Nova dome­na od 1. juni­ja 2022 | www.bu-perkins.si posta­ne www.bu-power.si

 

10 let BU Power Systems v Sloveniji

 

10 let BU Power Systems na Hrvaškem

 

Ser­vi­sni vpo­gle­di – Popra­vi­lo motor­ja Per­kins 1104C-44TA

1 4
1 4

BU Power Systems News

BU Power Systems News
19. apri­la 2022

Nova dome­na od 1. juni­ja 2022 | www.bu-perkins.si posta­ne www.bu-power.si

Druž­ba BU Power Systems bo 1. juni­ja 2022 spre­me­ni­la svo­jo dome­no. Prej­šnji dome­ni www.bu-perkins.si pote­če veljav­nost, nado­me­sti pa jo dome­na www.bu-power.si. Spre­mem­ba vpli­va tudi na sple­tna mesta vseh držav in na e‑poštne naslo­ve zapo­sle­nih, na pri­mer naš splo­šni e‑poštni naslov… 
BU Power Systems News
19. apri­la 2022

10 let BU Power Systems v Sloveniji

Letos pra­znu­je­mo 10. oble­tni­co BU Power Systems Slo­ve­ni­ja kot poo­bla­šče­ne­ga dis­tri­bu­ter­ja pod­je­tja Per­kins. S sede­žem v Kra­nju je BU Power Systems Slo­ve­ni­ja odgo­vor­na za pro­da­jo in popro­daj­ne sto­ri­tve Per­kins dizel­skih, plin­skih in ladij­skih motor­jev v Slo­ve­ni­ji, Bosni in Her­ce­go­vi­ni in… 
BU Power Systems News
19. apri­la 2022

10 let BU Power Systems na Hrvaškem

Letos na Hrva­škem pra­znu­je­mo 10. oble­tni­co delo­va­nja. Leta 2012 je BU Power Systems Cro­a­tia postal eksklu­ziv­ni dis­tri­bu­ter Per­kins za Hrva­ško, Koso­vo, Sever­no Make­do­ni­jo, Alba­ni­jo in Črno goro. Pod­je­tje s sede­ža na Viško­vem zago­ta­vlja celo­ten por­t­felj Per­kins ponud­be – ki sega… 
BU Power Systems News
13. janu­ar­ja 2022

Ser­vi­sni vpo­gle­di – Popra­vi­lo motor­ja Per­kins 1104C-44TA

Kot ime­no­va­ni Per­kins dis­tri­bu­ter BU Power Systems ni odgo­vo­ren le za pro­da­jo, ampak tudi za popro­daj­ne sto­ri­tve Per­kins dizel­skih in plin­skih motor­jev. Naša celo­vi­ta popro­daj­na sto­ri­tev zago­ta­vlja stro­kov­no pod­po­ro motor­jem na podro­čjih indu­stri­je, kme­tij­stva in goz­dar­stva, grad­be­ni­štva, zasil­ne pro­i­zvo­dnje električne… 
BU Power Systems News
13. decem­bra 2021

Motor ure – seri­ja Per­kins® 904

Motor Per­kins® 904 Seri­ja 2,8‑litrski in 3,6‑litrski opci­ji sta zgra­je­ni za vaš poslov­ni uspeh. Motor­ji so zasno­va­ni tako, da se pri­le­ga­jo več kot 80 mode­lom stro­jev. To zago­ta­vlja naj­bolj kom­pak­ten možni paket motor­jev, ki pro­i­zva­jal­cem ori­gi­nal­ne opre­me pri­hra­ni pomem­ben čas… 
Arhiv

Poi­šči­te več infor­ma­cij v našem arhi­vu novice …

Ali ste vede­li, da …

Ali ste že vede­li, da …
14. mar­ca 2022

… je traj­nost pri Per­kin­su ključ­na vrednota?

Traj­no­stna pro­i­zvo­dnja je učin­ko­vi­ta pro­i­zvo­dnja — in učin­ko­vi­tost je dobro za dobič­ko­no­snost. Per­kins izva­ja traj­no­stne spre­mem­be z napre­dni­mi postop­ki in ino­va­ci­ja­mi izdel­kov ter se zavze­ma za traj­no­stne pro­i­zvo­dne pro­ce­se, ki zmanj­šu­je­jo tako pora­bo ener­gi­je kot tudi nasta­ja­nje odpad­kov. Naj­no­vej­ši motorji… 
Ali ste že vede­li, da …
8. febru­ar­ja 2022

… so vsi Per­kins zaga­nja­či zasno­va­ni in pre­iz­ku­še­ni za dol­go življenje?

Zago­to­vlje­no je, da se bodo zagna­li pri­bli­žno 36.000-krat, kar je pri­bli­žno deset­krat na dan sko­raj 10 let. Ori­gi­nal­ne Per­kins kom­po­nen­te so sino­nim za moč­ne zmo­glji­vo­sti, izje­mne kako­vo­sti in viso­ke zane­slji­vo­sti. Kot naša stran­ka, boste ime­li kori­sti od sko­raj 90 let… 
Ali ste že vede­li, da …
6. decem­bra 2021

… smo zmo­žni popra­vi­ti motor­je sta­rej­še od 30 let po stan­dar­du kako­vo­sti nove­ga izdelka?

Ti motor­ji tako obsta­ja­jo dlje kot jav­ni inter­net. Pod­je­tje BU Power Systems vas lah­ko celo pod­pre z motor­ji, ki niso več v pro­i­zvo­dnji. Doka­za­li smo pro­ce­se, s kate­ri­mi zago­to­vi­mo, da vsak nado­me­stni motor – nov ali obno­vljen – ustre­za ustreznim… 
Arhiv

Več od “Ali ste vede­li, da…“ blog…