rá je nezbyt­ná pro uza­vře­ní nebo plně­ní smluv s námi.

Výše uve­de­né doku­men­ty a věci, včet­ně jakých­ko­li kopií a opi­sů, nám budou nepro­dle­ně vrá­ce­ny na nákla­dy Smluv­ní­ho part­ne­ra, pokud není smlou­va uza­vře­na, nebo pokud tyto doku­men­ty a věci již nejsou nut­né pro násled­né plně­ní smlouvy.

2.4 Smluv­ní part­ner je povi­nen dodr­žo­vat naše poky­ny týka­jí­cí se uží­vá­ní věcí a doku­men­tů uve­de­ných výš v odstav­ci 2.3. Smluv­ní part­ner je zejmé­na povi­nen dodr­žet ome­ze­ní uži­tí uve­de­ná v těch­to doku­men­tech a nesmí pou­ží­vat tyto věci a doku­men­ty k jiným úče­lům, než pro kte­ré jsou určeny.

2.5 Odha­dy nákla­dů a výda­jů nejsou závaz­né. V pří­pa­dě, že je smlou­va uza­vře­na na zákla­dě nezá­vaz­né­ho odha­du nákla­dů a výda­jů, může­me cenu uve­de­nou v odha­du nákla­dů a výda­jů pře­kro­čit až o 10%.

V pří­pa­dě, že bude zjev­né, že cena uve­de­ná v odha­du nákla­dů a výda­jů bude pře­kro­če­na o více než 10%, infor­mu­je­me o tom Smluv­ní­ho part­ne­ra. Jsme opráv­ně­ni zasta­vit prá­ci a sou­vi­se­jí­cí čin­nos­ti, dokud nebu­de uza­vře­na závazná doho­da se smluv­ním part­ne­rem o pokra­čo­vá­ní pra­cí a činností.

Na zákla­dě naše­ho ozná­me­ní, že cena uve­de­ná v odha­du nákla­dů a výda­jů bude pře­kro­če­na o více než 10%, má Smluv­ní part­ner prá­vo smlou­vu vypovědět.

V tako­vém pří­pa­dě jsme opráv­ně­ni účto­vat cenu za již doda­né zbo­ží a poskyt­nu­té služ­by v sou­la­du s původ­ním odha­dem nákla­dů a výdajů.

3 Opra­va, výmě­na a seřizování

3.1 Roz­sah údrž­by a/nebo oprav bude vyme­zen ve smlou­vě a to pod­le úda­jů a infor­ma­cí, poskyt­nu­tých Smluv­ním partnerem.

Pokud se během pro­vá­dě­ní před­mě­tu smlou­vy uká­že, že pro­ve­de­ní sjed­na­né­ho roz­sa­hu údrž­bář­ských pra­cí a/nebo oprav není mož­né a toto neby­lo zná­mo při uza­vře­ní smlou­vy, máme prá­vo vyúčto­vat Smluv­ní­mu part­ne­ro­vi cenu za mate­ri­ál a prá­ce, již provedené.

Na zákla­dě naše­ho ozná­me­ní je Smluv­ní part­ner opráv­něn smlou­vu vypo­vě­dět; v tako­vém pří­pa­dě, máme prá­vo vyúčto­vat Smluv­ní­mu part­ne­ro­vi cenu za mate­ri­ál a prá­ce, již pro­ve­de­né. Jsme povin­ni pokra­čo­vat v prá­ci, pou­ze pokud na tom Smluv­ní part­ner závaz­ně a výslov­ně trvá.

3.2 V pří­pa­dě, že při­jme­me pro­ti­hod­no­tou jaké­ko­li věci od Smluv­ní­ho part­ne­ra, zna­me­ná to, že uza­ví­rá­me se Smluv­ním part­ne­rem kup­ní smlou­vu, pokud jde o věc, kte­rá má být dodá­na, s tím, že Smluv­ní part­ner má nárok pou­ze na pře­vod vlast­nic­tví k dané věci namís­to pla­ce­ní kup­ní ceny.

Máme nárok na všech­na prá­va (tj. bez jaké­ho­ko­li ome­ze­ní těch­to práv), kte­rá vyplý­va­jí z vad věcí doda­ných Smluv­ním part­ne­rem. Jaká­ko­li tako­vá věc musí být pros­tá sva­řo­va­ných či nesva­řo­va­ných lomů a/nebo trhlin.

3.3 Pokud při­jme­me pro­ti­hod­no­tou jakou­ko­li věc, bude její hod­no­ta závis­lá na to, zda může být repa­so­vá­na. Pokud nelze jed­not­li­vé sou­čás­ti tako­vé věci při­ja­té pro­ti­hod­no­tou opra­vit, máme prá­vo tyto sou­čás­ti vymě­nit a vypo­čí­tat při­mě­ře­ný odpo­čet z ceny věcí při­ja­tých jako pro­ti­hod­no­ta. Smluv­ní part­ner je opráv­něn rekla­mo­vat jaké­ko­li sou­čás­ti, kte­ré jsme nahradili.

3.4 V pří­pa­dě, že nám Smluv­ní part­ner účtu­je seří­ze­ní nebo opra­co­vá­ní původ­ních dílů, kte­ré jsou před­mě­tem smlou­vy, jsme povin­ni pro­vést dohod­nu­tou prá­ci nále­ži­tým způsobem.

Není-li dohod­nu­to jinak, nejsme povin­ni dodat nic nad rámec pro­ve­de­ní domlu­ve­né práce.

