BU Rezerv­ni dije­lo­vi Izvor­na kva­li­te­ta pro­izvo­da – ispo­ru­ka odmah

Bilo da sami vrši­te poprav­ke na vašem moto­ru ili za to anga­ži­ra­te BU tim, nudi­mo vam širok ras­pon novih i sta­rih ori­gi­nal­nih rezerv­nih dije­lo­va za sta­ri­je seri­je moto­ra. Sofis­ti­ci­ra­no skla­di­šte­nje na našim loka­ci­ja­ma omo­gu­ća­va nam da odgo­va­ra­mo na upi­te kupa­ca u roku od 24 sata — diljem Euro­pe. Iz cen­tra za rezerv­ne dije­lo­ve BU dobit ćete ori­gi­nal­ne Per­kins rezerv­ne dije­lo­ve s jam­s­tvom pro­izvo­đa­ča koji su pre­ciz­no pogod­ni za vaš motor i stal­no se dalje razvi­ja­ju. Ispo­ru­ču­je­mo nove dije­lo­ve i zamje­nju­je­mo komponente.

Rezerv­ni dijelovi

BU Power Sys­tems nudi ori­gi­nal­nu kva­li­te­tu koja vam je potreb­na za opti­mi­za­ci­ju život­nog vije­ka moto­ra. Kon­ti­nu­ira­na ana­li­za zali­ha i narudž­bi osi­gu­ra­va da su svi rele­vant­ni rezerv­ni dije­lo­vi uvi­jek dos­tup­ni u krat­kom roku. Naš por­t­felj rezerv­nih dije­lo­va uklju­ču­je dije­lo­ve za odr­ža­va­nje (npr. fil­te­ri, reme­ni, brtve za gor­nje pok­lop­ce), kom­ple­te za gene­ral­ne poprav­ke (npr. kli­po­vi, prste­ni, brtve, leža­je­vi), elek­trič­ne kom­po­nen­te (npr. alter­na­to­ri, gri­ja­či, pre­ki­da­či) i ulje (Per­kins dizel motor­no ulje).

Saz­naj­te više…

Per­kins ori­gi­nal­ni filteri

Zah­tje­vi na fil­ter­skim sus­ta­vi­ma moder­nih moto­ra sago­ri­je­va­nja stal­no se pove­ća­va­ju. Više sna­ge moto­ra, veći pri­tis­ci i tem­pe­ra­tu­re. Kao rezul­tat toga pos­ti­že­mo manje tro­še­nja, manju potroš­nju gori­va i bolje emi­si­je. I ovdje se Per­kins usre­do­to­ču­je na kva­li­te­tu i per­for­man­se fil­te­ra nude­ći vam pra­vi fil­ter­ski sustav.

Više infor­ma­ci­ja…

Elek­trič­ne komponente

Savr­šen poče­tak rada vašeg Per­kins moto­ra zapra­vo ovi­si o pra­vil­noj ugrad­nji svih rele­vant­nih elek­trič­nih kom­po­nen­ti. Uvi­jek pro­vje­ri­te slje­de­će kada mije­nja­te elek­trič­ne komponente:

 • vije­nac zamaš­nja­ka: pro­vje­ri­te tro­še­nje / stanje

 • V‑remen: pro­vje­ri­te isprav­nu nape­tost / stanje

 • kabel­ske veze: pro­vje­ri­te koroziju

 • mati­ce i vij­ci: pro­vje­ri­te pričvršćenje

Saz­naj­te više…

Per­kins ori­gi­nal­ni EP ser­vis­ni setovi

Per­kins ori­gi­nal­ni EP ser­vis­ni kom­ple­ti uklju­ču­ju sve ori­gi­nal­ne Per­kins rezerv­ne dije­lo­ve za 500 i 1.000 sati odr­ža­va­nja EP 400 i 1100 seri­je EP motora.

Vaše pred­nos­ti:
 • Ušte­de kroz niske cije­ne paketa

 • Jed­nos­ta­van pro­ces naru­či­va­nja jer pos­to­ji samo jedan broj narudž­be po kompletu

 • Kva­li­te­ta ori­gi­nal­nih rezerv­nih dije­lo­va tvrt­ke Perkins

Zamjen­ski moto­re i komponente

Već duži niz godi­na BU Power Sys­tems i Per­kins pru­ža­ju uslu­ge obno­ve moto­ra radi pro­du­ža­va­nja vije­ka tra­ja­nja vašeg stro­ja i osi­gu­ra­va­nja boljeg povra­ta ula­ga­nja. Kako bismo ispu­ni­li vaše tre­nut­ne potre­be, revi­di­ra­li smo i pro­ši­ri­li naš asor­ti­man uslu­ga. U ponu­di je do sada naj­op­sež­ni­ji asor­ti­man obnov­lje­nih Per­kins zamjen­skih moto­ra i dos­tup­ni su još brže. Našim kup­ci­ma nudi­mo cje­lo­vit asor­ti­man rje­še­nja – od cje­lo­vi­tih zamje­na do poje­di­nač­nih komponenti:

Saz­naj­te više…

Per­kins sus­ta­vi ubriz­ga­va­nja goriva

Loš rad u praz­nom hodu, sma­nje­ne per­for­man­se i neus­pje­le emi­si­je, teško je zane­ma­ri­ti zna­ko­ve istro­še­nih ili nes­tan­dard­nih ubriz­ga­ča i pumpi.

Više infor­ma­ci­ja…

Per­kins dizel motor­no ulje

Dizaj­ni­ra­no kako bi pro­du­ži­lo život vašeg motora.

Vaše pred­nos­ti:

 • Niži tro­ško­vi održavanja

 • Dulji inter­va­li pro­mje­na ulja

 • Naj­du­lji vijek tra­ja­nja motora

 • Dugo­traj­na zaštita

 • Ulje moto­ra 15 W 40 u sprem­ni­ku od 20 lita­ra ili 208 l u bačvi

 • Jedins­tve­na mje­ša­vi­na od 12 doda­ta­ka za sma­nje­nje tro­še­nja i traj­nu zaštitu

Per­kins turbopunjači

Tur­bo­pu­nja­či su slo­že­ni dije­lo­vi, pre­ciz­no pro­jek­ti­ra­ni do iznim­no finih tole­ran­ci­ja. Oni su sas­tav­ni dio mno­gih Per­kins moto­ra, pobolj­ša­va­ju per­for­man­se i pove­ća­va­ju snagu.

Saz­naj­te više…

Per­kins kla­sič­ni rezerv­ni dijelovi

Ima­te sta­ri­ji Per­kins motor i tre­ba­te rezerv­ni dio? Može­mo vam pomo­ći. Kao eks­klu­ziv­ni Per­kins dis­tri­bu­ter, BU Power Sys­tems nudi i rezerv­ne dije­lo­ve za sta­ri­je Per­kins motore.

Više infor­ma­ci­ja…

BU Power Express

Vri­je­me je važan čim­be­nik u našem sva­kod­nev­nom radu. Brza i kom­pe­tent­na pomoć pouz­da­nog part­ne­ra, kao i ispo­ru­ka rezerv­nih dije­lo­va u krat­kom roku su neo­p­hod­ni. Sto­ga BU Power Sys­tems sada nudi BU Power Express kao novu opci­ju brze isporuke.

Saz­naj­te više…