V součas­né době hledáme k okamžité­mu nástupu:

Servis­ního tech­ni­ka pro spalo­vací motory

– Oblast působení: celá ČR –

 

Náplň práce:

 • Nezávis­lá mechan­ická a elek­tron­ická diag­nos­ti­ka závad a odstraňování závad
 • Odborná údrž­ba, opravy a uvádění do provozu mobil­ních a sta­cionárních dieselových a ply­nových motorů dle speci­fikací výrobce
 • Doku­men­tace o zjištěných závadách a prove­dených pracích
 • Zákaznické poraden­ství v souladu s tech­nick­ou dispozicí
 • Odpověd­nost za servis­ní vozid­lo včet­ně nářadí a inven­táře vozidla

Naše poža­davky:

 • Min. ukončené vyučení v oboru mechanik zeměděl­ských nebo staveb­ních stro­jů, automechanik
 • Něko­likale­tou odbornou praxi jako mechanik zeměděl­ských nebo staveb­ních stro­jů, mecha­tron­ik nebo auto­mechanik, mis­tr řemeslník nebo technik
 • Schop­nost ana­lyt­ick­ého myšlení a samostat­ný, sys­tem­at­ický způ­sob práce
 • Zkušenos­ti s naftový­mi moto­ry, znalost­mi IT a elektroniky
 • Ocho­ta ces­to­vat v rám­ci ČR, flexibilita
 • Zák­lad­ní znalost anglick­ého jazy­ka výhodou
 • Plat­ný řidičský průkaz pro skupiny B/BE (tří­da III)
 • Sebevě­domé a přá­tel­ské vys­tupování při jed­nání s naši­mi zákazníky
 • Motivo­vaný, vysoce angažo­vaný a ori­en­to­vaný na služby

Co nabízíme:

 • Pestrou zají­mavou prá­ci v mez­inárod­ní společnosti
 • Otevřené a mod­erní pra­cov­ní prostředí s plochý­mi hierarchiemi
 • Rozsáh­lé vstup­ní a průběžné další vzdělávání v interním školicím středisku a také online kurzy
 • Plně vybavené servis­ní vozid­lo, se kterým můžete po zaškolení začít svůj pra­cov­ní den pří­mo z domova
 • Zají­mavý plat, bonusy, pla­cené přesčasy, příspěvek na dov­ole­nou, stra­venky nebo ces­tovní náhrady
PDF Down­load