Ory­gi­nal­ne fil­try Per­kins Fil­tro­wa­nie pro­ble­mów przed ich wystąpieniem

Fil­try sta­no­wią pierw­szą linię obro­ny sil­ni­ka, chro­niąc jego czę­ści przed nie­po­żą­da­ny­mi zanie­czysz­cze­nia­mi. Każ­dy mate­riał, któ­ry nie zosta­nie wychwy­co­ny przez filtr, może poten­cjal­nie uszko­dzić sil­nik i obni­żyć jego spraw­ność. Wyso­kiej jako­ści fil­try mają zatem duży wpływ na spraw­ność silnika.

Dzię­ki wie­lo­let­nie­mu doświad­cze­niu i roz­wo­jo­wi, Per­kins ofe­ru­je fil­try, któ­re są spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ne dla Two­je­go sil­ni­ka i zapew­nia­ją naj­wyż­szą wydaj­ność fil­tra­cji. Uży­wa­jąc ory­gi­nal­nych fil­trów Per­kins możesz mieć pew­ność, że Twój sil­nik jest chro­nio­ny tak opty­mal­nie, jak to tyl­ko możliwe.

Fil­try oleju

Naj­no­wo­cze­śniej­sza tech­no­lo­gia, zasto­so­wa­nie naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów, zawo­ry zwrot­ne i nad­ci­śnie­nio­we, pier­ście­nie uszczel­nia­ją­ce, uszczel­nie­nia i media fil­tra­cyj­ne gwa­ran­tu­ją opty­mal­ny prze­pływ ole­ju i chro­nią sil­nik przed niskim pozio­mem ole­ju w każ­dym zasto­so­wa­niu, a tym samym zapo­bie­ga­ją zuży­ciu lub uszko­dze­niu silnika.

Fil­try paliwa

Do pro­duk­cji ory­gi­nal­nych fil­trów pali­wa Per­kins wyko­rzy­sty­wa­ne są wyłącz­nie mate­ria­ły naj­wyż­szej jako­ści, któ­re chro­nią na przy­kład wyso­ko­ci­śnie­nio­wy układ wtry­sko­wy przed uszko­dze­nia­mi powo­do­wa­ny­mi przez czą­stecz­ki bru­du w ukła­dach pali­wo­wych common-rail.

Fil­try powietrza

Ory­gi­nal­ny filtr powie­trza Per­kins zatrzy­mu­je 99,99% czą­stek, zapo­bie­ga­jąc uszko­dze­niom zawo­rów, pier­ście­ni i tur­bo­sprę­ża­rek, jed­no­cze­śnie mak­sy­ma­li­zu­jąc swo­bod­ny prze­pływ powietrza.

Nowość: fil­try Per­kins® Ecoplus

Per­kins roz­sze­rzył swo­ją ofer­tę fil­trów Per­kins® Eco­plus o nowy filtr ole­ju. Filtr ole­ju Per­kins® Eco­plus został zamon­to­wa­ny w nowych sil­ni­kach EU Sta­ge V Per­kins® Syn­cro 3.6 i 2.8 litrów. Nowe fil­try ole­ju Per­kins® Eco­plus umoż­li­wia­ją szyb­ką i czy­stą wymia­nę. Bez­po­śred­nią korzy­ścią dla klien­tów jest czy­sta wymia­na fil­tra, któ­ra jest teraz moż­li­wa dzię­ki mody­fi­ka­cji kąta usta­wie­nia fil­tra. Nowy filtr jest usta­wio­ny pio­no­wo, co uła­twia dostęp, a gdy tyl­ko korek zosta­nie otwar­ty, olej auto­ma­tycz­nie spły­nie z powro­tem do bloku.

Two­je korzy­ści z uży­ciem ory­gi­nal­nych fil­trów Perkins

  • Wydaj­ność fil­tra czą­stek bru­du wyno­si tyl­ko 2 mikro­ny = 0.002 mm
  • Wydaj­ność nawet do 98.7%
  • Fil­try Per­kins osią­ga­ją naj­lep­sze wyni­ki w testach porów­naw­czych wydaj­no­ści fil­trów w odnie­sie­niu do fil­trów ole­ju, ole­ju napę­do­we­go i powietrza
  • Aktyw­ne wspar­cie ochro­ny środowiska
  • Niskie kosz­ty eksploatacji

Jako wyłącz­ny dys­try­bu­tor Per­kins, BU Power Sys­tems ofe­ru­je ory­gi­nal­ną jakość w roz­sąd­nych cenach. Jeśli masz jakieś pyta­nia, możesz skon­tak­to­wać się z nami za pośred­nic­twem nasze­go tele­fo­nu ser­wi­so­we­go +48 22 577 04 34.