BU Power Sys­tems Celo­ev­rop­ská odbornost

Jako auto­ri­zo­va­ný dis­tri­bu­tor spo­leč­nos­ti Per­kins je BU Power Sys­tems zod­po­věd­ná za pro­dej a popro­dej­ní ser­vis die­se­lo­vých a ply­no­vých moto­rů Per­kins v Němec­ku, Itá­lii, Pol­sku, Dán­sku, Čes­ké repub­li­ce, Švý­car­sku a na Bal­ká­ně. Spo­leč­nost je pří­tom­na na těch­to trzích pro­střed­nic­tvím práv­ně nezá­vis­lých spo­leč­nos­tí, z nichž kaž­dá půso­bí pod znač­kou „BU Power Systems“.

BU Power Group nabí­zí řeše­ní moto­rů na míru pro prů­my­sl, sta­veb­nic­tví, země­děl­ství, mani­pu­la­ci s mate­ri­á­lem, stej­ně jako pro výro­bu ener­gie a lodě. Více než 200 zaměst­nan­ců v celé Evro­pě zajiš­ťu­je pro­fe­si­o­nál­ní pro­duk­to­vé pora­den­ství a kom­plex­ní ser­vis pro všech­ny potře­by moto­ru. Naši zákaz­ní­ci pro­to těží ze spo­lu­prá­ce s mul­ti­kul­tur­ním lokál­ně pří­tom­ným part­ne­rem a výhod evrop­ské, vyso­ce spe­ci­a­li­zo­va­né sku­pi­ny společností.

BU Power Group má ser­vis­ní stře­dis­ka, díl­ny a skla­dy v Němec­ku, Itá­lii, Pol­sku, Chor­vat­sku, Slo­vin­sku, Čes­ké repub­li­ce a Švý­car­sku. Skla­do­vé pro­sto­ry pro roz­sáh­lou nabíd­ku moto­rů, gene­rá­to­ro­vých souprav a ori­gi­nál­ních dílů Per­kins mají více než 7 000 m².

V roce 1989 spo­leč­nost uza­vře­la prv­ní smlou­vu s Per­kins pro seve­ro­zá­pad­ní Němec­ko. Od roku 2005 je BU Power Group auto­ri­zo­va­ným pro­dej­cem Per­kins s výhrad­ní­mi dis­tri­buč­ní­mi prá­vy pro němec­ky hovo­ří­cí zeměu, od roku 2008 pro pol­ský a od roku 2011 pro ital­ský trh. Od roku 2012 je spo­leč­nost ofi­ci­ál­ním dis­tri­bu­to­rem Per­kins a Per­kins Mari­ne Power pro stá­ty býva­lé Jugo­slá­vie (Slo­vin­sko, Chor­vat­sko, Bos­na a Her­ce­go­vi­na, Srb­sko, Make­do­nie, Čer­ná Hora, Koso­vo) a Albá­nii. V led­nu 2017 se BU Power Sys­tems sta­la dis­tri­bu­to­rem Per­kins pro Dán­sko, Grón­sko a Faer­ské ost­ro­vy. Od 1. led­na 2020 je spo­leč­nost zod­po­věd­ná za pro­dej a popro­dej­ní ser­vis die­se­lo­vých a ply­no­vých moto­rů Per­kins a lod­ních moto­rů Per­kins i pro Čes­kou repub­li­ku. Od dub­na 2023 je spo­leč­nost BU Power Sys­tems odpo­věd­ná také za Švý­car­sko a Lichtenštejnsko.

Port­fo­lio slu­žeb spo­leč­nos­ti sahá od pro­de­je moto­rů přes ser­vis a dodáv­ky náhrad­ních dílů až po jed­not­li­vé služ­by. Sou­čás­tí pro­dej­ní­ho ser­vi­su je kva­li­fi­ko­va­né pro­duk­to­vé pora­den­ství s návrhem kon­cep­ce moto­ru, vývoj pro­to­ty­pu, při­způ­so­be­ní pro­duk­tu pro­střed­nic­tvím sprá­vy apli­ka­cí, zabez­pe­če­ní zdro­jů a odpo­ví­da­jí­cí  ško­le­ní. Kom­plex­ní popro­dej­ní ser­vis zajiš­ťu­je pro­fe­si­o­nál­ní pod­po­ru pro pro­voz kaž­dé­ho moto­ru. Díky krát­ké reakč­ní době, pro­fe­si­o­nál­ní­mu vede­ní a vyso­ké dostup­nos­ti náhrad­ních dílů spl­ňu­je BU Ser­vi­ce nej­vyš­ší stan­dard slu­žeb Perkins.