4 Údrž­ba

4.1 Údrž­by pro­vá­dí­me pou­ze na zákla­dě zvlášt­ní doho­dy, kte­rou je sjed­nán též roz­sah posky­to­va­né údržby.

4.2 Na zákla­dě doho­dy o údrž­bě jsme povin­ni dodá­vat zbo­ží a/nebo posky­to­vat služ­by, kte­ré jsou v ní sjed­ná­ny. Jaká­ko­li čin­nost či dodáv­ka nad rámec domlu­ve­né čin­nos­ti či dodáv­ky, zejmé­na dosa­že­ní kon­krét­ní doby život­nos­ti udr­žo­va­ných před­mě­tů, musí být sjed­ná­na zvlášť.

4.3 V pří­pa­dě, že tako­vá doho­da sjed­ná­na není, nene­se­me odpo­věd­nost za chy­by a záva­dy, kte­ré nám byly nahlá­še­ny, a/nebo nejsme povin­ni tyto chy­by a záva­dy odstranit.

4.4 Smluv­ní part­ner je povi­nen nám umož­ní pří­stup k před­mě­tům, k nimž byla uza­vře­na doho­da o údrž­bě, a jakož i poskyt­nout veš­ke­rý spe­ci­a­li­zo­va­ný a pomoc­ný per­so­nál, pali­va, ener­gii a vodu včet­ně všech potřeb­ných při­po­je­ní, tope­ní a osvět­le­ní a pro­vést dal­ší opat­ře­ní nezbyt­ná pro pro­vá­dě­ní údrž­bář­ských činností.

V pří­pa­dě doda­teč­ných obtí­ží a/nebo zpož­dě­ní vyplý­va­jí­cích ze sku­teč­nos­ti, že Smluv­ní part­ner nespl­ňu­je výše uve­de­né povin­nos­ti zce­la nebo je spl­ňu­je nedo­sta­teč­ně, jsme opráv­ně­ni za tyto pod­mín­ky vyúčto­vat při­mě­ře­nou náhradu.

5 Pora­den­ské a kon­zul­tač­ní služby

5.1 Máme-li Smluv­ní­mu part­ne­ro­vi poskyt­nout pora­du ohled­ně vhod­nos­ti, pou­ži­tel­nos­ti nebo jiných cha­rak­te­ris­tic­kých vlast­nos­tí našich pro­duk­tů, je Smluv­ní part­ner povi­nen pře­dat nám — bez naší výslov­né výzvy — veš­ke­ré infor­ma­ce a doku­men­ty, kte­ré jsou pro tako­vé pora­den­ské služ­by pod­stat­né. Kon­zul­tač­ní služ­by budou posky­to­vá­ny na zákla­dě infor­ma­cí a doku­men­tů poskyt­nu­tých Smluv­ním partner.

5.2 V pří­pa­dě, že Smluv­ní­mu part­ne­ro­vi poskyt­ne­me pora­du ohled­ně insta­la­ce a/nebo mon­tá­že našich pro­duk­tů — bez ohle­du na to, zda tako­vá insta­la­ce a/nebo mon­táž je pro­vá­dě­na Smluv­ním part­ne­rem či jakou­ko­li tře­tí stra­nou — tyto pora­den­ské služ­by budou poskyt­nu­ty pou­ze ohled­ně insta­la­ce a/nebo mon­tá­že, není-li dohod­nu­to jinak, niko­li již dohled nad insta­la­cí a/nebo mon­táž v naší provozovně.

6 Odbor­né ško­le­ní a vzdělávání

6.1 Odbor­né ško­le­ní a vzdě­lá­vá­ní posky­tu­je­me pou­ze na zákla­dě zvlášt­ní dohody.

6.2 Vyhra­zu­je­me si výluč­né prá­vo na vyu­ži­tí doku­men­tů doda­ných Smluv­ní­mu part­ne­ro­vi a / nebo účast­ní­kům odbor­né­ho ško­le­ní a vzdě­lá­vá­ní jme­no­va­ným Smluv­ním part­ne­rem. Smluv­ní part­ner a / nebo účast­ní­ci odbor­né­ho ško­le­ní a vzdě­lá­vá­ní jme­no­va­ní Smluv­ním part­ne­rem jsou opráv­ně­ni pou­ží­vat doku­men­ty v rám­ci tako­vé­ho ško­le­ní a vzdě­lá­vá­ní jen pro své vlast­ní úče­ly (nevý­hrad­ní prá­vo na uží­vá­ní a uží­vá­ní). Poskyt­nu­tí ško­li­cích doku­men­tů tře­tí oso­bě vyža­du­je náš před­cho­zí písem­ný souhlas.

6.3 Smluv­ní part­ner je povi­nen zkon­t­ro­lo­vat kva­li­fi­ka­ce zaměst­nan­ců, kte­ří jsou Smluv­ním part­ne­rem vybrá­ni k účas­ti na odbor­ném ško­le­ní a vzdě­lá­vá­ní. Máme prá­vo odmít­nout odbor­nou pří­pra­vu osob, kte­ré nejsou pro­ka­za­tel­ně pro výcvi­ko­vý kurz způsobilé.

7 Ceny a pla­teb­ní pod­mín­ky / prá­va na odškod­ně­ní a zadr­že­ní / zálohy

7.1 Pokud není dohod­nu­to jinak, pla­tí naše ceny „ze závo­du“. Nákla­dy na dopra­vu a bale­ní nejsou zahr­nu­ty v cenách a budou účto­vá­ny zvlášť.

