BU náhrad­ní díly Ori­gi­nál­ní kva­li­ta pro­duk­tu – oka­mži­tá dodávka

Ať už pro­vá­dí­te opra­vy na svém vlast­ním moto­ru nebo si objed­ná­te ser­vis­ní tým BU, nabí­zí­me vám širo­kou šká­lu nových i star­ších ori­gi­nál­ních náhrad­ních dílů. Sofis­ti­ko­va­né skla­do­vá­ní v pří­sluš­ných loka­li­tách nám umož­ňu­je obslou­žit naše zákaz­ní­ky do 24 hodin — po celé Evro­pě. Od pro­de­jen náhrad­ních dílů BU obdr­ží­te ori­gi­nál­ní náhrad­ní díly Per­kins se záru­kou výrob­ce, kte­ré jsou přes­ně urče­né pro váš motor a neu­stá­le se vyví­je­jí. Dodá­vá­me nové díly i kom­po­nen­ty pro výměnu.

Náhrad­ní díly

BU Power Sys­tems vám nabí­zí ori­gi­nál­ní kva­li­tu, kte­rou potře­bu­je­te k opti­mál­ní život­nos­ti vaše­ho moto­ru. Prů­běž­né ana­lý­zy zásob a objed­ná­vek zajiš­ťu­jí, že všech­ny rele­vant­ní náhrad­ní díly jsou vždy k dis­po­zi­ci v krát­ké době. Naše port­fo­lio náhrad­ních dílů zahr­nu­je díly pro údrž­bu (např. fil­try, pásy, těs­ně­ní kry­tu vahadla), gene­rál­ní opra­vy (např. pís­ty, krouž­ky, pouz­d­ra, ložis­ka, těs­ně­ní), elek­tric­ké kom­po­nen­ty (např. alter­ná­to­ry, žha­vi­cí svíč­ky, spí­na­če) a moto­ro­vý olej (Per­kins Die­sel Motor Oil).

Zjis­tit více …

Per­kins ori­gi­nál­ní filtry

Poptáv­ka po kva­lit­ních fil­trač­ních sys­té­mech moder­ních spa­lo­va­cích moto­rů neu­stá­le ros­te. Lep­ší výkon moto­ru, vyš­ší tla­ky a tep­lo­ty. Výsled­kem je men­ší opo­tře­be­ní, niž­ší spo­tře­ba pali­va a niž­ší emi­se. Také zde se Per­kins zamě­řu­je na kva­li­tu a výkon fil­tru, kte­rý vám může nabíd­nout ty správ­né fil­trač­ní systémy.

Dal­ší informace…

Elek­tric­ké komponenty

Per­fekt­ní spuš­tě­ní vaše­ho moto­ru Per­kins závi­sí v nepo­sled­ní řadě na správ­né insta­la­ci všech pří­sluš­ných elek­tric­kých sou­čás­tí. Při výmě­ně elek­tric­kých prv­ků vždy zkon­t­ro­luj­te násle­du­jí­cí součásti:

 • Ozu­be­né kolo star­té­ru: zkon­t­ro­luj­te opo­tře­be­ní / stav
 • Klí­no­vý řemen: zkon­t­ro­luj­te správ­né napnu­tí / stav
 • Kabe­lo­vé pří­poj­ky: zkon­t­ro­luj­te pří­pad­nou korozi
 • Mati­ce a šrou­by: zkon­t­ro­luj­te těsnost
Zjis­tit více …

Per­kins ori­gi­nál­ní EP ser­vis­ní soupravy

Ori­gi­nál­ní ser­vis­ní sady Per­kins EP zahr­nu­jí všech­ny ori­gi­nál­ní náhrad­ní díly Per­kins pro údrž­bu moto­rů EP 400 a 1100 řady EP za 500 a 1 000 pro­voz­ních hodin.

 • Vaše výho­dy:
 • Úspo­ry díky níz­kým cenám balíčků
 • Poho­dl­ný pro­ces objed­ná­ní, pro­to­že v sadě je pou­ze jed­no čís­lo objednávky
 • Kva­li­ta ori­gi­nál­ních náhrad­ních dílů Perkins

Vymě­ňuj­te moto­ry a komponenty

Opra­va porou­cha­né­ho moto­ru není vždy eko­no­mic­ká. Někdy je to i časo­vý fak­tor, kte­rý neu­mož­ňu­je gene­rál­ní opra­vu. Abychom v tako­vých pří­pa­dech moh­li našim zákaz­ní­kům poskyt­nout rych­lé řeše­ní, garan­tu­je­me stá­lou dostup­nost více než 200 náhrad­ních moto­rů Perkins.

Zjis­tit více …

Vstři­ko­va­cí sys­témy Perkins

Od nedo­stat­ků v cho­du moto­ru na vol­no­běh, po sní­že­ný výkon a nedo­sta­te­ču­jí­cí úro­veň emi­sí, není mož­né igno­ro­vat jaké­ko­li znám­ky opo­tře­be­ní nebo nestan­dard­ní funk­ce vstři­ko­va­čů pali­va a čerpadel.

Více infor­ma­cí…

Per­kins moto­ro­vý olej

Vyvi­nut pro pro­dlou­že­ní život­nos­ti vaše­ho motoru.

Vaše výhody:
 • Niž­ší nákla­dy na údržbu
 • Del­ší inter­va­ly výmě­ny oleje
 • Maxi­mál­ní život­nost motoru
 • Dlou­ho­do­bá ochrana
 • Moto­ro­vý olej 15 W 40 v 20 l kon­tej­ne­ru nebo v 208 l barelu
 • Uni­kát­ní směs 12 pří­sad pro sní­že­ní opo­tře­be­ní a trva­lou ochranu

Tur­bod­mychadla Perkins

Tur­bod­mychadla jsou slo­ži­té sou­čás­ti, přes­ně kon­stru­o­va­né s vel­mi jem­ný­mi tole­ran­ce­mi. Jsou nedíl­nou sou­čás­tí mno­ha moto­rů Per­kins, zlep­šu­jí jejich účin­nost a zvy­šu­jí výkon.

Zjis­tit více…

Kla­sic­ké náhrad­ní díly Perkins

Máte star­ší motor Per­kins a potře­bu­je­te náhrad­ní díl? Může­me vám pomo­ci. Jako výhrad­ní dis­tri­bu­tor znač­ky Per­kins nabí­zí spo­leč­nost BU Power Sys­tems náhrad­ní díly i pro star­ší moto­ry Perkins.

Více infor­ma­cí…

BU Power Express

Čas je důle­ži­tým fak­to­rem v naší kaž­do­den­ní prá­ci. Rych­lá a kom­pe­tent­ní pomoc od spo­leh­li­vé­ho part­ne­ra, stej­ně jako dodáv­ka náhrad­ních dílů v krát­kém čase, jsou nezbyt­né. Spo­leč­nost BU Power Sys­tems pro­to nyní nabí­zí novou mož­nost rych­lé­ho dodá­ní BU Power Express.

Dal­ší informace…