Jako dis­tri­bu­tor Per­kins s cer­ti­fi­ka­cí úrov­ně 3 posky­tu­je BU Power Sys­tems svým zákaz­ní­kům spo­leh­li­vé a vyso­ce kva­lit­ní služ­by. Plně vyba­ve­né ser­vis­ní vozy zaru­ču­jí rych­lou pomoc. Naše poho­to­vost­ní služ­ba je k dis­po­zi­ci 24 hodin den­ně, 7 dní v týd­nu. Ať už inspek­ce, údrž­ba, opra­vy, ser­vis náhrad­ních dílů, gene­rál­ní opra­vy, zpra­co­vá­ní nebo pro­dlou­že­ní záru­ky — BU Ser­vi­ce nabí­zí celou šká­lu slu­žeb sou­vi­se­jí­cích s uží­vá­ním motoru.

Vize

Chce­me, aby spo­leč­nos­ti, kte­ré pou­ží­va­jí prů­mys­lo­vé moto­ry a sou­vi­se­jí­cí pro­duk­ty, nás bra­ly jako nej­kom­pe­tent­něj­ší a nej­schop­něj­ší orga­ni­za­ci v našem obo­ru. BU Power Sys­tems se může dále expan­do­vat v rám­ci pro­duk­tů znač­ky Per­kins a nabí­zí jedi­neč­ná sou­čas­ná i budou­cí řeše­ní. BU Power Sys­tems se tak sna­ží stát se pri­már­ní vol­bou pro part­ne­ry a zákaz­ní­ky. BU Power Sys­tems pomá­há svým zákaz­ní­kům růst v jejich vlast­ních trž­ních sektorech.

Mise

BU Power Sys­tems nabí­zí svým sou­čas­ným i poten­ci­ál­ním zákaz­ní­kům jedi­neč­ný sou­bor vyso­ce kva­lit­ních slu­žeb a pro­duk­tů. Tým BU Power Sys­tems je nad­še­ný pro svou prá­ci, odda­ný a kom­pe­tent­ní, se sil­ným zamě­ře­ním na obchod­ní úspěch zákaz­ní­ků, růst a ziskovost.

Základ­ní hodnoty

Inte­gri­ta

Inte­gri­ta je zákla­dem vše­ho, co říká­me a dělá­me. Jsme vždy čest­ní, loa­jál­ní a ucti­ví vůči ostat­ním, jako jsou naši kole­go­vé, zákaz­ní­ci nebo jiní lidé zapo­je­ní do naše­ho pod­ni­ká­ní; respek­tu­je­me jejich nápa­dy, role a roz­ma­ni­tost, jako je pohla­ví, rasa, nábo­žen­ství atd.
  • Zavá­za­li jsme se plnit naše sliby.
  • Jed­ná­me pod­le etic­ké­ho kode­xu spo­leč­nos­ti. Tím­to způ­so­bem budu­je­me důvě­ru, kte­rá je zákla­dem naší repu­ta­ce, jak jed­not­liv­ců, tak společnosti.

Týmo­vá

Týmo­vá prá­ce je význam­ná a síla kolek­ti­vu je v prá­ci a jed­ná­ní jako tým. Pomá­há­me si navzá­jem k dosa­že­ní úspě­chu a respek­tu­je­me a váží­me si vzá­jem­ných názo­rů. Pro nás je zásad­ní být úspěš­ný jako tým.
  • Víme, že skvě­lý tým může dosáh­nout mno­hem lep­ších výsled­ků, než by moh­li jeho čle­no­vé individuálně.
  • Baví nás pra­co­vat jako tým, bavit se, dělat to, co dělá­me, a uží­vá­me si týmo­vou práci.

