Salgs- og leve­rings­be­tin­gel­ser for BU Power Den­mark ApS

01.01.2017

GENERELT:

Dis­se betin­gel­ser er gæl­den­de for alle til­bud, salg og ydel­ser, så læn­ge ikke andet er aftalt og bekræf­tet skrift­ligt af os.

TILBUD:

Når intet andet er anført, er til­bud ufor­bin­den­de med hen­syn til pri­ser og leve­ring­sti­der og med for­be­hold for mel­lem­salg, fejl og forglemmelser.

PRISER:

Til­bud­te pri­ser er eks­klu­siv moms og even­tu­el andre pålag­te afgif­ter. Pri­ser­ne er base­ret på gæl­den­de dags­pri­ser ved ordre­be­kræf­tel­sen samt de på leve­rings­tids­punk­tet gæl­den­de ter­min­s­kur­ser. Der for­be­hol­des ret til uden var­sel at regu­le­re pri­ser­ne, såfremt der inden leve­ring ind­træf­fer ændrin­ger i vort beregningsgrundlag.

ORDRER:

Ordrer til sene­re leve­ring mod­ta­ges kun med sæd­van­lig for­be­hold over­for krig, strej­ke, lock­out, drifts­for­styr­rel­ser eller anden for­ce maj­eu­re, som lig­ger uden for vor kon­trol. Opgiv­ne leve­ring­sti­der søges så vidt muligt over­holdt, men er ufor­bin­den­de. Udgif­ter af sekun­dært art, f.eks. drift­stab, afsavn etc. refun­de­res ikke. Ordrer til sene­re leve­ring kan ikke annul­le­res, med­min­dre det­te er skrift­ligt bekræf­tet af vort fir­ma og kun mod beta­ling af de påløb­ne omkost­nin­ger; ændrin­ger i leve­rings­tid, pri­ser eller lig­nen­de influ­e­rer ikke herpå.

LEVERING:

Hvor ikke andet er skrift­ligt aftalt, sker leve­ring ab lager. Al for­sen­del­se sker for købers reg­ning og risi­ko. For for­sin­kel­ser, beska­di­gel­ser, bort­komst eller andre ure­gel­mæs­sig­he­der under trans­por­ten påta­ges intet ansvar.

BETALING:

Fak­tu­ra­be­lø­bet for­fal­der til beta­ling net­to kon­tant, såfremt andet ikke er skrift­ligt aftalt. Er beta­lin­gen ikke ret­ti­digt ind­gå­et, bereg­nes ren­te fra for­falds­da­gen efter vor aktu­el­le ren­te­sats. Fradrag ved­rø­ren­de even­tu­elt ikke accep­te­re­de mod­krav aner­ken­des ikke.

EJENDOMSRET:

Der for­be­hol­des i videst muligt omfang i hen­hold til lov­hjem­mel ejen­doms­ret til leve­re­de varer, ind­til hele købe­sum­men inklu­siv even­tu­el­le ren­ter og omkost­nin­ger er betalt.

REKLAMATIONSRET:

Det er købers for­plig­tel­se straks ved mod­ta­gel­sen af en vare eller ydel­se fra vort fir­ma at kon­trol­le­re varen/ydelsen. Ønsker køber her­ef­ter at rek­la­me­re, skal det­te ske skrift­ligt og inden­for 8 dage efter modtagelse/subsidiært 8 dage efter det tids­punkt, hvor fejl­en er eller bur­de være kon­sta­te­ret af køber.

For leve­re­de varer og ydel­ser ydes 12 måne­ders rek­la­ma­tions­ret fra fak­tu­re­rings­da­to for even­tu­el­le fejl og mang­ler. Det­te vil i almin­de­lig­hed sige, at en vare, der af fabri­kan­ten er aner­kendt som man­gel­fuld eller defekt som føl­ge af fejl i udfø­rel­se eller mate­ri­a­le, erstat­tes med til­sva­ren­de del i fejl­fri udfø­rel­se. Funk­tions­svigt som føl­ge af nor­mal sli­ta­ge, for­kert mon­te­ring eller for­ker­te drifts­be­tin­gel­ser, er ikke omfat­tet af funk­tions­ga­ran­tien. For varer renove­ret på eget værk­sted gæl­der, at de omhand­le­de varer i til­fæl­de af even­tu­el­le fejl eller mang­ler gra­tis gen­re­pa­re­res eller ombyt­tes. Rejse‑, diæt- og ind­kvar­te­rings­om­kost­nin­ger samt andre rela­te­re­de omkost­nin­ger i for­bin­del­se med rek­la­ma­tio­ner, hvor BU Power Den­mark ApS til­kal­des for under­sø­gel­se af en even­tu­el defekt eller man­gel­fuld vare, er ikke omfat­tet af rek­la­ma­tions­ret­ten og fak­tu­re­res sær­skilt. Alter­na­tivt kan varen til­sen­des vort værk­sted for undersøgelse.