7.2 K cenám bude účto­vá­na zákon­ná daň z při­da­né hod­no­ty, pokud dodáv­ka pod­lé­há dani z při­da­né hod­no­ty. Vypo­čí­tá se na zákla­dě záko­nem sta­no­ve­né saz­by plat­né k datu vyúčto­vá­ní a bude uve­de­na zvlášť.

Při zahra­nič­ních obchod­ních trans­ak­cí je Smluv­ní part­ner povi­nen uhra­dit cla a poplat­ky, kte­ré vznik­nou při pře­vo­du do země pří­jem­ce, jakož i jiné zákon­né povin­nos­ti uklá­da­né v zemi příjemce.

Pokud máme v pří­pa­dě zahra­nič­ních obchod­ních trans­ak­cí povin­nost zapla­tit cla a poplat­ky sami, je Smluv­ní part­ner povi­nen nám tako­vé plat­by uhradit.

7.3 Část­ky účto­va­né daňo­vým dokla­dem jsou splat­né do čtr­nác­ti (14) dnů ode dne, kdy byl daňo­vý doklad Smluv­ní­mu part­ne­ro­vi doru­čen, ane­bo ode dne obdr­že­ní zbo­ží nebo služ­by, pod­le toho kte­rý z těch­to dnů nastal později.

V pří­pa­dě, pra­cí nebo slu­žeb na zákla­dě smlou­vy o dílo, kte­rá neza­hr­nu­je dodá­ní movi­tých věcí, jež mají být vyro­be­ny nebo zho­to­ve­ny, vyža­du­je splat­nost ceny účto­va­né daňo­vým dokla­dem kro­mě doru­če­ní daňo­vé­ho dokla­du Smluv­ní­mu part­ne­ro­vi i její odsouhlasení.

Po uply­nu­tí doby splat­nos­ti je Smluv­ní part­ner v pro­dle­ní, aniž by byla nut­ná jakou­ko­li výzva k pla­ce­ní. V pří­pa­dě pro­dle­ní s plat­bou jsme opráv­ně­ni poža­do­vat též úrok z pro­dle­ní. Uplat­ňo­vá­ní jakých­ko­li dal­ších škod tím není nedotčeno.

7.4 Veš­ke­ré sle­vy posky­tu­je­me pou­ze na zákla­dě zvlášt­ních dohod.

7.5 Smluv­ní part­ner má prá­vo na započ­te­ní své­ho dlu­hu, kte­rý se stal splat­ným a nespor­ný­mi vůči dru­hé smluv­ní stra­ně, Totéž pla­tí pro uplat­ně­ní zadr­žo­va­cí­ho práva.

7.6 V pří­pa­dě, že je Smluv­ním part­ne­rem poža­do­vá­no před­čas­né dodá­ní zbo­ží nebo pře­dem poskyt­nu­tí služ­by, jsme opráv­ně­ni poža­do­vat při­mě­ře­nou část­ku zálo­hy v sou­la­du s tako­vým před­čas­ným dodá­ním zbo­ží nebo pře­dem poskyt­nu­tou služ­bou. Usta­no­ve­ní § 1912 občan­ské­ho záko­ní­ku tím není dotčeno.

8 Lhů­ta k plně­ní a pro­dle­ní s plněním

8.1 Dodr­žo­vá­ní námi sta­no­ve­né doby pro dodá­ní zbo­ží nebo poskyt­nu­tí služ­by je pod­mí­ně­no včas­ným doru­če­ním všech doku­men­tů, jež je Smluv­ní part­ner povi­nen nám dodat, jakož i poskyt­nu­tím dal­ších infor­ma­cí a pří­pad­ných potřeb­ných sou­hla­sů a zapla­ce­ním záloh. Při pro­dle­ní Smluv­ní­ho part­ne­ra se spl­ně­ním uve­de­ných povin­nos­tí bude doba dodá­ní zbo­ží nebo poskyt­nu­tí služ­by při­mě­ře­ně prodloužena.

8.2 Nasta­nou-li pře­káž­ky pro dodá­ní zbo­ží nebo poskyt­nu­tí služ­by způ­so­be­né vyš­ší mocí, stáv­ka­mi, výlu­ka­mi nebo nedo­stat­kem pro­voz­ních zdro­jů nebo suro­vin, nezá­vis­le na naší vůli, jež neby­lo mož­no před­ví­dat v době uza­vře­ní smlou­vy, a v důsled­ku toho se dodá­ní zbo­ží či poskyt­nu­tí služ­by sta­ne trva­le nemož­ným, máme prá­vo smlou­vu vypo­vě­dět v roz­sa­hu dosud neu­sku­teč­ně­né­ho plnění.

8.3 Prá­vo Smluv­ní­ho part­ne­ra na náhra­du ško­dy v pří­pa­dě, že jsme v pro­dle­ní s dodá­ním zbo­ží nebo s posky­to­vá­ním slu­žeb nebo pokud je dodá­ní zbo­ží nebo posky­to­vá­ní slu­žeb nemož­né, je ome­ze­no v roz­sa­hu usta­no­ve­ní člán­ku 14.

8.4 Smluv­ní part­ner není opráv­něn vypo­vě­dět smlou­vu či od ní odstou­pit z důvo­du pro­dle­ní s dodá­ním zbo­ží nebo poskyt­nu­tí slu­žeb, k němuž došlo z důvo­dů, za kte­ré nene­se­me odpovědnost.

V pří­pa­dě, že má Smluv­ní part­ner prá­vo na odstou­pe­ní od smlou­vy z důvo­du pro­dle­ní s dodá­ním, za kte­ré jsme odpo­věd­ní, je nám Smluv­ní part­ner povi­nen písem­ně a v při­mě­ře­né době na naši žádost ozná­mit, zda od smlou­vy odstu­pu­je nebo trvá na usku­teč­ně­ní dodáv­ky nebo poskyt­nu­tí služby.

