Per­kins je eden izmed vodil­nih sve­tov­nih doba­vi­te­ljev ben­cin­skih in dizel­skih motor­jev z raz­po­nom moči od 4 do 2.000 kW (5 in 2.800 hp) z letnim obse­gom pro­i­zvo­dnje do 800.000 enot. Kot tra­di­ci­o­nal­na bri­tan­ska znam­ka z več kot 90 let izku­šenj je Per­kins od leta 1998 dalje del sku­pi­ne Cater­pil­lar Gro­up. Nje­ni poslov­ni pro­sto­ri so v Veli­ki Bri­ta­ni­ji, ZDA, Bra­zi­li­ji, Indi­ji in na Kitaj­skem. Per­kins je izde­lal že več kot 20 mili­jo­nov motor­jev in ima več kot 4.500 zapo­sle­nih ter več kot 3.500 sto­ri­tve­nih mest po sve­tu. Ime Per­kins je sino­nim za odlič­nost v inže­ni­rin­gu na naj­viš­ji rav­ni in nudi obse­žen nabor ino­va­tiv­nih in zane­slji­vih reši­tev za motorje.