Ori­gi­nal­ni fil­tri Per­kins Ori­gi­nal­na kva­li­te­ta, brez kompromisov

Ste že raz­mi­šlja­li, da bi fil­tre v Per­kins motor­ju pre­ve­ri­li letos in jih po potre­bi zamenjali?

Olj­ni filtri

Naj­so­dob­nej­ša teh­no­lo­gi­ja, upo­ra­ba naj­ka­ko­vo­stnej­ših mate­ri­a­lov, pro­ti­po­vra­tni in tlač­ni var­no­stni ven­ti­li, tesnil­ni obro­či, lepi­la in fil­trir­ni medi­ji zago­ta­vlja­jo opti-
malen pre­tok olja in šči­ti­jo vaš motor pri vsa­ki upo­ra­bi in s tem pre­pre­či obra­bo ali poškod­be motorja.

Fil­tri za gorivo

Pri izde­la­vi ori­gi­nal­nih fil­trov za gori­vo so upo­ra­blje­ni samo naj­bolj kako­vo­stni mate­ri­a­li in tako zašči­ti­jo na pri­mer viso­ko­tlač­ni sis­tem za vbri­zga­va­nje pred poškod­ba­mi, ki jih pov­zro­či­jo del­ci uma­za­ni­je v sis­te­mih za gorivo.

Zrač­ni filtri

Pra­vi zrač­ni fil­ter Per­kins usta­vi 99,99% del­cev, pre­pre­či poškod­be ven­ti­lov, obro­čev in tur­bo­pol­nil­ni­kov, hkra­ti pa pove­ča pro­sti pre­tok zraka.

Novo: Per­kins® Ecoplus-filtri

Per­kins je raz­ši­ril pale­to fil­trov Per­kins® Eco­plus z dodat­kom na novo obli­ko­va­ne­ga olj­ne­ga fil­tra. Olj­ni fil­ter Per­kins® Eco­plus je name­ščen na novih motor­jih EU Sta­ge V Per­kins® Syn­cro 3,6 in 2,8 litra. Novi olj­ni fil­tri Per­kins® Eco­plus omo­go­ča­jo hitro in čisto menja­vo. Nepo­sre­dna korist za stran­ke je čista spre­mem­ba, ki je zdaj mogo­ča zara­di spre­mem­be kota fil­tra. Novi fil­ter je pokon­čen, kar olaj­ša dostop in ko se pokrov­ček odpre, se olje samo­dej­no odte­če nazaj v blok.

Pred­no­sti upo­ra­be ori­gi­nal­nih fil­trov Perkins

  • Fil­tri­ra­nje del­cev uma­za­ni­je na samo 2 mikro­na = 0,002 mm
  • Učin­ko­vi­tost do 98,7%
  • Per­kin­so­vi fil­tri dose­ga­jo naj­bolj­še rezul­ta­te v pri­mer­jal­nih pre­iz­ku­sih zmo­glji­vo­sti v razre­du fil­trov olja, fil­trov gori­va in zrač­nih filtrov
  • Aktiv­na pod­po­ra var­stvu okolja
  • Niz­ki stro­ški vzdr­že­va­nja in obratovanja

Kot eksklu­ziv­ni Per­kins dis­tri­bu­ter ponu­ja BU Power Systems ori­gi­nal­no kako­vost po zmer­nih cenah. Če ima­te kakr­šna koli vpra­ša­nja, nas lah­ko pokli­če­te pre­ko naše­ga tele­fon­ske­ga ser­vi­sa +386 (0) 590 76 50 0.