Hit­tner – Eco­trac 60 V izje­men robu­sten partner

 

Per­kins pred­sta­vi novo gene­ra­ci­jo motor­jev seri­je 2600

 

BU izo­bra­že­va­nje: Stro­kov­no zna­nje o motor­jih na naj­viš­ji ravni

 

Per­kins® Elec­tric Power Sta­ge V Dogodek

1 4
1 4

BU Power Systems News

BU Power Systems News
26. mar­ca 2024

Hit­tner – Eco­trac 60 V izje­men robu­sten partner

Hrva­ško pod­je­tje Hit­tner d.o.o., usta­no­vlje­no leta 1987, je spe­ci­a­li­zi­ra­no za pro­i­zvo­dnjo goz­dnih trak­tor­jev, malih kme­tij­skih in komu­nal­nih trak­tor­jev in pri­ključ­kov ter vseh vrst rezerv­nih delov. Pod­je­tje Hit­tner je že vrsto let na sezna­mu naj­bolj­ših zaseb­nih pod­je­tij v Repu­bli­ki Hrva­ški, kot… 
BU Power Systems News
21. decem­bra 2023

Per­kins pred­sta­vi novo gene­ra­ci­jo motor­jev seri­je 2600

En motor. Neskonč­ne možno­sti. Ino­va­tiv­ni motor­ji Per­kins seri­je 2600 ima­jo moč do 515 kW/690 KM v 13-litr­ski pro­stor­ni­ni – zago­ta­vlja­jo več moči in zmo­glji­vo­sti, hkra­ti pa zavza­me­jo manj pro­sto­ra. Zara­di naj­ve­čje gosto­te moči in pre­ver­je­ne vzdr­žlji­vo­sti je to eno­tna rešitev,… 
BU Power Systems News
12. decem­bra 2023

BU izo­bra­že­va­nje: Stro­kov­no zna­nje o motor­jih na naj­viš­ji ravni

V našem med­na­ro­dnem izo­bra­že­val­nem cen­tru s Per­kin­so­vim cer­ti­fi­ka­tom v kra­ju Ibben­büren v Nem­či­ji vam nudi­mo edin­stve­no zna­nje o motor­jih. Naša eki­pa za uspo­sa­blja­nje je na voljo našim stran­kam OEM in nji­ho­vim trgo­vskim orga­ni­za­ci­jam – s stro­kov­nim zna­njem na naj­viš­ji ravni.… 
BU Power Systems News
6. decem­bra 2023

Per­kins® Elec­tric Power Sta­ge V Dogodek

Od 29. do 30. novem­bra je na sede­žu pod­je­tja Per­kins v Peter­bo­ro­u­g­hu pote­kal dogo­dek za seri­jo motor­jev Per­kins® Elec­tric Power Sta­ge V. Sku­paj z naši­mi stran­ka­mi smo dobi­li teh­nič­ni vpo­gled na viso­ki rav­ni v seri­jo motor­jev Sta­ge V Elec­tric Power.… 
BU Power Systems News
10. novem­bra 2023

Sto­ri­tev BU — zane­slji­va, hitra in kompetentna

Sko­raj kot James Bond. Ne v služ­bi nje­ne­ga veli­čan­stva, ampak za našo stran­ko Ghel­ma AG Bau­be­tri­e­be so bili teh­ni­ki BU Power Systems zdaj v akci­ji na Schil­thor­nu v Bern­skih Alpah na 2.970 m nad­mor­ske viši­ne. Na tej nena­va­dni loka­ci­ji so… 
Arhiv

Poi­šči­te več infor­ma­cij v našem arhi­vu novice …

Ali ste vede­li, da …

Ali ste vede­li, da …
26. mar­ca 2024

…se olje v motor­ju Per­kins fil­tri­ra vsa­kih 12–15 sekund?

To je pri­bli­žno tako pogo­sto kot srč­ni utrip modre­ga kita med pota­plja­njem. Tako se fil­tri­ra­jo vsi del­ci, ki bi lah­ko poško­do­va­li motor. Fil­tri so v resni­ci prva obramb­na lini­ja vaše­ga motor­ja, saj šči­ti­jo dele tako, da pre­pre­ču­je­jo dostop neza­že­le­nim nečistočam.… 
Ali ste vede­li, da …
28. novem­bra 2023

…je v motor­je Per­kins vgra­jen kabel­ski snop s pov­preč­no dol­ži­no več kot 66 metrov kabla?

To je ena­ko raz­po­nu kril leta­la Boe­ing 747. Kabel­ski snop pove­zu­je vse ele­k­trič­ne in ele­k­tron­ske kom­po­nen­te vaše­ga motor­ja in je kot obču­tlji­va živč­na nit­ka osno­va za delu­joč motor. Ele­k­trič­ne kom­po­nen­te, kot so sis­tem za pred­gre­va­nje, zaga­njal­nik, alter­na­tor itd. mora­jo biti… 
Ali ste vede­li, da …
31. avgu­sta 2023

…je Per­kins od leta 1932 izde­lal že 22 mili­jo­nov motorjev?

To je dva­krat več motor­jev, kot se na sve­tu rodi otrok v enem mese­cu. Mor­da je eden od teh šte­vil­nih motor­jev v vašem stro­ju. Pod­je­tje BU Power Systems kot ura­dni Per­kins dis­tri­bu­ter poleg pro­da­je novih motor­jev ponu­ja ori­gi­nal­ne Per­kins nadomestne… 
Arhiv

Več od “Ali ste vede­li, da…“ blog…