Pra­ca w BU Power Sys­tems Dzia­łaj razem z nami

Czy jesteś zmo­ty­wo­wa­ną oso­bą? Gra­czem zespo­ło­wym? Otwar­tym na inne kul­tu­ry? Lubisz pra­co­wać na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej? Czy inte­re­su­ją Cię skom­pli­ko­wa­ne tech­nicz­nie pro­duk­ty i pro­ble­my? Cze­ka­my na Ciebie.

Pra­ca techniczna

Nie­za­leż­nie od tego, czy pra­cu­jesz w dzia­le tech­nicz­nym, w dzia­le sprze­da­ży, apli­ka­cji czy w dzia­le gwa­ran­cji — w BU Power Sys­tems masz sze­ro­ki wachlarz moż­li­wo­ści zawo­do­wych jako tech­nik z doświad­cze­niem w sil­ni­kach die­sla lub gazo­wych. Dowiedz się wię­cej o naszych ofer­tach pracy… 

Pra­ca komercyjna

W BU Power Sys­tems regu­lar­nie zatrud­nia­my pra­cow­ni­ków w obsza­rach komer­cyj­nych. Czy masz dobre angiel­skie umie­jęt­no­ści i lubisz dzie­lić się z inny­mi kul­tu­ra­mi? Szu­kaj nowej pra­cy u nas…

Edu­ka­cja

Regu­lar­nie zatrud­nia­my sta­ży­stów do szko­le­nia, aby stać się kup­ca­mi prze­my­sło­wy­mi (m / f). Klik­nij tutaj, aby zna­leźć ofer­ty pracy…

Obra­zo­van­je

Redo­vi­to zapo­šl­ja­va­mo pri­pra­vni­ke u naba­vi (m/ž). . Klik­ni­te ovdje za slo­bod­na rad­na mjesta … 

Wszyst­kie ofer­ty pra­cy w skrócie

Obec­nie nie ma wol­nych miejsc pracy.