BU Power Sys­tems Ogól­no­eu­ro­pej­scy eks­per­ci w dzie­dzi­nie silników

Jako auto­ry­zo­wa­ny dys­try­bu­tor fir­my Per­kins fir­ma BU Power Sys­tems jest odpo­wie­dzial­na za sprze­daż i obsłu­gę posprze­da­żo­wą sil­ni­ków die­sla i sil­ni­ków gazo­wych fir­my Per­kins w Pol­sce, Niem­czech, Wło­szech, Chor­wa­cji, Szwaj­ca­rii, Danii, Cze­chach i na Bał­ka­nach. Fir­ma obec­na jest na odpo­wied­nich ryn­kach w nie­za­leż­nych spół­kach, z któ­rych każ­da dzia­ła pod mar­ką “BU Power Systems”.

Gru­pa BU ofe­ru­je sper­so­na­li­zo­wa­ne roz­wią­za­nia dla prze­my­słu, budow­nic­twa, rol­nic­twa, trans­por­tu jak rów­nież dla wytwa­rza­nia ener­gii oraz dla sil­ni­ków mor­skich. Ponad 200 pra­cow­ni­ków w całej Euro­pie zapew­nia pro­fe­sjo­nal­ne doradz­two w zakre­sie pro­duk­tów i kom­plek­so­wą obsłu­gę wszyst­kich potrzeb zwią­za­nych z sil­ni­ka­mi. Nasi klien­ci korzy­sta­ją zatem z mię­dzy­kul­tu­ro­we­go part­ne­ra biz­ne­so­we­go, któ­ry jest bli­sko i jed­no­cze­śnie w całej Euro­pie, wyso­ce wyspe­cja­li­zo­wa­nej gru­py firm.

BU Power Gro­up posia­da cen­tra ser­wi­so­we, warsz­ta­ty i maga­zy­ny w Niem­czech, Wło­szech, Pol­sce, Chor­wa­cji, Szwaj­ca­rii, Sło­we­nii i Czech­nach. Maga­zy­ny zapew­nia­ją ponad 7 000 m² powierzch­ni maga­zy­no­wej w całej Euro­pie, prze­cho­wu­jąc sze­ro­ką gamę sil­ni­ków, agre­ga­tów prą­do­twór­czych i ory­gi­nal­nych czę­ści dla Perkins.

W 1989 r. Fir­ma przy­ję­ła pierw­szą umo­wę z fir­mą Per­kins w Niem­czech Pół­noc­no-Zachod­nich. Od 2005 roku fir­ma BU Power Gro­up jest wyzna­czo­nym deale­rem fir­my Per­kins z wyłącz­ny­mi pra­wa­mi dys­try­bu­cji na rynek nie­miec­ki, pol­ski (2008) i wło­ski (20011). Od 2012 roku fir­ma jest ofi­cjal­nym dys­try­bu­to­rem Per­kins i Per­kins Mari­ne Power dla państw byłej Jugo­sła­wii (Sło­we­nii, Chor­wa­cji, Bośni i Her­ce­go­wi­ny, Ser­bii, Mace­do­nii, Czar­no­gó­ry, Koso­wa) i Alba­nii. W stycz­niu 2017 roku BU Power Sys­tems stał się dys­try­bu­to­rem Per­kins w Danii, Gren­lan­dii i Wyspach Owczych. Od 1 stycz­nia 2020 r. Fir­ma będzie rów­nież odpo­wie­dzial­na za sprze­daż i ser­wis posprze­da­żo­wy sil­ni­ków Die­sla i sil­ni­ków gazo­wych Per­kins, a tak­że sil­ni­ków okrę­to­wych Per­kins w Repu­bli­ce Cze­skiej. Od kwiet­nia 2023 roku BU Power Sys­tems odpo­wia­da za dystrybuscję,sprzedaż i ser­wis pro­duk­tów fir­my Per­kins w Szwaj­ca­rii i Liechtensteinie.

