Per­kins pred­sta­vi novo gene­ra­ci­jo motor­jev seri­je 2600

 

BU izo­bra­že­va­nje: Stro­kov­no zna­nje o motor­jih na naj­viš­ji ravni

 

Per­kins® Elec­tric Power Sta­ge V Dogodek

 

Sto­ri­tev BU — zane­slji­va, hitra in kompetentna

1 4
1 4

BU Power Systems News

BU Power Systems News
21. decem­bra 2023

Per­kins pred­sta­vi novo gene­ra­ci­jo motor­jev seri­je 2600

En motor. Neskonč­ne možno­sti. Ino­va­tiv­ni motor­ji Per­kins seri­je 2600 ima­jo moč do 515 kW/690 KM v 13-litr­ski pro­stor­ni­ni – zago­ta­vlja­jo več moči in zmo­glji­vo­sti, hkra­ti pa zavza­me­jo manj pro­sto­ra. Zara­di naj­ve­čje gosto­te moči in pre­ver­je­ne vzdr­žlji­vo­sti je to eno­tna rešitev,… 
BU Power Systems News
12. decem­bra 2023

BU izo­bra­že­va­nje: Stro­kov­no zna­nje o motor­jih na naj­viš­ji ravni

V našem med­na­ro­dnem izo­bra­že­val­nem cen­tru s Per­kin­so­vim cer­ti­fi­ka­tom v kra­ju Ibben­büren v Nem­či­ji vam nudi­mo edin­stve­no zna­nje o motor­jih. Naša eki­pa za uspo­sa­blja­nje je na voljo našim stran­kam OEM in nji­ho­vim trgo­vskim orga­ni­za­ci­jam – s stro­kov­nim zna­njem na naj­viš­ji ravni.… 
BU Power Systems News
6. decem­bra 2023

Per­kins® Elec­tric Power Sta­ge V Dogodek

Od 29. do 30. novem­bra je na sede­žu pod­je­tja Per­kins v Peter­bo­ro­u­g­hu pote­kal dogo­dek za seri­jo motor­jev Per­kins® Elec­tric Power Sta­ge V. Sku­paj z naši­mi stran­ka­mi smo dobi­li teh­nič­ni vpo­gled na viso­ki rav­ni v seri­jo motor­jev Sta­ge V Elec­tric Power.… 
BU Power Systems News
10. novem­bra 2023

Sto­ri­tev BU — zane­slji­va, hitra in kompetentna

Sko­raj kot James Bond. Ne v služ­bi nje­ne­ga veli­čan­stva, ampak za našo stran­ko Ghel­ma AG Bau­be­tri­e­be so bili teh­ni­ki BU Power Systems zdaj v akci­ji na Schil­thor­nu v Bern­skih Alpah na 2.970 m nad­mor­ske viši­ne. Na tej nena­va­dni loka­ci­ji so… 
BU Power Systems News
17. avgu­sta 2023

Moč sode­lo­va­nja: BU Power Systems in Geo­tec Bohr­te­ch­nik GmbH

Pod­je­tje Geo­tec Bohr­te­ch­nik GmbH že več kot 25 let raz­vi­ja in izde­lu­je viso­ko­ka­ko­vo­stne ver­ti­kal­ne vrtal­ne napra­ve. Te se upo­ra­blja­jo pred­vsem za pri­do­bi­va­nje geo­ter­mal­ne ener­gi­je v bli­ži­ni površ­ja, geo­teh­nič­ni inže­ni­ring, sta­ro rudar­stvo in gra­dnjo vrtin, ven­dar so ide­al­no pri­mer­ne tudi za… 
Arhiv

Poi­šči­te več infor­ma­cij v našem arhi­vu novice …

Ali ste vede­li, da …

Ali ste vede­li, da …
28. novem­bra 2023

…je v motor­je Per­kins vgra­jen kabel­ski snop s pov­preč­no dol­ži­no več kot 66 metrov kabla?

To je ena­ko raz­po­nu kril leta­la Boe­ing 747. Kabel­ski snop pove­zu­je vse ele­k­trič­ne in ele­k­tron­ske kom­po­nen­te vaše­ga motor­ja in je kot obču­tlji­va živč­na nit­ka osno­va za delu­joč motor. Ele­k­trič­ne kom­po­nen­te, kot so sis­tem za pred­gre­va­nje, zaga­njal­nik, alter­na­tor itd. mora­jo biti… 
Ali ste vede­li, da …
31. avgu­sta 2023

…je Per­kins od leta 1932 izde­lal že 22 mili­jo­nov motorjev?

To je dva­krat več motor­jev, kot se na sve­tu rodi otrok v enem mese­cu. Mor­da je eden od teh šte­vil­nih motor­jev v vašem stro­ju. Pod­je­tje BU Power Systems kot ura­dni Per­kins dis­tri­bu­ter poleg pro­da­je novih motor­jev ponu­ja ori­gi­nal­ne Per­kins nadomestne… 
Ali ste vede­li, da …
5. juli­ja 2023

…lah­ko vodne črpal­ke Per­kins v 24 urah delo­va­nja pre­čr­pa­jo pri­bli­žno 360.000 litrov hla­dil­ne tekočine?

To je ena­ko­vre­dno 2.378 pol­nim kadem. V kro­gu vodna črpal­ka dova­ja hla­dno vodo v motor, da ga ohla­di. Voda se zara­di viso­ke tem­pe­ra­tu­re motor­ja segre­je in nato iz motor­ja odte­če do hla­dil­ni­ka. S pomo­čjo hla­dil­ne­ga sis­te­ma se izo­gne­mo pre­gre­va­nju in… 
Arhiv

Več od “Ali ste vede­li, da…“ blog…