Pame­tan. Brz. Pouz­dan. BU Power Express.

Vri­je­me je važan čim­be­nik u našem sva­kod­nev­nom radu. Brza i kom­pe­tent­na pomoć pouz­da­nog part­ne­ra, kao i ispo­ru­ka rezerv­nih dije­lo­va u krat­kom roku su neo­p­hod­ni. Sto­ga BU Power Sys­tems sada nudi BU Power Express kao novu opci­ju brze ispo­ru­ke. Vaše narudž­be može­te nam sla­ti do 14 sati, a sve one prim­lje­ne do 13 sati zajam­če­no će biti ispo­ru­če­ne slje­de­ćeg rad­nog dana. Zahva­lju­ju­ći našim opti­mi­zi­ra­nim logis­tič­kim pro­ce­si­ma, može­mo vam ispo­ru­či­ti više od 20.000 raz­li­či­tih Per­kins ori­gi­nal­nih rezerv­nih dije­lo­va sa našeg sre­diš­njeg skla­di­šta u Ibben­büre­nu u Nje­mač­koj u vrlo krat­kom vremenu.

Isko­ris­ti­te naše prednosti:

  • Za narudž­be pos­la­ne pri­je 13 sati dos­ta­va je zajam­če­na slje­de­ći rad­ni dan
  • Moguć­nost pra­će­nja pošiljke
  • Dos­ta­va vama ili vašem kup­cu mogu­ća je diljem Hrvatske
  • Više od 20.000 rezerv­nih dije­lo­va traj­no je dos­tup­no u našem sre­diš­njem skla­di­štu BU‑a

Ako ima­te bilo kak­vih pita­nja o ori­gi­nal­nim Per­kins dije­lo­vi­ma i naru­či­va­nju, nazo­vi­te +385 (0) 51 545701 ili poša­lji­te e‑poštu na [email protected].

*BU Power Express vri­je­di za rad­ne dane za teri­to­rij Hrvat­ske te za sve uobi­ča­je­ne artik­le koji su na zali­hi u našem sre­diš­njem skla­di­štu u Ibben­büre­nu. Cije­ne ne uklju­ču­ju PDV i odno­se se samo na pošilj­ke robe do 30 kg.