Det er en betin­gel­se for reklamationsretten:

  • at rek­la­ma­tions­rap­port er kor­rekt udfyldt
  • at moto­rer instal­le­res efter pro­du­cen­tens retningslinier.
  • at moto­rer og andre dele behand­les af fag­folk efter de i ser­vi­ce­ma­nu­a­ler­ne beskrev­ne retningslinier.
  • at de i ser­vi­ce­ma­nu­a­ler­ne anført ser­vi­ce­ef­ter­syn er kor­rekt og ret­ti­digt udført.
  • at pro­duk­tions- og seri­e­num­re ikke er fjer­net fra moto­rer og andre produkter.
  • at de dele, rek­la­ma­tion omfat­ter, omgå­en­de ind­sen­des til under­sø­gel­se i uæn­dret stand.

Rek­la­ma­tio­ner mod­ta­ges ale­ne gen­nem den til hvem leve­ran­cen er fak­tu­re­ret og såle­des ikke gen­nem tre­di­e­mand. Ordrer mod­ta­ges kun på grund­lag af oven­nævn­te rek­la­ma­tions­ret. Udgif­ter af sekun­dært art, f.eks. drift­stab, afsavn etc. refun­de­res ikke.

Til­fø­jel­ser, ændrin­ger og begræns­nin­ger i rek­la­ma­tions­ret­ten fra vore leve­ran­dø­rer, i for­hold til det her angiv­ne, vil gå for­ud for det her skrev­ne, og der­med også gæl­de vore kunder.

- For arbej­de udført med vort mobi­le bore­værk kan udgif­ter til rek­la­ma­tions­be­hand­ling ikke over­sti­ge den oprin­de­ligt fak­tu­re­re­de sum. Udgif­ter der­over fak­tu­re­res kunden.

PRODUKTANSVAR:

For ska­de på per­son eller ting, der er en føl­ge af mang­ler eller fejl ved leve­re­de pro­duk­ter og/eller ydel­ser, hæf­tes i det omfang, ansvar kan pålæg­ges. For ska­de på fast ejen­dom eller løsø­re påta­ges intet ansvar, så læn­ge leve­ran­cen er i købers besid­del­se. Der påta­ges i intet til­fæl­de ansvar for drift­stab, tidstab, avan­ce­tab eller lig­nen­de indi­rek­te tab.

I det omfang der måt­te bli­ve pålagt pro­duktansvar udover oven­stå­en­de afgræns­nin­ger, er køber for­plig­tet til at ind­dæk­ke det­te. Hvis 3. mand frem­sæt­ter krav mod en af par­ter­ne jævn­før det­te punkt, skal den­ne part straks under­ret­te den anden her­om, samt lade sig sagsø­ge ved den dom­stol eller vold­gifts­ret, som behand­ler kravet.

FORSIKRINGSDÆKNING FOR BÅDE I FORBINDELSE MED REPARATION AF BÅDMOTORER OG AGGREGATER HERTIL: 

Vi påta­ger os ikke risi­ko for ska­der på både hen­stå­en­de på land eller lig­gen­de i vand og ej hel­ler ska­der på båden der sker under afprøvning.

Både der i for­bin­del­se med motor­re­pa­ra­tion opbe­va­res inden­dørs i vore byg­nin­ger er for­sik­ret subsi­diært mod brand, tyve­ri og vandskade.

Både i kom­mis­sion er for sæl­gers risi­ko med­min­dre der er truf­fet anden sær­lig aftale.

RETURNERING:

Retur­ne­ring kan kun ske fran­ko efter for­ud­gå­en­de afta­le, med den sæl­ger som har solgt varen.. Det for­ud­sæt­tes, at varen retur­ne­res inden for 8 dage fra vare­mod­ta­gel­se / fak­tu­ra­da­to og at ori­gi­nal embal­la­gen er ube­ska­di­get og ubrudt. Elek­tri­ske dele tages ikke retur. Der bereg­nes et eks­pe­di­tions­ge­byr på min. 20%, dog min. kr. 250,00. Varer med en net­top­ris under kr. 100,00 pr stk. tages ikke retur.

RETURNERING AF OMBYTTERDELE 

Ved køb af nye ombyt­ter­de­le, hvor der er pålagt et depo­si­tum, tages den defek­te del retur inden­for 30 dage efter mod­ta­gel­se af den nye del. For at være beret­ti­get til at mod­ta­ge det ful­de depo­si­tum beløb retur, skal den defek­te del være afren­set for olie og snavs, tømt for evt. brænd­stof, må ikke være adskilt, og skal sen­des fran­ko til vort lager. I mod­sat fald kre­di­te­res depo­si­tum ikke eller kun delvist.

SPECIELT VEDR. MOTORRENOVERING: Alle motor- og motor­kom­po­nen­ter, som til­sen­des os for renove­ring, bør være omhyg­ge­ligt ren­se­de og affed­te­de. Ethvert ansvar fra vor side er betin­get af, at det med vor renove­ring for­bund­ne vide­re arbej­de hos repa­ra­tø­ren bli­ver udført af fag­folk. Enhver kom­po­nent, der ind­går for renove­ring, bear­bej­des indi­vi­du­elt og med stør­re omhu på basis af ind­hø­ste­de erfa­rin­ger og knowhow stil­let til rådig­hed af vore leve­ran­dø­rer, men med for­be­hold for even­tu­el­le ændrin­ger af tek­ni­ske data m.v. som ikke er kom­met til vort kendskab.

