Per­kins ori­gi­nal­ni fil­te­ri Ori­gi­nal­na kva­li­te­ta, bez kompromisa

Jes­te li raz­miš­lja­li o pro­vje­ri fil­te­ra u Per­kins moto­ru ove godi­ne i nji­ho­voj zamje­ni ako je potrebno?

Fil­te­ri ulja

Vrhun­ska teh­no­lo­gi­ja, upo­tre­ba naj­k­va­li­tet­ni­jih mate­ri­ja­la, upo­tre­ba naj­k­va­li­tet­ni­jih mate­ri­ja­la, nepo­vrat­nih ven­ti­la pri­ti­ska, brtve­nih prste­no­va te medi­ja za fil­tra­ci­ju jam­či opti­ma­lan pro­tok ulja i šti­te vaš motor od niske razi­ne ulja u sva­koj rad­noj pri­mje­ni te tako sprje­ča­va­ju haba­nje ili ošte­će­nje motora.

Fil­te­ri goriva

U pro­izvod­nji Per­kins ori­gi­nal­nih fil­te­ra gori­va koris­te se naj­k­va­li­tet­ni­ji mate­ri­ja­li i na i na taj se način šti­ti, pri­mje­ri­ce, sus­tav viso­kog tla­ka od ošte­će­nja uzro­ko­va­nih čes­ti­ca­ma prljav­šti­ne u zajed­nič­kim sus­ta­vi­ma goriva.

Fil­ter zraka

Pra­vi Per­kins fil­ter zra­ka zaus­tav­lja 99,99% čes­ti­ca, sprje­ča­va­ju­ći ošte­će­nja ven­ti­la, prste­no­va i tur­bo­pu­nja­ča, a isto­vre­me­no pove­ća­va slo­bod­ni pro­tok zraka.

Novo: Per­kins® Ecoplus-filteri

Per­kins je pro­ši­rio asor­ti­man fil­te­ra Per­kins® Eco­plus uz doda­tak novo dizaj­ni­ra­nog fil­te­ra ulja. Per­kins® Eco­plus fil­ter ulja ugra­đen je u nove EU Sta­ge V Per­kins® Syn­cro 3.6 i 2.8 litar­ske moto­re. Novi Per­kins® Eco­plus fil­te­ri za ulje omo­gu­ću­ju brzu i čis­tu pro­mje­nu. Nepo­sred­na korist za kup­ce je čis­ta pro­mje­na koja je sada mogu­ća, zahva­lju­ju­ći izmje­ni kuta fil­te­ra. Novi fil­tar je uspra­van što olak­ša­va pris­tup, a čim se otvo­ri pok­lo­pac, ulje se auto­mat­ski odvo­di u blok.

Vaše pred­nos­ti kori­šte­nja Per­kins ori­gi­nal­nih filtera

  • Fil­tri­ra­nje čes­ti­ca prljav­šti­ne od samo 2 mikro­na = 0,002 mm
  • Učin­ko­vi­tost do 98.7 %
  • Per­kins fil­te­ri pos­ti­žu naj­bo­lje rezul­ta­te u uspo­red­nim ispi­ti­va­nji­ma kapa­ci­te­ta u odno­su na ulj­ne, dizel i zrač­ne filtere
  • Aktiv­na podr­ška zašti­ti okoliša
  • Niski ope­ra­tiv­ni tro­ško­vi i tro­ško­vi održavanja

Kao vaš eks­klu­ziv­ni Per­kins dis­tri­bu­ter, BU Power Sys­tems nudi ori­gi­nal­nu kva­li­te­tu po povolj­nim cije­na­ma. Ako ima­te bilo kak­vih pita­nja, može­te nas kon­tak­ti­ra­ti putem našeg tele­fo­na +385 (0) 51 545701.