Moč sode­lo­va­nja: BU Power Systems in Geo­tec Bohr­te­ch­nik GmbH

 

Moč sode­lo­va­nja: BU Power Systems in Börger

 

Seri­jo Per­kins® 5000

 

Moč sode­lo­va­nja: BU Power Systems in ATMOS Chrást

1 4
1 4

BU Power Systems News

BU Power Systems News
17. avgu­sta 2023

Moč sode­lo­va­nja: BU Power Systems in Geo­tec Bohr­te­ch­nik GmbH

Pod­je­tje Geo­tec Bohr­te­ch­nik GmbH že več kot 25 let raz­vi­ja in izde­lu­je viso­ko­ka­ko­vo­stne ver­ti­kal­ne vrtal­ne napra­ve. Te se upo­ra­blja­jo pred­vsem za pri­do­bi­va­nje geo­ter­mal­ne ener­gi­je v bli­ži­ni površ­ja, geo­teh­nič­ni inže­ni­ring, sta­ro rudar­stvo in gra­dnjo vrtin, ven­dar so ide­al­no pri­mer­ne tudi za… 
BU Power Systems News
29. juni­ja 2023

Moč sode­lo­va­nja: BU Power Systems in Börger

Pri obvla­do­va­nju nesreč je bistve­no hitro, eno­stav­no in učin­ko­vi­to ukre­pa­nje. Za to je potreb­na teh­no­lo­gi­ja, na kate­ro se je mogo­če zane­sti. Šte­vil­ne lokal­ne sku­pi­ne Zve­zne agen­ci­je za teh­nič­no pomoč (THW), gasil­ske eno­te in gasil­ske eno­te v obra­tih se zana­ša­jo na… 
BU Power Systems News
16. juni­ja 2023

Seri­jo Per­kins® 5000

Ta mesec je v Per­kin­su Sta­ffor­du pote­kal pred­sta­vi­tve­ni dogo­dek za novo seri­jo Per­kins® 5000. Sku­paj s stran­ka­mi iz Nem­či­je, Ita­li­je in Polj­ske smo se na kra­ju samem sezna­ni­li z novo seri­jo motor­jev, ki ponu­ja zane­slji­vo ele­k­trič­no moč, pri­pra­vlje­no za takojšnjo… 
BU Power Systems News
3. maja 2023

Moč sode­lo­va­nja: BU Power Systems in ATMOS Chrást

Kore­ni­ne tra­di­ci­o­nal­ne­ga češke­ga pro­i­zva­jal­ca ATMOS Chrást sega­jo v leto 1899. Kot eno vodil­nih sve­tov­nih pod­je­tij na podro­čju sti­snje­ne­ga zra­ka ima ATMOS pri­bli­žno 50 let izku­šenj na podro­čju izde­la­ve mobil­nih kom­pre­sor­jev. Mobil­ni kom­pre­sor­ji ATMOS so še pose­bej robu­stni in zane­slji­vi. Uporabljajo… 
BU Power Systems News
27. mar­ca 2023

Druž­ba BU Power Systems je posta­la poo­bla­šče­ni trgo­vec druž­be Per­kins za Švi­co in Lihtenštajn

Od leta 1991 je MINELLI AG gene­ral­ni uvo­znik pod­je­tja Per­kins v Švi­ci in Kne­že­vi­ni Lih­ten­štajn. Od 1. apri­la 2023 je druž­ba BU Power Systems AG kot hče­rin­ska druž­ba v popol­ni lasti druž­be BU Power Gro­up GmbH pre­vze­la dejav­nost Per­kins družbe… 
Arhiv

Poi­šči­te več infor­ma­cij v našem arhi­vu novice …

Ali ste vede­li, da …

Ali ste vede­li, da …
31. avgu­sta 2023

…je Per­kins od leta 1932 izde­lal že 22 mili­jo­nov motorjev?

To je dva­krat več motor­jev, kot se na sve­tu rodi otrok v enem mese­cu. Mor­da je eden od teh šte­vil­nih motor­jev v vašem stro­ju. Pod­je­tje BU Power Systems kot ura­dni Per­kins dis­tri­bu­ter poleg pro­da­je novih motor­jev ponu­ja ori­gi­nal­ne Per­kins nadomestne… 
Ali ste vede­li, da …
5. juli­ja 2023

…lah­ko vodne črpal­ke Per­kins v 24 urah delo­va­nja pre­čr­pa­jo pri­bli­žno 360.000 litrov hla­dil­ne tekočine?

To je ena­ko­vre­dno 2.378 pol­nim kadem. V kro­gu vodna črpal­ka dova­ja hla­dno vodo v motor, da ga ohla­di. Voda se zara­di viso­ke tem­pe­ra­tu­re motor­ja segre­je in nato iz motor­ja odte­če do hla­dil­ni­ka. S pomo­čjo hla­dil­ne­ga sis­te­ma se izo­gne­mo pre­gre­va­nju in… 
Ali ste vede­li, da …
2. mar­ca 2023

…Per­kins® Eco­plus-Fil­ter odstra­nju­je del­ce, manj­še od šti­rih mikronov?

To je pri­bli­žno veli­kost ene rde­če krv­nič­ke, ki je veli­ka pet mikro­nov in je s pro­stim oče­som ni mogo­če vide­ti. Viso­ko­ka­ko­vo­stni fil­tri za gori­vo šči­ti­jo vaš motor pri vsa­kem nači­nu delo­va­nja in pre­pre­ču­je­jo poškod­be motor­ja, saj lah­ko že naj­manj­ši delci… 
Arhiv

Več od “Ali ste vede­li, da…“ blog…