Per­kins er en af ​​ver­dens før­en­de leve­ran­dø­rer af gas- og die­sel­mo­to­rer i kraf­t­om­rå­det 4 til 2000 kW (5 og 2800 hk) med et årligt pro­duk­tions­vo­lu­men på op til 800.000 enhe­der. Som et bri­tisk tra­di­tions­mær­ke med mere end 90 års eks­per­ti­se, har Per­kins været i Cater­pil­lar-kon­cer­nen siden 2002. Med sine faci­li­te­ter i Stor­bri­tan­ni­en, USA, Bra­si­li­en, Indi­en og Kina har Per­kins alle­re­de pro­du­ce­ret over 20 mil­li­o­ner moto­rer og har mere end 4.500 med­ar­bej­de­re og mere end 3.500 ser­vi­ce­lo­ka­li­te­ter ver­den over. Nav­net Per­kins står for excel­len­ce inden for inge­ni­ør­vi­den­skab på høje­ste niveau og til­by­der et omfat­ten­de udvalg af innova­ti­ve og påli­de­li­ge motorløsninger.

Lom­bar­di­ni Mari­ne er en divi­sion af Koh­ler-kon­cer­nen og er etab­le­ret med det spe­ci­fik­ke mål at sam­le og mar­keds­fø­re inden­bords die­sel­mo­to­rer og mari­ne gene­ra­to­rer base­ret på de kon­so­li­de­re­de og doku­men­te­re­de FOCS, CHD og JMT enhe­der. Lom­bar­di­ni-mari­ne­mo­to­rer er kraft­ful­de og opfyl­der mar­keds­kra­ve­ne på et tek­no­lo­gisk højt niveau.