Port­fel usług fir­my obej­mu­je sprze­daż czę­ści zamien­nych i usług, a tak­że usług dosto­so­wa­nych do indy­wi­du­al­nych potrzeb. Sprze­daż obej­mu­je spraw­dzo­ne doradz­two pro­duk­to­we z rysun­ka­mi kon­cep­cyj­ny­mi, opra­co­wy­wa­nie pro­to­ty­pów, dosto­so­wy­wa­nie pro­duk­tu poprzez inży­nie­rię apli­ka­cyj­ną i szko­le­nie. Kom­plek­so­wa obsłu­ga posprze­da­żo­wa zapew­nia pro­fe­sjo­nal­ną obsłu­gę sil­ni­ka. Dzię­ki krót­kim cza­som reak­cji, pro­fe­sjo­nal­ne­mu zarzą­dza­niu i wyso­kiej dostęp­no­ści czę­ści zamien­nych, BU Servi­ce speł­nia naj­wyż­sze stan­dar­dy obsłu­gi Perkinsa.

Jako dostaw­ca cer­ty­fi­ko­wa­ny przez Per­kins, BU Power Sys­tems zapew­nia swo­im klien­tom sta­łą, wyso­ką jakość usług. W peł­ni wypo­sa­żo­ne samo­cho­dy dostaw­cze gwa­ran­tu­ją szyb­ką pomoc. Nie­za­leż­nie od tego, czy cho­dzi o prze­gląd, kon­ser­wa­cję, napra­wy, ser­wis czę­ści zamien­nych, remont, obsłu­gę gwa­ran­cyj­ną czy prze­dłu­że­nie gwa­ran­cji – ser­wis BU ofe­ru­je pełen zakres usług zwią­za­nych z silnikiem.

Nasza wizja

Chce­my być roz­po­zna­wa­ni przez fir­my wyko­rzy­stu­ją­ce sil­ni­ki prze­my­sło­we i pokrew­ne pro­duk­ty jako naj­bar­dziej kom­pe­tent­ną orga­ni­za­cję w bran­ży. BU Power Sys­tems może dalej roz­wi­jać mar­kę Per­kins i ofe­ru­je uni­kal­ne roz­wią­za­nia dla obec­nych i przy­szłych war­to­ści. W ten spo­sób BU Power Sys­tems dąży do tego, aby stać się pod­sta­wo­wym wybo­rem dla part­ne­rów i klien­tów. BU Power Sys­tems poma­ga swo­im klien­tom roz­wi­jać się we wła­snych sek­to­rach rynku.

Nasza misja

BU Power Sys­tems ofe­ru­je obec­nym i poten­cjal­nym klien­tom uni­kal­ny zestaw wyso­kiej jako­ści usług i pro­duk­tów. Zespół BU Power Sys­tems jest pełen pasji, poświę­co­ny i kom­pe­tent­ny, z sil­nym naci­skiem na suk­ces biz­ne­so­wy, wzrost i ren­tow­ność klientów.

Nasze war­to­ści

Uczci­wość

Uczci­wość – jest pod­sta­wą wszyst­kie­go, co mówi­my i robi­my. Zawsze jeste­śmy uczci­wi, lojal­ni i sza­nu­je­my innych, takich jak nasi kole­dzy, klien­ci lub inne oso­by zaan­ga­żo­wa­ne w naszą dzia­łal­ność; sza­nu­je­my ich pomy­sły, role i róż­no­rod­ność, takie jak płeć, rasa, reli­gia itp.
  • Zobo­wią­zu­je­my się dotrzy­my­wać naszych obietnic.
  • Postę­pu­je­my zgod­nie z kodek­sem etycz­nym fir­my. W ten spo­sób budu­je­my zaufa­nie, któ­re jest fun­da­men­tem naszej repu­ta­cji jako jed­nost­ki i jako firmy.

Pra­ca zespołowa

Pra­ca zespo­ło­wa — ozna­cza zna­cze­nie i zbio­ro­wą siłę dzia­ła­nia w zespo­le. Poma­ga­my sobie nawza­jem w osią­gnię­ciu suk­ce­su, sza­nu­je­my i ceni­my sobie wza­jem­ne opi­nie. Dla nas waż­ne jest, aby odnieść suk­ces jako zespół.
  • Wie­my, że świet­ny zespół może osią­gnąć znacz­nie lep­sze wyni­ki, niż jego człon­ko­wie mogli­by indywidualnie.
  • Lubi­my pra­co­wać jako zespół, dobrze się bawić robiąc to, co robi­my i doce­niać pra­cę zespołową.

