Spet smo tu: Spo­znaj­te nas na sej­mu bau­ma 2022

 

90 let Perkins

 

Moč sode­lo­va­nja: BU Power Systems in Egholm – Park Ran­ger 2150

 

Nova dome­na od 1. juni­ja 2022 | www.bu-perkins.si posta­ne www.bu-power.si

1 4
1 4

BU Power Systems News

BU Power Systems News
10. avgu­sta 2022

Spet smo tu: Spo­znaj­te nas na sej­mu bau­ma 2022

Po dol­gem pre­mo­ru zara­di Coro­ne se vese­li­mo, da bomo letos na 33. sej­mu Bau­ma v Mün­ch­nu ponov­no sre­ča­li šte­vil­ne obi­sko­val­ce. Sku­paj z več kot 3.500 dru­gi­mi raz­sta­vljav­ci na več kot 600.000 m² raz­stav­ne povr­ši­ne bo druž­ba BU Power Systems od… 
BU Power Systems News
2. avgu­sta 2022

90 let Perkins

Pod­je­tje Per­kins letos pra­znu­je 90. oble­tni­co delo­va­nja. S svo­jo dol­go­le­tno zgo­do­vi­no je Per­kins eden vodil­nih sve­tov­nih ponu­dni­kov dizel­skih in plin­skih motor­jev. Ino­va­tiv­ne in zane­slji­ve pogon­ske reši­tve so spe­ci­a­li­zi­ra­ne za širok spek­ter apli­ka­cij in jih lah­ko naj­de­mo v vseh življenj­skih trenutkih.… 
BU Power Systems News
28. juni­ja 2022

Moč sode­lo­va­nja: BU Power Systems in Egholm – Park Ran­ger 2150

BU Power Systems ponu­ja pri­la­go­je­ne reši­tve za celo­ten motor. S Per­kins dizel­ski­mi in plin­ski­mi motor­ji ter raz­po­nom moči od 4 do 2000 kW smo par­tner za širo­ko pale­to indu­strij. Motor­ji Per­kins se upo­ra­blja­jo tudi na podro­čju vzdr­že­va­nja par­kov in površin:… 
BU Power Systems News
27. juni­ja 2022

Nova dome­na od 1. juni­ja 2022 | www.bu-perkins.si posta­ne www.bu-power.si

Druž­ba BU Power Systems bo 1. juni­ja 2022 spre­me­ni­la svo­jo dome­no. Prej­šnji dome­ni www.bu-perkins.si pote­če veljav­nost, nado­me­sti pa jo dome­na www.bu-power.si. Spre­mem­ba vpli­va tudi na sple­tna mesta vseh držav in na e‑poštne naslo­ve zapo­sle­nih, na pri­mer naš splo­šni e‑poštni naslov… 
BU Power Systems News
25. maja 2022

Raz­ši­ri­tev ponud­be izdel­kov IOPU iz Perkinsa

Letos Per­kins pra­znu­je 90. oble­tni­co. S tem dol­go­le­tnim stro­kov­nim zna­njem je Per­kins eden vodil­nih sve­tov­nih doba­vi­te­ljev dizel­skih in plin­skih motor­jev. Cilj Per­kin­sa je ponu­di­ti naj­ob­se­žnej­ši nabor ino­va­tiv­nih in zane­slji­vih ener­get­skih reši­tev, pri­la­go­je­nih natanč­nim zah­te­vam svo­jih strank. Toč­no to poč­ne Perkins… 
Arhiv

Poi­šči­te več infor­ma­cij v našem arhi­vu novice …

Ali ste vede­li, da …

Ali ste že vede­li, da …
14. mar­ca 2022

… je traj­nost pri Per­kin­su ključ­na vrednota?

Traj­no­stna pro­i­zvo­dnja je učin­ko­vi­ta pro­i­zvo­dnja — in učin­ko­vi­tost je dobro za dobič­ko­no­snost. Per­kins izva­ja traj­no­stne spre­mem­be z napre­dni­mi postop­ki in ino­va­ci­ja­mi izdel­kov ter se zavze­ma za traj­no­stne pro­i­zvo­dne pro­ce­se, ki zmanj­šu­je­jo tako pora­bo ener­gi­je kot tudi nasta­ja­nje odpad­kov. Naj­no­vej­ši motorji… 
Ali ste že vede­li, da …
8. febru­ar­ja 2022

… so vsi Per­kins zaga­nja­či zasno­va­ni in pre­iz­ku­še­ni za dol­go življenje?

Zago­to­vlje­no je, da se bodo zagna­li pri­bli­žno 36.000-krat, kar je pri­bli­žno deset­krat na dan sko­raj 10 let. Ori­gi­nal­ne Per­kins kom­po­nen­te so sino­nim za moč­ne zmo­glji­vo­sti, izje­mne kako­vo­sti in viso­ke zane­slji­vo­sti. Kot naša stran­ka, boste ime­li kori­sti od sko­raj 90 let… 
Ali ste že vede­li, da …
6. decem­bra 2021

… smo zmo­žni popra­vi­ti motor­je sta­rej­še od 30 let po stan­dar­du kako­vo­sti nove­ga izdelka?

Ti motor­ji tako obsta­ja­jo dlje kot jav­ni inter­net. Pod­je­tje BU Power Systems vas lah­ko celo pod­pre z motor­ji, ki niso več v pro­i­zvo­dnji. Doka­za­li smo pro­ce­se, s kate­ri­mi zago­to­vi­mo, da vsak nado­me­stni motor – nov ali obno­vljen – ustre­za ustreznim… 
Arhiv

Več od “Ali ste vede­li, da…“ blog…