Pokud Smluv­ní part­ner nám tako­vé ozná­me­ní v při­mě­ře­né době nesdě­lí, je povi­nen nám poskyt­nout doda­teč­nou při­mě­ře­nou lhů­tu pro dodá­ní zbo­ží nebo poskyt­nu­tí služ­by; v tako­vém pří­pa­dě je mož­no od smlou­vy odstou­pit pou­ze teh­dy, pokud k dodá­ní zbo­ží nebo poskyt­nu­tí služ­by nedo­šlo ani v doda­teč­né při­mě­ře­né lhůtě.

8.5 Bylo-li dohod­nu­to dodá­ní zbo­ží nebo poskyt­nu­tí služ­by v doda­teč­né při­mě­ře­né lhů­tě máme prá­vo dodat zbo­ží nebo poskyt­nout služ­bu i před uply­nu­tím této doda­teč­né lhůty.

Byl-li ujed­nán přes­ný čas plně­ní jsme opráv­ně­ní dodat zbo­ží či poskyt­nout služ­bu dří­ve, pokud jsme Smluv­ní­mu part­ne­ro­vi dří­věj­ší plně­ní ozná­mi­li v při­mě­ře­né lhů­tě. To nepla­tí, pokud dodáv­ka zbo­ží nebo poskyt­nu­tí slu­žeb musí být spl­ně­na pou­ze v ujed­na­ný čas z uzna­tel­né­ho důvodu.

9 Pře­chod rizika/přejímací prohlídka

9.1 Není-li dohod­nu­to jinak, je dodá­ní zbo­ží spl­ně­no za pod­mín­ky „ze závodu“.

9.2 Rizi­ko za ztrá­tu nebo poško­ze­ní zbo­ží pře­chá­zí na Smluv­ní­ho part­ne­ra, bez ohle­du zda Smluv­ní part­ner potvr­dil pře­vze­tí zbo­ží nebo poskyt­nu­tí služby.

9.3 Na žádost Smluv­ní­ho part­ne­ra a na jeho nákla­dy zajis­tí­me pře­prav­ní pojiš­tě­ní dodáv­ky zbo­ží. Smluv­ní part­ner zajis­tí, aby byly spl­ně­ny všech­ny před­po­kla­dy a poža­dav­ky pro insta­la­ci a/nebo montáž.

9.4 Je-li to tech­nic­ky mož­né, lze na žádost Smluv­ní­ho part­ne­ra pro­vést pře­jí­ma­cí pro­hlíd­ku dodáv­ky v našem závodě.

10 Plně­ní dodávky/součinnost s tře­tí­mi stranami

10.1 Čás­teč­né plně­ní dodáv­ky je pří­pust­né, pokud s tím Smluv­ní stra­na vyslo­ví sou­hlas. Totéž pla­tí pro dodá­ní vět­ší­ho nebo men­ší­ho množ­ství než bylo sjed­ná­no, je-li to v obo­ru obvyklé.

10.2 Není-li dohod­nu­to jinak, určí­me bale­ní a druh pře­pra­vy my.

10.3 V pří­pa­dě, že Smluv­ní part­ner nepo­skyt­ne sou­čin­nost při plně­ní dodáv­ky nebo poru­ší jaké­ko­li jiné povin­nos­ti, máme nárok na náhra­du ško­dy včet­ně náhra­dy za mimo­řád­né náklady.

10.4 Máme prá­vo spl­nit dodáv­ku v sou­čin­nos­ti s tře­tí­mi stranami.

11 Zvlášt­ní usta­no­ve­ní pro insta­la­ci a montáž
11.1 Insta­la­ce a / nebo mon­tá­že pro­vá­dí­me pou­ze na zákla­dě zvlášt­ní dohody.

11.2 Při pro­vá­dě­ní insta­la­ce a / nebo mon­tá­že, je Smluv­ní part­ner povi­nen nám poskyt­nout na své nákla­dy a včas, pří­stup k mís­tu insta­la­ce nebo mon­tá­že, jakož i veš­ke­rý potřeb­ný spe­ci­a­li­zo­va­ný a pomoc­ný per­so­nál, pali­va, ener­gii, a vodu (včet­ně všech při­po­je­ní, vytá­pě­ní a osvět­le­ní), a pro­vést pří­pad­ná dal­ší opat­ře­ní nezbyt­ná pro insta­la­ci a/nebo montáž.

11.3 Smluv­ní part­ner je povi­nen zajis­tit pod­le naše­ho poža­dav­ku pra­cov­ní pro­sto­ry a kanceláře.

11.4 Smluv­ní part­ner je povi­nen nás infor­mu­je o všech mož­ných rizi­cích a zvlášt­nos­tech spo­je­ných s insta­la­cí a/nebo montáží.

11.5 V pří­pa­dě obtí­ží a/nebo zpož­dě­ní vznik­lých v důsled­ku, že Smluv­ní part­ner zce­la nebo zčás­ti nespl­nil výše uve­de­né povin­nos­ti, jsme opráv­ně­ni vyúčto­vat při­mě­ře­nou náhra­du za vznik­lé vícenáklady.

