Odlič­ni pogo­vo­ri na EIMA Inter­na­ti­o­nal 2022

 

Popoln uspeh: bau­ma 2022

 

Veli­ko pra­zno­va­nje v Italiji

 

Moč sode­lo­va­nja: BU Power Systems in Egholm – City Ran­ger 3070

1 4
1 4

BU Power Systems News

BU Power Systems News
28. novem­bra 2022

Odlič­ni pogo­vo­ri na EIMA Inter­na­ti­o­nal 2022

Leto­šnja 45. med­na­ro­dna sejem­ska pri­re­di­tev EIMA Inter­na­ti­o­nal je ponov­no pri­va­bi­la šte­vil­ne raz­sta­vljav­ce in obi­sko­val­ce s podro­čja kme­tij­ske in vrtnar­ske meha­ni­za­ci­je. S 327.100 obi­sko­val­ci je bilo moč­no pre­se­že­no šte­vi­lo obi­sko­val­cev, pove­za­nih s koro­no, iz sej­ma EIMA 2021. Bistve­no se je povečalo… 
BU Power Systems News
8. novem­bra 2022

Popoln uspeh: bau­ma 2022

Bau­ma 2022 kot vodil­ni sve­tov­ni sejem grad­be­nih stro­jev, stro­jev za grad­be­ni mate­ri­al, rudar­skih stro­jev, grad­be­nih vozil in grad­be­ne opre­me je ponov­no dose­gla šte­vil­ne lju­di. Z več kot 495.000 obi­sko­val­ci iz več kot 200 držav in 3.200 raz­sta­vljav­ci iz pri­bli­žno 60… 
BU Power Systems News
30. sep­tem­bra 2022

Veli­ko pra­zno­va­nje v Italiji

Kakšen dogo­dek! Druž­ba BU Power Systems Ita­lia je danes pova­bi­la stran­ke, Per­kin­so­ve par­tner­je in zapo­sle­ne, da sku­paj pro­sla­vi­jo 10. oble­tni­co pod­je­tja. Ob čudo­vi­tem jeze­ru Como so gostje in gosti­te­lji uži­va­li v vrhun­skem dogod­ku v osu­plji­vem vzduš­ju z zna­čil­nim ita­li­jan­skim pridihom.… 
BU Power Systems News
28. sep­tem­bra 2022

Moč sode­lo­va­nja: BU Power Systems in Egholm – City Ran­ger 3070

Poleg Park Ran­ger 2150 se naš kupec Egholm zana­ša tudi na motor­je Per­kins za svoj City Ran­ger 3070. Več­na­men­ski stroj je pri­pra­vljen na akci­jo tudi v naj­tež­jih pogo­jih zahva­lju­joč zmo­glji­ve­mu dizel­ske­mu motor­ju 74 KM iz Per­kin­sa v kom­bi­na­ci­ji s 4… 
BU Power Systems News
25. avgu­sta 2022

Moč sode­lo­va­nja: BU Power Systems in EURO BAGGING

Naša stran­ka EURO BAGGING raču­na na motor­je Per­kins za svo­je kme­tij­ske stro­je. Dru­žin­sko pod­je­tje s sede­žem na Češkem pro­da­ja stro­je za shra­nje­va­nje krme in sila­žne vre­če. Stroj za paki­ra­nje sila­že EB 310 GM poga­nja dizel­ski motor 1206J Per­kins z močjo… 
Arhiv

Poi­šči­te več infor­ma­cij v našem arhi­vu novice …

Ali ste vede­li, da …

Ali ste že vede­li, da …
3. novem­bra 2022

…Per­kins hra­ni več kot 4,5 mili­jo­na serij­skih šte­vilk motorjev?

To je pri­bli­žno toli­ko serij­skih šte­vilk motor­jev, koli­kor zna­ša obseg son­ca v kilo­me­trih. Serij­ske šte­vil­ke so na voljo po vsem sve­tu in zago­ta­vlja­jo infor­ma­ci­je o letu in drža­vi izde­la­ve motor­ja ter nje­go­vi natanč­ni kon­fi­gu­ra­ci­ji. Vsak motor je pose­bej zasno­van in… 
Ali ste že vede­li, da …
14. mar­ca 2022

… je traj­nost pri Per­kin­su ključ­na vrednota?

Traj­no­stna pro­i­zvo­dnja je učin­ko­vi­ta pro­i­zvo­dnja — in učin­ko­vi­tost je dobro za dobič­ko­no­snost. Per­kins izva­ja traj­no­stne spre­mem­be z napre­dni­mi postop­ki in ino­va­ci­ja­mi izdel­kov ter se zavze­ma za traj­no­stne pro­i­zvo­dne pro­ce­se, ki zmanj­šu­je­jo tako pora­bo ener­gi­je kot tudi nasta­ja­nje odpad­kov. Naj­no­vej­ši motorji… 
Ali ste že vede­li, da …
8. febru­ar­ja 2022

… so vsi Per­kins zaga­nja­či zasno­va­ni in pre­iz­ku­še­ni za dol­go življenje?

Zago­to­vlje­no je, da se bodo zagna­li pri­bli­žno 36.000-krat, kar je pri­bli­žno deset­krat na dan sko­raj 10 let. Ori­gi­nal­ne Per­kins kom­po­nen­te so sino­nim za moč­ne zmo­glji­vo­sti, izje­mne kako­vo­sti in viso­ke zane­slji­vo­sti. Kot naša stran­ka, boste ime­li kori­sti od sko­raj 90 let… 
Arhiv

Več od “Ali ste vede­li, da…“ blog…