O nás Zále­ží nám na vašem motoru

Jako auto­ri­zo­va­ný dis­tri­bu­tor spo­leč­nos­ti Per­kins je fir­ma BU Power Sys­tems zod­po­věd­ná za pro­dej a popro­dej­ní ser­vis die­se­lo­vých a ply­no­vých moto­rů Per­kins. BU Power Sys­tems nabí­zí řeše­ní moto­rů na míru pro prů­my­sl, sta­veb­nic­tví, země­děl­ství, mani­pu­la­ci s mate­ri­á­lem, jakož i pro výro­bu ener­gie a lodě. V 18 evrop­ských zemích zajiš­ťu­je­me pro­fe­si­o­nál­ní pro­duk­to­vé pora­den­ství a kom­plex­ní ser­vis pro všech­ny potře­by motoru.

O naší prá­ci Naše služ­by pro vás

Port­fo­lio slu­žeb BU Power Sys­tems sahá od pro­de­je moto­rů přes ser­vis náhrad­ních dílů až po jed­not­li­vé služ­by. Náš pro­dej­ní ser­vis zahr­nu­je kva­li­fi­ko­va­né pro­duk­to­vé pora­den­ství s kon­cepč­ním výkre­sem, vývoj pro­to­ty­pu, při­způ­so­be­ní pro­duk­tu pro­střed­nic­tvím sprá­vy apli­ka­cí, zís­ká­vá­ní zdro­jů a ško­le­ní. Kom­plex­ní popro­dej­ní ser­vis zajiš­ťu­je pro­fe­si­o­nál­ní pod­po­ru moto­ru. Díky krát­ké reakč­ní době, pro­fe­si­o­nál­ní sprá­vě a opti­mál­ní dostup­nos­ti náhrad­ních dílů spl­ňu­je BU Ser­vi­ce nej­vyš­ší stan­dard slu­žeb Perkins.

Co pro Vás může­me udělat?

BU Power Sys­tems v Evro­pě Poboč­ky

Spo­leč­nost BU Power Sys­tems obslu­hu­je zákaz­ní­ky v 18 evrop­ských zemích a pro­vo­zu­je ser­vis­ní stře­dis­ka, díl­ny a skla­dy v Čes­ké repub­li­ce, Němec­ku, Itá­lii, Pol­sku, Dán­sku, Chor­vat­sku, Slo­vin­sku a Švý­car­sku. Skla­do­vé pro­sto­ry pro širo­kou šká­lu moto­rů, agre­gá­tů a ori­gi­nál­ních dílů Per­kins mají více než 7 000 m² v celé Evropě.

Kon­takt
BU Power Systems CS Placeholder
BU Power Sys­tems CS

V této sek­ci najde­te čtvrt­let­ní výji­meč­né podrob­nos­ti a dal­ší infor­ma­ce o našem aktu­ál­ním port­fo­liu pro­duk­tů a služeb.

Dozví­te se více o aktu­ál­ních udá­los­tech a novin­kách o našich pro­duk­tech a naší společnosti.