12 Rekla­ma­ce vad jakos­ti před­mě­tu dodávky

12.1 Pokud infor­ma­ce, posky­to­va­né o dodáv­kách zbo­ží a/nebo slu­žeb obsa­hu­jí i úda­je o jakos­ti, neza­klá­da­jí záru­ku ani ruče­ní za jakost. V pří­pa­dě, že dodá­vá­me zbo­ží nebo poskyt­ne­me služ­by na zákla­dě spe­ci­fi­ka­cí nebo výka­zů, musí být v nich uve­de­ny úda­je o jakos­ti. Pokud nedo­jde k ujed­ná­ní o jakos­ti, budou dodáv­ky zbo­ží nebo posky­to­va­né služ­by odpo­ví­dat před­pi­sům plat­ným v Čes­ké repub­li­ce a sou­čas­né­mu sta­vu tech­ni­ky v Čes­ké republice.

12.2 Smluv­ní part­ner nesmí odmít­nout zásil­ku z důvo­du nepod­stat­ných vad nebo závad. Jaké­ko­li odchyl­ky od jakos­ti, kte­ré jsou v obo­ru obvyk­lé, nejsou pova­žo­vá­ny za vady.

12.3 Smluv­ní part­ner je povi­nen řád­ně a bez­od­klad­ně pro­vést kon­t­ro­lu před­mě­tu dodáv­ky při jeho doru­če­ní. Totéž pla­tí, pokud bude před­mět dodáv­ky pod­le poky­nů Smluv­ní­ho part­ne­ra dodán tře­tí stra­ně. Dodáv­ka se pova­žu­je za bez­vad­nou, pokud není bez zby­teč­né­ho odkla­du ozná­me­na její vada, kte­rá moh­la být zjiš­tě­na při řád­né pro­hlíd­ce dodáv­ky. Pokud vada nemoh­la být zjiš­tě­na při řád­né pro­hlíd­ce dodáv­ky, začí­ná lhů­ta pro včas­né písem­né ozná­me­ní o vadě dodáv­ky dnem její­ho zjiš­tě­ní. Pokud je vada zjiš­tě­na před pou­ži­tím dodáv­ky nebo před její insta­la­cí, je Smluv­ní part­ner povi­nen se zdr­žet jaké­ho­ko­li dal­ší­ho naklá­dá­ní s před­mě­tem dodáv­ky, jež by moh­lo ztí­žit nebo zne­mož­nit poz­děj­ší kon­t­ro­lu dodáv­ky, zjiš­tě­ní vady nebo její odstra­ně­ní či vrá­ce­ní vad­né dodáv­ky nebo její čás­ti nebo by moh­lo zapří­či­nit poško­ze­ní před­mě­tu dodávky.

12.4 Smluv­ní part­ner je povi­nen nám umož­nit nepro­dle­ně zkon­t­ro­lo­vat před­mět dodáv­ky během obvyk­lých pra­cov­ních hodin. V pří­pa­dě ozná­me­ní vady, kte­ré je úmy­sl­ně a vědo­mě nespráv­né nebo je nespráv­né z důvo­du hrubé nedba­los­ti, odpo­ví­dá Smluv­ní part­ner za ško­dy, kte­ré z tako­vé­ho ozná­me­ní vyplývají.

12.5 Neod­po­ví­dá­me za vady, vznik­lé nespráv­ným pou­ží­vá­ním před­mě­tu dodáv­ky Smluv­ním part­ne­rem nebo tře­tí stra­nou nebo nespráv­nou insta­la­cí dodáv­ky. Neod­po­ví­dá­me za opo­tře­be­ní před­mě­tu dodáv­ky jeho provozem.

12.6 V pří­pa­dě vady jakos­ti jsme povin­ni pod­le naše­ho uvá­že­ní vymě­nit před­mět dodáv­ky za bez­vad­ný nebo k jeho násled­né repa­si, opra­vě, seří­ze­ní atd. (dále jen „Násled­né plně­ní“). Veš­ke­ré nákla­dy Násled­né­ho plně­ní, zejmé­na nákla­dy na dopra­vu, ces­tov­né, prá­ci a mate­ri­ál nese­me ze své­ho, to však nepla­tí pro nákla­dy vznik­lé z důvo­du, že před­mět dodáv­ky byl pře­mís­těn na mís­to odliš­né od mís­ta dodá­ní nebo ode­slá­ní, nejde-li o mís­to, v němž má být před­mět dodáv­ky užíván.

Je-li Násled­ným plně­ním výmě­na před­mě­tu dodáv­ky za bez­vad­ný, je Smluv­ní part­ner povi­nen nám vad­ný před­mět dodáv­ky vrá­tit na své náklady.

12.7 V pří­pa­dě, že vada není odstra­ně­na ani Násled­ným plně­ním, má Smluv­ní part­ner prá­vo pod­le své vol­by poža­do­vat sle­vu z kup­ní ceny, odškod­né namís­to plně­ní, náhra­du účel­ně vyna­lo­že­ných výda­jů, a je-li před­mě­tem dodáv­ky zho­to­ve­ní díla má prá­vo odstra­nit vadu sám a poža­do­vat odpo­ví­da­jí­cí zálohu.

V pří­pa­dě nepod­stat­né vady nemá Smluv­ní part­ner prá­vo na odškod­né namís­to plně­ní nebo náhra­du vyna­lo­že­ných výda­jů. Nepod­stat­né vady neza­klá­da­jí prá­vo Smluv­ní­ho part­ne­ra na odstou­pe­ní od smlouvy.

Násled­né plně­ní bude pova­žo­vá­no za neú­spěš­né pokud:
a) neod­stra­ní­me vadu v při­mě­ře­né lhů­tě poskyt­nu­té Smluv­ním partnerem,
b) nedo­jde k odstra­ně­ní vady ani po dvou (2) pokusech,
c) odmít­ne­me poskyt­nout Násled­né plně­ní, nebo
d) Násled­né plně­ní není pro Smluv­ní­ho part­ne­ra přijatelné.