Kon­cen­tra­cja na kliencie

Kon­cen­tra­cja na klien­cie — jeste­śmy w peł­ni zaan­ga­żo­wa­nym zespo­łem, któ­ry kła­dzie duży nacisk na zado­wo­le­nie klienta.
  • Zobo­wią­zu­je­my się robić wszyst­ko, co w naszej mocy; w koń­cu chce­my mieć pew­ność, że nasi klien­ci będą mogli cie­szyć się naj­lep­szym moż­li­wym doświadczeniem.
  • Zda­je­my sobie spra­wę, że zaan­ga­żo­wa­nie i wydaj­ność nasze­go zespo­łu są cenio­ne przez naszych klien­tów i że odróż­nia nas to od konkurencji.

Dzia­ła­nie

Dzia­ła­nie – Jeste­śmy zmu­sze­ni do dzia­ła­nia. Wie­my, że waż­na jest ana­li­za, wery­fi­ka­cja, dys­ku­sja i upew­nie­nie się, że zgro­ma­dzi­li­śmy wystar­cza­ją­ce infor­ma­cje, aby podej­mo­wać solid­ne decyzje.
  • Po pod­ję­ciu decy­zji podej­mu­je­my dzia­ła­nia: zawsze zobo­wią­zu­je­my się do reali­zo­wa­nia naszych obiet­nic w spo­sób wewnętrz­ny i zewnętrz­ny oraz do urzeczywistniania.
  • Nigdy nie opusz­cza­my (uza­sad­nio­nych) żądań klien­tów bez odpo­wie­dzi. Pró­bu­je­my ponow­nie i ponow­nie, aby zapew­nić osta­tecz­ny sukces.

Uni­kal­ność

Uni­kal­ność — nasi klien­ci wybie­ra­ją pro­po­zy­cje, pro­duk­ty lub usłu­gi BU Power Sys­tems, ponie­waż są postrze­ga­ne jako “wyjąt­ko­we i lep­sze od innych” — a co naj­waż­niej­sze — jeste­śmy cenie­ni za nasze rela­cje z klien­ta­mi o wyso­kiej jakości.
  • Zawsze sta­ra­my się być widzia­nym, cenio­nym i wyse­lek­cjo­no­wa­nym przez klien­tów jako ofe­ru­ją­cy uni­kal­ne pro­po­zy­cje. Dokła­da­my wszel­kich sta­rań, aby spro­stać potrze­bom biz­ne­so­wym naszych klien­tów, doda­wać rze­czy­wi­stej war­to­ści ich fir­mom i prze­kra­czać ich ocze­ki­wa­nia — w krót­kim i dłu­gim okresie.
  • Zespół BU Power Sys­tems ma na celu zaofe­ro­wa­nie swo­im klien­tom wyjąt­ko­wych ofert, któ­rych kon­ku­ren­cja nie może się równać.

BU Power Sys­tems w Euro­pie Nasza loka­li­za­cja w Polsce

BU Power Sys­tems Pol­ska repre­zen­tu­je kom­plet­ny zakres usług Per­kins, od sprze­da­ży sil­ni­ków, czę­ści zamien­nych do indy­wi­du­al­nych usług ser­wi­so­wych z cer­ty­fi­ka­tem pozio­mu 3. Dział czę­ści zamien­nych zapew­nia szyb­ką dosta­wę ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych fir­my Perkins.

BU Power Sys­tems Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Puław­ska 506/508, budy­nek ‘’D”
02–844 Warszawa
T +48 22 57704 30
F +48 22 57704 40

BU Polen background Placeholder
BU Polen background
BU Polen Placeholder
BU Polen
BU Germany background Placeholder
BU Ger­ma­ny background
BU Germany Placeholder
BU Ger­ma­ny

BU Power Sys­tems w Niemczech

Sie­dzi­ba głów­na BU Power Sys­tems znaj­du­je się w Ibben­büren, Nad­re­nii Pół­noc­nej-West­fa­lii. Dzię­ki cen­trom ser­wi­so­wym w Ibben­büren, Mag­de­bur­gu, Kle­ino­sthe­im, Mös­sin­gen i Peißen­ber­gu, a tak­że mobil­nym samo­cho­dom ser­wi­so­wym, jeste­śmy w sta­nie zare­ago­wać szyb­ko i dotrzeć do klien­tów w każ­dej loka­li­za­cji w Niem­czech. Zarów­no nasze cen­tra ser­wi­so­we, jak i samo­cho­dy mają wybra­ny zapas czę­ści zamien­nych. Ten sys­tem umoż­li­wia — w przy­pad­ku napra­wy — umoż­li­wia szyb­kie udo­stęp­nie­nie żąda­nych czę­ści oryginalnych.

BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG
Per­kins­stra­ße 1
49479 Ibbenbüren

T +49 (0) 5451 5040 0
F +49 (0) 5451 5040 100

www.bu-power.de

BU Power Sys­tems we Włoszech

Od mar­ca 2011 r. BU Power Sys­tems Wło­chy jest wyłącz­nym dys­try­bu­to­rem fir­my Per­kins we Wło­szech. Trzy loka­li­za­cje, w tym Giro­ni­co (w pobli­żu Como), oddział Mona­stier di Tre­vi­so (nie­da­le­ko Wene­cji) i Imo­la, ofe­ru­ją peł­ny zakres usług Per­kins dla Two­je­go sil­ni­ka — od sprze­da­ży do ser­wi­su. Wszyst­kie trzy loka­li­za­cje są cer­ty­fi­ko­wa­ny­mi part­ne­ra­mi ser­wi­so­wy­mi fir­my Per­kins z cer­ty­fi­ka­tem pozio­mu 3, zapew­nia­jąc sta­łą wyso­ką jakość usług. Inte­li­gent­ny sys­tem spe­dy­cji gwa­ran­tu­je szyb­ką dosta­wę ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych Perkins.

BU Power Sys­tems Ita­lia s.r.l.
Via Leonar­do da Vin­ci, 1
22020 Giro­ni­co (CO)

T +39 031 463 3411
F +39 031 463 3473

www.bu-power.it

IVA 03266470131

BU Italia background Placeholder
BU Ita­lia background
BU Italia Placeholder
BU Ita­lia
BU Denmark background Placeholder
BU Den­mark background
BU Denmark Placeholder
BU Den­mark

BU Power Sys­tems w Danii

Korze­nie BU Power Sys­tems Dania moż­na zna­leźć w roku 1896. Począt­ko­wo zało­żo­na jako fir­ma zaj­mu­ją­ca się kon­stru­owa­niem rowe­rów zosta­ła dopro­wa­dzo­na do suk­ce­su w prze­my­śle moto­ry­za­cyj­nym przez zało­ży­cie­la Fre­da Rasmus­se­na. W 1946 r. Fred Rasmus­sen otrzy­mał licen­cję na sprze­daż w Danii pro­duk­tów Per­kins i od tam­tej pory zdo­był duże doświad­cze­nie i wie­dzę facho­wą w bran­ży sil­ni­ków wyso­ko­pręż­nych. Od 1 stycz­nia 2017 r. Fir­ma BU Power Sys­tems Den­mark ApS prze­jął dzia­łal­ność Fre­da Rasmus­se­na i jest odpo­wie­dzial­na za sprze­daż i obsłu­gę posprze­da­żo­wą sil­ni­ków wyso­ko­pręż­nych i sil­ni­ków gazo­wych Per­kins oraz sil­ni­ków mor­skich Per­kins dla Danii, Gren­lan­dii i Wysp Owczych. Nasi pra­cow­ni­cy w ser­wi­sie Oden­se chęt­nie dora­dzą Pań­stwu w kwe­stii całe­go sil­ni­ka, czę­ści zamien­nych i kwe­stii zwią­za­nych z ser­wi­sem. Ser­wi­so­we pojaz­dy zapew­nia­ją szyb­ką pomoc u klienta.

BU Power Sys­tems Den­mark ApS
Byg­me­ste­rvej 7B
5750 Ringe

T +45 65 560 560

www.bu-power.dk

BU Power Sys­tems w Chorwacji

Od 1 Mar­ca, 2012, BU Power Sys­tems jest ofi­cjal­nym dys­try­bu­to­rem Per­kins w Chor­wa­cji. Nasze biu­ra w Sło­we­nii i Chor­wa­cji obsłu­gu­ją wszyst­kie kra­je bał­kań­skie: Sło­we­nię, Chor­wa­cję, Bośnię i Her­ce­go­wi­nę, Ser­bię, Mace­do­nię, Czar­no­gó­rę, Koso­wo i Alba­nię. Wybra­ni part­ne­rzy ser­wi­so­wi wspie­ra­ją nasz zespół w Rijece.

