Moč sode­lo­va­nja: BU Power Systems in Backers Maschinenbau

 

Moč sode­lo­va­nja: BU Power Systems in WINTER Mar­ki­er­te­ch­nik GmbH

 

Odlič­ni pogo­vo­ri na EIMA Inter­na­ti­o­nal 2022

 

Popoln uspeh: bau­ma 2022

1 4
1 4

BU Power Systems News

BU Power Systems News
3. mar­ca 2023

Moč sode­lo­va­nja: BU Power Systems in Backers Maschinenbau

Od leta 1989 pod­je­tje Backers neneh­no posta­vlja mej­ni­ke na podro­čju teh­no­lo­gi­je. Cilj pod­je­tja je stran­kam zago­to­vi­ti učin­ko­vi­to in eko­no­mič­no reši­tev za pre­sa­ja­nje mine­ral­nih in organ­skih mate­ri­a­lov ter meša­nic mate­ri­a­lov. Brez loče­va­nja namreč šte­vil­nih mate­ri­a­lov, ki se poja­vlja­jo kot glav­ni proizvod,… 
BU Power Systems News
26. janu­ar­ja 2023

Moč sode­lo­va­nja: BU Power Systems in WINTER Mar­ki­er­te­ch­nik GmbH

Pod­je­tje WINTER Mar­ki­er­te­ch­nik GmbH je s svo­jim zna­njem na podro­čju gra­dnje cest že vrsto let spe­ci­a­li­zi­ra­no za razvoj in pro­i­zvo­dnjo ino­va­tiv­nih in učin­ko­vi­tih stro­jev za ozna­če­va­nje in odstra­nje­va­nje oznak na cestah in leta­li­ščih. Por­t­felj izdel­kov druž­be WINTER Mar­ki­er­te­ch­nik GmbH ponuja… 
BU Power Systems News
28. novem­bra 2022

Odlič­ni pogo­vo­ri na EIMA Inter­na­ti­o­nal 2022

Leto­šnja 45. med­na­ro­dna sejem­ska pri­re­di­tev EIMA Inter­na­ti­o­nal je ponov­no pri­va­bi­la šte­vil­ne raz­sta­vljav­ce in obi­sko­val­ce s podro­čja kme­tij­ske in vrtnar­ske meha­ni­za­ci­je. S 327.100 obi­sko­val­ci je bilo moč­no pre­se­že­no šte­vi­lo obi­sko­val­cev, pove­za­nih s koro­no, iz sej­ma EIMA 2021. Bistve­no se je povečalo… 
BU Power Systems News
8. novem­bra 2022

Popoln uspeh: bau­ma 2022

Bau­ma 2022 kot vodil­ni sve­tov­ni sejem grad­be­nih stro­jev, stro­jev za grad­be­ni mate­ri­al, rudar­skih stro­jev, grad­be­nih vozil in grad­be­ne opre­me je ponov­no dose­gla šte­vil­ne lju­di. Z več kot 495.000 obi­sko­val­ci iz več kot 200 držav in 3.200 raz­sta­vljav­ci iz pri­bli­žno 60… 
BU Power Systems News
30. sep­tem­bra 2022

Veli­ko pra­zno­va­nje v Italiji

Kakšen dogo­dek! Druž­ba BU Power Systems Ita­lia je danes pova­bi­la stran­ke, Per­kin­so­ve par­tner­je in zapo­sle­ne, da sku­paj pro­sla­vi­jo 10. oble­tni­co pod­je­tja. Ob čudo­vi­tem jeze­ru Como so gostje in gosti­te­lji uži­va­li v vrhun­skem dogod­ku v osu­plji­vem vzduš­ju z zna­čil­nim ita­li­jan­skim pridihom.… 
Arhiv

Poi­šči­te več infor­ma­cij v našem arhi­vu novice …

Ali ste vede­li, da …

Ali ste vede­li, da …
2. mar­ca 2023

…Per­kins® Eco­plus-Fil­ter odstra­nju­je del­ce, manj­še od šti­rih mikronov?

To je pri­bli­žno veli­kost ene rde­če krv­nič­ke, ki je veli­ka pet mikro­nov in je s pro­stim oče­som ni mogo­če vide­ti. Viso­ko­ka­ko­vo­stni fil­tri za gori­vo šči­ti­jo vaš motor pri vsa­kem nači­nu delo­va­nja in pre­pre­ču­je­jo poškod­be motor­ja, saj lah­ko že naj­manj­ši delci… 
Ali ste vede­li, da …
3. novem­bra 2022

…Per­kins hra­ni več kot 4,5 mili­jo­na serij­skih šte­vilk motorjev?

To je pri­bli­žno toli­ko serij­skih šte­vilk motor­jev, koli­kor zna­ša obseg son­ca v kilo­me­trih. Serij­ske šte­vil­ke so na voljo po vsem sve­tu in zago­ta­vlja­jo infor­ma­ci­je o letu in drža­vi izde­la­ve motor­ja ter nje­go­vi natanč­ni kon­fi­gu­ra­ci­ji. Vsak motor je pose­bej zasno­van in… 
Ali ste vede­li, da …
14. mar­ca 2022

… je traj­nost pri Per­kin­su ključ­na vrednota?

Traj­no­stna pro­i­zvo­dnja je učin­ko­vi­ta pro­i­zvo­dnja — in učin­ko­vi­tost je dobro za dobič­ko­no­snost. Per­kins izva­ja traj­no­stne spre­mem­be z napre­dni­mi postop­ki in ino­va­ci­ja­mi izdel­kov ter se zavze­ma za traj­no­stne pro­i­zvo­dne pro­ce­se, ki zmanj­šu­je­jo tako pora­bo ener­gi­je kot tudi nasta­ja­nje odpad­kov. Naj­no­vej­ši motorji… 
Arhiv

Več od “Ali ste vede­li, da…“ blog…