Prá­ce v BU Power Sys­tems Posuň­te naše pod­ni­ká­ní — spo­leč­ně s námi

Jste moti­vo­va­ný člo­věk? Týmo­vý hráč? Ote­vře­ný jiným kul­tu­rám? A rádi pra­cu­je­te na mezi­ná­rod­ní úrov­ni? Máte zájem o tech­nic­ky slo­ži­té pro­duk­ty a pro­blémy? Pak se těší­me na brz­ké setká­ní s vámi !

Tech­nic­ké práce

Ať už pra­cu­je­te v tech­nic­ké oblas­ti, v obchod­ním oddě­le­ní, pro­vo­zu nebo v záruč­ním oddě­le­ní — v BU Power Sys­tems máte širo­kou šká­lu pra­cov­ních pří­le­ži­tos­tí jako tech­nik se zku­še­nost­mi s die­se­lo­vý­mi nebo ply­no­vý­mi moto­ry. Zjis­tě­te více o našich vol­ných místech …

Komerč­ní práce

V BU Power Sys­tems pra­vi­del­ně zaměst­ná­vá­me zaměst­nan­ce v komerč­ních oblas­tech. Máte dobrou ang­lič­ti­nu a baví vás sdí­le­ní s jiný­mi kul­tu­ra­mi? Pak u nás hle­dej­te novou práci …

Vzdě­lá­ní

Pra­vi­del­ně nají­má­me stá­žis­ty na ško­le­ní, aby se lépe sta­li prů­mys­lo­vý­mi kup­ci (m / f). Klik­ně­te sem pro vol­ná místa …

Všech­ny prá­ce v kostce

Ser­vis­ní­ho tech­ni­ka pro spa­lo­va­cí motory
Čes­ká republika
Oblast půso­be­ní: celá ČR