ANSVAR FOR LEVERING AF DELE OG RENOVERING: I til­fæl­de af, at et i vor fabrik udført arbej­de viser fejl i udfø­rel­sen, fore­ta­ges gra­tis om repa­ra­tion. En for­ud­sæt­ning er dog, at der tyde­ligt kan påvi­ses fejl (f.eks. fejl­ag­tig spil­le­rum etc.).

For reser­ve­de­le leve­ret af BU Power Den­mark ApS gæl­der oven­stå­en­de funk­tions­ga­ran­ti og rek­la­ma­tions­ret. Der påta­ges i intet til­fæl­de ansvar ud over, hvad oven­for er anført, såle­des ikke for demon­te­ring, mon­te­ring, sekun­dæ­re ska­ders opstå­en eller driftstab.

Ej hel­ler påta­ges ansvar for moto­rer eller motor­kom­po­nen­ter, der bli­ver defek­te under bear­bejd­ning på grund af fabri­ka­tions­fejl, svejs­ning, forskudt ker­ne, rev­nedan­nel­se eller lig­nen­de. Der påta­ges intet ansvar for kom­po­nen­ter i moto­rer, der er ændret til anden driv­kraft end ben­zin og die­se­lo­lie, f.eks. gas. ven­til­sæ­de­rin­ge isæt­tes med størst omhu, men uden ansvar. For reser­ve­de­le, der med­le­ve­res af kun­der, over­ta­ges intet ansvar, og dele­ne bear­bej­des og/eller til­pas­ses efter mod­tag­ne oplys­nin­ger eller efter bed­ste skøn.

Motor­s­li­ta­ge eller ska­der, der skyl­des for­be­hold uden­for vor kon­trol, såsom man­gel­fuld smø­ring, man­gel­fuld rens­ning, over­be­last­ning, for­kert juste­ring eller behand­ling, dæk­kes ikke under vort ansvar. Ved krum­taps slib­ning over­ta­ges intet ansvar for ska­der opstå­et på grund af stærkt neds­leb­ne søler eller afslib­ning af hær­de­de søler.

Die­sel krum­tap­pe cra­ck-prø­ves før slib­ning, og her­ved afslø­res nor­malt even­tu­el­le fejl, men der over­ta­ges intet ansvar for, at en cra­ck prø­vet aksel er fejl­fri. Ret­ning af krum­ta­paks­ler eller andre aks­ler udfø­res med omhu. Hvis ret­ning af aks­ler skøn­nes nød­ven­dig, ret­tes sam­me i spe­ci­al-appa­ra­tur, men uden ansvar i til­fæl­de af brud.

Aks­ler, der ind­le­ve­res til SVEJSNING under­sø­ges altid for skæv­hed og ret­tes om for­nø­de­nt, idet kun­den for­ud­sæt­tes ind­for­stå­et her­med uden direk­te ordre. Opret­ning udfø­res med stør­ste omhu, men uden ansvar for brud. Die­sel-krum­tap­pe cra­ck-prø­ves for rev­ner såvel før som efter svejs­ning, der kun fore­ta­ges i for­bin­del­se med afslib­ning på de pågæl­den­de søler. Der påta­ges intet ansvar i til­fæl­de af rev­ner, der sene­re måt­te opstå f.eks. hær­de­rev­ner, spæn­dings­rev­ner eller rev­ner, der opstår for­di grund­ma­te­ri­a­let, som føl­ge af sin sam­men­sæt­ning, lege­rer sig med svej­se­ma­te­ri­a­let på KNASTAKSLER, ind­le­ve­ret for slib­ning på kna­ster, under­sø­ges altid for skæv­hed og ret­tes om nød­ven­digt, idet kun­den for­ud­sæt­tes ind­for­stå­et her­med uden direk­te ordre. Opret­nin­gen udfø­res med stør­ste omhu, men uden ansvar for even­tu­el­le brud. Af hen­syn til kor­rekt afslib­ning af kna­ster­ne skal motor­ty­pe, model og årgang altid oply­ses ved indlevering.

SÆRLIGE BETINGELSER:

For for­hold der fal­der uden for oven­nævn­te salgs- og leve­rings­be­tin­gel­ser, hen­vi­ses til “Almin­de­li­ge betin­gel­ser for leve­ring af maski­ner og andet meka­nisk udstyr mel­lem Dan­mark, Fin­land, Nor­ge og Sve­ri­ge samt inden­for dis­se lande”.

ÆNDRING AF SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER: 

Der for­be­hol­des ret til uden nær­me­re advis, at fore­ta­ge ændrin­ger af oven­stå­en­de salgs og leve­rings­be­tin­gel­ser. Ændrin­ger­ne vil være gæl­den­de for vore ordrer efter ændringstidspunktet.