Naše prá­va z násled­né nemož­nos­ti plně­ní (§ 2006 a násl. občan­ské­ho záko­ní­ku) zůstá­va­jí nedotčena.

12.8 V pří­pa­dě, že Smluv­ní part­ner má prá­vo z důvo­du neú­spěš­né­ho Násled­né­ho plně­ní na jed­né stra­ně nadá­le trvat na Násled­ném plně­ní nebo na stra­ně dru­hé uplat­nit svá zákon­ná prá­va, může­me poža­do­vat, aby Smluv­ní part­ner vol­bu vyko­nal v při­mě­ře­né lhůtě.

Smluv­ní part­ner je povi­nen nám sdě­lit svou vol­bu písem­ně. Pro dodr­že­ní lhů­ty je roz­ho­du­jí­cí při­je­tí písem­né­ho sdě­le­ní Smluv­ní­ho part­ne­ra námi. Pokud Smluv­ní part­ner neu­plat­ní svá zákon­ná prá­va v při­mě­ře­né lhů­tě, může uplat­nit svá prá­va, zejmé­na prá­vo na odškod­ně­ní, pou­ze po mar­ném uply­nu­tí dal­ší při­mě­ře­né lhů­tě pro Násled­né plně­ní, kte­rou nám Smluv­ní part­ner poskytne.

12.9 Jaké­ko­li náro­ky z důvo­du vad kva­li­ty, jakož i náro­ky na náhra­du ško­dy způ­so­be­né dodáv­kou vad­né věci se pro­ml­ču­jí ve lhů­tě jed­no­ho (1) roku od pře­vze­tí před­mě­tu dodáv­ky Smluv­ním part­ne­rem nebo tře­tí stra­nou urče­nou Smluv­ním partnerem.

To nepla­tí pro náro­ky na náhra­du ško­dy způ­so­be­né úmy­sl­ně nebo hru­bou nedba­los­tí, ani náro­ky na náhra­du ško­dy z důvo­du smr­ti, poško­ze­ní zdra­ví nebo ublí­že­ní na zdraví.

12.10 Naše odpo­věd­nost za vady jakos­ti je vylou­če­na, pokud je před­mě­tem dodáv­ky pou­ži­té zbo­ží, není-li práv­ním před­pi­sem sta­no­ve­no nebo dohod­nu­to jinak.

13 Odpo­věd­nost za práv­ní vady před­mě­tu dodávky

13.1 Pokud odpo­ví­dá­me za práv­ní vady před­mě­tu dodáv­ky, bude tako­vá vady odstra­ně­na násled­ným plně­ním pod­le naší vol­by, a to buď na naše nákla­dy zís­ká­ním pří­sluš­ných práv nebo licen­cí nebo dodá­ním tako­vé­ho náhrad­ní­ho obdob­né­ho před­mě­tu dodáv­ky, odsou­hla­se­né­ho Smluv­ním part­ne­rem, kte­rý je pros­to práv­ní vady.

13.2 Není-li ujed­ná­no jinak, budou se za práv­ní vady před­mě­tu dodáv­ky pova­žo­vat práv­ní vady vyme­ze­né § 1920 občan­ské­ho zákoníku.

13.3 Ujed­ná­ni pro vady jakos­ti uve­de­ná v člán­ku 12 těch­to obchod­ních pod­mí­nek se na odpo­věd­nost za práv­ní vady pou­ži­jí přiměřeně.

14 Ome­ze­ní náro­ků na náhra­du škody

14.1 Nese­me plnou odpo­věd­nost za úmy­sl­né a hrubě nedba­lé jed­ná­ní našich orgá­nů, zaměst­nan­ců a zástup­ců, jakož i za ško­dy vznik­lé v důsled­ku smr­ti, poško­ze­ní zdra­ví nebo ublí­že­ní na zdraví.

14.2 Nese­me plnou odpo­věd­nost za běž­nou nedba­lost našich orgá­nů, zaměst­nan­ců a zástup­ců, kte­rou by byla způ­so­be­na nemož­nost nebo zpož­dě­ní plně­ní, nedo­dr­že­ní záru­ky nebo poru­še­ní jiné­ho pod­stat­né­ho smluv­ní­ho závaz­ku. Pod­stat­ný­mi jsou ty smluv­ní závaz­ky, na jejichž spl­ně­ní závi­sí řád­né plně­ní smlou­vy a jejichž dodr­že­ní Smluv­ní part­ner oče­ká­vá. V uve­de­ných pří­pa­dech je však naše odpo­věd­nost ome­ze­na na ty ško­dy, kte­ré jsme moh­li při uza­vře­ní smlou­vy při­mě­ře­ně očekávat.

14.3 Naše odpo­věd­nost, nad roz­sah odpo­věd­nos­ti vyme­ze­né pod­le odstav­ců 14.1 a 14.2 těch­to pod­mí­nek, je vylou­če­na. To se týká zejmé­na jakých­ko­li náro­ků z důvo­du poru­še­ní smluv­ních povin­nos­tí a náro­ků v důsled­ku trest­ných činů a přestupků.

14.4 Všech­na ome­ze­ní odpo­věd­nos­ti uve­de­ná v usta­no­ve­ních odstav­ců 14.1 — 14.4 těch­to obchod­ních pod­mí­nek se vzta­hu­jí také na naše orgá­ny, zaměst­nan­ce a zástupce.

