Ali ste vedeli, da …

…se olje v motor­ju Per­kins fil­tri­ra vsa­kih 12–15 sekund?

By 26. marca 2024 No Comments

To je pri­bli­žno tako pogo­sto kot srč­ni utrip modre­ga kita med pota­plja­njem. Tako se fil­tri­ra­jo vsi del­ci, ki bi lah­ko poško­do­va­li motor.

Fil­tri so v resni­ci prva obramb­na lini­ja vaše­ga motor­ja, saj šči­ti­jo dele tako, da pre­pre­ču­je­jo dostop neza­že­le­nim neči­sto­čam. Vse sno­vi, ki jih fil­ter ne zaja­me, lah­ko poško­du­je­jo motor in zmanj­ša­jo nje­go­vo učin­ko­vi­tost. Kako­vo­stni fil­tri zato pomemb­no vpli­va­jo na učin­ko­vi­tost vaše­ga motorja.

Olj­ni fil­ter, fil­ter za gori­vo in zrač­ni fil­ter Perkins

Zara­di dol­go­le­tnih izku­šenj in razvo­ja Per­kins ponu­ja fil­tre, ki so pose­bej zasno­va­ni za vaš motor in zago­ta­vlja­jo naj­viš­jo učin­ko­vi­tost fil­tri­ra­nja. Z upo­ra­bo ori­gi­nal­ne­ga fil­tra Per­kins ste lah­ko pre­pri­ča­ni, da je vaš motor zašči­ten kar se da optimalno.

Pre­be­ri­te več tukaj.