Zamě­ře­ní na zákazníka

Zamě­ře­ní na zákaz­ní­ka — jsme plně oddá­ni naší prá­ci a máme jas­né zamě­ře­ní na spo­ko­je­nost zákazníka.
  • Jsme odhod­lá­ni dělat vše, co je v našich silách; v koneč­ném důsled­ku chce­me zajis­tit, aby si naši kli­en­ti měli s námi jen ty nej­lep­ší zkušenosti.
  • Uvě­do­mu­je­me si, že naše zamě­ře­ní na prá­ci a výko­ny naše­ho týmu zákaz­ní­ci oce­ňu­jí a že nás to odli­šu­je od našich konkurentů.

Rea­li­za­ce záměrů

Rea­li­za­ce zámě­rů — jsme vede­ni sna­hou usku­teč­ňo­vat naše zámě­ry. Víme, že je důle­ži­té ana­ly­zo­vat, pře­zkou­mat, pro­jed­nat a zajis­tit, abychom shro­máž­di­li dosta­teč­né infor­ma­ce, abychom moh­li činit spo­leh­li­vá rozhodnutí.
  • Jakmi­le bude uči­ně­no roz­hod­nu­tí, při­jí­má­me opat­ře­ní: vždy se zava­zu­je­me dodr­žo­vat své sli­by inter­ně a exter­ně a rea­li­zo­vat naše záměry.
  • Nikdy nepo­ne­chá­me (opráv­ně­né) poža­dav­ky zákaz­ní­ků bez reak­ce. Zku­sí­me to zno­vu a zno­vu abychom dosáh­li koneč­né­ho úspěchu.

Jedi­neč­nost

Jedi­neč­nost — Naši zákaz­ní­ci si vybí­ra­jí návrhy, výrob­ky nebo služ­by BU Power Sys­tems, pro­to­že jsou vní­má­ny jako „jedi­neč­né a lep­ší,  než jsou ostat­ní“ — a navíc – naši zákaz­ní­ci oce­ňu­jí rov­něž vyso­ce kva­lit­ní vzta­hy, kte­ré s nimi udržujeme.
  • Vždy usi­lu­je­me o to, aby nás naši zákaz­ní­ci vní­ma­li, oce­ňo­va­li a vybí­ra­li jako part­ne­ra, kte­rý jim nabí­zí jedi­neč­ná na míru kon­ci­po­va­ná řeše­ní. Sna­ží­me se vyho­vět obchod­ním potře­bám našich zákaz­ní­ků, při­dá­vat sku­teč­nou hod­no­tu jejich pod­ni­ká­ní a pře­kra­čo­vat jejich oče­ká­vá­ní — v krát­ko­do­bém i dlou­ho­do­bém horizontu.
  • Tým BU Power Sys­tems si kla­de za cíl nabíd­nout svým zákaz­ní­kům vyni­ka­jí­cí služ­by, s nimiž se kon­ku­ren­ce nemů­že rovnat.

BU Power Sys­tems v Evro­pě BU Power Sys­tems v Česku

Od 1. led­na 2020 pře­vza­la spo­leč­nost BU Power Sys­tems s.r.o. čin­nost spo­leč­nos­ti BEL, spol. s.r.o. a je jme­no­vá­na dis­tri­bu­to­rem Per­kins pro Čes­kou repub­li­ku. BU Power Sys­tems s.r.o. nabí­zí kom­plet­ní port­fo­lio slu­žeb Per­kins, od pro­de­je moto­rů přes pro­dej náhrad­ních dílů po indi­vi­du­ál­ní ser­vis a je ser­vis­ním part­ne­rem Per­kins s cer­ti­fi­ka­cí úrov­ně 3. Ochod s náhrad­ní­mi díly zajiš­ťu­je rych­lé dodá­ní ori­gi­nál­ních náhrad­ních dílů Per­kins našim zákazníkům.

BU Power Sys­tems s.r.o.
Bera­no­vých 65
199 02 Pra­ha 9
T +420 274 773 493
F +420 274 812 023
[email protected]
www.bu-power.cz

BU CZ Background Placeholder
BU CZ Background
BU CZ Placeholder
BU CZ
BU Germany background Placeholder
BU Ger­ma­ny background
BU Germany Placeholder
BU Ger­ma­ny