14.5 Nárok na náhra­du ško­dy, pokud ško­da neby­la způ­so­be­na úmy­sl­ně nebo hru­bou nedba­los­tí, je ved­le ome­ze­ní uve­de­ných v odstav­cích 14.1 — § 14.4 těch­to obchod­ních pod­mí­nek ome­zen část­kou 100 000,00 EUR nebo část­kou objed­náv­ky, pod­le toho, kte­rá část­ka je vyšší.

14.6 Veš­ke­ré náro­ky z odpo­věd­nos­ti za ško­du způ­so­be­nou vadou výrob­ku (§ 2939 občan­ské­ho záko­ní­ku) zůstá­va­jí nedotčeny.

14.7 V pří­pa­dě, že Smluv­ní part­ner hod­lá uplat­nit jaké­ko­li náro­ky z důvo­du, že před­mět dodáv­ky je nefunkč­ní je povi­nen nám umož­nit – je-li to vzhle­dem okol­nos­tem mož­né – poskyt­nout mu za nefunkč­ní před­mět dodáv­ky náhra­dou funkč­ní před­mět, a to na nezbyt­ně nut­nou dobu.

Pokud tak Smluv­ní part­ner neu­či­ní, přes­to­že by pro nás bylo vzhle­dem k okol­nos­tem mož­né poskyt­nout mu náhrad­ní funkč­ní před­mět dodáv­ky, uzná­me pří­pad­né nákla­dy na obsta­rá­ní jiné­ho před­mě­tu dodáv­ky pou­ze do výše část­ky nákla­dů, za kte­rých bychom tako­vý jiný před­mět dodáv­ky poskyt­li my.

14.8 Neod­po­ví­dá­me za žád­né náhod­ně vznik­lé ško­dy (a zejmé­na za ško­dy vznik­lé v rám­ci zku­šeb­ních ope­ra­cí nebo zku­šeb­ních pro­vo­zů) na před­mě­tech pat­ří­cích Smluv­ní­mu part­ne­ro­vi nebo námi doda­ných Smluv­ní­mu partnerovi.

15 Výhra­da vlast­nic­ké­ho práva

15.1 Vyhra­zu­je­me si vlast­nic­ké prá­vo k jaké­mu­ko­li před­mě­tu dodáv­ky pod­le kup­ní smlou­vy, do spl­ně­ní všech našich náro­ků z obchod­ní­ho vzta­hu se Smluv­ním part­ne­rem, pře­de­vším do úpl­né­ho zapla­ce­ní kup­ní ceny.

Pokud je jed­ná­ní Smluv­ní­ho part­ne­ra, v roz­po­ru se smlou­vou, zejmé­na pak v pří­pa­dě jeho pro­dle­ní se zapla­ce­ním kup­ní ceny, máme prá­vo od kup­ní smlou­vy po mar­ném uply­nu­tí při­mě­ře­né doby poskyt­nu­té mu námi k plně­ní odstou­pit a poža­do­vat vydá­ní před­mě­tu dodávky.

Poté, co pře­vez­me­me zpět jed­nu či více polo­žek dodáv­ky, máme prá­vo tak­to vyda­ný před­mět dodáv­ky násled­ně vyu­ží­vat; výnos z tako­vé­ho uží­vá­ní bude započ­ten – po ode­čte­ní nákla­dů na jeho uží­vá­ní ‑pro­ti nespla­ce­ným závaz­kům Smluv­ní­ho partnera.

15.2 Smluv­ní part­ner je povi­nen před­mět dodáv­ky bez­peč­ně ulo­žit a řád­ně o něj pečo­vat. Jsou-li nezbyt­né jaké­ko­li údrž­bo­vé či kon­t­rol­ní čin­nos­ti, musí je Smluv­ní part­ner pro­vést včas a na své náklady.

15.3 Smluv­ní part­ner je povi­nen nám nepro­dle­ně písem­ně ozná­mit exe­kuč­ní zaba­ve­ní nebo jiná opat­ře­ní tře­tích osob vůči naše­mu vlast­nic­tví k před­mě­tu dodáv­ky, tak abychom moh­li včas zahá­jit pří­sluš­né říze­ní na jeho obranu.

Smluv­ní part­ner nám odpo­ví­dá za soud­ní a/nebo mimosoud­ní nákla­dy tako­vé­ho říze­ní, kte­ré nám vzniknou.

15.4 Smluv­ní part­ner je opráv­něn zno­vu pro­dat před­mět dodáv­ky v běž­ném obchod­ním sty­ku; není však opráv­něn pře­vést vlast­nic­tví k němu nebo zasta­vit je za úče­lem zajiš­tě­ní. Smluv­ní part­ner je povi­nen nám postou­pit veš­ke­ré pohle­dáv­ky, kte­ré mu vznik­nou vůči jeho zákaz­ní­kům nebo jiné tře­tí stra­ně z dal­ší­ho pro­de­je před­mě­tu dodáv­ky, a to až do výše část­ky našich pohle­dá­vek za Smluv­ním part­ne­rem z tako­vé dodáv­ky vyúčto­va­ných mu naším daňo­vým dokla­dem (včet­ně daně z při­da­né hodnoty).

Postou­pe­ní pohle­dá­vek slou­ží v uve­de­ném roz­sa­hu k zajiš­tě­ní našich náro­ků a výhra­dy vlast­nic­tví v sou­la­du s usta­no­ve­ním odstav­ci 15.1 těch­to Podmínek.