BU Power Siste­mi d.o.o.
Viško­vo 138
51216 Viškovo

T +385 (0) 51 545701
F +385 (0) 51 256652

www.bu-power.hr

BU Croatia background Placeholder
BU Cro­atia background
BU Croatia Placeholder
BU Cro­atia
BU Slovenia background Placeholder
BU Slo­ve­nia background
BU Slovenia Placeholder
BU Slo­ve­nia

BU Power Sys­tems na Słowenii

Od 1 Mar­ca 2012, BU Power Sys­tems jest ofi­cjal­nym dys­try­bu­to­rem Per­kins i Per­kins Mari­ne Power dla wszyst­kich państw Bał­kań­skich: Sło­we­nii, Chor­wa­cji, Bośnii i Her­ce­go­wi­ny, Ser­bii, Mace­do­nii, Czar­no­gó­ry, Koso­wa i Alba­nii. Doświad­cze­ni pra­cow­ni­cy gwa­ran­tu­ją pro­fe­sjo­nal­ne doradz­two pro­duk­to­we i kom­plek­so­wą obsłu­gę wokół silnika.

Wybra­ni part­ne­rzy ser­wi­so­wi wspie­ra­ją nasz zespół w Kranj.

BU Power Siste­mi d.o.o.
Suce­va uli­ca 25
4000 Kranj

T +386 (0) 590 76 50 0
F +386 (0) 590 76 50 4

www.bu-power.si

BU Power Sys­tems w Czechach

Z dniem 1 stycz­nia 2020 r. BU Power Sys­tems s.r.o. prze­ję­ła dzia­łal­ność BEL, spol. s.r.o. i jest dys­try­bu­to­rem Per­kin­sa w Cze­chach. BU Power Sys­tems s.r.o. ofe­ru­je kom­plet­ny port­fel usług Per­kins, poprzez sprze­daż czę­ści zamien­nych do usług indy­wi­du­al­nych, i jest cer­ty­fi­ko­wa­nym part­ne­rem ser­wi­so­wym Per­kins pozio­mu 3. Odpo­wied­nio dobra­ny maga­zyn zapew­nia szyb­ką dosta­wę ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych Perkins.

BU Power Sys­tems s.r.o.
Bera­no­vých 65
199 02 Pra­ga 9
T +420 274 773 493
F +420 274 812 023

www.bu-power.cz

BU CZ Background Placeholder
BU CZ Background
BU CZ Placeholder
BU CZ
BU Switzerland background Placeholder
BU Swit­zer­land background
BU Switzerland Placeholder
BU Swit­zer­land

BU Power Sys­tems w Szwajcarii

Od 1991 roku MINELLI AG jest gene­ral­nym impor­te­rem Per­kin­sa w Szwaj­ca­rii i Księ­stwie Liech­ten­ste­in. Od 01.04.2023 BU Power Sys­tems AG, jako spół­ka zależ­na nale­żą­ca w cało­ści do BU Power Gro­up GmbH, prze­ję­ła biz­nes Per­kin­sa od MINELLI AG i jest odpo­wie­dzial­na za sprze­daż i ser­wis posprze­da­żo­wy sil­ni­ków die­sla oraz gazo­wych Per­kins, a tak­że sil­ni­ków mor­skich Per­kin­sa w Szwaj­ca­rii i Liech­ten­ste­inie. Nasi pra­cow­ni­cy w sie­dzi­bie Pfäf­fi­kon chęt­nie udzie­lą Pań­stwu porad we wszyst­kich kwe­stiach doty­czą­cych Pań­stwa sil­ni­ka, czę­ści zamien­nych oraz serwisu.

BU Power Sys­tems AG
Mat­ten­stras­se 3
8330 Pfäffikon/ZH
Szwajcaria
T +41 44 952 35 35
[email protected]
www.bu-power.ch