BU Power Sys­tems v Německu

Síd­lo BU Power Sys­tems se nachá­zí v Ibbenbüren v Sever­ním Porýní-Vest­fál­sku, se ser­vis­ní­mi stře­dis­ky v Ibbenbüre­nu, Klei­nosthe­i­mu, Mös­sin­ge­nu a Peißenber­gu. S naši­mi vozi­dly pro mobil­ní služ­by jsme schop­ni rych­le rea­go­vat a dosáh­nout našich zákaz­ní­ků na všech mís­tech v Němec­ku. Naše ser­vis­ní stře­dis­ka i ser­vis­ní vozy jsou vyba­ve­ny vybra­nou záso­bou náhrad­ních dílů. Ten­to skla­do­va­cí sys­tém umož­ňu­je — v pří­pa­dě opra­vy — oka­mži­tě poskyt­nout poža­do­va­né ori­gi­nál­ní díly.

BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG
Per­kinsstra­ße 1
49479 Ibbenbüren
T +49 (0) 5451 5040 0
F +49 (0) 5451 5040 100
[email protected]
www.bu-power.de

BU Power Sys­tems v Itálii

Od břez­na 2011 je BU Power Sys­tems Ita­ly výhrad­ním dis­tri­bu­to­rem Per­kins v Itá­lii. Tři mís­ta, včet­ně Giro­ni­co (poblíž Como), poboč­ky Monastier di Tre­vi­so (poblíž Bená­tek) a poboč­ky Imo­la, nabí­ze­jí kom­plet­ní port­fo­lio výko­nů pro váš motor Per­kins — od pro­de­je po ser­vis. Všech­na tři mís­ta jsou ser­vis­ní­mi part­ne­ry Per­kins s cer­ti­fi­ka­cí úrov­ně 3 a zajiš­ťu­jí trva­le vyso­kou kva­li­tu slu­žeb. Garanč­ní sys­tém pro ložis­ko­vé sys­témy umož­ňu­jí rych­lé dodá­ní ori­gi­nál­ních náhrad­ních dílů Perkins.

BU Power Sys­tems Ita­lia S.r.l.
Via Leo­nar­do da Vin­ci, 1
loca­li­tà Gironico
22041 Col­ver­de (CO)
T +39 031 463 3411
F +39 031 463 3473
[email protected]
www.bu-power.it

IVA 03266470131

BU Italia background Placeholder
BU Ita­lia background
BU Italia Placeholder
BU Ita­lia
BU Polen background Placeholder
BU Polen background
BU Polen Placeholder
BU Polen

BU Power Sys­tems v Polsku

BU Power Sys­tems Poland před­sta­vu­je kom­plet­ní port­fo­lio slu­žeb Per­kins, od pro­de­je moto­rů přes pro­dej náhrad­ních dílů po indi­vi­du­ál­ní ser­vis a je ser­vis­ním part­ne­rem Per­kins s cer­ti­fi­ka­cí úrov­ně 3. Obchod s vybra­ný­mi  náhrad­ní­mi díly zajiš­ťu­je rych­lé dodá­ní ori­gi­nál­ních náhrad­ních dílů Perkins.

BU Power Sys­tems Pol­ska Sp.zo.o.
ul. Puła­wska 506/508, buil­ding “D”
02–844 Warsaw
T +48 (22) 57704–30
F +48 (22) 57704–40
[email protected]
www.bu-power.pl

BU Power Sys­tems v Dánsku

Koře­ny BU Power Sys­tems Den­mark ApS lze vysle­do­vat až do roku 1896. Zakla­da­tel Fred Ras­mus­sen původ­ně etablo­val spo­leč­nost jako výrob­ce jízd­ních kol, nicmé­ně uspěl se svou spo­leč­nos­tí rov­něž v auto­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. V roce 1946 zís­kal Fred Ras­mus­sen exklu­ziv­ní pro­dej­ní licen­ci spo­leč­nos­ti Per­kins pro Dán­sko a od té doby se stá­le více spe­ci­a­li­zu­je na moto­ry a nashro­máž­dil roz­sáh­lé zku­še­nos­ti a odbor­né zna­los­ti v oblas­ti die­se­lo­vých moto­rů. Od 1. led­na 2017 pře­vza­la spo­leč­nost BU Power Sys­tems Den­mark ApS obchod Fre­da Ras­mus­se­na a odpo­ví­dá za pro­dej a popro­dej­ní ser­vis die­se­lo­vých a ply­no­vých moto­rů Per­kins a lod­ních moto­rů Per­kins pro Dán­sko, Grón­sko a Faer­ské ost­ro­vy.  Naši zaměst­nan­ci v  Ode­n­se vám rádi pora­dí ohled­ně všech otá­zek týka­jí­cích se moto­ru, náhrad­ních dílů a ser­vi­su. Ser­vis­ní vozi­dla zajiš­ťu­jí rych­lou pomoc na místě.