Smluv­ní part­ner je opráv­něn tako­vé pohle­dáv­ky vymá­hat i po jejich postou­pe­ní. Bude­me však opráv­ně­ni vymá­hat tyto pohle­dáv­ky sami, pokud Smluv­ní part­ner nepl­ní své finanč­ní závaz­ky, je v pro­dle­ní s plat­bou, zasta­ví plat­by nebo je podán návrh na zahá­je­ní insol­venč­ní­ho řízení.

Máme prá­vo poža­do­vat po Smluv­ním part­ne­ro­vi, aby nám nepro­dle­ně ozná­mil, kte­ré pohle­dáv­ky postou­pil s uve­de­ním jeho dluž­ní­ků, a posky­tl nám veš­ke­ré infor­ma­ce a doku­men­ty potřeb­né k vymá­há­ní tako­vých pohledávek.

15.5 V pří­pa­dě, že je před­mět dodáv­ky nedě­li­tel­ně spo­jen se zbo­žím ve vlast­nic­tví tře­tích osob, naby­de­me spo­lu­vlast­nic­tví ke spo­je­né­mu zbo­ží v pomě­ru ceny námi vlast­ně­né­ho zbo­ží k cel­ko­vé ceně tak­to spo­je­né­ho zboží.

Bude-li zbo­ží Smluv­ní­ho part­ne­ra ve spo­je­ném zbo­ží pře­va­žo­vat, je Smluv­ní part­ner povi­nen na nás pře­vést spo­lu­vlast­nic­ký podíl. Smluv­ní part­ner je povi­nen bez­peč­ně uscho­vat věci, kte­ré jsou v našem výluč­ném vlast­nic­tví nebo spoluvlastnictví.

15.6 Smluv­ní part­ner nám také postou­pí veš­ke­ré náro­ky vůči svým dluž­ní­kům, vznik­lé ze zabu­do­vá­ní před­mě­tu dodáv­ky do nemo­vi­tos­tí, a to za úče­lem zajiš­tě­ní našich náro­ků. Usta­no­ve­ní odstav­ce 15.4 těch­to Pod­mí­nek pla­tí obdobně.

15.7 Zava­zu­je­me se, že na žádost Smluv­ní­ho part­ne­ra pře­ve­de­me veš­ke­ré cen­né papí­ry, pokud jejich trž­ní hod­no­ta pře­sáh­ne hod­no­tu zajiš­tě­ní našich náro­ků o více než 10%. Výběr cen­ných papí­rů, kte­ré mají být pře­ve­de­ny, závi­sí na našem uvážení.

16 Zástav­ní právo

16.1 K zajiš­tě­ní našich náro­ků ze smluv o dílo, kte­ré neza­hr­nu­jí dodá­ní movi­tých věcí, jež mají být vyro­be­ny nebo zho­to­ve­ny, máme zadr­žo­va­cí prá­vo, jakož i smluv­ní zástav­ní prá­vo ke zbo­ží, kte­ré pře­šlo do naší drž­by pod­le objednávky.

Zadr­žo­va­cí prá­vo a smluv­ní zástav­ní prá­vo se sjed­ná­vá k zajiš­tě­ní náro­ků vyplý­va­jí­cích z dří­ve rea­li­zo­va­ných objed­ná­vek, zákaz­nic­kých slu­žeb nebo jakých­ko­li jiných náro­ků vyplý­va­jí­cích z obchod­ní­ho vzta­hu, pokud již nejsou zajiš­tě­ny pro­střed­nic­tvím výhra­dy vlast­nic­ké prá­vo pod­le člán­ku 15 Podmínek.

Zadr­žo­va­cí prá­vo a smluv­ní zástav­ní prá­vo se sjed­ná­vá i pro pří­pad, že nám zbo­ží, kte­ré pod­le objed­náv­ky pře­šlo do naší drž­by, bude doru­če­no opět poz­dě­ji a exis­tu­jí­cí náro­ky z obchod­ní­ho vzta­hu budou zajiš­tě­ny zástav­ním právem.

16.2 V pří­pa­dě, že je Smluv­ní part­ner v pro­dle­ní, může­me zásta­vu – poté, co jej na to upo­zor­ní­me – zpe­ně­žit libo­vol­ným způ­so­bem. Usta­no­ve­ní §1315 odst. 3 občan­ské­ho záko­ní­ku tím není dotče­no. Výtě­žek zpe­ně­že­ní zásta­vy, sní­že­ný o při­mě­ře­né nákla­dy s tím spo­je­né se započ­te pro­ti nespla­ce­ným závaz­kům Smluv­ní­ho partnera.

16.3 V pří­pa­dě, že nemů­že­me před­mět zásta­vy skla­do­vat, máme prá­vo je skla­do­vat na jiném mís­tě a poža­do­vat od Smluv­ní­ho part­ne­ra náhra­du při­mě­ře­ných nákla­dů s tím spojených.

17 Závě­reč­ná ustanovení

17.1 Práv­ní vzta­hy sjed­na­né smlou­va­mi uza­vře­ný­mi mezi námi a Smluv­ním part­ne­rem, jejich vznik, změ­na nebo zánik, jakož i jejich plat­nost nebo neplat­nost se řídí práv­ním řádem Čes­ké repub­li­ky s vylou­če­ním Úmlu­vy OSN o smlou­vách o mezi­ná­rod­ní kou­pi zboží.

17.2 Mís­tem plně­ní je Pra­ha, Čes­ká republika.

17.3 Míst­ně pří­sluš­ný soud pro řeše­ní spo­rů vznik­lých ze smluv sjed­na­ných mezi námi a Smluv­ním part­ne­rem je náš obec­ný soud.