BU Power Systems Den­mark ApS
Byg­mester­vej 7 B
5750 Ringe

Tele­fon: +45 65 560 560

[email protected]
www.bu-power.dk

Hvor­dan vi hånd­te­rer dine data
Vi for­plig­ter os til at behand­le dine per­son­li­ge oplys­nin­ger med stor omhu. Vi over­hol­der nøje bestem­mel­ser­ne iht. rele­van­te juri­di­ske nor­mer. Vi for­rin­ger ikke dine per­son­li­ge ret­tig­he­der på nogen måde.

Samtyk­ke
Ved at ind­ta­ste data om dig selv giver du os til­la­del­se til at gem­me og bru­ge dis­se data i hen­hold til den dan­ske data­be­skyt­tel­ses­lov. Dis­se oplys­nin­ger udgør per­son­li­ge data og vil bli­ve anvendt for­tro­ligt. Ind­si­gel­ser kan til enhver tid fore­ta­ges til os, hvil­ket fører til slet­ning af dine per­son­li­ge data.

Und­ta­gel­ser
Den infor­ma­tion, der er opnå­et og opbe­va­res i for­bin­del­se med stan­dard brug af vores hjem­mesi­de, anven­des ude­luk­ken­de i BU Power Systems GmbH & Co. KG. Der er ingen hen­sigt at bru­ge dis­se oplys­nin­ger til at iden­ti­fi­ce­re per­so­ner. Und­ta­gel­ser fra den­ne regel er besøg eller akti­vi­te­ter, der kan vur­de­res som et angreb, som udgør ele­men­ter af en for­bry­del­se eller som hæm­mer eller for­rin­ger funk­tio­nen af vores hjemmeside.

Ekster­ne links
Vores hjem­mesi­de kan inde­hol­de ekster­ne links til andre hjem­mesi­der. Vi er ikke ansvar­li­ge for over­hol­del­sen af data­be­skyt­tel­ses­be­stem­mel­ser­ne eller ind­hol­det på andre hjem­mesi­der. Vi anbe­fa­ler at du læser data­be­skyt­tel­ses­be­stem­mel­ser­ne på de web­s­te­der, du besø­ger, omhyggeligt.

Ophavs­ret
Oplys­nin­ger­ne på web­s­te­det for BU Power Systems GmbH & Co. KG er beskyt­tet af ophavs­ret. BU Power Systems GmbH & Co. KG til­la­der hele ind­hol­det af sit web­s­ted at bli­ve vist og down­lo­a­det ude­luk­ken­de til pri­vat, ikke-kom­merci­el brug. Yder­li­ge­re brugs­ret eller udnyt­tel­se kan til­de­les ved en respek­tiv licens­af­ta­le med BU Power Systems GmbH & Co. KG. Links er kun til­ladt med samtyk­ke fra BU Power Systems GmbH & Co. KG.

Down­lo­a­ding
Pro­gram­mer og filer down­lo­a­des på egen risi­ko. BU Power Systems GmbH & Co. KG er ikke ansvar­lig for even­tu­el­le ska­der som føl­ge af instal­la­tion eller brug af softwa­re og filer fra down­lo­a­d­om­rå­det, i det omfang det er lov­ligt til­ladt eller licens­ret­tig­he­der. På trods af en opda­te­ret virus­kon­trol er erstat­nings­ansvar for ska­de og for­rin­gel­se af com­pu­ter­virus ude­luk­ket inden for ram­mer­ne af lovbestemmelserne.

Garan­ti
Oplys­nin­ger­ne på BU Power Systems GmbH & Co. KGs hjem­mesi­de blev udar­bej­det med stør­ste omhu. BU Power Systems GmbH & Co. KG påta­ger sig dog intet ansvar for om sådan­ne oplys­nin­ger, er fuld­stæn­di­ge, up-to-date, af høj kva­li­tet eller egnet­hed til et givet for­mål. Udnyt­tel­se af hjem­mesi­den og ind­hol­det, der stil­les til rådig­hed på hjem­mesi­den, er ale­ne bru­ge­rens ansvar.

Vare­mær­ke rettigheder
Tred­je­par­ter er for­budt kopi­e­ring eller anven­del­se af vare­mær­ker­ne og logoerne.

Web­s­i­te analyse
Den­ne hjem­mesi­de bru­ger Goog­le Ana­ly­ti­cs, en web­a­na­ly­se­tje­ne­ste fra Goog­le, Inc. (“Goog­le”).
Goog­le Ana­ly­ti­cs bru­ger “cook­i­es”, som er tekst­fi­ler, der er pla­ce­ret på din com­pu­ter, for at hjæl­pe hjem­mesi­den med at ana­ly­se­re, hvor­dan bru­ge­re bru­ger web­s­te­det. Oplys­nin­ger­ne fra cook­i­en om din brug af hjem­mesi­den (her­un­der din IP-adres­se) vil bli­ve over­ført til og gemt af Goog­le på ser­ve­re i
De For­e­ne­de Sta­ter . Goog­le vil anven­de dis­se oplys­nin­ger med det for­mål at eva­lu­e­re din brug af hjem­mesi­den, udar­bej­de rap­por­ter om web­s­teds­ak­ti­vi­tet for web­s­teds­o­pe­ra­tø­rer og yde andre tje­ne­ster ved­rø­ren­de web­s­i­tet og inter­net­brug. Goog­le kan også over­fø­re dis­se oplys­nin­ger til tred­je­part, hvor det kræ­ves af loven, eller hvor sådan­ne tred­je­par­ter behand­ler oplys­nin­ger­ne på Goog­les veg­ne. Goog­le asso­ci­e­rer ikke din IP-adres­se med andre data fra Goog­le. Du kan næg­te bru­gen af ​​cook­i­es ved at væl­ge de rele­van­te indstil­lin­ger i din brow­ser. Bemærk ven­ligst, at hvis du gør det­te, kan du mulig­vis ikke bru­ge hele den­ne funk­tio­na­li­tet. Ved at bru­ge den­ne hjem­mesi­de accep­te­rer du at behand­le data om dig af Goog­le på den måde og med de for­mål, der er angi­vet ovenfor.