BU Power Sys­tems Den­mark ApS
Byg­mes­ter­vej 7B
5750 Ringe
T +45 65 560 560
[email protected]
www.bu-power.dk

BU Denmark background Placeholder
BU Den­mark background
BU Denmark Placeholder
BU Den­mark
BU Croatia background Placeholder
BU Cro­a­tia background
BU Croatia Placeholder
BU Cro­a­tia

BU Power Sys­tems v Chorvatsku

Od 1. břez­na 2012 je BU Power Sys­tems ofi­ci­ál­ním dis­tri­bu­to­rem Per­kins a Per­kins Mari­ne Power pro Chor­vat­sko. Naše kan­ce­lá­ře ve Slo­vin­sku a Chor­vat­sku slou­ží všem bal­kán­ským zemím: Slo­vin­sko, Chor­vat­sko, Bos­na a Her­ce­go­vi­na, Srb­sko, Make­do­nie, Čer­ná Hora, Koso­vo a Albá­nie. Vybra­ní ser­vis­ní part­ne­ři pod­po­ru­jí náš tým v Rijece.

BU Power Sis­te­mi d.o.o.
Viš­ko­vo 138
51216 Viškovo
T +385 (0) 51 545701
F +385 (0) 51 256652
[email protected]
www.bu-power.hr

BU Power Sys­tems ve Slovinsku

Od 1. břez­na 2012 je BU Power Sys­tems ofi­ci­ál­ním dis­tri­bu­to­rem Per­kins a Per­kins Mari­ne Power  pro všech­ny stá­ty na Bal­ká­ně: Slo­vin­sko, Chor­vat­sko, Bos­nu a Her­ce­go­vi­nu, Srb­sko, Make­do­nii, Čer­nou Horu, Koso­vo a Albá­nii. Zku­še­ní zaměst­nan­ci zaru­ču­jí pro­fe­si­o­nál­ní pro­duk­to­vé pora­den­ství pro­duk­tů a kom­plet­ní ser­vis­ní služ­by moto­ru Perkins.

Vybra­ní ser­vis­ní part­ne­ři pod­po­ru­jí náš tým v Kranji.

BU Power Sis­te­mi d.o.o.
Suce­va uli­ca 25
4000 Kranj
T +386 (0) 590 76 50 0
F +386 (0) 590 76 50 4
[email protected]
www.bu-power.si

BU Slovenia background Placeholder
BU Slo­ve­nia background
BU Slovenia Placeholder
BU Slo­ve­nia
BU Switzerland background Placeholder
BU Swi­t­zer­land background
BU Switzerland Placeholder
BU Swi­t­zer­land

BU Power Sys­tems ve Švýcarsku

Od roku 1991 je spo­leč­nost MINELLI AG gene­rál­ním dovoz­cem spo­leč­nos­ti Per­kins ve Švý­car­sku a Lich­ten­štejn­ském kní­žec­tví. Od 1. 4. 2023 pře­vza­la spo­leč­nost BU Power Sys­tems AG jako sto­pro­cent­ní dce­ři­ná spo­leč­nost BU Power Group GmbH obchod­ní akti­vi­ty spo­leč­nos­ti MINELLI AG v oblas­ti Per­kins a je odpo­věd­ná za pro­dej a popro­dej­ní ser­vis vzně­to­vých a ply­no­vých moto­rů Per­kins a lod­ních moto­rů Per­kins ve Švý­car­sku a Lich­ten­štejn­sku. Naši zaměst­nan­ci na pra­co­viš­ti v Pfä­f­fi­ko­nu vám rádi pora­dí ve všech otáz­kách týka­jí­cích se vaše­ho moto­ru, náhrad­ních dílů a servisu.

BU Power Sys­tems AG
Mat­ten­stras­se 3
8330 Pfäffikon/ZH
Švýcarsko
T +41 44 952 35 35
[email protected]
www.bu-power.ch